Teftiş Kurulu Yönetmeliği

1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teşkilatlanmasını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettişler ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, Müfettiş Yardımcılarının tabi olacakları sınavlar ile bunların yetiştirilmelerine dair usul ve esasları, Teftiş Kurulu Başkanlığı büro personelinin görev ve sorumluluklarını, teftiş edilen veya hakkında inceleme ve soruşturma yapılan birim ve personelin yükümlülük ve sorumluluklarını, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın iştigal konusu ve işleyişi kapsamında gerekli görülen diğer hususları düzenlemektir.

DAYANAK

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 3009 sayılı Kanunla değişik 2560 sayılı Kanuna göre kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esas Yönetmeliği’nin 19. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

İdare/Kurum/Genel Müdürlük: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdür: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü, 
Başkanlık/Teftiş Kurulu: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Başkan: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, 
Müfettiş: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda çalışmakta olan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, 
Büro personeli: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu bürosunda görevli Memur ve/veya diğer çalışanlar,
Birim: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesindeki Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri, anlamına gelir.

2. BÖLÜM

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA GİRİŞ, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA GİRİŞ

MADDE 4- (1) Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Ancak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bu Yönetmelik ile düzenlenen esas ve usullere uygun olarak Müfettiş unvanını kazanmış olanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşünü müteakip, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararıyla naklen tayin olunarak Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak girebilir.

KURULUŞ

MADDE 5- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, bir Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Bürosundan oluşur.

BAĞLILIK

MADDE 6- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları da teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.

ÇALIŞMA MERKEZİ

MADDE 7- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ve Teftiş Kurulu üyelerinin çalışma merkezi Mersin’dir.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

MADDE 8- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler ışığında, Kurumdaki uygulama esaslarını tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemi geliştirmek,

Kurum bünyesinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak/yaptırmak,

Uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek,

Gerek duyulduğu takdirde, yılda en az bir defa olmak üzere, uygulamada görülen aksaklıklar ile çözüm yolları ve önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

Yasal düzenlemeler uyarınca, Başkanlığın bütçe planlamasını gerçekleştirmek.

3. BÖLÜM 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BAŞKANIN ATANMASI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9- İ(1) Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için, Kurum içinde veya başka Kurumlarda en az 8 yıl teftiş, inceleme ve soruşturma görev ve yetkisiyle çalışmış olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre bu kadroya tayin edilebilme şartlarını taşımak gerekmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı, Kurulda görev yapmakta olan Müfettişler arasından seçilir. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfatı ve yetkilerini de haizdir.

(2) Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Bu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen görevleri organize etmek ve gerçekleşmesini sağlamak,

Kurulu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

Yıllık teftiş ve çalışma programı hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak,

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerini tamamlatmak, müteakiben bu raporları ilgili birime intikal ettirmek,

Yapılan çalışmaların ilgili birime intikalini müteakip, bunların üzerinde yapılması gereken işlemlerin neticelendirilmesini izlemek,

Müfettiş Yardımcılarının göreve alınması, Müfettişliğe atanmaları ve Müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek,

Teftiş Kurulu üyelerinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere dış ülkelere gönderilecek Müfettişleri belirleme çalışmalarını yürütme,

Başkanlığın bir yıllık çalışmaları ile ilgili Genel Durum Raporunu, yılbaşından itibaren en geç üç ay içinde düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunda işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, evrak ve dosyalar ile demirbaş eşyanın gereği gibi muhafazası, işlerin normal süreler içinde yürütülüp sonuçlandırılmasını izlemek ve sağlamak,

Müfettişlerin sicillerini düzenlemek,

Genel Müdür tarafından uygun görülecek benzeri diğer işleri yapmak.

MADDE 10- (1) Başkan, Kurulun yönetiminden ve Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının bu Yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmalarından, Genel Müdüre karşı sorumludur.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA VEKALET

MADDE 11- (1) Teftiş Kurulu Başkanı geçici nedenlerle görevinden ayrıldığında, Müfettişlerden birine vekalet görevi verir. Bu görevlendirme Genel Müdürün onayı alınarak geçerlilik kazanır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA VEKALET EDEN MÜFETTİŞİN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 12- (1) Başkana vekalet eden Müfettiş, Başkanlığın bütün iş ve işlemlerinin icrasında görevli ve yetkili sayılır.

