Atıksuların Kanalizasyon Şebeke Deşarj Yönetmeliği

 

MESKİ

ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE: 1 – Amaç ve Kapsam

MADDE: 2  – Dayanak

MADDE: 3  – Tanımlar    

MADDE: 4  – İlkeler

MADDE: 5 – Yükümlülük

II. BÖLÜM

YASAKLAR VE KISITLAMALAR

MADDE: 6 – Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile İlgili Kısıtlamalar

III. BÖLÜM

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLEMEYECEK ATIKLAR-ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER VE BAĞLANTI İLE İLGİLİ ÖZEL YASAKLAR

MADDE: 7 - Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Atıklar-Artıklar Ve Diğer Maddeler

MADDE: 8 - Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar

IV. BÖLÜM

EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE PARSEL DRENAJ SİSTEMLERİNE AİT TEKNİK KURALLAR VE DENETİM ESASLARI

MADDE: 9 - Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları                      

MADDE: 10 - Parsel Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar ve Denetim Esasları

V. BÖLÜM

ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN      YARARLANMA KOŞULLARI VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN BULUNMADIĞI     YERLERDEKİ ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAĞI KOŞULLAR

MADDE: 11 - Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları

MADDE: 12  -    Ruhsat Geçerliliği ve Sürekliliği

MADDE: 13  -   Ön Arıtma Gereği ve Koşulları

MADDE: 18  -   Ön Arıtma Gereği ve Koşulları İle İlgili Özel Durumlar

MADDE: 20  -   Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının  Uyacağı Koşullar               

VI.BÖLÜM

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ, KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, KONTROL DÜZENİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

MADDE: 21 – Atıksuların Kontrolü ve Belgeleme Yükümlülüğü

MADDE: 22 – Kontrol Düzeni

MADDE: 23 - Analiz Yöntemleri
 
VII.BÖLÜM
 
KİRLİLİK ÖNLEM PAYI VE İÇMESUYU HAVZALARINDA UYGULANACAK  ESASLAR

           
MADDE: 24 – Kirlilik Önlem Payı

MADDE: 25 – Kirlilik Önlem Payı Hesabı

MADDE: 26 – İçmesuyu Havzalarında Uygulanacak Esaslar

VIII.BÖLÜM

ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE “YÖNETMELİK İHLALİ”  KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR
 
MADDE:27– Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde “Yönetmelik İhlali” Kapsamına Giren Davranışlar

IX.BÖLÜM

ÖNLEMLER, CEZA VE YAPTIRIMLAR, TAHSİLAT, GİDERİM, DİĞER HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME
         
MADDE: 28 - Önlemler

MADDE: 29 – Ceza ve Yaptırımlar

MADDE: 30 – Tahsilat

MADDE: 31– Giderim

MADDE: 32– Diğer Hükümler

MADDE: 34 – Yürürlük

MADDE: 35– Yürütme

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER, YÜKÜMLÜLÜK

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE: 1 - Bu Yönetmelik; su ortamlarının kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin yasakları, atıksuların kanalizasyon şebekelerine bağlanmalarına, altyapı  tesisi bulunmayan yerlerde vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. Bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki ayrıntı, esas ve usuller MESKİ Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

DAYANAK

MADDE: 2 – 3009 sayılı Kanun ile değişik 20.11.1981 tarihli 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19. ve 20. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE: 3

Alıcı Ortam : Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eder. 

Anlık Numune: Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alınan ve sadece o yeri ve o zamanı temsil eden numuneyi ifade eder.

Arıtma Çamuru: Arıtma tesisinden veya fosseptiklerden çıkan değişik ölçüde katı madde ihtiva eden sulu, katı madde süspansiyonları ifade eder.

Arıtma Tesisi: Atık suların alt yapı tesislerine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile alt yapı tesisine taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, MESKİ tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri ifade eder.

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı ve doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

Atık Su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ve yağışlar sonucu gelen suları ifade eder.

Atık Su Altyapı Tesisleri: Şehirde oluşan atıksuları toplamak, iletmek ve arıtmak amacı ile inşaa edilen yapıları ifade eder. Bunlar özellikle kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kanalları, atıksu terfi merkezleri, yağmur suyu yan savakları, yağmur suyu geciktirme hazneleri, yağmur suyu arıtma havuzları, atıksu arıtma tesisleri, atıksu bertaraf amacı ile kullanılan açık ve kapalı hendeklerle su altı hatlarını ifade eder.

Atık Su Arıtımı: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atık suların alt yapı tesislerine veya alıcı ortama verilmeden önce, kirletici özelliklerini müsaade edilebilen kanalizasyona deşarj veya alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemini ifade eder.

Atık Su Bedeli: Her türlü kaynaktan gelen kullanılmış suyun uzaklaştırılması amacı ile MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar çerçevesinde aynı Yönetmelikte tanımlı abonelerden alınan bedeli ifade eder

Atık Su Depolama Tankı: Atık suların toplandığı ve dengelendiği, teknik usullere uygun hazırlanmış fenni çukuru ifade eder

Atık Su Kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı suları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağış sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder.

Atık Su Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanları ifade eder.

Atık Su Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili birimlerin teknik çalışmaları neticesinde tespit edilen sınırlar dahilinde toplandıkları alanı ifade eder.

