MESKİ Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatı ve organlarının kuruluş, görev, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına diğer mevzuat hükümlerine dayanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen:

a) Kanun: 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

b) MESKİ: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,

c) İdare: MESKİ Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Kurul: 2560 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan en üst karar organını, 

d) Yönetim Kurulu: 2560 sayılı Kanunun 3 ve 7 inci maddesi ile oluşturulan karar organını, 

e) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

f) Danışma ve Denetim Birimleri: Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğini,

g) Ana Hizmet Birimleri: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, ve (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1. maddesi) İşletmeler Dairesi Başkanlığını,

ğ) Destek Hizmet Birimleri: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü ve Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü,

h) Birim Amirleri: Yukarıda sayılan Teftiş Kurulu Başkanını, İç Denetim Birimi Başkanını, 1. Hukuk Müşavirini, Daire Başkanlarını ve bağımsız şube müdürlerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organlar ve Görevleri
 
Kuruluş

MADDE 5- (1) MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun gereğince kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

Organlar

MADDE 6- (1) MESKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetçiler.

ç) Genel Müdürlük.

Genel Kurulun oluşumu, toplanma ve çalışma esasları

MADDE 7- (1) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

(2) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak 2560 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. İlgili Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda, Belediye Meclisi'nin çalışma esasları ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 8- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Stratejik Planı karara bağlamak.

b) Performans Programını karara bağlamak.

c) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak.

ç) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.

d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek.

e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, 5018 sayılı Kanunda yazılı benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.

g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.

ğ) 10 yıldan fazla süreli veya Kanunda belirtilen miktarı geçen kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek.

h) Kanunda belirtilen miktarı geçen davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek.

i) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak.

j) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak.

k) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur.

(2) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(3) Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı yönetim kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulunun diğer üç üyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

(4) Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

(5) Yönetim Kuruluna atanacak olanların, MESKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

(6) Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

(7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

(3) Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

(4) Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

(5) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kuruluş amacına uygun olarak MESKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço, kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, 5018 sayılı Kanunda yazılı benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

c) 5018 sayılı Kanunda yazılı esas ve usuller çerçevesinde yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak.

ç) Yıllık yatırım ve performans programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak.

d) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında genel müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdür'e yetki vermek.

e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.

f) Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak.

g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.

ğ) 10 yıldan az süreli veya Kanunda belirtilen miktarın altındaki kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek.

h) Kanunda belirtilen miktarın altındaki davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.

ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek genel kurulun onayına sunmak.

i) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.

j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. 

k) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak.

l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. 

m) Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

n) İdare içindeki şube müdürlüklerinin ve şefliklerin kurulmasına; sayısına ve görev sınırlarına ilişkin olarak Genel Müdürlükçe gelen teklifleri karara bağlamak.

o) Genel Müdürün teklifi üzerine (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2. maddesi) ihtiyaç duyulan diğer hizmet birimlerini oluşturmak.

Denetçiler

MADDE 12- (1) MESKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.

(2) Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

(3) Denetçilerin hizmet süresi 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.

(4) Denetçiler, MESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

(5) Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

(6) Denetçilerin ücretleri, devlet memuruna verilen 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdürlük Teşkilatı

Genel Müdürlük

MADDE 13- (1) Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, danışma, denetim; ana hizmet ve destek hizmetleri birimlerinden oluşur.

(2) MESKİ Genel Müdürü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar için de aranır.

(4) Genel Müdür, Kuruluş Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.

(5) Genel Müdür, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmağı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder.

(6) Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.

(7) Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak bu durum Genel Müdürün mesuliyetini kaldırmaz.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 14- (1) Genel Müdürün görevleri ve yetkileri şunlardır;

a) MESKİ'nin 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.

b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MESKİ'yi temsil etmek.

c) Yıllık yatırım ve performans programları, yönetmelikler, bütçe, bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak

ç) Performans Programı, Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak.

ç) Performans Programı, Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak.

d) Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak.

f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak.

h) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak.

ı) İdare içindeki şube müdürlüklerinin ve şefliklerin kaldırılmasına, yenilerinin kurulmasına, sayısına ve görev sınırlarına ilişkin olarak karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

i) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü diğer konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

j) İzinli veya görevli olarak il dışında olduğu zamanlarda, genel müdür yardımcılarından birisine vekâlet vermek.

k) MESKİ’yi Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak yönetmek ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine önderlik etmek.

l) İhale Birimini oluşturmak için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

m) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3. maddesi) Daire Başkanlıkları ile bağımsız şube müdürlüklerinin bağlı olacağı hiyerarşik makamı belirlemek.

Genel Müdür Yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 15- (1) Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır.

(2) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler.

(3) Genel Müdürlüğün stratejik planının yapılmasına katkı sağlamak.

