Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Duyurular

MESKİ TEMMUZ AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI(20/07/2020)

20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA TOPLANACAK OLAN

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

-Açılış ve Yoklama.

   -Bir önceki toplantı tutanağının görüşülmesi.

 

  1. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kadro Derece ve Kadro İptal İhdas Değişikliği Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
  2. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  3. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğine Besihane ve Hayvancılık ile Bahçe ve Seralarda İnsani Tüketim Amaçlı İçme Suyu Aboneliklerinin eklenmesine özellikle 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşen yerlerde yaşayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerek duyulmuştur.  Bu amaçla hazırlanan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğine Ekleme Yapılması Hakkındaki Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  4. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Denetçiler Raporunun görüşülmesi.
  5. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Kesin Hesap ve ekli Cetvellerinin görüşülmesi.
  6. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
  7. MESKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 16/05/2020 tarih ve 2 sayılı kararı neticesinde, daha önce emlak vergi değerinin %2'si olarak uygulanan su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı emlak vergi değerinin %0,9'na kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren indirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun kararı doğrultusunda, 01/01/2020 tarihinden itibaren  %2 oranında katılım payı ödemesi yapan abonelere aradaki farkın iade edilebilmesi hususunun Genel Kurulda görüşülmesi.
  8. Mersin Merkez ve Bağlı Yerlerin 2020 Yılı Su Ücret Tarifesinde belirlenen kademe aralıklarının; Mesken Tarifesi, Ferdi Konut İnşaat Tarifesi, Ferdi İşyeri İnşaat Tarifesi, Belde Tarifesi, 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliğini Kaybeden Köy Tarifesi, Sanayi Aboneleri Tarifesi ve İşyeri Tarifelerinde; 1. Kademe 0 m3 - 12 m3, 2. Kademe 13 m3 - 25 m3, 3. Kademe 26 m3 - 75 m3 ve 4. Kademe 76 m3 ve üzeri olarak düzenlenmesi, Mut ilçesi özelinde kademe aralığının 1. Kademe 0 m3 – 25 m3, 2. Kademe 26 m3 – 75 m3, 3. Kademe 76 m3 ve üzeri şeklinde değiştirilmesi, Ücret Tarifesinin 1.A) Maddesinde belirlenen atıksu tarifesinin, dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden %45 oranında uygulanması, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, Ücret Tarifesinin 3.h) Maddesi ile tahsil edilen Su ve Atıksu Tesisleri Bakım Bedelinin uygulamadan kaldırılması hususlarının Genel Kurulda görüşülmesi.

 

   -Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

                           Vahap SEÇER

           Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

                                   Ve

                    MESKİ Genel Kurul Başkanı

Dosyalar

2-2019 Bütçe gelir kesin hesabı 3-2019 Yılı ButceGiderleriKesinHesapCetveli (4) 4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 6-2017-2018-2019 BİLANÇO 7-bilgi notu 8-2019 YILI FAALİYET TABLOLARI (Otomatik kaydedildi) MESKİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Denetçi Raporu 2019 Yılı Mizan