Ayrık Kanal Sistemi: Atıksuları toplamak amaçlı bir kanal şebekesi, yağmur sularını toplamak amaçlı ayrı bir kanal şebekesinin olduğu sistemleri ifade eder

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı: MESKİ tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeyi ifade eder

Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kaynağı arasındaki mülk sahibine ait kanalı ifade eder

Birleşik Kanal Sistemi: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanal sistemini ifade eder.

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini ifade eder.

Dereler: Yer altı veya yer üstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında akan veya arazinin jeolojik ve topoğrafik durumuna bağlı olarak yılın belirli aylarında önemli sayılabilecek miktarda suyu alıcı ortama taşıyan akarsuları ifade eder.

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların bütününü ifade eder.

Endüstriyel Atık Su: Endüstri tesislerinden, imalathanelerden, küçük ticari işletmelerden ve küçük sanayi sitelerinden kaynaklanan, evsel atıksu haricindeki her türlü üretim ve yıkama sonucu oluşan suları ifade eder

Endüstriyel Atık Su Kaynağı: Endüstriyel atık su üreten her türlü tesis ya da faaliyetleri ifade eder

Evsel Atık Su:  Konutlardan, okullardan, otel gibi işletmelerden,  yerleşim bölgelerinden, endüstri tesislerinin sosyal tesislerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan suları ifade eder.

Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını ifade eder.

İdare (MESKİ): Bu Yönetmelikte adı geçen İdare Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü ifade eder

Kanal Bağlantı Bilgilendirme Belgesi: Kanalizasyon şebekesinden yararlanmak isteyen taşınmazın parsel cephesinde bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumuyla ilgili bilgilerle donatılmış belgeyi ifade eder.

Kanal Bağlantı Ruhsatı: Kanal bağlantı onayı için İdareye başvuruda bulunulduğunda, İdare teknik personellerince yerinde yapılan tespitler neticesinde kanal bağlantısının uygun olduğuna dair verilen belgeyi ifade eder.

Kanalizasyon Şebekesi: Ayrık sistemde evsel ve / veya endüstriyel, bileşik sistemde ise tüm atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesisleri içeren birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemlerini ifade eder.

Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Proses atıksuyu olan işletme ve endüstrilerin, kanalizasyona deşarj standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya ön ve tam arıtma tesisi kuran işletme ve endüstrilerin atıksularını by-pass yaptığı veya arıtma yapmasına rağmen kanalizasyona deşarj standartlarını aşan arıtılmış su deşarj eden tesislerden, gerekli önlemleri alıncaya dek MESKİ tarafından tahakkuk ettirilen payı  ifade eder.

Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atık sularda belirli zaman aralıklarında atıksu debisiyle orantılı olarak alınan karışık numuneyi ifade eder.

Kontrol Bacası: Atık su deşarjlarını kontrol amacı ile numune almak, ölçüm yapmak, atık su akımını izlemek için içine girilebilir özel tipleri MESKİ tarafından belirlenecek bacaları ifade eder.

Konvansiyonel (Sürekli İzlenen) Parametreler: Genel olarak atıksuları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen parametreleri ifade eder.

Bu Yönetmelik kapsamı içinde konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibidir;

 - Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

 -  Askıdaki Katı Madde (AKM)

 -  Toplam Azot (T-N)

 -  Toplam Fosfor (T-P)

 -  Yağ ve Gres

 -  Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir)

Küçük Atıksu Kaynağı: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden düşük veya 50 m3/gün’den daha az debideki endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder. 

Mevcut Tesis ve Yapı: 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce bu alanda yasal olarak. (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi olan ve İmar Affı kapsamında kaldığı belgelenen) mevcut olan tesisleri ifade eder.

Numune Alma Noktaları: Atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltımdan önceki noktayı; alıcı ortam numune alma noktası ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı; arıtma tesisleri için arıtma tesisi çıkışını ifade eder.

Ön Arıtma Tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile;

a) Kanalizasyon sistemi yardımıyla toplanan atıksular için bu sisteme kabul edilebilme koşullarını sağlamak,

b) Atıksuların herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak, organize sanayi veya kamuya ait atıksu arıtma ve bertaraf tesisine kabulü için, bu işletmelerin giriş suları için öngörülen koşullara uymak,

c) Derin deniz deşarjı ile alıcı ortamlara doğrudan verilen atıksuların boşaltımından önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak amacıyla, MESKİ tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleri ifade eder.

Önemli Kirletici Kaynaklar: Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü, o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden fazla olan veya sadece konvansiyonel parametreler ihtiva etmek üzere endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3’den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynakları ifade eder.

Ötrofikasyon: Göl veya su hareketleri kısıtlı olan kapalı veya yarı kapalı koy, körfez, haliç, lagün, ve benzeri su ortamlarına özellikle karbon, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin taşınması ile ekolojik dengenin olumsuz yönde değişmesini ifade eder.

Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında MESKİ tarafından tespit edilecek özel tiplerine göre inşâ edilen bacaları ifade eder.

Parsel Atıksu Drenaj Tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolü ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi ifade eder.