(4) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(5) Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve denetim birimleri

MADDE 16- (1) Genel Müdürlüğe hukuki, ticari, teknik, organizasyon vb. işlerde danışmanlık ve inceleme yapan birimlerdir.

(2) Danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği’dir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 17- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bir Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Bürosundan oluşur. Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini, Müfettiş ve Yetkili Müfettiş Yardımcıları da teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler ışığında, Kurumdaki uygulama esaslarını tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemi geliştirmek.

b) Genel Müdürden alınacak onaya istinaden idare bünyesinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak veya yaptırmak.

c) Yıllık teftiş ve çalışma programı hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak.

ç) Genel Müdür tarafından uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek, gerek duyulduğu takdirde uygulamada görülen aksaklıklar ile çözüm yolları ve önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek.

d) Yasal düzenlemeler uyarınca, Başkanlığın bütçe planlamasını gerçekleştirmek.

e) Başkanlıkça yapılan çalışmaların İdare tarafından neticelendirilmesini izlemek.

f) Müfettiş Yardımcılarının göreve alınmasını, Müfettişliğe atanmalarını organize etmek.

g) Başkanlığın bir yıllık çalışmaları ile ilgili Genel Durum Raporunu, yılbaşından itibaren en geç üç ay içinde düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak.

ğ) Birimi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

h) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

ı) Genel Müdür tarafından uygun görülecek benzeri diğer işleri yapmak.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) Teftiş Kurulunun teşkilatlanması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikte belirlenir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı

MADDE 18- (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bu amaçla incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, harcamaların amaç ve politikalara stratejik planlara, performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek mali yönetim kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

ç) Üretilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ile zamanında elde edilebilirliğini denetlemek.

d) Denetim sırasında suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri Üst Yöneticiye sunmak.

e) İç Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak İdare bünyesinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

f) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

g) Birimi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

(2) Bu hizmetlerin yürütülmesi için yeteri kadar personel çalıştırılır.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) İç Denetim Birimi Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrıca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

1. Hukuk Müşavirliği

MADDE 19- (1) 1. Hukuk Müşavirliği; 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, avukatlar ve büro personelinden oluşur. 1. Hukuk Müşavirliği, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. 1. Hukuk Müşaviri görevlerini, Hukuk Müşaviri ve avukatlar ise dava ve icra takiplerini Genel Müdür adına yaparlar. 1. Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını, 1. Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda, bu görev Genel Müdürlükten alınacak onaya göre Hukuk Müşaviri veya en kıdemli avukat tarafından yerine getirilir.

(2) 1. Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,

b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idare ve mali kaza mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezrinde takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak.

c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda, Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak.

ç) 1. Hukuk Müşavirinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek.

d) Genel Müdür tarafından gönderilmesi halinde idarenin görevleri hakkında, ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek.

e) Genel Müdür tarafından gönderilmesi halinde karar ittihazı için Yönetim Kuruluna sunulacak teklif ve tasarıları inceleyerek, gerekirse hukuki neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek.

f) İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı, İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların, kaza mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dâhilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek.

g) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak, 1. Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş raporlar hakkında, gerekli kanun yollarına başvurmak.

ğ) Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak.

h) Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

ı) Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek, Genel Müdürlüğe sunmak.

i) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda, ilgili dairelerle işbirliği yapmak.

j) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

k) Birimi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

l) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) 1. Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet birimleri

MADDE 20 - (1) Ana hizmet birimleri, İdarenin temel görevlerini yerine getirmek üzere planlama, projelendirme, tesis kurma, inşaat, işletme, dağıtım, tahakkuk, tahsilât gibi işleri yapan veya yaptırılmasını sağlayan birimlerdir.

(2) Ana hizmet birimleri;

a) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.

b) Plan Proje Dairesi Başkanlığı.

c) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.

ç) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.

d) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı.

e) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı.

f) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı.

g) (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 4. maddesi) İşletmeler Dairesi Başkanlığı.

 (3) Ana hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları iç yönergelerle düzenlenir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 21- (1) Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılmasını sağlamak.

b) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

c) Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

ç) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak. 

d) Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.

e) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak.

f) Abone sayaçlarının çıkarılıp takılmasını; abone sularının kapanıp, açılmalarını sağlamak.

g) Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak.

ğ) İlgili daire başkanlıkları ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak.

h) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin süreçlerin günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmak, gerekli etüt ve araştırmaları yapmak, süreç tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak.