4. BÖLÜM 

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

Kurumun merkez ve birimlerinin çalışmaları, işlemleri, hesapları ve personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

İşlemlerini teftiş ettikleri personelin çalışma ve verimliliklerini inceleyerek genel durumları hakkında personel gizli teftiş raporu düzenlemek,

14 üncü madde hükümleri çerçevesinde, Kurum personelinin görevden uzaklaştırılmasını teklif etmek,

Uygulamada rastlanan yanlışlık veya eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak; işlerin iyi şekilde yürümesini, personelin çalışmalarından daha verimli bir biçimde faydalanılmasını sağlamak için alınması gerekli önlemlerle ilgili düşünce ve görüşlerini Başkanlığa bildirmek,

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından gerekli görülen hallerde görevlendirilmesi üzerine, Müfettişlerce yapılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda hazırlanan raporları Teftiş Kurulu Başkanından önce esas ve usul bakımından incelemek üzere tetkik Müfettişliği yapmak,

Başkanlıkça programlanan ve yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak,

Başkanlıkça uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müfettiş Yardımcılarına resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi, yetişme durumlarına göre Başkanlıkça verilir. Resen teftiş inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş Yardımcılarının bu sıfatları görev ve yetkilerini etkilemez.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİNİN KULLANILMASI

MADDE 14- (1) Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında bir önlem olmak üzere, aşağıdaki hallerde, ilgili personelin görevden uzaklaştırılmasını teklif edebilirler.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir suçtan ötürü haklarında soruşturma açılanların görevleri başında kalmalarının sakıncalı görülmesi,

Para ve para hükmündeki evrak ve senetlerin, malların, bunlara ilişkin kayıtların, belge ve defterlerin talep halinde derhal gösterilmemesi, verilmemesi veya bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasından kaçınılması,

Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunulması,

İlgilinin, Kurumun diğer personeline ve Kurum mallarına zarar vereceği veya mevcut delilleri ortadan kaldıracağı yolunda güçlü belirtiler bulunması.

(2) Görevden uzaklaştırma işleminin geçerlilik kazanması için, Müfettişin Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ayrıntılı gerekçesi ile birlikte teklifte bulunması ve Teftiş Kurulu Başkanının uygun görüşü gerekir. Söz konusu işlemle ilgili olarak, Başkanlık tarafından derhal Genel Müdürlük’e bilgi verilmesi gerekmektedir.

GÖREVLENDİRME

MADDE 15- (1) Müfettişler, her türlü görev emirlerini Başkanlıktan alırlar. Göreve ait çalışmalarının sonucunu Başkanlığa bildirirler. Müfettişler, bir konuda, teftiş ve inceleme yaparken gerek resen, gerekse yapılan bildirme ve şikayetler üzerine, soruşturulması gerekli bir duruma muttali olurlarsa, Başkanlığa bilgi verir ve bir ihbar numarası isterler ve alınacak talimata göre işlem yaparlar. Başkanlıkça, Müfettişe incelenmesi veya soruşturulması talimatıyla tevdi edilen görevler için de bir ihbar numarası verilir.

BİRLİKTE GÖREVLENDİRİLME

MADDE 16- (1) Bir konuda birden çok Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı grup halinde görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaları grup başkanı sıfatıyla gruba dahil en kıdemli Müfettiş, olmaması halinde, en kıdemli Müfettiş Yardımcısı düzenler.

DİĞER PERSONEL İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA

MADDE 17- (1) Bir konuda Müfettiş veya Müfettiş Yardımcıları Kurumun diğer personeli ile birlikte görevlendirildiklerinde, Genel Müdürlükçe başka talimat verilmedikçe gruba Genel Müdürü temsilen en kıdemli Müfettiş, yoksa en kıdemli Müfettiş Yardımcısı başkanlık eder.

İŞLERİN SÜRESİNDE BİTİRİLMESİ VE İŞİN DEVRİ

MADDE 18- (1) Çalışma programlarının uygulanmasında:

Müfettişler, başladıkları veya başlamak zorunda oldukları teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca verilen süreler içerisinde veya Müfettişten gelen ve Başkanlıkça onaylanan zamanda yapmak ve bitirmekle yükümlüdürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. İşlerin, başka bir Müfettişe devri Başkanlığın izin veya emrine bağlıdır.

Müfettişler, başladıkları veya kendilerine gönderilen talimat gereğince başlamak zorunda oldukları işleri sonraya bırakmak mecburiyeti doğduğu veya işin sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasına bağlı bulunduğunda, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

YAPILAMAYACAK İŞLER

MADDE 19- (1) Müfettişler:

Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler.

İnceledikleri defter, kayıt ve belgelerin üzerine kontrole ilişkin işaret ve kısa yazılardan başka şerh veremezler, ek ve düzeltme yapamazlar.

Gizlilik prensibine riayet ederler ve görevlerinin mahiyetini başkalarına söyleyemezler, yaptıkları teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işler hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi veremezler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili kimselerle beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında kalan bir münasebet ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar ve borç para alamazlar, kefaletini kabul edemezler.

Teftiş Kurulu Başkanlığından talimat veya izin almaksızın, herhangi bir birimde teftiş inceleme ve soruşturma yapamazlar.