Taşınmaz: Atıksuyun oluştuğu, bir parsel içindeki arsa, konut, işyeri veya sanayi tesisleri ifade eder.

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını ifade eder.

Toksik Parametreler: Genel olarak endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren veya toksik etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür, vb.) parametreleri ifade eder.

Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık kanalizasyon sistemlerinde; yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı dışında (max. 40 ºC) başka kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taşıyan kanalları ifade eder.

Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin, belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesini; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğini ifade eder.

İLKELER

MADDE: 4 - Bu yönetmelik, aşağıda tespit edilen genel hedef ve esaslar dahilinde uygulanır;

4.1 - Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi gayesiyle karar ve tedbirlerin alınması ve uygulanmasında; insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması esastır.

4.2 - Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi için alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.

4.3 - İçme ve kullanma suyu kaynakları içinde ve/veya havzasında suların kirlenmesine sebep olacak faaliyetler yapılamaz. Su veriminin azalmasına, su rejiminin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunulamaz.

4.4 - Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma gayretlerini olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.

4.5 - Atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması,

4.6 - Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi,

4.7 - Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması mecburidir. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.

4.8 - Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım maksatları değiştirilemez.

4.9 - Her türlü Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kanalizasyon şebekesinde ve/veya MESKİ’ye ait arıtma tesislerinde meydana getirdiği zararların giderilmesi amacıyla yapılan bütün harcamaları karşılamak mecburiyetindedir.

4.10 - Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

a)  Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

b)  Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

c)  Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

d) Arıtma tesisinde oluşan artıkların (çamur vb.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması,

f)  Klasik bir biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler içermemesi gerekir.
4.11 - Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin edilen su miktarını tespit için atıksu debimetresi takmak ve kanalizasyon şebekesine bağlanmak zorundadır. Bunun yapılmadığı durumlarda emsal tüketimler veya atıksu şube yolu üzerine tüketici tarafından takılacak atıksu debimetresi ile tespit edilen değerler üzerinden kapasiteler belirlenir.

4.12 - Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması esastır.

4.13 - Ötrofikasyon riski olan içme suyu havzalarında; göl, koy, körfez gibi hassas alıcı su ortamlarına deşarj yapacak atık su arıtım tesislerinin, gerektiğinde azot ve fosfor giderimi gerçekleştirebilecek şekilde tasarımının yapılması, esastır.

4.14 - Atıksuların, bir kanalizasyon şebekesiyle toplanıp havza dışına atıldığı sistemin mevcut olması veya atıksuların MESKİ Atıksu Arıtma Tesisine gelmesi halinde, atıksularla ilgili olarak bu Yönetmelik Madde 17 Tablo 1’de belirtilen limit değerleri sağlanacaktır.

4.15 - İçme suyu havzalarında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve entegre tesislerin açılmasına izin verilemez.

4.16 - Su toplama havzalarında mevcut olan evsel, endüstriyel atıksu kaynakları öncelikle kendisinden istenen tedbirleri almak ve tedbir alıncaya kadar bu Yönetmenlikte belirlenen Kirlilik Önlem Payı’nı (KÖP) ödemekle yükümlüdürler. Atıksu tedbiri almış olması, yapılaşma ve faaliyet yönünden geçerlilik kazandırmaz.

4.17 - Mersin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yeni kurulan Toplu Konut Alanları, Esnaf Siteleri, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi v.b. gibi kuruluşlar, içme suyu ve kanalizasyon projelerini MESKİ'nin uygun görüşünü alarak hazırlar. MESKİ tarafından uygun görülmeyen projelerin gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet verme açısından MESKİ herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Söz konusu kuruluşlar, kendi alanları içerisinde su ve kanalizasyon projelerini kendileri yapabileceği gibi MESKİ’den de yapılmasını talep edebilirler. Bu hallerde Kanalizasyon Katılım Payı ile içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yapım bedeline ilişkin hususlar Tarifeler Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Yeni kuruluş, mücavir alan dışında ise mücavir alan içerisindeki en yakın projesine uygun kolektöre kadar olan bağlantı, söz konusu kuruluş sahibine veya yönetimine aittir.

YÜKÜMLÜLÜK

MADDE: 5 - Atıksu kaynakları, 4. madde de belirlenen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon şebekesinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön arıtma ve/veya arıtma tesislerini bu Yönetmelik’te belirlenen esaslar uyarınca kurup işletmekle yükümlüdür.

MESKİ; kuruluş yasası hükümlerine göre, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (deniz, göl, akarsu ve yeraltısuları) kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut tüm endüstri kuruluşlarının gereken arıtma tesislerini kurmalarını öngörür ve ön arıtma gereği hükümlerine göre zorunlu kılar. Ayrıca, tüm endüstri/ işletmeler bu tesisleri çalıştırmak ve arıtma tesisi çıkış suyu değerlerini MESKİ kabul standartlarına indirmek ve sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, proses atıksuyu olan işletme/endüstriler, MESKİ tarafından tahakkuk ettirilen KÖP ödemekle yükümlüdürler.