ı) Diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak faaliyette bulunmayı sağlayacak tüm önlemleri almak.

i) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

j) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

k) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) 6360 sayılı Kanunla bağlanan yerlerde oluşturulan şube müdürlüklerinde abone işleri ile ilgili gereken eğitim, doküman, teknik destek sağlamak, kendi görevleri ile ilgili olarak standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

MADDE 22- (1) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yatırım programlarında yer alan, içme suyu ihtiyacının karşılanması ve (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 5. maddesi) atıksuların bertaraf edilmesi konularında, her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke ve terfi hatları ile işletme binaları ve ekipmana ait olarak ilgili dairelerin (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 5. maddesi) Yönetim Kurulunca belirlenecek limitlerinin üzerindeki yatırımların uygulanmasını sağlamak üzere her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

b) Yıllık yatırımların iş programlarını düzenlemek.

c) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 5. maddesi) Sözleşmesi yapılan yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili daire başkanlığından personel talep ederek kontrol, geçici ve kesin kabul heyetini oluşturmak, ara hakedişlerin ve kesin hesapların düzenlenerek ödenmesini sağlamak, diğer birimlerden bu hususlarda gelen talepler üzerine gerekli teknik ve personel desteğinde bulunmak.

ç) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

d) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

e) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

f) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Plan Proje Dairesi Başkanlığı

MADDE 23- (1) Plan Proje Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin etüt, plan ve araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre yapılmasını sağlamak.

b) Mevcut içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapılarını ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak bunlarla ilgili planlar yapmak.

c) İdarenin planlanan yapım çalışmalarına ait her türlü inşaat ve tesis etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projelerin tanzim edilmesini sağlamak.

ç) Mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeler hazırlatmak.

d) İdareye ait arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak araştırmaları yaparak veya yaptırarak problemleri ve çözümlerini rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak. 

e) Dış finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Uluslararası Finansman Kuruluşları ile temas kurmak, sağlanan finansmanların kullanımını takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak, talimatları göndermek ve kredi kullanımı için gereken onayların alınmasını sağlamak.

f) MESKİ tarafından yaptırılması gereken üst yapı, çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili mimari proje ve detaylar ile betonarme projelerini hazırlamak. 

g) Stratejik Plana uygun olarak MESKİ'nin yıllık Yatırım Programını hazırlamak, yatırımlarını takip etmek, bütün kamu kuruluşları ile yatırımların takibi konusunda koordinasyonu sağlamak, Devlet Yatırım Programına girmesi gerekli yatırımlarla ilgili olarak Kalkınma Bakanlığına başvuruları hazırlamak, yatırım projelerinin takip raporlarını ve gerektiğinde projelerle ilgili bilgileri hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek. 

ğ) Yıllık yatırımları, iş programlarını, mevcut su durumu ile su ve atıksu konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek.

h) Yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen isale hatları, şebeke, ana ve tali hatları, arıtma tesisleri (paket arıtma dahil), gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, avan proje, fizibilite ve detaylı projelerini tanzim ettirmek.

ı) Stratejik Planda belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda gerekli plan ve proje çalışmalarını yapmak.

i) İdarenin gereksinim duyduğu elektrik ihtiyacını üretim yoluyla elde edilebilmesi için projeler geliştirmek.

j) Diğer birimlerin görevleri arasında sayılmayan özel projeleri hazırlamak.

k) İdarenin araştırma geliştirme işlerini yerine getirmek.

l) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

m) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

n) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

MADDE 24- (1) İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek isale hatları ile galerilerin (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6. maddesi) mevcut ve ilave edilecek SCADA sistemlerini de kullanarak bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak.

b) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6. maddesi) depo görevlilerine tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, isale hattı güzergâhlarının çevresel olarak düzenlenmesi gibi ikincil işleri yapmak.

c) Tamamlandıktan sonra isale edilen suyun bölünmesini, dağıtılmasını, şebekenin uzatılmasını, güçlendirilmesini, şebekedeki arızaların giderilmesini, şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli manevraların yapılmasını ve yangın halinde gerekli suyun yangın mıntıkasına sevk edilmesini sağlamak.

ç) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6. maddesi) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemleri ile istasyonları besleyen AG ve OG Enerji Nakil Hattı ve Trafo tesislerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak.

d) Terfi istasyonlarındaki terfi saatlerinin belirlenmesi, su haznelerine yedek su toplanması, şube yolunun kurulması, bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi,  bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların önlenmesini sağlamak.

e) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

f) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

g) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

ğ) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

h) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) 6360 sayılı Kanunla bağlanan yerlerde oluşturulan şube müdürlüklerinde, kendi göreviyle ilgili gereken eğitim, doküman, teknik destek ve gerektiğinde malzeme desteği sağlamak, kendi görevleri ile ilgili olarak standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 25- (1) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek kanalizasyon hatlarının ve galerilerin bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak.

b) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 7. maddesi) depo görevlilerine tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, kanalizasyon hattı güzergâhlarının çevresel olarak düzenlenmesi gibi ikincil işleri yapmak.

c) Mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

ç) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemlerini yapmak.

d)Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

e) Görev verilmesi halinde yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve işletmesini sağlamak; yağmur sularının analizini sağlamak için Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek.

f) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

g) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

ğ) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

h) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) 6360 sayılı Kanunla bağlanan yerlerde oluşturulan şube müdürlüklerinde, kendi göreviyle ilgili gereken eğitim, doküman, teknik destek ve gerektiğinde malzeme desteği sağlamak, kendi görevleri ile ilgili olarak standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak.

