AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  • İhale Tarihi

    06 Kasım 2019

  • İhale Saati

    10:00 - 00:00

  • İhale Bilgileri

    Açık İhale

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MERSİN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Akaryakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/467401
1-İdarenin
a) Adresi : Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 99 33070 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243370841 - 3243360277
c) Elektronik Posta Adresi : ihalebirimi@meski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
70.000 LT Kurşunsuz Benzin, 3.500.000 LT Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin İli, Merkez ve Tüm ilçeleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN
b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

•İstekliler, İstasyonlu Akaryakıt Satış Bayiisi olduğunu gösterir "Bayiilik Belgesi"'nin aslı veya aslına uygundur ibareli noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
•İstekliler, İstasyonlu Akaryakıt Satış Bayiisi olarak EPDK'dan alınmış Lisans Belgesinin aslı veya aslına uygundur ibareli noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

• İsteklinin ilgili mevzuata uygun verilen akaryakıt taşıma lisansına dair belge veya akaryakıt taşınması kiralık tankerle yapılması durumunda tanker sahibi firmanın/firmaların taşıma lisansı ve aralarındaki sözleşmenin verilmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

• Lisanslı bayilerin “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ile yapmış oldukları satış sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecklerdir.

 • Taşıt tanıma sistemine sahip olduğuna dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

• İstekliler, İdarenin gerektiğinde ATC olmaksızın vb. durumlarda yakıt alabilmesi amacıyla Mersin Merkezde bulunan MESKİ Genel Müdürlüğü Teknik Birimler Filitre Hizmet Binası'na kuşbakışı 5 km. mesafe içerisinde akaryakıt istasyonu sahibi olduğuna dair ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun işyeri ruhsat belgesini, ya da anlaşmalı ise, ATC v.b. olmaksızın yakıt alınabilmesi hususlarını kapsayacak şekilde anlaşmalı olduğuna dair anlaşma belgesinin aslı veya aslına uygundur ibareli noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

• MESKİ hizmet alanları dahilinde bulunan Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ilçelerinden en az 6 tanesinde İsteklinin bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun istasyonlu bayisi bulunduğuna dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

• MESKİ hizmet alanları dahilinde bulunan Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ilçelerinden en az 6 tanesinde isteklinin bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun istasyonlu bayilerinin Meski Şube Müdürlükleri hizmet binalarına azami 5 km kuşbakışı mesafe içerisinde bulunduğuna dair belgeleri ibraz edecek ve söz konusu istasyonlardan  aynı ATC (araç tanıtım cihazı) marifeti ile yakıt ikmali yapabilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü akaryakıt ürününün satışını yapmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale İşleri Şube Müdürlüğü-Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.