Kendilerine Başkanlık tarafından tevdi olunmuş görevler ve işlerle ilgili haller dışında hiçbir birim veya personel ile kendiliklerinden yazışamazlar. Yazışmaların Başkanlık kanalıyla yapılması esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEFTİŞ KURULU BÜROSU

TEFTİŞ KURULU BÜROSU VE PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 20- (1) Teftiş Kurulu Bürosu, yeterli sayıda büro personelinden oluşur. Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri şunlardır:

Başkanlığın her türlü haberleşme, kayıt ve dosyalama işlerini yürütmek,

Haberleşme evrakını ve Başkanlıkta kalan rapor nüshalarını düzenli bir şekilde saklamak,

Başkanlığın kırtasiye, matbua ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemlerini yürütmek,

Başkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Büro görevlileri, görevleri dolayısıyla ve iş esnasında edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkanlık emrine geçen evrak, defter, rapor, v.b. belgeleri, Başkanlığın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

ALTINCI BÖLÜM

TEFTİŞE TABİ OLANLAR

TEFTİŞE TABİ OLANLARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 21- (1) Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri şunlardır:

Teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevliler; para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan malları, gizli de olsa, işlemlere ilişkin bütün dosya, defter ve belgeleri, Müfettişe istendiğinde derhal göstermek, saymasına, yoklamasına, her türlü inceleme ve araştırma yapmasına yardım etmek zorundadırlar. Görevliler, bu ödevin yerine getirilmesini, üstlerinden izin almak ya da benzeri hiçbir sebeple geciktiremezler.

Müfettişler, görevlerini yaptıkları sırada gizli de olsa gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini, teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevlilerden isteyebilirler. Görevliler, bu isteği yerine getirmek zorundadırlar. Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birime verilir.

Teftiş edilen birimin en üst düzey yöneticisi, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde yürütülebilmesi için, gerekli önlemleri almak ve Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri göstermek, gerekli eşyaları sağlamak ve göreve ilişkin bütün istekleri karşılamak zorundadır.

Herhangi bir birimde teftiş, inceleme ve soruşturma başladıktan sonra, ilgili birimde görevli olanlar, Müfettişin onayı olmadıkça izinlerini kullanmaya başlayamazlar. İznini kullanmaya başlamış olan görevlilerin geri çağrılması gerektiğinde, durum Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı tarafından gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

MADDE 22- (1) Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmeliğin 2/a maddesinde yer alan (A) grubu kadrolar için düzenlenecek sınavda, İdare tarafından belirlenecek puan türlerinden sınav ilanında belirtilecek asgari puanları almış olmak ve Genel Müdürlükçe yapılacak sınavı kazanmak şarttır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi Genel Müdürün uygun görüşü ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun kararıyla açılır.

GİRİŞ SINAVININ BÖLÜMLERİ

MADDE 23- (1) Sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümü vardır. Önce yazılı sınav yapılır. Bu sınavda başarı gösterenlerden engel durumu görülmeyenler sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavda da başarı gösterenler, giriş sınavını başarmış olurlar.

GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ

MADDE 24- (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümleri Mersin’de yapılır. Sınav tarihleri Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı üzerine Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.

GİRİŞ SINAVI SINAV KOMİSYONU

MADDE 25- (1) Genel Müdürün veya Genel Müdür onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında toplanan sınav komisyonu, Teftiş Kurulu Başkanı ve Kurum bünyesinde görev yapmakta olan Müfettişler dahil edilerek beş kişiden oluşturulur. İdarede yeterli sayıda Müfettiş bulunmadığı takdirde Büyükşehir Belediyesinde ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan Müfettişlerden ve Üniversite öğretim üyelerinden sınav komisyonunu oluşturmada faydalanılabilir. Teknik Müfettiş Yardımcısı alınmasının öngörüldüğü hallerde ise, sadece mühendislik ve diğer teknik konulara ait olmak üzere, Büyükşehir Belediyesinde veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az Daire Başkanı düzeyinde çalışmakta olanlar da uzmanlık konuları itibariyle sınav komisyonuna dahil edilebilir.

GİRİŞ SINAVININ İLANI

MADDE 26- (1) Sınavın açıldığı, yeri, yazılı bölümünün gün ve saati, giriş şartları, gerekli belgeler ve başvurma şekli, sınav konuları da belirtilerek en az iki mahalli gazete ile Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

MADDE 27- (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi A bendinin 1, 2, 4, 5, 6/c ve 7. fıkralarında belirtilen niteliklere sahip olmak,

Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak,

Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak ya da yükümlülüğün Kurumda yerine getirilmesi, ilgili veya yetkili Kurumca uygun karşılanmış olmak,

Sınavın açıldığı yılın başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

Askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

İdari Müfettiş Yardımcılığı için, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile bu alanlarda en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı veya yerli fakültelerden birini bitirmiş olmak,

Teknik Müfettiş Yardımcılığı için, sınav ilanında belirtilecek olan ve alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülteler ile bu alanlarda en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yabancı veya yerli fakültelerden birini bitirmiş olmak.

İdare tarafından açılan giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak, sınava ikinci defa katılacaklar için, birinci giriş sınavının sözlü bölümüne katılmamış olmak.