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 26– (1) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8. maddesi) Her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde; halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını, gerektiğinde 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin gereksinimi karşılayacak arıtma tesislerinin yapımını sağlamak.

b) Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.

c) Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak.

ç) Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

d)İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak.

e) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

f) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

g) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

ğ) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (Yürürlükten kaldırılan fıkra: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8. maddesi)

(3) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(4) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Madde 27- (Yeniden düzenlenen madde: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 9. maddesi) (1) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yapılacak olan hizmetler için idare birimleri tarafından istenen yerlere ait mülkiyet temin amacıyla kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi yapmak.

b) İlgili birimin talebi halinde, yüzeysel su kaynaklarının mutlak koruma alanı içerisinde kalan gayrimenkullerine ait kamulaştırma işlemlerini yapmak.

c) İmar Kanunu gereğince idare gayrimenkullerinden üçüncü şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, talep konusu hakkın tapuya işlenmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük birimlerinin proje ve/veya yatırım amaçlı harita ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

d) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

e) İdarenin taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecrimisil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak.

f) İdarenin ihtiyaç fazlası taşınmazlarının satışı için gerekli hazırlıkları yapmak.

g) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiralar ile aidatların zamanında ödenmesini sağlamak.

ğ) Mülkiyeti idaremize ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmek gayesiyle, kamu menfaati vasfını kaybetmemesi şartıyla özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak.

h) Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerini hazırlamak, bedellerinin tahsilini sağlamak, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak.

ı) İdarenin tasarrufundaki taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri mevzuatlar gereği yürütmek, İdarenin sahip olduğu ve kullanımında olan taşınmazları kayıt altına almak.

i)  İdare birimlerince istenilen taşınmazların; tahsisini, devrini ve satın alma işlemlerini yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarla devir ve tahsis işlemlerini yürütmek.

j)  İdare birimlerince talep edilmesi halinde; orman sahası içerisinde kalan içme suyu ve kanalizasyon isale hatları, depolar, terfi merkezleri ve arıtma tesisleri ile ilgili orman izinlerinin alınması için gerekli işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

k) Alınmış olan orman izin bedellerinin ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

l) İsale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, terfi merkezleri, gömme su deposu, ambar, atölye ve muhtelif hizmet binaları ile bunlara ait her türlü bilgiyi ihtiva eden envanterleri hazırlamak ve takip ederek hazırlanan şartname, yönerge ve yönetmelikleri uygun hale getirmek ve onaya sunmak.

m) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

n) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak,

o) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili bütün görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.”

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

MADDE 28- (Yeniden düzenlenen madde: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 10. maddesi) (1) 6360 sayılı Kanun ile idarenin sorumluluk alanına giren ilçelerde görev alanı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, doğrudan doğruya Genel Müdüre veya Genel Müdür tarafından belirlenecek olan bir genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapacak olan Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu isale hatları ile galerilerin mevcut ve ilave edilecek SCADA sistemlerini de kullanarak bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak.

b) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve depo görevlilerine tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, isale hattı güzergâhlarının çevresel olarak düzenlenmesi gibi ikincil işleri yapmak.

c) Tamamlandıktan sonra isale edilen suyun bölünmesini, dağıtılmasını, şebekenin uzatılmasını, güçlendirilmesini, şebekedeki arızaların giderilmesini, şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli manevraların yapılmasını ve yangın halinde gerekli suyun yangın mıntıkasına sevk edilmesini sağlamak.

ç) Terfi istasyonlarındaki terfi saatlerinin belirlenmesi, su haznelerine yedek su toplanması, şube yolunun kurulması, bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi,  bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların önlenmesini sağlamak.

d) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

e) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemleri ile istasyonları besleyen AG ve OG Enerji Nakil Hattı ve Trafo tesislerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak.

f) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek atıksu ve yağmur suyu hatlarının ve galerilerin bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak.

g) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve bekçilere tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, kanalizasyon hattı güzergâhlarının çevre bakımından tanzim ve düzenlenmesi gibi tali işleri sağlamak.

ğ) Mevcut atıksu ve yağmur suyu şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli mal ve hizmet alımı yapmak.

h) Mevcut atıksu ve yağmur suyu şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

ı) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

i) Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

j) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak.

k) Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.

l) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak.

m) Abone sayaçlarının çıkarılıp takılmasını; abone sularının kapanıp, açılmalarını sağlamak.

n) Görev alanı kapsamında destek gerektirecek konularda ilgili daire başkanlığından yardım almak.

o) Kullanıma verilen araçların sevk, işletme ve ikmal iş ve işlemlerini yürütmek, araçların Genel Müdürlük Makamınca belirlenecek limitler dahilindeki küçük ölçekli bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.