II. BÖLÜM

YASAKLAR VE KISITLAMALAR

MADDE: 6 - Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile İlgili Kısıtlamalar

Atıksuların şehir kanalizasyon şebekesine bağlanmasında aşağıdaki kısıtlamalara uyulur:

6.1 - Kanalizasyon Şebekesine Müdahale: MESKİ’nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi yada özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, tahrip edilemez, kanal şebekelerinin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlantı yapılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

6.2 - Yağmur Suyu Bağlantıları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise, yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanamaz. Mersin atıksu şebekesi, ayrık kanal sistemine göre yapılmıştır.

6.3 - Soğutma Prosesi Atıkları: Kirli olmayan soğutma prosesi atıksuları MESKİ ’nin yazılı onayı alınmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Ancak soğutma prosesi atıksuları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bir drenaj kanalına, dereye veya sulama sistemine deşarj edilebilir. Kirlilik ihtiva eden proses dışı atık sular (temassız soğutma suları, vb) ancak MESKİ’nin onayı ile kanalizasyon şebekesine verilebilir.

6.4 - Seyreltme: Endüstriyel atıksular, kirli olmayan sularla seyreltilmek suretiyle MESKİ kabul değerlerine getirilerek kanalizasyon şebekesine kesinlikle verilemez.

III.  BÖLÜM

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLEMEYECEK ATIKLAR-ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER VE BAĞLANTI İLE İLGİLİ ÖZEL YASAKLAR

MADDE :7– Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Atıklar-Artıklar Ve Diğer Maddeler

Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler, atıksu tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen zorlaştıran; tehlikeye sokan maddeler veya atıksu tesislerinde çalışan personelin sağlığını, güvenliğini tehdit eden  ve alıcı su ortamının kalitesine zarar veren maddelerin şehir atıksu arıtma tesisine verilmesi yasaktır. Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama verilemezler.  Verilmesi halinde 28. Madde ve devamı hükümleri uygulanır.

7.1 - Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel oil,  benzol, solventler, karpit, katran ve petrol kökenli yağlar, gresler gibi herhangi bir şekilde insanlar, yapılar, altyapı tesisleri, arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı ve gaz maddeler (hidrokarbonlar), asitler, bazlar, ağır metal tuzları, toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, zehirli maddeler.

7.2 - Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

7.3 - Öğütülmüş durumda da olsa, atıksu tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilen, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek maddeler (özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum, mutfak artığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi atıkları, tüy, kıl, toprak, selülozlü maddeler, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları vb.) ve konut, işyeri ve sanayii tesislerinde kullanılan bitkisel ve madeni atık yağlar. 

 7.4 - Kanalizasyon yapısını bozucu, aşındırıcı korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6,0’dan düşük 10’dan yüksek atıklar.

7.5 - 5°C ile 40°C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelerle, sıcaklığı 40°C’nin üstündeki her türlü atık sular.

7.6 - Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.

7.7 - Dünya Sağlık Örgütü’nün ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar.

7.8 - Her türlü katı atık ve artıklar, su , atık su arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar.

7.9 - Debisi ne olursa olsun, yağ ve gres konsantrasyonu  50 mg/L’ den fazla olan atıksular.

7.10 - Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu 350 mg/L’ den fazla olan sular.

7.11 - Ham sintine suları, ham balast suları ve tanklarda birikmiş ve arıtılmamış atıksular.

7.12 - Şehir arıtma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyalı atık sular.

7.13 - Hayvan ahırlarından gelen dışkı, şerbet, atıklar, siloların sızıntı suyu ve mandıraların peynir altı suyu, konsantre süt asitleri veya benzer çürümüş kötü kokan atıksular.

7.14 - Kanalizasyon şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan yüzey aktif maddeler.

7.15 -  Evsel atıksu dışında atıksularda içeren fosseptiklerden çıkan sular.

MADDE: 8 - Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar

 Şehir atıksu arıtma ve/veya bertaraf tesisinin işletilmesi yönünden veya nihai alıcı ortamın taşıdığı özellikler nedeniyle gerek duyulduğunda, MESKİ bazı tekil durumlarda Madde 7’de belirtilen koşulların ötesinde isteklerde bulunabilir. MESKİ aşağıdaki durumlarda, atıksuyun şehir atıksu altyapı sistemine verilmesini yasaklayabilir.

8.1 -  Atıksuyun, oluştuğu yerden toplanması, iletilmesi veya arıtılması sırasında miktarı ve özelliği nedeniyle olağanüstü fazlalıkta harcama gerektirmesi durumunda,

8.2 - Atıksuyun yaygın kullanılan atıksu tekniği kuralları ile evsel atıksularla birlikte toplanması, iletilmesi ve arıtılmasının mümkün olmaması durumunda.

IV.  BÖLÜM

EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE PARSEL DRENAJ SİSTEMLERİNE AİT TEKNİK KURALLAR VE DENETİM ESASLARI

MADDE: 9 - Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları

Evsel atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesinden yararlanma koşulları aşağıda açıklanmaktadır.

9.1 - Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın, kanalizasyon şebekesine bağlanması hak ve zorunluluktur. Yapılaşan parseller, şehir atıksu altyapı tesisleri işletmeye hazır hale geldiği andan itibaren en geç 6 (altı) ay içinde kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak zorundadırlar. MESKİ bu bağlantıyı yapar veya kendi denetimi altında mal sahibince yaptırılmasını isteyebilir.