GİRİŞ SINAVI İÇİN BAŞVURULACAK YER VE BAŞVURU ŞEKLİ

MADDE 28- (1) Giriş sınavına katılmak için başvurular, aday tarafından düzenlenecek ve muhteviyatında adayın adresi ve telefonun numarasının da yer aldığı bir dilekçe ve 29. maddede belirtilen belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen yapılır. 29. maddede sayılan belgeleri eksik bulunanların başvuruları kabul edilmez.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

MADDE 29- (1) 28. maddede sözü edilen dilekçeye eklenmesi gereken belgeler şunlardır:

Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,

Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmeliğin 2/a maddesinde yer alan (A) grubu kadrolar için düzenlenecek sınava ait sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Sabıka durumu belgesi,

Dört adet (4x6) boyutlarında fotoğraf,

Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair, tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Giriş sınavı kazanıldıktan sonra da verilebilir).

Askerlik görevinin yapıldığını veya tecil durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği.

(2) Başvuru için aranan belgeleri eksiksiz olan ve yapılan incelemede başvuruları kabul edilen adaylara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylık belgesi verilir. Adayların sınav tarihinde bu adaylık belgesi ve usulüne uygun düzenlenmiş nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile sınav yerinde hazır bulunması gerekir.

GİRİŞ SINAVI KONULARI

MADDE 30- (1) İdari Müfettiş Yardımcılığı için yazılı ve sözlü giriş sınavları aşağıdaki konulardan yapılır.


Hukuk (İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku),

İktisat,

Maliye,

Genel Muhasebe, Mali Analiz, Mali Cebir,

Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri veya ilan edilmişse diğer lisan ve/veya lisanlar),

Genel Kültür ve Genel Yetenek.

(2) Teknik Müfettiş Yardımcılığı için yazılı ve sözlü giriş sınavları aşağıdaki konulardan yapılır.;

Mesleki konular (Sınav ilanında belirtilir),

Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri veya ilan edilmişse diğer lisan ve/veya lisanlar),

Genel Kültür ve Genel Yetenek.

(3) Sınav komisyonu tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yazılı sınav sorularına ilişkin kağıtların altı, komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır ve bir zarfa konur. Zarflar kapatılarak arkaları mühürlendikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'na teslim edilerek emniyetli bir yerde muhafazası sağlanır.

YAZILI SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

MADDE 31- (1) Yazılı sınav duyurulan yer, gün ve saatte başlar. Geç gelenler sınava alınmazlar. Her aday, kimlikleri dikkatlice kontrol edilerek salona alınır. Sınav sorularının bulunduğu zarf adaylara, daha önce açılmamış ve mühürlü oldukları gösterildikten sonra açılır. Sınavda kopya yapmaya girişenler, sınav salonundan dışarı çıkarılır ve bir daha giriş sınavlarına alınmazlar. Durum tutanakla tespit edilir. Sınav önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav kağıtları komisyonca toplanır ve bir zarfa konur, zarflar Teftiş Kurulu Başkanlığı'na teslim edilir.

SINAV KAĞITLARININ OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 32- (1) Sınav kağıtları, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Sınav Komisyonuna teslim edilir ve Komisyon tarafından değerlendirilir. Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Okunup değerlendirilen sınav kağıtlarının baş tarafına, verilen not yazılır.

YAZILI SINAVDA BAŞARININ TESPİTİ

MADDE 33- (1) Yazılı sınavda başarı kazanmış sayılabilmek için her bir sınav grubu konusundan alınan notun tam puan (100) üzerinden en az 60 puan, bunların aritmetik ortalamasının ise en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Sınav Komisyonu üyelerince imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLARIN TESPİTİ VE BİLDİRİM

MADDE 34- (1) Yazılı sınavda başarı gösterenlerden en yüksek puandan başlamak üzere, Müfettiş Yardımcısı toplam boş kadro adedinin en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Adaylar Teftiş Kurulu Başkanlığına çağrılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat kendilerine tutanak düzenlenerek bildirilir.

SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

MADDE 35- (1) Sözlü sınav, adaylara belirtilen yer, gün ve saatte sınav komisyonu başkan ve üyelerinin katılımıyla yapılır. Sözlü sınavda adaylara yazılı sınav konularından sorular sorulur ve değerlendirmede adayın bilgisi, zekası, kavrama hızı, ifade ve temsil yeteneği, tavır, hareket gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARININ TESPİTİ

MADDE 36- (1) Sözlü sınavda da tam not 100'dür. Adaylara, Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri not verir. Notlar toplanarak verilen not sayısına bölünüp ortalaması bulunur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sözlü sınavda alınan aritmetik ortalama notun 70'ten aşağı olmaması gerekir. Sözlü sınav sonrasında adayların not ortalamaları başarı sırasına göre bir cetvele geçirilir ve cetvel Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır.