ö) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

p) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

r) Genel Müdür ve/veya bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesiyle ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

ALTINCI BÖLÜM

Destek Hizmetleri Birimleri

MADDE 29 - (1) Destek hizmetleri birimleri, İdarenin temel görevlerinin yerine getirilebilmesi için tahakkuk, tahsilât, insan kaynakları, bilgi işlem, makine ve malzeme ikmali ve sağlık gibi işleri yapan veya yaptırılmasını sağlayan birimlerdir.

(2) Destek hizmetleri birimleri;

a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ç) Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı.

d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

e) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.

f) Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü.

g) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.

ğ) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü.

(3) Destek hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları iç yönergelerle düzenlenir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 30- (Yeniden düzenlenen madde: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 11. maddesi) (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) MESKİ’nin ihtiyaç duyduğu her türlü bilişim, karar destek ve yönetim sistemlerinin, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle birlikte kurulmasını,  işletilmesini ve sürekliliğini sağlamak.

b)  İnternet erişimini, veri, ses, görüntü iletişimini sağlamak için gerekli iletişim ağı ve sistemlerinin kurulmasını, bilgi kaybını önlemek için yazılımların ve sistemlerin yedekliliğini, sürekliliğini, 7/24 çalışabilirliğini sağlamak, data ve internet erişim giderlerini ödemek.

c)  E-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik altyapı kurmak ve bunlar için gerekli uygulamaları sağlamak, yaygınlaştırmak, işletmek.

ç) Birimlerden gelen yazılım isteklerinde ve mevzuat değişikliklerinde yazılımsal geliştirmeler/güncellemeler yapmak/yaptırmak.

d) Bilgisayar ve donanımları ile ilgili birimlerden gelen talepleri, temin etmek/ettirmek ve şartnamelerini düzenlemek.

e) MESKİ’nin, kurumsal web sitesinin barındırılması hizmetini yapmak, alan tescil işlerini yapmak, yönetim standartlarını belirlemek ve diğer birimlerle birlikte koordineli olarak içerik yönetimini sağlamak.

f)  Birime ait işlerin iş programını yapmak ve bu iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

g)  MESKİ otomasyon sistemine geçmek ve devamlılığını sağlamak.

ğ) Başkanlık işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

h) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

ı) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

i) Bilgi güvenliği politikalarını geliştirmek, personeli bilgilendirmek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

k) Elektronik belge yönetim sistemi ve dijital arşiv sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.”

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 31- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Memur ve işçilerin Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde tayin, terfi, nakil, istifa, çıkarılma, izin, hastalık, emeklilik işlemlerini yürütmek.

b) Personelin özlük muameleleri ile ilgili bütün işlemlerin yapılmasını, sağlık, özlük ve izin dosyalarının düzenlenmesini ve muhafazasını sağlamak.

c) Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Kararlarını uygulamak ve organizasyonunu sağlamak.

ç) Personellere ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.

d) Personellerin tüm ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak için istihkaklarla ilgili bordro ve belgelerin doğru olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlamak.

e) Memur ve İşçi sınavlarını ihtiyaç ve kadro durumlarına göre organize etmek.

f) Personelin sendikal durumlarını izlemek, ücret ve sosyal haklar yönünden olası problemlerin çözümlenmesine yardımcı olmak.

g) Yıllık kadro tekliflerini hazırlamak kadro tahsis ve iptal ihdas işlemlerini yapmak, dolu boş kadroları Bakanlığa bildirmek.

ğ) Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek.

h) Memur personelin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat cetvellerini Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlayarak vize işlemelerini yaptırmak.

ı) Yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek.

i) Hizmet içi eğitim planlarını yapmak, yıllık eğitimleri sağlamak, kurs ve seminerler düzenlemek.

j) Kurumda çalışan personel sayısı oranında staj eğitimi görecek öğrencilerin tespitiyle bunların günün koşullarına göre yetiştirilmelerini ve eğitimlerini sağlamak.

k) Yukarıda belirlenmiş olan görevlerin aksamadan yerine getirilmesi için, kendisine bağlı şube müdürlüklerinin sorumluluklarını iş akışlarını takip etmek ve denetlemek.

l) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

m) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

n) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 32- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ulusal (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi)  kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi) ve yorumlamak.

ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri koordineli bir şekilde yerine getirmek.

e) (Yürürlükten kaldırılan bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi)

f) İdarenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

g) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

ğ) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

h) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

ı) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

i) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

j) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

k) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi) İdarenin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin istatistiki verileri düzenli olarak ilgili birimlerden temin etmek, bunları Üst Yöneticiye sunmak ve gerekmesi halinde talep eden kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MADDE 33- (1) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumun Finansman programlarını ve mali faaliyetlerini Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, performansa dayalı bütçe ve finansman programlarını düzenleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak, üçer aylık dönemleri kapsayan gelir-gider hesap özetlerini, mali işletme sonuçlarını Yönetim Kurulunun bilgi ve incelemesine sunmak.

b) Kurumun gelir-gider durumunu yansıtan üç aylık dönemleri kapsayan geçici mizanların Maliye Bakanlığı say 2000 sistemine girilmesini sağlamak.

c) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve Kurumun tahmini bütçesini Yerel Bilgi vasıtasıyla Bakanlığa göndermek.

ç) Kurumun iç denetçi ve dış denetçi (Sayıştay Denetçileri, Mülkiye Müfettişleri, Kontrolörler) teftişleri sırasında konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek.

d) Abonelere tahakkuk ettirilen su bedeli ve diğer borçların tahsilini sağlamak ve tahsilâtla ilişkin aylık ve yıllık hesaplamaları kontrol etmek.

e) Harcamaların bütçe ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yapılmasını takip ve temin etmek; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı düşünülen ödeneklerin aktarılması işlemlerini bütçe kararnamesi doğrultusunda ilgili merciler vasıtasıyla gerçekleştirmek.

f) Günlük tahsil, ödeme ve mahsup işlemlerini takip etmek, ilgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin menkul ve gayrimenkullere gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak.

g) Yılsonu kesin mizanı çıkarmak, genel kurulun onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

ğ) Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin ilgili birimlerle müşterek hazırlanması ve onaylanmasını sağlamak.

h) İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ödenmesi gereken pirim ve kanuni kesintileri zamanında ödemek.

ı) Yukarıda belirlenmiş olan görevlerin aksamadan yerine getirilmesi için kendisine bağlı şube müdürlüklerinin sorumluluklarını, iş akışlarını takip etmek ve denetlemek.

i) Harcama birimlerince istenilen bilgileri sağlamak.

j) Mali konularda danışmanlık hizmeti vermek.

k) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

m) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

n) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

o) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

MADDE 34- (1) Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin araç ve makinelerinin bakım ve onarım işlerini yapmak, işletilmesini sağlamak ve her türlü teknik ve teknolojiden yararlanarak araştırmalar yapmak ve mevcut atölyeleri yönetmek, gerekiyorsa yeni atölyeler açmak.

b) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 13. maddesi) İdareye ait araç ve iş makineleri için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemelerini temin etmek, İdarenin hizmet politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan araç ve iş makineleri ile ilgili gerekli planlamaları yapmak ve tedarik etmek, Daire Başkanlığına ait demirbaş, yedek parça ve sarf malzemelerinin ikmal ve stoklama işlerini yaparak buna ilişkin gerekli form ve kayıtları tutmak.

c) Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemelerin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve teslim alma kurallarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak,

ç) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemlerini yapmak.

d) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

e) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

f) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

g) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

ğ) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 13. maddesi) İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı olan ilçelerdeki şube müdürlüklerinin emri altında bulunan araç ve iş makinelerinin bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali (v.b.) konularında gerekli desteği vermek.

h) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 13. maddesi) İdarenin kullanımı altında olan araçlardaki araç takip cihazlarına ait data hattı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 35- (Yeniden düzenlenen madde: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 14. maddesi) (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin Sivil Savunma Plan ve Programlarını hazırlamak.

b) Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak.

c) Sivil Savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak.

ç) Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin tanzim ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korumayı gerektiren tedbirleri almak ve plan hazırlamak, görevlerin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak.

d) Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.

e) Genel Müdürlüğe bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunmasını ve güvenliklerini sağlamak, giriş-çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak, saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak.

f) Saha içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalayarak gözaltında tutmak.

g) İdareye ait lojmanların mevzuat doğrultusunda tahsis işlemleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

ğ) İdari binanın her türlü tamiri ve bakımı için gerekli malzemeleri temin etmek, tamir ve bakımını yaptırmak.

h)Merkez birimlere ait idari binaların temizliğini yapmak, santral, klima, asansör ve güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak.

