Hukuk Müşavirliği Görev ve Yetki Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (bundan böyle kısaca “MESKİ” olarak anılacaktır) 1. Hukuk Müşavirliğinin, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğinin; MESKİ Genel Müdürlüğü adına yargı mercilerinde dava ikame edilmesi, MESKİ Genel Müdürlüğüne karşı açılmış davalarda MESKİ Genel Müdürlüğünün savunulması, MESKİ Genel Müdürlüğü adına icra takibi yapılması, MESKİ Genel Müdürlüğüne karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile 1. Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev ve yetkileri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Genel Müdürlük: MESKİ Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

c) Birim: MESKİ Genel Müdürlüğü birimlerini,

d) Müşavirlik: 1. Hukuk Müşavirliğini,

e) 1. Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirini,

f) Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirliğinde çalışan kadrolu hukuk müşavirini,

g) Avukat: 1. Hukuk Müşavirliğinde çalışan kadrolu idare avukatını,

h) Büro personeli: 1. Hukuk Müşavirliği bürosunda çalışan şef ve memurları,

ı) Müşavirlik personeli: 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, avukat ve büro personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5-MESKİ 1. Hukuk Müşavirliği İdari Teşkilatı; 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve diğer Hukuk Bürosu (Hukuk Kalemi) personelinden oluşur.

Bağlılık

MADDE 6- (1) 1. Hukuk Müşavirliği, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür; dava ve icra takiplerini Genel Müdür adına yapar.

(2) Müşavirliğin çalışmalarını 1. Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda, bu görev, hukuk müşaviri, müşavirin de bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürün tayin edeceği avukat tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1.Hukuk Müşavirliğinin Görevleri:

MADDE 7- Müşavirliğin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,

b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,

c)Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda, Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,

ç)1. Hukuk Müşavirinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,

d)Genel Müdürce gönderilmesi halinde, İdarenin görevleri hakkında, ilgili birimlerce hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılar hakkında görüş bildirmek,

g)İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı, idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların, yargı mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dahilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek,

ğ)İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek,

h)Yılda en az bir defa, Genel Müdürlük birim başkanlıklarının da katılımı ile önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

ı)Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen tazmin raporları hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak ve açılan ceza davalarına müdahil sıfatı ile katılmak,

i)Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,

j)Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

k)Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek, Genel Müdürlüğe sunmak,

l)Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda, ilgili dairelerle işbirliği yapmak,

m)Genel Müdürlükçe verilecek diğer hukuki görevleri ifa etmek.

1. Hukuk Müşavirinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- 1.) 1.Hukuk Müşavirinin Görev ve Yetkileri şunlardır:

a)7 nci maddede belirtilen görevleri bizzat yapmak veya yaptırmak,

b)Müşavirlik personelinin hizmet içi eğitimini sağlamak,

c)1.Hukuk Müşavirliğini yönetmek, hukuk müşaviri, avukat ve büro personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, her sene (Ocak) ayında bir evvelki takvim yılına ait 1. Hukuk Müşavirliğinin Genel durumu hakkında hazırlanacak Yıllık raporu Genel Müdürlüğe sunmak,

ç)Müşavirlik personelinden gelen evrakı incelemek, varsa eksiklerini tamamlatmak üzere gereğini yapmak,

d)Belli bir konuya ait mevzuatın müşavirlik personeli arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

e)Müşavirlik bürosundaki işlerin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesini, evrak ve dosyaların ve demirbaş eşyanın gereği gibi muhafazasını, işlemlerin normal süreler içinde yürütülüp sonuçlandırılmasını izlemek ve sağlamak,

f)Müşavirlikle ilgili yapılacak harcamaları tetkik ederek, harcama yetkilisi olarak imzalamak.

2-)1.Hukuk Müşaviri; kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9-1) Hukuk Müşavirinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Müşavirlik ile ilgili görevlerin yürütülmesinde 1.Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

b)1.Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve sonucunu 1.Hukuk Müşavirine bildirmek,

c)Kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuatı incelemek, değişikleri takip etmek, şefleri bilgilendirmek.