BAŞARININ TESPİTİ, BAŞARI SIRASI VE ATANMA

MADDE 37- (1) Yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ortalamaları alınarak adayın başarı notu bulunur. Başarı gösterenlerin sayısı, sınavdan önce alınması öngörülen aday sayısından fazla olursa, yazılı ve sözlü sınav ortalama notu üstün olanlar tercih edilir. Eşitlik halinde, yazılı sınav notu üstün olan aday öncelik kazanır. Bunların da eşitliği halinde yabancı dil notuna bakılır.

(2) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınavların sonucunda başarılı olanların başarı sırasına göre yer aldıkları bir tutanak düzenlenir. Söz konusu tutanak İdare binası girişine 15 gün süreyle asılarak ilan edilir. Ayrıca, kazananların dilekçelerinde belirttikleri adreslerine iadeli taahhütlü posta ile bildirim yapılarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda hazır bulunmaları istenir. Bildirim tarihinden itibaren belgeyle ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın, bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığında hazır bulunmayanlar haklarını kaybederler. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.Hakkını kaybeden adayın yerine, başarı sıralamasında kendisinden sonra gelen aday göreve başlatılabilir.

(3) Giriş sınavında başarı gösterip ataması yapılacak olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığına geldiklerinde, kendilerine bundan sonra yapılması gerekli işlemler bildirilir.

(4) Başarı gösteren ve Müfettiş Yardımcılığına atananların sınav kağıtları dosyalarına konulur. Başarı göstermeyenlerin sınav kağıtları ise, bir yıl süreyle saklanır.

GİRİŞ SINAVININ TATİL GÜNLERİNDE YAPILABİLMESİ

MADDE 38- (1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümleri hafta sonu tatili günlerinde de yapılabilir veya bu günlere rastlayabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK VE MÜFETTİŞLERİN KARİYER YOLLARI

YETİŞTİRME

MADDE 39- (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

Kişiliklerini, devlet memurluğu sıfatına ve mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun olarak geliştirmek,

Kurumun ve Teftiş Kurulunun çalışma alanına giren konular ve teftiş, inceleme, soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

Yabancı dil bilgilerinin gelişmesine imkan sağlamak.

YETİŞTİRME PROGRAMI

MADDE 40- (1) Müfettiş Yardımcılarına 36 aylık yardımcılık döneminde bir veya daha fazla Müfettişin refakatinde teftiş, inceleme, soruşturma işleri gösterilip, öğretilir. Yetiştirme dönemi sonunda refakatinde bulundukları Müfettişler tarafından yeterlikleri ile ilgili rapor düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Müfettiş Yardımcıları giriş tarihlerinden itibaren 18 ay geçmek koşulu ile Başkanlık tarafından, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde resen görevlendirilebilirler.

YETERLİK NOTU VE YETERLİK SINAVI

MADDE 41- (1) 36 aylık süre sonunda Müfettiş Yardımcılarına, refakatlerinde bulundukları Müfettişlerin değerlendirmeleri, resen gerçekleştirdikleri çalışmalar ve aldıkları sicil notları dikkate alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yeterlik notu verilir. Yeterlik notu 70 ve üzeri olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavını başarı ile sonuçlandıranlar Müfettiş unvanıyla atanırlar.

TEFTİŞ KURULUNDAN ÇIKARMA

MADDE 42- (1) Müfettiş Yardımcılığı döneminde gereken yeterlik notunu alamayanlar ile Müfettişliğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları rapor ile sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin, yeterlik sınavına girmeyenler ve sınavda başarı gösteremeyenler ise sınav sürecinin sonunda Kurum içinde durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

YETERLİK SINAVININ TANIMI

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavı üç yıl süreyle yetişme dönemi geçirmiş bulunan Müfettiş Yardımcılarının, mesleki bilgi açısından gerekli niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarını tespit için yapılan sınavdır. Yeterlik sınavına Teftiş Kurulunda 3 yıl Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmış ve yeterlik notu almış olanlar açık Müfettiş kadroları için çağrılır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

(2) Yeterlik sınavı, İdarenin Kuruluş Kanunu, genel mevzuat hükümleri ile iç mevzuat hükümlerinden, ayrıca teftiş, inceleme ve soruşturma tekniği konularından yapılır. Teknik Müfettiş Yardımcıları için bu konulara teknik konular da dahil edilir.

YETERLİK SINAVININ BİLDİRİ ZAMANI

MADDE 44- (1) Yeterlik sınavına girecek Müfettiş Yardımcılarına yazılı sınavların yeri günü ve saati sınavdan 1 ay önce duyurulur. Yazılı sınavı kazananlara ise sözlü sınavın yeri, günü ve saati sınavdan 15 gün önce duyurulur.

SINAV KONULARI

MADDE 45- (1) Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır. Yazılı sınav konuları aşağıda belirtildiği gibidir:

İdarenin kuruluş ve işleyişine ilişkin genel ve iç mevzuat ile İdarenin iştigal alanıyla ilgili hukuk bilgisi (Teknik Müfettiş Yardımcıları için İdarenin iştigal alanıyla ilgili teknik bilgi).

Muhasebe, mali analiz ve mali cebir.

Teftiş ve inceleme usulleri.