ı) Türk bayrağının, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ flamalarının teminini, temizliğini, dini ve milli bayramlar vb. durumlarda asılmasını ve toplatılmasını sağlamak.

i) Genel Müdürlüğe ait iletişim (telefon, cep telefonları ve sms) giderlerinin ödenmesini sağlamak.

j) Merkez birimlere ait idari binaların ortak giderlerinin (su, temizlik mlz. elektrik vb)  belirlenerek ödenmesini sağlamak.

k) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

l) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

m) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.      

n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Genel Ambar binasının idaresine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

o) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulacak olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev alarak kuruldan çıkan kararlar doğrultusunda Merkez birimlere ait idari binalarda kendi görev alanı ile ilgili mal ve hizmet alımlarını yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda birimler arası koordinasyonu sağlayarak işyeri hekimliği ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

ö) Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

MADDE 36- (1) Genel Müdüre bağlı olarak hizmet verecek olan Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) MESKİ birimlerinde hizmetlerin, TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) daha sonraki versiyonları ile EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli anlayışı ile yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

b) Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının genel politika ve stratejisini belirlemek ve KYS uygulamalarında üst yönetimin liderliğini, katılımını ve projelerinin uygulanmasını temin için gereken kaynak planlaması yapmak.

c) Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarını organize etmek, toplantı sonuçlarına göre kalite politikasını oluşturmak, (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) revize etmek, toplantı sonuçlarını duyurmak.

ç) KYS Uygulama projelerini hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra yürütmek.

d) Kurumun KYS çalışmalarını koordine etmek ve KYS’nin işletilmesine ilişkin olarak dokümantasyon ve diğer ihtiyaç duyulacak her tür yazılı ve görsel yayınları birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak.

e) KYS eğitim dokümanı hazırlamak, ve Kurum KYS faaliyetlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak planlamak, duyurulmasını sağlamak.

f) KYS çalışmaları ile ilgili konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler için üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden üst düzey yönetici, uzman ve öğretim elemanlarını konuşmacı olarak davet etmek, anılan kuruluşlarca düzenlenecek bu tür etkinliklere (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) Genel Müdürlük birimlerinden katılım sağlamak ve katılmak, katılım sonuçlarını rapor etmek.

g) İntranet / İnternet sitesinde “Kalite Yönetimi” adı altında bir bölüm oluşturmak.

ğ) KYS Uygulamaları konusunda araştırma ve inceleme yapmak, özdeğerlendirme kriterlerini oluşturmak ve uzman kuruluşlardan yardım almak veya yaptırmak.

h) İç Tetkik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak, tetkik sonuçları ile çalışma ve performans raporlarını Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına sunmak.

ı) Birimlerden (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) KYS süreçlerine yönelik  plan, proje, hedef ve faaliyet gerçekleşmelerini talep etmek ve üst yönetime raporlar hazırlamak, sunmak.

i) KYS ile ilgili her tür hizmet alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak.

j) KYS’nin oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile revizyonuyla ilgili çalışmaları takip etmek ve yapmak.

k) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) Toplam Kalite Yönetimi, TS-EN-ISO 9001:2008 KYS standardı ve daha sonraki versiyonları ile ilgili yayınları izlemek, gerekli olanların Kalite Yönetim Merkezi kütüphanesi için satın alınmasını sağlamak, veri tabanı oluşturmak.

l) (Değişik ibare:…/03/2015 tarihli ve … Sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) Kalite Yönetim Temsilcisinin, kalite çalışmalarına ilişkin vereceği diğer görevleri yapmak.

m) Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyelik işlemlerinin devamını, faaliyetlerinin takibini ve gerekli yazışmaları yapmak.

n) Türkiye’de KalDer tarafından yürütülen EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modelinin kurumumuzda etkin ve verimli uygulamak için gerekli yazışmaları, faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

o) Her yıl kurumsal öz değerlendirme faaliyetinin yapılmasını ve sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlarla ilgili plan ve program yapmak, takip etmek.

ö) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) EFQM Mükemmellik Modeli ödül aşamalarına katılıma yönelik gerekli yazışmaları, faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

p) EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili hedefler belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşılması için gerekli, proje ve faaliyetleri birimlerle birlikte yapmak.

r) EFQM Mükemmellik Modelinin ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalarının kurum içinde yayılımı ile ilgili faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

s) Kurum için alınması gerekli Kalite Belgelerinin tespiti, (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) dokümantasyonu, uygulanması ve belgelendirme işlemleri ile ilgili süreçlerin takibini sağlamak.

ş) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

t) Müdürlüğü ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

u) Genel Müdür tarafından verilen müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şefliklerden oluşur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

MADDE 37- (1) Genel Müdüre bağlı olarak hizmet verecek olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin genel politikası doğrultusunda halkla ilişkileri yürütmek. 

b) İdareyi, alacağı yetkiye göre halka ve basına karşı temsil etmek.

c) Gerektiğinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte basında çıkan haberlerin değerlendirilmesini yapmak.

ç) Halkın ve basının idareye yakınlaşması için çalışmalar yapmak.

d) İdarenin hizmetleri ile ilgili olarak halkı ve basını bilgilendirmek için gerekli çalışmaları yapmak. 

e) Halktan, basından, kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepleri gerçekleştirmeye çalışmak, gerekli olanları Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına iletmek.

f) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek ve gerekli yazışmaların yapılarak başvuru sahibinin bilgilendirilmesini sağlamak.

g) İdare adına çıkarılacak yayın organının kuruluş amacına uygun çıkarılmasını sağlamak.