2-)Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre ve 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Avukatların Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10-1)İdare avukatları yıllık bütçe ve kadro cetvelinde belirtilen kadrolara tayin olunan avukatlar ile ilgili kanun hükümlerine göre çalıştırılan avukatlardır.1. Hukuk Müşavirliğine ait iş hacminde çoğalma meydana geldiğinde ve mevcut hukuk müşaviri ve avukat kadrosu ile işlerin takibi ve sonuçlandırılmasında zaman kaybına uğrayacağı ve bundan idarenin zarar göreceği anlaşılırsa ilgili prosedürün tamamlanmasına müteakip bir kısım icra takiplerinin serbest çalışan avukatlar kanalıyla yürütülmesine Yönetim kurulunca karar verilebilir. Vekâlet verilen avukatlara icra takip dosyası tevdiinde uygulanacak yöntem ve bunların denetimi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir yönerge ile belirlenir.

Avukatların Görev ve yetkileri şunlardır:

a)1. Hukuk Müşaviri tarafından tevdi edilen dava ve icra dosyalarını teslim almak.

b)İdare aleyhine açılan dava ve icra takipleri ile idare tarafından açılmış bulunan dava ve icra takiplerini idare adına yürütmek.

c)Tanzim edilecek dosyalarda, işin kendilerine tevdiini gösteren vesika, verdikleri dilekçe ve layiha suretleri ile karşı tarafın verdiği dilekçe, evrak ve vesikaları bulundurmak.

ç)Tevdi edilen işler hakkında, 1. Hukuk Müşaviri ile istişare ederek mütalaasını almak.

d) İşlemler hakkında izahat ve belge isteklerini, 1. Hukuk Müşaviri kanalı ile ilgili birime bildirmek.

e)Tevdi olunan işlerin, mevzuat çerçevesinde izlenip soruşturulmasını, dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasını sağlamak.

f)Dava veya icra takiplerinde, dosyaların dizi pusulasını tutmak,

g)Kendisine dava ve icra takibi ile ilgili iş tevdi edilen hukuk müşaviri veya avukat işi öncelikle zamanaşımı ve diğer usulü işlemler bakımından gözden geçirerek en kısa süre içerisinde gereğini yapar. Dava ve icra takipleri ile ilgili işlerin yapılması ve takibi zorunludur.

ğ)Hukuk Müşaviri ve Avukatlar takip ettikleri dava, icra işlerinin her yılın Aralık ayı itibari ile son safhasını gösterir birer liste tanzim ederek en geç ocak ayı sonuna kadar Hukuk Müşavirliğine verirler. 1. Hukuk Müşaviri, bu listelere göre hazırlayacağı raporu Genel Müdürlüğe sunar.

h)1. Hukuk Müşavirinin tevdi ettiği mütalaaların ön incelemesini yapmak,

ı) Amirlerince tevdi edilecek diğer görevleri yerine getirmek.

2-) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre, 1.Hukuk Müşavirine ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

1.Hukuk Müşavirliği Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- 1. Hukuk Müşavirliği Bürosunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) 1. Hukuk Müşavirinin emri, gözetimi ve denetimi altında kurulan bütün haberleşme yazı evrak ve dosya işlerini yürütmek,

b) Müşavirliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, dergi ve Resmi Gazeteler ile demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek,

c) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri veya avukatlarca alınan ifadelerde zabıt kâtipliği yapmak,
ç) Görev nedeniyle öğrenilen hususları gizli tutmak,

d)Müşavirliğe ait rapor, evrak, vesika ve sairenin asıl ve örneklerini 1. Hukuk Müşavirinin emir ve izni olmaksızın, Genel Müdürlük dışında makam ve şahsa vermemek,

e)1. Hukuk Müşavirliğine ait yazı ve dosyaları, Müşavirlikçe kabul edilen dosyalama sistemine göre tanzim ve tasnif etmek,

f)Müşavirliğe ait yazışmaları, evrakı, dosyaların tasnifini ve defterlerin tutulmasını düzenlemek,
g)Dava ve icra takipleri için esas defterlerini tutmak,

ğ)İşi biten dava ve takip dosyalarını arşiv kayıt sistemine uygun olarak hıfza kaldırmak.

h)Müşavirliğe gelen her türlü adli tebligatı almak, usulüne uygun kaydını yapmak ve gereği için 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

ı)1. Hukuk Müşavirinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

2-)Büro personeli, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Hukuk Müşavirliği Çalışma Esasları

Mütalaa ile İlgili Esaslar

MADDE 12– (1) Birimlerce bir konu hakkında, müşavirlik görüşünün alınmasına gerek görüldüğü takdirde, keyfiyet bir yazı ile Genel Müdürlüğe arz olunur.

(2)Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak, mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen birim konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını ve görüşünü de ekler.

(3)Bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir.