Soruşturma usul ve tekniği.

(2) Gerekli görülen diğer teknik ve/veya idari konular da yazılı sınav konularına dahil edilebilir.

MADDE 46- (1) Sözlü sınav adaylara duyurulmuş olan gün ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınav kazanma sırasına göre sınava alınırlar. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları ile birlikte, adayların mesleki bilgileri ve yetişme dönemindeki çalışmaları üzerinde durularak değerlendirme yapılır.

SINAV KOMİSYONU

MADDE 47- (1) Sınav Komisyonu Genel Müdürün veya Genel Müdür onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Kurum bünyesinde görev yapmakta olan Müfettişler dahil edilerek üç kişiden oluşturulur. İdarede yeter sayıda Müfettiş bulunmadığı durumlarda, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müfettişlerinden ve ayrıca Üniversite öğretim üyelerinden faydalanılması mümkündür.

SINAV KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 48- (1) Sınav komisyonu, komisyon başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın oyu geçerlidir.

SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE 49- (1) Sınav komisyonunun görevleri, yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir. Hazırlanan yazılı sınav soruları kapalı ve mühürlü zarf içinde Başkan tarafından saklanır, sınav gün ve saatinde yine Başkan tarafından açılır. Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması ve sınav saatinde zarfların açılması tutanakla tespit edilir.

GEÇ GELEN ADAYLAR

MADDE 50- (1) Sınav, belirtilen gün ve saatte başlar. Geç gelenler sınava alınmazlar.

SINAV KAĞITLARININ TESLİMİ

MADDE 51- (1) Sınav sonunda sınav kağıtları toplanarak bir zarfa konulur, mühürlenir. Ardından Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

SINAV KAĞITLARININ OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 52- (1) Sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavların her birinden tam not (100) üzerinden 70 ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve Müfettiş olmaya hak kazanırlar.

BAŞARI SIRASI

MADDE 53- (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinde başarılı olan Müfettiş Yardımcılarının başarı sırası, yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların ortalamasına göre tespit olunur.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SINAV KAĞITLARININ SAKLANMASI

MADDE 54- (1) Sınava katılanlara sınav sonuçları, en geç sınavın bitiş gününü izleyen 15 gün içinde duyurulur.

MADDE 55- (1) Sınav kağıtları ilgililerin dosyalarında saklanır.

MÜFETTİŞLİĞE ATAMA

MADDE 56- (1) Yeterlik sınavını başaranlar açık Müfettiş kadrolarına atanırlar.

SINAVA GİRMEYENLER İLE BAŞARI GÖSTEREMEYENLER

MADDE 57- (1) Sınava giremeyenler ve sınavda başarı gösteremeyenler, İdarede durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar

MÜFETTİŞLERİN KIDEM SIRASI

MADDE 58- (1) Kıdem sırası, Müfettiş Yardımcıları için giriş sınavı tarihi ve bu sınavdaki başarı derecelerine göre, Müfettişler için yeterlik sınavı tarihi ve bu sınavdaki başarı derecelerine göre yapılan sıralamadaki yerdir. Askerlik görevi için Teftiş Kurulu’ndan ayrılıp dönenlerin kıdem sırasında değişiklik olmaz.

YÜKSELME

MADDE 59- (1) Müfettişler bu unvana atandıkları tarihten yedi yıl sonra, mesleki yetenek, çaba ve Teftiş Kurulu Başkanlığında bırakılan genel izlenim ve kanaatin olumlu olması halinde Başmüfettişliğe atanabilirler.

İDARİ GÖREVLERE AYRILMA

MADDE 60- (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, soruşturma raporu gibi belgelerle belirlenmesi esastır.

(2) Yeterlik sınavını başarıp Müfettiş olarak ataması yapılmış olanların Kurum içerisinde İdari görev talep etmeleri durumunda, İdari görevlere ayrılabilmeleri için Müfettiş olarak atanmalarını müteakip iki yıl süre ile Müfettişlik yapmış olmaları şartı aranır. Bu şartı haiz olanların İdari göreve ayrılmaları için ise Teftiş Kurulu Başkanlığının onayının alınması gerekir.

KURULDAN AYRILAN MÜFETTİŞ VEYA MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YENİDEN ATANMALARI

MADDE 61- (1) Teftiş Kurulu’ndan ayrılan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarının yeniden Müfettişliğe veya Müfettiş Yardımcılığına dönmeleri, Teftiş Kurulu Başkanının olumlu görüşü de alınmak suretiyle Genel Müdürün iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu’na dönen Müfettiş Yardımcıları, dönüş tarihlerinden itibaren bir yıl geçmedikçe, Müfettiş Yardımcılığında üç yılı tamamlamış olsalar dahi, yeterlik sınavına alınmazlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

TEFTİŞ KURULU'NUN ÇALIŞMA ESASLARI VE YURT DIŞINA GÖNDERİLME

ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 62- (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürün onayı ile, programların uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaca göre gerekli değiştirme ve düzeltmeleri yapmaya, bir işi bir Müfettişten alıp diğerine vermeye yetkilidir.

