Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileri ki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini tespit etmektedir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik Genel Müdürlükte görevli personeli kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 214. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM HEDEFLERİ

MADDE 4- Genel Müdürlüğün Hizmet içi Eğitimi: Devlet Memurları Eğitim Genel Planında ve kalkınma planında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

Personelin verimliliklerini ve bilgilerini artırmak, yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarını hazırlamak,

Personelin görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

Yönetimde ve uygulamada etkinliğinin artırılmasını sağlamak.

HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ

MADDE 5- Eğitim istenen amaca ulaştırılması için, aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır.

Eğitimin sürekli olması,

Eğitimin, Genel Müdürlüğün amaç ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

Her amirin mahiyetinde çalışan personelin, yetiştirilmesinden ve eğitime gönderilmesinden sorumlu olması,

Hizmet içi eğitiminde öncelikler esas alınarak, personele fırsat eşitliği sağlanması,

Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp, ulaşmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmalarının esasında ve bitiminde anket, gözlem mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,

Eğitim yerlerinin şartlarına uygun olması ve yeterli araç ve gereçlerle donatılması,

Eğitime tabi tutulan personelin eğitiminde kazandırılan nitelikler ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerle istihdam edilmesi.

2.BÖLÜM

EĞİTİM TEŞKİLATI

TEŞKİLAT

MADDE 6- Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri:

Eğitim Kurulu,

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

EĞİTİM KURULU

MADDE 7- Eğitim kurulu Genel Müdürlüğün Başkanlığında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Ana Hizmet Birimleri Başkanlığında oluşur. Bu üyelerin özürleri halinde yardımcıları toplantıya katılırlar.

GÖREVLERİ

Kuruluşun genel eğitim esaslarını belirlemek,

Bir önceki yıl içinde yayımlanan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesini yapmak,

Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını görüşerek makam onayına sunmak.

Eğitim kurulu her yıl Eylül ayında gerektiğinde Genel Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun raportörlüğünü Eğitim Müdürlüğü yürütür.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 8- Eğitim ve Sosyal işler Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlarının da görüşlerini alarak kurumun eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve hazırlayacağı plan ve programları karar organlarına sunar. Eğitim Müdürlüğü ayrıca:

Hazırlanan ve makamın onayı ile kabul edilen yıllık eğitim plan ve programlarının işlerliğini sağlar, gerekli kayıtlar tutar ve devreler itibari ile faaliyet raporunu hazırlar.

Belirlenen tarihlerde yapılan eğitim sonu raporlarını düzenler ve gerekli istatistiki bilgileri hazırlar.

Eğitim için gerekli araç ve gereç ihtiyacını tespit eder ve temini için girişimlerde bulunur.

Kamu ve özel kurumlarda mevcut eğitim tesislerinden, üniversiteler ve diğer öğrenim müesseselerinden faydalanmak imkanlarını araştırır.

İdare personeli için çeşitli konuları içeren hizmet içi eğitim programı düzenler.
Kurum dışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine ilgililerin katılmalarını sağlar.

Her türlü eğitim fırsatından yararlanılarak üst düzeydeki personel ile teknik personeli yurt dışındaki kongre, konferans ve gezilere katılmalarını temin için girişimlerde bulunur. İthal yolu ile dış ülkelerden satın alınan malzemenin kullanılması, bakım ve onarımları için fabrikalarca sağlanan imkanlardan faydalanılması hususunda azami gayret gösterir. Bu işler Büyükşehir Belediye Başkanının onayı alınarak uygulanır.

Eğitim çalışmaları bitiminde eğitime katılanların belgelerini hazırlamak ve sonuçlarını özlük dosyasına konmak üzere Personel Şube Müdürlüğüne gönderir.

Eğitimle ilgili yayın ve yenilikleri büyük bir dikkatle izler, bunlardan faydalanma yollarını araştırır.

Eğitim çalışmalarının sonuçlarını her 6 aylık dönem bitiminden en geç 1 ay sonra Başbakanlık Devlet Dairesine bir raporla.