9.2 - Atıksu kaynağının başvurusu sonrasında MESKİ tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Kanal Bağlantı Bilgilendirme Belgesi” verilir. Mal sahibi ya da vekili MESKİ’nin hazırlanmış olduğu Kanal Bağlantı Ruhsat Formu’nu doldurarak lüzumlu diğer evrakları da ekleyerek üç nüsha proje ile birlikte MESKİ’ ye müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler MESKİ tarafından verilir. Ruhsat ve proje onay masrafları Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibinden alınır

9.3 -  Projesi onaylanan ve Kanal Bağlantı Ruhsatı verilen evsel atıksu kaynaklarının, atıksu parsel bacası ile atıksu kaynağı arasında kalan atıksu bağlantı kanalı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle MESKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak mülk sahibine yaptırılır.

9.4 - Kanal Bağlantı Ruhsatı alan kişi ya da kuruluş, bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu MESKİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildiri üzerine, MESKİ tarafından görevlendirilen teknik elemanlar nezaretinde bağlantı mal sahibi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahipleri tarafından tazmin olunur.

9.5 -  Atıksu bağlantı kanalının bedeli; imalatının mülk sahipleri tarafından yapılmaması durumunda, bedeli mülk sahibinden alınmak kaydıyla MESKİ tarafından yapılır veya yaptırılır. İmalatının toplam maliyetine %25 ilave edilmek suretiyle Tarifeler Yönetmeliğinde tarif edilen esaslar çerçevesinde belirlenen tutar mülk sahibi veya sahiplerinden alınır. Tahsilatın nasıl yapılacağı MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağlantılar mülk sahibince yapılmış ise bedel talep edilmez.

9.6 - Atıksu kanal bağlantısının olası tamir ve bakımının, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması istenirse, gerekli hizmetler Genel Müdürlükçe karşılanır, bedeli Tarifeler Yönetmeliğinde tanımlı tutarlar üzerinden taşınmaz sahibinden veya kullanıcıdan alınır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden önce kanal bağlantısı yapılmış abonelerin olası tamir ve bakımında da; atıksu kaynakları için Kanal Bağlantı Bilgilendirme Belgesi düzenlenir ve tamir yada bakımın MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması istenirse, gerekli hizmetler Genel Müdürlük tarafından karşılanır, bedeli Tarifeler Yönetmeliği’nde tanımlı tutarlar üzerinden taşınmaz sahibinden veya kullanıcıdan alınır. Tahsilâtın nasıl yapılacağı MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

9.6.1 - Tekniğine uygun yapılmayan atıksu bağlantı kanalı iptal ettirilerek MESKİ teknik elemanları gözetiminde düzettirilir.

9.6.2  - Mülk sahipleri tarafından atıksu bağlantı kanalının düzelttirilmemesi halinde ise, bu Yönetmelik aynı Madde ve Madde 9.5 hükümleri uygulanır.

9.6.3 -  İzinsiz yapılan atıksu bağlantı kanalı uygun olsa dahi İdareden izin alınmadan yapıldığı için Tarifeler Yönetmeliğinde belirlenmiş cezai yaptırım uygulanır.

9.7 - Mülk sahipleri atıksu bağlantı kanalını yaparlarken başka mülkiyetlerin sınırlarını ihlal edemezler. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, atıksu bağlantı kanalının bina sorumluluk çizgisini veya diğer mülkiyetleri ihlal etmesi durumundan MESKİ sorumlu değildir.

9.8 - Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan eğer çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa, kanalizasyon şebekesine bağlanma aranmayabilir. Özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve şehir su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Ancak; ayrık sistem yağmursuyu kanalına bağlantı bu hükmün dışındadır.

9.9 - İşletmeye yeni alınan kanalizasyon şebekesine, atıksu bağlantı kanallarının yapılabilmesi için; “Kanal Bağlantı Bilgilendirme Belgesi” MESKİ tarafından, bağlantı kanalı  projesi ise  atıksu kaynağı tarafından düzenlenir. Mülkiyeti kullanılmayan, atıl durumda olup kullanmaya elverişsiz, yeni yapılaşan veya tadilat durumunda olan yerlere mahalle muhtarlığı kanalıyla tebligat gönderilir ve süre verilir. Atıksu bağlantı kanalı yapılması için tanınan sürelerin dolması halinde, bu tip yerlere kanalizasyon bağlantısını daha sonra yapabilmesi için ek süreler tanınabilir. Bu sürenin verilebilmesi için, mülk sahiplerinin ve inşaat veya tadilat yapan müteahhitlerin inşaatsa projesi ve inşaat ruhsatı, tadilatsa yapı anlaşması ve yapı ruhsatı v.b. evraklarla beraber mülkiyetin kullanılmadığını belgelendirmek zorundadırlar. Bununla beraber, içme suyu abonelik sözleşmesinin iptal edildiğini gösterir belge ile su kapama yazısı, sondaj suyu kullanmadığına dair belge ve su deposu varsa iptal belgesi ile beraber İdareye başvurur. Belgelerin MESKİ’ye tesliminden 15 gün içerisinde İdare süre uzatımına ve süresinin ne kadar olacağına karar verir. Geçici olarak izin verilen süre içerisinde kullanıma açılması söz konusu olduğunda, mülk sahibi veya müteahhit İdareye başvurmakla yükümlüdür. İzinsiz kullanımın tespit edilmesi halinde Tarifeler Yönetmeliği’ndeki tanımlı cezai işlemler uygulanır ve su/atıksu aboneliği için gereken işlemler başlatılır.