MADDE 63- (1) Bir birimin teftişinin bir önceki teftişi yapan Müfettişe verilmemesi esas olmakla birlikte, Müfettiş sayısının yetersizliği nedeniyle oluşabilecek zorunlu hallerde bu esas gözetilmeyebilir.

TEFTİŞ İŞLERİ

MADDE 64- (1) Teftiş, İdarenin Merkez ve Birimlerinin çalışmalarının, işlemlerinin, hesaplarının ve personelinin denetlenmesi ve işlere ve personele verimlilik kazandırılması için rapor hazırlanması şeklinde yapılır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İdareye bağlı herhangi bir birimde, ilgili birimin tüm iş ve işlemlerinin veya bu iş ve işlemlerden bazıları veya herhangi birinin teftişini yapmak üzere Müfettiş görevlendirebilir.


SORUŞTURMA VE İNCELEME İŞLERİ

MADDE 65- (1) Soruşturma, İdarenin Merkez ve Birimlerinde çalışan personelin mevzuat hükümlerine aykırı, kanuni veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak rapor hazırlanması şeklinde gerçekleştirilir.

MADDE 66- (1) İnceleme, İdarenin Merkez ve Birimlerinin çalışmalarına ilişkin olarak ya da gerekli görülecek diğer konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunulması sonucunda rapor hazırlanması şeklinde yapılır. Personelin, soruşturmayı ve disiplin cezasını gerektirmeyen tutum ve eylemlerine ilişkin araştırma yapılarak rapor düzenlenmesi de inceleme faaliyeti arasında sayılır.

YURT DIŞINA GÖNDERİLME

MADDE 67- (1) Müfettişler, lisans üstü eğitim almak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil bilgilerini geliştirmek, ve İdarenin iştigal alanındaki yeni gelişmeleri izlemek üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilecek Müfettişlerin belirlenmesi ve yurt dışı görevlendirmenin süresi Teftiş Kurulu Başkanı tarafından teklif edilerek Genel Müdürün onayını müteakip Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Müfettişler bu çalışmalarının sonucunda birer rapor düzenler ve Başkanlığa tevdi ederler.

ONUNCU BÖLÜM

DÜZENLENECEK RAPORLAR

RAPOR ÇEŞİTLERİ

MADDE 68- (1) Yapılan çalışmalar işin niteliğine göre;

Cevaplı Teftiş Raporu,

Cevapsız Teftiş Raporu,

Personel Gizli Teftiş Raporu,

İnceleme Raporu,

Soruşturma Raporu,

Ön İnceleme Raporu,

Genel Durum Raporu, ile tespit edilir.

(2) Müfettişlerin düzenlediği raporlar Başkanlığa gönderilir.

CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU

MADDE 69- (1) Müfettişler teftiş sırasında tespit ettikleri eksik ve/veya hatalı bulunan, mevzuata aykırı olan, ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken iş ve işlemler, kayıt ve hesaplar için cevaplı teftiş raporu düzenlerler. Düzenlenen bu rapor bir yazı ekinde teftiş edilen birime verilir.

(2) Cevaplı teftiş raporlarında; teftiş edilen birimin adı, teftişin başlama ve bitiş tarihi, teftiş dönemi gibi, teftiş çalışmasının unsurlarını belirten bilgilerin yer alması gereklidir.

(3) Teftiş edilen birim, cevaplandırılmak üzere kendilerine tevdi edilen raporları en geç 15 gün içinde cevaplayarak birimin en yetkili personelinin imzasını da içerecek şekilde iki imza ile Müfettişe sunar. Raporları bu süre içinde cevaplandırarak Müfettişe iade etmeyen yetkililerin, gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümleri uygulanması için, Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilir.

(4) Müfettiş, rapora verilen cevapları inceleyerek, gerekli gördüğü takdirde son düşüncelerini de yazdıktan sonra raporu, cevapları ve son düşünceleri Başkanlığa gönderir.

(5) Müfettişler, gözlem, düşünce ve eleştirilerini hiçbir etkiye kapılmadan tarafsız ve gerçeklere uygun olarak gerekçeli biçimde belirtirler.

(6) Yapılan işlemlerden ötürü bir zarar varsa, sorumluların kimler olduğu belirtilmelidir.

CEVAPSIZ TEFTİŞ RAPORU

MADDE 70- (1) Yapılan teftiş sırasında rastlanılan, ancak teftiş edilenlerce bilinmesi istenmeyen konularla, ilgili birimin çalışmaları, işlemleri ve hesapları ile personeline ilişkin olarak yapılan ve nitelik bakımından inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen özel araştırmalar, düzenlenecek cevapsız teftiş raporları ile bildirilir.

PERSONEL GİZLİ TEFTİŞ RAPORU

MADDE 71- (1) Teftiş edilen birimlerin yöneticileri ve personeli hakkında görüş ve kanaat belirtilen raporlardır ve her personel için ayrı olarak düzenlenir. Düzenlenen Raporlar Başkanlığa gönderilir.