3.BÖLÜM

EĞİTİM GÖREVLİLERİ

UZMAN PERSONEL

MADDE 9- Eğitim bitiminde görev alacak Eğitim Uzmanlarının nitelikleri ve görevleri:

Nitelikleri:

Eğitim konusunda yüksek öğrenim görmüş olmak,

Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe sahibi olmak,

Görevleri:

Birimin görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma yapmak, sonuçlarını rapor halinde sunmak,

Eğitim plan, program, bütçe istatistikleri hazırlamak, eğitim metot ve teknikleri hakkında rapor hazırlamak,

Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiği takdirde bu görevi yerine getirmek,

EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN SEÇİMİ

MADDE 10- Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde personelden yararlanılır. Ancak eğitim konusu hakkında idare bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun daha etkili kimseler tarafından yürütülmesinde fayda görülmesi halinde yüksek öğrenim görmüş ve konusunda tecrübe sahibi olan kurum dışı kurum veya kuruluşlar personeliyle Üniversite, Akademi, Yüksek Okul, TODAİE Öğretim Üye ve görevlileri çağrılabilir. Eğitim görevlilerinin seçimi Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü teklifi ile Eğitim Kurulunun tasvibi ve Makamın onayı ile kesinlik kazanır.

EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ

VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11- Eğitim görevlileri;

Gerekli hazırlıkları yapmak,

Konuları ile ilgili ders notları hazırlamak,

Verecekleri derslerin planını hazırlamak,

Konuların Öğretiminde müfredat programına uymak ve uygulama çalışmalarına geniş ölçüde yer vermek,

Verecekleri derslerin yararlılığını artırmak için gerekli tedbirleri almak,

Zorunlu bir nedenle eğitime katılmayacak öğretim görevlisi durumunu gerekçesiyle birlikte eğitimin başlama tarihinden 3 gün önce ilgili birime bildirmekle sorumludur.

PROGRAM YÖNETİCİSİ

MADDE 12- Program Yöneticisi: Program yöneticisi programın gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla eğitime katılanların devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, eğitim çalışmalarında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları tespit ederek alınması gereken tedbirleri almak veya karar organlarına sunmakla, eğitimle ilgili dosyaları hazırlamak, gerekli işlemleri yapmak ve muhafazasını sağlamakla, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlerle ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve Hizmet içi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

4.BÖLÜM

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI VE UYGULAMASI

YILLIK EĞİTİM PLANI

MADDE 13- İdarenin hizmet içi eğitim, plan ve programları doğrultusunda yürütülür. Buna göre Personel Eğitim Daire Başkanlığı birimlerinden her yıl Temmuz ayı sonuna kadar sağlayacağı bilgilerle idarenin yıllık programını hazırlar. Bu plan programlar Eylül ayında Eğitim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve makamın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen plan ve programlar ilgili daire başkanlıklarına duyurulur.

EĞİTİMİ PLANINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 14- Yıllık eğitim planlarının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler, Eğitim Kurulunun tasvibi ve Makamın onayı ile olur, değişiklikler teşkilata duyurulur.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

MADDE 15- Hizmet içi eğitim:

Adaylığı süresi içinde; Temel Eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde aday memur yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Asli memurluk süresi içinde verimliliği arttırmak eğitim ve üst görev kadrolarına hazırlanmak eğitimi olarak bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ŞEKİLLERİ

MADDE 16- Eğitim Programları: Programın amacı kursa katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim görevlerinin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitim Programları:

Bilgi tazeleme eğitimi,

Değişikliklere intibak eğitimi,

Üst görev kadrolarını hazırlama eğitimi, başlıkları altında düzenlenir. Yukarıdaki programlarda verilecek dersler ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak Personel ve Daire Başkanlığı Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulanması sağlanır.

Hizmet içi Eğitim Programları: Kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj) gibi şekillerden bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

MADDE 17- Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular personelin hizmet ve çalışma alanına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümünde yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bundan başka Atatürk İlkeleri, halkla ilişkiler, davranış kuralları, yabancı dil, personel yönetimi ve benzeri konulara yer verilir.