ğ) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

h) Birimi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

ı) Genel Müdür tarafından verilen müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şefliklerden oluşur.

 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

MADDE 38- (1) (Ek ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 16. maddesi) Genel Müdüre veya Genel Müdür tarafından belirlenecek bir Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak hizmet verecek olan Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

b) (Yeniden düzenlenen bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 16. maddesi) İdareye gelen ve giden yazıların kayıt, dağıtım ve gönderme işlemlerini yürütmek.

c) Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak, toplantı yeri ve zamanını planlayarak ilgililere bildirmek, usule ilişkin gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek ve Genel Kurulda alınan kararları takip ederek neticeden ilgili daireleri haberdar etmek.

ç) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

d) Birimi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

e) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 16. maddesi) Kurumda yapılan tüm yazışmaların Resmi Yazışmalar ve Standart Dosya Planı ile ilgili Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

f) (Ek bent: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 16. maddesi) Kurumsal Teşkilat bilgilerini Devlet Teşkilatı Veri Tabanına girmek, Teşkilat yapısındaki olası değişiklikleri zamanında güncellemek.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

 (3) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şefliklerden oluşur.

Özel Kalem Müdürlüğü

(22/05/2015 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı)

MADDE 38/A- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

a)   Genel Müdür’ün ziyaret ve randevularını düzenlemek.

b)   Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

c)   Genel Müdür’ün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

ç) Genel Müdür’ün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İhale Birimi

MADDE 39- (1) İhale Birimi, bir Birim Yöneticisi (Değişik ibare: 13/03/2015 tarihli ve 262 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 17. maddesi) ile yeterince personelden Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca oluşturulur. İhale Birimi doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak işlerini yürütür. İhale Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birimlerden gelen ve yetki limitleri dahilinde Genel Müdürlük Makamından veya Yönetim Kurulundan alınan İhale Onay Belgesi düzenlenmiş işler hakkında, öncelikle İhale Komisyonu kurulmasını sağlamak.

b) Birime gelen işleri "ilgili mevzuat" (Değişik ibare: 30/11/2015 tarihli ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1. Maddesi) hükümlerine uygun olarak sonuçlandırmak.

c) İhalelere yapılacak itirazları, usulüne uygun olarak sonuçlandırmak.

ç) İhalelerle ilgili geçici ve kesin teminatları, muhafaza edilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek.

d) Kesinleşen ihalelerin sözleşmelerini hazırlayarak imzalanmasını ve onaylanmasını sağlamak.

e) Sözleşmesi imzalanan işlere ilişkin İhale İşlem Dosyasını, gereğinin yapılması için ilgili birime göndermek.

(2) İhale Birimi, bütün birimlerle doğrudan doğruya yazışma yapabilir.

(3) İhale biriminin gerek duyduğu araç, gereç ve her türlü malzeme, Özel Kalem Biriminin bütçesinden karşılanır.

(4) İhaleler ile ilgili giderler (ilan bedelleri vs.) iş hangi harcama biriminden gelmiş ise o birimin bütçesinden ödenir.

(5) İhale biriminde görev yapanların maaşları, Özel Kalem Biriminin bütçesinden karşılanır.

(6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Atanma

MADDE 40- (1) Daire başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun Kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile; şube müdürleri, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler ve doktorlar, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile; MESKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır ve iç denetçilerden birisi Birim Başkanı olarak Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Çalışanların disipline ilişkin kuralları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

Yetkinin kullanılması ve sorumluluk

MADDE 41- (1) Bir görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır.

(2) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, idarenin kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda idarenin yararlarını da göz önünde tutmak zorundadırlar.

(3) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve Genel Müdürlük emirlerine uyulur.

(4) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.

Yetki ve yetki devri

MADDE 42- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur;

a) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.

b) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

c) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine başlaması ile ortadan kalkar.

ç) Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, âmirin değişmesi halinde, daha önce devredilmiş olan yetkiler, yeni amire derhal yazılı olarak bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder.

d) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilir.

e) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler.

f) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar.

İmza yetkisi

MADDE 43- (1) İdarede birinci ve ikinci derecede imza yetkisi vardır. İdare adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek imza sirküleri düzenlenir.

(2) MESKİ Genel Müdürlüğünü, hangi konuda olursa olsun yükümlülük altına sokabilecek her türlü yazı, belge ve haberleşmede, yetkili iki imzanın bulunması ve bu imzalardan birinin birinci derecede olması şarttır.

(3) İdare içindeki yazışmalar birim amirinin imzası ile yapılır.

(4) Valilik ve Bakanlıklara gönderilen yazılar, Genel Müdürün tek imzası ile gönderilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 44- (1) Daha önce Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe konan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esas Yönetmeliği, ek ve tadilleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 45- Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- Bu yönetmeliği Genel Müdür yürütür.