İNCELEME RAPORU

MADDE 72- (1) İnceleme raporu;

İlgili birimin veya genel olarak İdarenin işleyişi ve çalışmasında görülebilecek herhangi bir eksiklik veya genel eksiklikler ve bunların düzeltilme yollarına,

İdarenin iç mevzuatında var olan ve çeşitli aksamalara meydan veren hükümlerin düzeltilerek bunların yerine konulması gereken hükümlerle ilgili görüş ve önerilere,

İlgili birimin veya İdarenin gerek iş ve işlemler gerekse personel yönünden daha verimli çalışmasına dair görüş ve önerilere,

Soruşturmayı ve disiplin cezasını gerektirmeyen hallerde, tetkik edilen konu hakkında ulaşılan sonuç ve kanaatlere,

Yurt içinde veya yurt dışında yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara, ilişkin olarak düzenlenir.

(2) İnceleme raporlarında; incelemenin konusu, konuya ne şekilde vakıf olunduğu, başlama ve bitme günleri, yapılan tetkiklerin içeriği ve mahiyeti, ulaşılan sonuç ve öneriler gibi, yapılan incelemenin unsurlarını belirten bilgilerin yer alması gereklidir. Düzenlenen rapor Başkanlığa gönderilir.

SORUŞTURMA RAPORU

MADDE 73- (1) İdarenin Merkez ve Birimlerinde çalışan personelin mevzuat hükümlerine aykırı olan ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında giren suçlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen diğer suçlar ve disiplin suçları niteliğindeki işlemlerine, tutum ve eylemlerine ilişkin olarak düzenlenen raporlara Soruşturma Raporu denilir.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturmanın konusu, konuya ne şekilde vakıf olunduğu, işlenen suçun unsurları, suçluların unvan ve kimlikleri, suçun içeriği ve neticede hangi disiplin ve kanun hükümlerinin uygulanacağı gibi, soruşturmanın unsurlarını belirten bilgilerin yer alması gereklidir. Düzenlenen rapor Başkanlığa gönderilir.

ÖN İNCELEME RAPORU

MADDE 74- (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri suçlarla ilgili olarak yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına esas olmak üzere düzenlenen raporlara Ön İnceleme Raporu denilir. Bu raporlarda İdari ve Mali Sonuç yer almaz. Düzenlenen rapor Başkanlığa gönderilir.

GENEL DURUM RAPORU

MADDE 75- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından her yılın Mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıl için düzenlenen ve ilgili yıl içerisinde Teftiş Kurulu tarafından yapılan çalışmaları özetleyen rapora Genel Durum Raporu denilir. Genel Durum Raporu, düzenlenmesini müteakip Genel Müdüre sunulur.

RAPORLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 76- (1) Müfettişler tarafından Başkanlığa gönderilen raporlar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu raporlar Genel Müdürlük tarafından, raporun mahiyetine göre ve usulüne uygun olacak şekilde ilgili idari ve/veya adli mercie sunulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 77- (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir kimlik belgesi ile resmi mühür verilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, bunları başkalarının eline geçmeyecek şekilde muhafaza ederler. Kaybedilmesi durumunda, derhal Başkanlığa yazılı bilgi verirler. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına görev gereği olan demirbaşlar imkan ölçüsünde Başkanlıkça sağlanabilir.

MADDE 78- (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları kendilerine tevdi olunmuş görevlerle ilgili haberleşmeler hariç, İdareye bağlı birimler ve Kurum personeli ile Başkanlık vasıtasıyla haberleşme yaparlar. Doğrudan haberleşme, Başkanlığın izniyle yapılabilir.

MADDE 79- (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma şekil ve usulleri, raporların düzenleniş usulü ve kullanılacak matbualar gibi, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konular, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bir yönerge çalışmasıyla düzenlenir. Yönerge çalışması tamamlanana değin Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilecek talimatlara göre hareket edilir.

MADDE 80- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı ile ilgili konular yönünden, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, genel hükümler uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır ve bu Yönetmelikle getirilen tüm hak, görev, yetki, unvan ve sorumlulukları taşırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, bu Yönetmelikte düzenlenen sınav ve atama esaslarına göre yeter sayıda Müfettiş istihdam edilene kadar; denetim ile ilgili işlerde görevlendirilmek üzere bu Yönetmelikteki düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yarışma sınavı sonucunda girmiş olup, belirli bir yetiştirme programı sonrası usulüne uygun olarak yapılan bir yeterlik sınavı ile yeterliğini elde etmiş ve teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz bulunanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teklifi, Genel Müdürün onayı ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun kararı ile naklen tayin olunarak Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak girebilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KALDIRILAN HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 81- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu’nun 25.07.1995 tarih ve 69 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 82- (1) Bu Yönetmelik, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun kararını müteakip, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 83- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.