PROGRAMLARIN SÜRELERİ

MADDE 18- Programların süreleri verilmek istenen amaca uygun olarak ve programları oluşturacak unsurların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılacak olanlar, diğer programlarla ilişkisi gibi )her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

EĞİTİM YAPILACAĞI YER VE YÖNETİMİ

MADDE 19- Hizmet içi eğitimin idare merkezinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartı da dikkate alınarak ayrıca bir yer tespiti yapılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, programın tümüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

YURTDIŞINDA EĞİTİM

MADDE 20- Teknik gelişmelerin ileri düzeyde olduğu memleketlerdeki yenilik ve gelişmeleri izleyerek bunları yurdumuzda da uygulayabilmek için gerek idari imkanlardan, gerekse yabancı teknik yardım programlarından yararlanarak yetenekli, lisan bilen teknik ve idari personel yurt dışında eğitime gönderilebilir. Bu hususla ilgili işlemler "Yetiştirme amacı ile yurtdışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

5.BÖLÜM

EĞİTİME KATILMA, SINAVLAR, DEĞERLENDİRME,

İZİNLER VE DİSİPLİN

EĞİTİME KATILMA ZORUNLULUĞU

MADDE 21- Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Buna göre Personel ve Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tespit edilen kontenjana uygun olarak, Daire Başkanları katılacakları ismen tespit ederek Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirirler. Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucu çağrılacaklar zamanında eğitim yerinde bulunurlar. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılmazlar. Personelin düzenlenecek hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Daire Başkanları tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılamazlar ve bunların aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına katılması sağlanır.

Geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır. Eğitim süresi içinde hastalık veya diğer geçerli bir özür e dayansa bile eğitim süresinin 1/8'i oranında devamsızlığı olanların programlarla ilişkileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır. Bu durum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşun eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

SINAVLAR

MADDE 22- Eğitime Katılan Personelin Başarıları:Eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Eğitim süresi içinde sınav yapılabilir. Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur. Sınavlar test usulü uygulanabilir. Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilebilir. Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranışın ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim programların sonunda yapılan sınavlarda;program yöneticisi ilgili Daire Başkanlığından katılacak bir yetkili ve eğitim görevlisinden oluşan bir başkan, iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok 2 saat önce sınav komisyonunca belirlenir.

Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanakla belirlenir. Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programından başarısız sayılırlar .Haklarında ayrıca idari işlem yapılır. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar. Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları 125. Maddesi (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanmayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç dilekçenin kuruma intikalinden en geç 10 gün içerisinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Eğitim ve sosyal İşler Şube Müdürlüğünce 3 yıl süre ile saklanır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI

MADDE 23- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gerekir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağrılabilirler.

Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır. Sınavda alınan puanlardan 0,50'den aşağı kesirler dikkate alınmaz. 0,50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

Puanlardan;

0-59 başarısız

60-70 olanlar orta

71-89 olanlar iyi

90-100 olanlar pekiyi olarak kabul edilirler.

Eğitime katılanlara Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce düzenlenen Eğitime Katılma Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur.

EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME

MADDE 24- Eğitim Genel Değerlendirmesine yardımcı olmak üzere hizmet içi eğitim esnasında veya sonunda eğitime görüş ve düşüncelerini almak amacı ile anketler düzenlenebilir.

İZİNLER

MADDE 25- Hizmet içi eğitim süresince eğitime katılanlar sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A. B. C. fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka kurum ve kuruluşlardan eğitime katılanlar o kuruluşların izin ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

DİSİPLİN

MADDE 26- Eğitim ve staj süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı yasadaki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili amire bildirir. Gerekirse, gerekçesi de belirtilmek üzere programla ilişkileri kesilir.

6.BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

EĞİTİM GİDERLERİ

MADDE 27- Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bütçesine ödenir.

EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN GİDERLERİ

MADDE 28- Eğitim görevlilerine, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı harcırah kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

EĞİTİME KATILANLARIN GİDERLERİ

MADDE 29- Hizmet içi eğitime katılanlara 6245 sayılı harcırah kanunu ve bütçe kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş yolluk ve gündelikleri ile kurs müddetince, kurs gündeliği verilir.

MADDE 30- Bu yönetmelikte bulunan eksik ve çelişik durumlarda son tarihli yasal düzenlemeler ve kanunlar geçerlidir.

7.BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 31- Bu Yönetmelik, makamın onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Yönetmeliği, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.