9.10 - Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır.

9.11 - Kanalizasyon şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur. Özel durumlar için MESKİ’nin incelemeleri ve kararı doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.

9.12 - Eski binaların atıksu bağlantı kanalları (MESKİ tarafından yapılacak denetim sonucunda bu Yönetmeliğin koşullarına uyduğu tespit edilirse) yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. Eski binaların kanalizasyon sistemine bağlantıları için İdare atıksu bağlantı kanalı menhol ve borularının tamiratlarını veya yenilenmelerini isteyebilir.

9.13 - Ayrık kanalizasyon sistemin de atıksuları ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yer altı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Bu durumda Madde 6’daki kısıtlamalar saklıdır. Mersin atıksu kanalizasyon şebekesi ayrık sistemdir.

9.14 - Atıksu sistemine yağmursuyu hatları karışan yerlerde, atıksuların sisteme yönlendirilmesinden önce yağmursuyu hatlarının mutlak surette ayrıştırılması gerekmektedir. Bu ayrıştırma işleri mülk sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere yapılacaktır. Kanalizasyon sistemi hizmete girdiği halde, yağmursuyu hatlarını ayrıştırmayan, dolayısı ile sisteme bağlanmayan mülk sahipleri hakkında Tarifeler Yönetmeliği’nde tanımlı esaslar çerçevesinde cezai işlemler yapılır.

9.15 - Taşınmazın evsel bacası, parselin üzerine yapılmış yapının kanalizasyonun geçtiği yol cephesini tamamen kapladığı ve kaldırıma sıfır noktada inşa edilmiş yapıların evsel atıksu bacası kaldırım altında, bunun dışındaki durumlar için yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve MESKİ tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapakla kapatılır.

9.16 - Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanmıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları MESKİ tarafından onaylı uygun bir pompaj sistemiyle parsel bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte atıksu bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir. Özel durumlar MESKİ tarafından incelenir ve uygun bağlantı şekli belirlenir. Taşınmaz sahibi MESKİ tarafından belirlenen koşulları sağlamaya ve işler durumda tutmaya mecburdur. Kanalizasyondan atıksu geri gelmesi durumunda binaların uğrayabileceği zarardan MESKİ sorumlu değildir.

9.17 - Daha önceden yapılaşmış fakat kanalizasyon şebekesi yeni tamamlanan yerlerde, kot farkından dolayı cazibe ile atıksu akışının sağlanamadığı durumlarda, bina içi tesisat değişikliği ile sorun giderilebiliyor ise gerekli olan atıksu tesisat değişikliği mülk sahipleri tarafından yapılacaktır.

9.18 - Kanalizasyon şebekesi çalışıyor fakat cazibe ile akış sağlanamadığından pompaj sisteminin kurulması gereken yerlerde, bahse konu sistemin temin edilmemesi durumunda bu Yönetmeliğin 10.5 ve 10.6 maddeleri hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

9.19 - Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına MESKİ karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı şehir atıksu sistemine zarar verebilecekse MESKİ bağlantının kanalizasyon şebekesinin başka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir.

9.20 - Bir şehrin atıksu altyapı tesisleri inşaatının kademelendirilmesi sırasında geçici olarak veya proje icabı belli bir parselin o atıksu altyapı sistemine bağlantısı mümkün olmadığı takdirde MESKİ kanalizasyon şebekesinin mevcut olan bir kesimine geçici bağlantı yapılmasına izin verebilir veya isteyebilir.

9.21 - Teknik koşullar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mal sahibi bu bağlantıyı MESKİ’nin istediği şekilde yapmak zorundadır.

9.22 - Daha önce işletmeye alınmış kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi veya bakımı yapıldığında; eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanalizasyon hattına bağlantıları MESKİ tarafından bedel alınmaksızın yapılır veya yaptırılır.

9.23 - MESKİ tarafından kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, önceden mevcut olan atıksu toplama çukurlarının içi boşaltılıp iç duvarlar dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl v.b.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yaptırılması zorunludur. Mal sahibi tarafından boşaltılan ve devre dışı bırakılan bu tür çukurların başka maksatlarla kullanılmasında çevre sağlığı açısından sakınca görülmüyorsa MESKİ’den izin alınmak şartıyla kullanılabilir.

9.24 - Atıksu parsel bacası ile atıksu kaynağı arasında kalan atıksu bağlantı kanalının bakım ve işletmesi taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri, bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Taşınmaz sahiplerinin İdare’ye müracaatları halinde atıksu bağlantı kanalındaki tıkanıklık MESKİ  tarafından açılır ve bedel alınmaz. Ancak; aynı nedenle bir ay içerisinde  ikinci kez tıkanıklığın meydana gelmesiyle kanal açma makinesi talebinde bulunulduğunda, atıksu bedeli ödeyen abone olsa dahi, MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen  Kanalizasyon Açma Ücret Tarifesi uygulanır.