(4)İdari İşlem niteliğinde görüş talebinde bulunulamaz.

(5)Sözlü müracaat ile yazılı mütalaa istenmez.

(6)1. Hukuk Müşaviri, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere hukuk müşavirini, bir veya birkaç avukatı görevlendirebilir.

(7)Hukuki görüşler istişâri nitelikte olup; bağlayıcı nitelikte değildir. İlgili birimler hukuki görüşleri değerlendirerek gereğini ifa ederler.

(8)1. Hukuk Müşavirliği, kendisine gelen yazı veya dosyayı inceleyerek görüşünü Genel Müdüre arz eder.

Mütalaanın gecikmesi

MADDE 13- Birimlerce yazılı mütalaa alınması nedeniyle, gecikme hallerinde, diğer birimler müşavirlik ile görüşüp olayı izah ederek istişarede bulunabilirler. İstişare üzerine alakalı birimce hazırlanacak yazılı metin müşavirlikçe parafe edilir.

Eksik belgelerin istenmesi

MADDE 14-(1)1.Hukuk Müşavirliğince mütalaa verilmesi istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde ilgili birim ile doğrudan doğruya temas edilir. İlgili birim 1.Hukuk Müşavirliğinin isteklerini süratle cevaplandırmakla ve talep edilen belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini göndermekle yükümlüdür.

(2)Müşavirliğe noksan ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden, bunları veren birimin ilgili elemanları yetki derecelerine göre sorumludur.

1. Hukuk Müşavirliğince yapılacak İşler

MADDE 15- (1) 1. Hukuk Müşavirliğince yapılacak işler şunlardır:

a) 1. Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, bu işle görevlendirilen memur tarafından teslim alınır. Kayıt işlemleri yapılır. Varsa evveliyatı ile birleştirilerek 1. Hukuk Müşavirine verilir.

b) 1. Hukuk Müşaviri evrakı inceledikten sonra, ya bizzat kendisi cevap hazırlar veya gerekli göreceği talimatı evrak üzerine işaret ettikten sonra tensip edeceği hukuk müşaviri veya avukat veya memura iade eder. Memur evrakı ilgisine imza mukabilinde verir.

c) Kendisine evrak havale edilmiş olanlar bu evrakın gereğini yaparlar. Acele ve süreli işler öncelikle bakılır. Mütalaayı gerektiren konularda 1. Hukuk Müşavirinin görüş ve mutabakatı alınarak, hazırlanan evrak düzenleyen tarafından parafe edilir ve 1. Hukuk Müşavirinin imzasına sevk edilir.

ç) 1. Hukuk Müşaviri gerekli hallerde cevabın hazırlanmasından evvel Genel Müdürlüğe bilgi verir.

d) Evrak imzalandıktan sonra, bunları teslim alan memura iade edilir. Memur, eklerinin tamam olup olmadığını kontrol ettikten sonra sevk işlemini yapar. İşin mahiyetine göre evrakın takibi yapılır.

B-Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Esaslar

MADDE 16- (1) İdare tarafından adli, idari ve mali yargı mercilerinde dava açılması veya icra takibi yapılması Genel Müdürlük Makamının emri ile olur. Şöyle ki;

a)Yasal yola başvurulmasını isteyen birim tarafından konu, açıklayıcı bir yazı ile Makama arz edilir. Açıklayıcı yazıda, yasal yola başvurulması istenen hususun ne olduğu, aleyhine yasal yola başvurulacak gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan ve adresleri, ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça yazılarak gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örnekleri de yazıya eklenir.

b)Bilgi ve belgelerin eksik olması halinde; evrak, tekemmül ettirilmek üzere ilgili birime iade edilir. Eksik belgeler tekemmül ettirilerek yeniden gönderilmedikçe Müşavirlik tarafından yasal yola başvuru işlemleri başlatılmaz.

c)Makam Emri alınmadan gönderilmiş olan yasal yola başvuru talep yazıları, Müşavirliğin görüşü belirtilmek suretiyle Makam Emri alınarak gönderilmesi için ilgili birime iade edilir.

(2)1. Hukuk Müşavirliği, bir davanın açılmasını veya icra takibinin yapılmasını faydasız gördüğü takdirde, keyfiyeti gerekçeleriyle Genel Müdürlüğe arz eder.

(3)Kesinleşen ilamların icra takibine konulması ve idare aleyhine açılmış bulunan dava ve icra işlerinin takibi, Genel Müdürlükten ayrıca izin alınmaksızın 1. Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

Kanun yollarının tüketilmesi

Madde 17- (1)Dava ve icra takipleri hakkında tüm kanun yolları tüketilir.