9.25 - Ayrık sistem şebekelerinin tamamlanmasına kadar yağmur, çatı, bahçe ve drenaj sularını kanalizasyon şebekesine veren binaların bodrum katlarının atıksuları, cazibeyle akıtılabilse dahi taşınmaz sahibi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak mecburiyetindedir. Aksi takdirde binaların uğrayabileceği zarardan MESKİ sorumlu değildir.

9.26 - Mücavir alan dışında bulunan atıksu üreten müessese veya yerleşim merkezleri, coğrafi olarak atıksularını MESKİ’nin kanalizasyon şebekesine boşaltmak durumunda iseler; MESKİ’nin rızasını alarak MESKİ ile yapacakları mutabakatla bunu gerçekleştirebilirler. Bu tür müessese ve yerleşim birimleri de kanalizasyon ve arıtma maliyetine katılma zorundadırlar. Boşaltma usul ve yöntemleri bir protokolle belirlenir ve protokol her iki tarafın mutabakatı sonucu oluşturulur.

MADDE: 10 - Parsel Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar Ve Denetim Esasları

Parsel atıksu sistemleri teknik kurallara göre inşa edilir ve işletilir. Teknik kurallar özellikle atıksu tesislerini inşaat, işletme ve bakımları ile ilgili teknik talimatname ve normları kapsamaktadır. Bunlar MESKİ tarafından belirlenir. Parsel atıksu sistemlerinin inşaat, tadilat, bakım ve emniyeti için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

10.1 - Parsel atıksu tesisinin inşası, işletmesi, bakımı ve gerektiğinde temizlenmesi mal sahibi tarafından yapılır.

10.2 - Mal sahibi parsel drenaj sistemini, şehir atıksu altyapı sistemine bağlamak için MESKİ’ ye müracaat etmek mecburiyetindedir. Bağlantı kanalı asgari 150 mm çapında olmalıdır. Son parsel bacası temizleme tertibatı ve şehir kanalizasyonuna teknik yönden mümkün olduğunca yakın, her zaman ulaşılabilir ve geri kabartma seviyesine kadar sızdırmasız olmalıdır.

10.3 - Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe drenaj suları) için ayrı bina tesisatı yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atıksular atıksu kanalına yağmur suları ve zemin suları da yağmur suyu kanalına verilir. Bu durumda Madde 6’daki kısıtlamalar saklıdır. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiri ile birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılır. Daha ilerideki bir zamanda bu bölgede ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksular ilgili kanala bağlanır.

10.4 - Taşınmazın parsel çıkış bacaları, ön bahçesiz nizam yapılarda yaya kaldırımı altında, ön bahçeli nizamda caddeye çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve MESKİ tarafından onaylanmış projelerdeki detay çizimlere uygun bir kapakta kapatılır.

10.5 - Parsel maliki masrafları kendine ait olmak üzere, cadde veya kabarma seviyesinden aşağıda olan sıhhi tesisatı için geri tepmeye karşı önlem almak, ayrıca kabarmadan etkilenmeyecek şekilde bağlantı yapmak mecburiyetindedir.

10.6 - Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanmıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları MESKİ tarafından onaylanan projesine uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip, diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir.

10.7 - Mutfak katı artıkları, çöp ve kağıt öğütücü değirmenler parsel atıksu sistemine bağlanamazlar.

10.8 - Debi ve atıksu özelliklerinden dolayı gerek duyulursa parsel atıksu sistemi, masrafları mal sahibince karşılanarak değiştirilir.

10.9 - Taşınmazın şehir atıksu sistemine bağlanması durumunda taşınmaza ait küçük atıksu arıtma tesisi altı ay içinde kapatılır, sızdırmalı veya sızdırmasız fosseptikler devre dışı bırakılır. Değişikliklere ait masraflar mal sahibine aittir.

10.10 - Parsel atıksu sistemi tamamen, kısmen veya geçici olarak işletme dışı bırakılıyorsa, bağlantı kanalının kapatılması veya iptali için gerekli masraflar mal sahibince karşılanır.

10.11 - MESKİ parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle görevlendirilen personel, sisteminin bütün kısımlarını kontrol etmek mecburiyetindedir. Görevliler konutları ancak ikamet edenin rızasıyla, fabrika ve işyerlerini ise izne gerek olmadan işletmenin açık olduğu çalışma saatlerinde kontrol edebilirler. Mal sahibi ve kullanıcılar, kontrol ve muayene için anlayışlı ve yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bunlar kontrol için işletme düzenini göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. MESKİ bir defalık veya periyodik su numunesi alma hakkına sahiptir.

10.12 - Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları mal sahibi veya kullanıcı itirazsız gidermek mecburiyetindedir.

10.13 - Yapı kullanma izni alınmadan parsel atıksu sistemi işletmeye alınamaz. Yapı izni gerektirmeyen durumlarda kullanma izni MESKİ tarafından verilir. Parsel atıksu sistemine kullanma izni verilmiş olması, şantiye şefi, proje mühendisi, kontrol mühendisi ve müteahhidin diğer yasal sorumluluklarını, teknik esaslara ve projelere uygun iş yapma sorumluluğunu sona erdirmez.