(2) Dava ve icra takipleri hakkında kanun yollarına gidilmemesi, feragat, kabul, sulh yoluyla halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması ve temyizden sarfınazar edilmesi, Yönetim Kurulunca alınacak karara bağlıdır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür’e devredebilir.

3) Tashihi karar, iadei muhakeme ve itiraz yoluna gidilmesi için, kanuni sebeplerin mevcut olup olmadığının tespiti, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukata aittir. Davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukat, bu durumu 1. Hukuk Müşavirine bildirir. 1. Hukuk Müşaviri konuyu gerekçesiyle Genel Müdürlüğe arz eder ve alınacak talimat dairesinde gereği yapılır.

Adresin Bulunmaması

MADDE 18- (1) İdarece açılmış alacak davalarında, davalının adresinin meçhul kalması sebebiyle, ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde, Müşavirlik davayı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müracaata bırakıp bırakmamak hususunda yetkilidir.

(2) İcra safhasında, bütün araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından idare alacağının tahsilini kabil olmaması halinde, bu alacak Yönetim Kurulu kararı ile terkin olunabilir.

Sonuçlanan Dosyalar

MADDE 19- Davalar kesin sonuca bağlanınca, avukatlar ve hukuk müşaviri durumu 1. Hukuk Müşavirine bildirirler ve tebliğ muamelesi yapılmasına lüzum görülenlerin tebliğ ve icra işlemlerini takip ederler.

Aciz Vesikası

MADDE 20- ( 1) Aciz vesikasına bağlanan takiplerde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri zaman zaman araştırmak ve icabında İcra İflas Kanununun 143 üncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere, bu vesikalar takibin yapılmasını istemiş olan birime tevdi olunur.

(2) Borçlunun vaziyeti veya alacağın azlığı dolayısıyla yukarıdaki fıkra dairesinde işlem yapılmasına gerek görülmeyen aciz vesikalarına dayanan alacaklar, Yönetim Kurulu Kararı alınarak terkin olunabilirler.

Avans İşlemleri

MADDE 21- (1) Dava ve icra masraflarının tahmini bedeli, işlerin seri yürütülebilmesi için önceden avans olarak alınabilir.

(2)1. Hukuk Müşaviri ve müşavirlik personeli, dava veya icra takiplerinin masraflarını karşılayacak kadar avans alabilirler.

(3)Hukuk müşaviri, avukat ve büro personeline avans verilmesi 1. Hukuk Müşavirinin yazılı iznine bağlıdır.

4)Alınacak avans, dava ve icra takibi giderlerinin tahmini tutarı kadar olup, 10.000,00TL’yi geçemez. Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yayımlanan limite göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır.

(5)Dava ve icra masrafları için alınan avans en geç bir ay içerisinde kapatılır. Ay içerisinde önceki avanslar kapatılmak kaydı ile birden fazla avans alınabilir.

Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımı

MADDE 22- (1) Hukuk müşavirinin ve avukatların takip ettikleri dava ve icra takiplerinde mahkemeler, icra daireleri, Danıştay ve Yargıtay gibi idari ve adli yargı mercilerince, idare ve avukat lehine takdir olunarak tahsil edilen vekalet ücretleri, Avukatlık Kanunu ve 659 ve 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk müşaviri, 657 sayılı DMK. ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan avukatlara limit dâhilinde eşit olarak ödenir.

(2) Emanet hesabında toplanan vekâlet ücreti, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde 6 aydan fazla fiilen görev yapmış olmak şartı ile müşavirlikte çalışan 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri ve avukatlara dağıtılır.

3) Limit dışı kalan ve yılı içerisinde ödenmeyen vekâlet ücretleri hakkında 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik Belgesi

MADDE 23- 1. Hukuk Müşaviri ve müşavirlik personeline Genel Müdür tarafından imzalanmış ve idarenin mührünü taşıyan fotoğraflı birer kimlik belgesi verilir. Gerektiğinde veya istenildiğinde kimlik belgesinin gösterilmesi mecburidir.

Yürürlük

MADDE 24- Bu Yönetmelik, MESKİ Genel Kurulu’nun kabulü ile yürürlüğe girer ve bundan önceki Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğini yürürlükten kaldırır.

Yürütme

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Müdür yürütür.