V.BÖLÜM

(Değişik 29.05.2012 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile)

ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN BULUNMADIĞI YERLERDEKİ ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAĞI KOŞULLAR

MADDE: 11 -  Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 37’de tanımlanmış olan hususlarla ilgili “Deşarj İzin Belgesi” kanun ve yönetmeliklerde tanımlanmış kurum ve kuruluşlarca verilir. Bu tür hususlarda MESKİ tarafından verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) ilgili kurullara sunulacak Deşarj İzin Belgesi için görüş niteliği taşıyacaktır. Belediyeler tarafından verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı Belgesi başvurusunda istenen evraklar arasında Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatının da yer alması gerekmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 51’de açıklanan yetkiler doğrultusunda, BKKR ve bu belgede belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının kontrolü MESKİ tarafından yapılır.

Atıksularını kanalizasyona deşarj eden her endüstriyel atık su kaynağı bir BKKR almak zorundadır. Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanmak yasaktır.

Endüstriyel atıksu bağlamak veya vidanjörle boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden yararlanılması, MESKİ'nin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları atıksu kaynaklarına, MESKİ tarafından verilecek BKKR’de belirlenir. Evsel ve endüstriyel atıksularını fosseptikte biriktirerek vidanjörle boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden yararlanan ancak BKKR almamış veya BKKR almış olsa bile deşarj şartlarını yerine getirmeyen işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularını vidanjörle çektirme talepleri MESKİ vidanjörleri ve lisanslı vidanjör firmaları (resmi, özel vb) tarafından yerine getirilmeyecektir.
 
Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR)

11.1 - "Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı" almak için aşağıdaki yöntem uygulanır.

11.1.1 - Yeni kurulacak olan veya bu yönetmelik yürürlüğe girmeden kurulmuş ve faaliyette olan, ancak henüz ruhsat almamış olan her atıksu kaynağının BKKR almak üzere, MESKİ'ye başvurması mecburidir. Başvuru belgesinde istenen tüm bilgilerin MESKİ'nin istediği biçimde sunulması ve doğru olması sorumluluğu atıksu kaynağına aittir.

11.1.2 - Atıksu karakterini tespit edebilmek için; varsa arıtma tesisi yoksa endüstriyel atıksu çıkışından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğ” ne uygun olarak, bu Yönetmelik Madde 7 kapsamında belirtilen maddeleri içeren atıksu üretimi yapma olasılığı olan işletmelerden ardışık iki anlık numune, diğerlerinden ardışık iki kompozit numune alınır ve analiz edilir.

11.1.3 - Analiz sonuçları, bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’de bulunan deşarj limitlerini sağlamış ise söz konusu kuruluşa BKKR verilir.

11.1.4 - Atıksular birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon şebekesine deşarj ediliyor ise; her iki bağlantı yerinden alınan ikişer numunenin ortalamaları, bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1 deşarj limitlerinin altında olması durumunda, her iki atıksu deşarjı için ayrı bir BKKR verilir.

11.1.5 - Başvuruda bulunan atıksu kaynağının faaliyet ve özelliklerine ait verilerin, MESKİ tarafından yeterli görülmemesi halinde, gerekli verilerin toplanması ve belgeleme işlemi MESKİ tarafından veya MESKİ’nin uygun göreceği yetkili kuruluşlarca yapılır ve bedeli gerektiğinde endüstriyel atıksu kaynağından tahsil edilir.

11.1.6 - Değerlendirme sonucunda; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma ya da arıtma ihtiyacı mevcut değil ise, endüstriyel atık su kaynağına bir BKKR verilir. Ruhsatta; endüstriyel atık suların özellikleri, hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verebileceği ve kontrol düzeni belirtilir.

(Değişik 29.05.2012 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile)

11.1.7 - BKKR işlemlerinin tamamlamış, her türlü işyerinden, bu yönetmeliğe bağlı çıkarılan Yönergede ve Tarifeler Yönetmeliğinde belirlenen BKKR bedeli alınır.

Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı

11.2 - Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı için aşağıdaki yöntem uygulanır.

11.2.1 - Değerlendirme sonucunda; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma veya arıtma ihtiyacı mevcut ise, arıtma/ön arıtma tesisi projesinin MESKİ’ye sunulması için 1 ay ile 3 ay arasında süre verilir.

(Değişik 29.05.2012 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile)

11.2.2  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından B.OP.ÇY.Ç.O.15.05-010.06-4609 sayı ve 30/03/2012 tarihli tebliğden 15/03/2012 tarih ve 2012/9 sayı ile “atıksu arıtma/ derin deniz deşarjı tesisi proje onay genelgesi” ne göre değerlendirilecektir. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Proje Onay Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır. Proje onayının MESKİ tarafından yapılmış olması, tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Proje onay ücreti, bu Yönetmeliğe bağlı çıkarılan Yönerge’de belirlenen esaslara göre hesaplanır.

11.2.3 - Yüklenici (projeyi yapan firma) yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksiklikleri ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin MESKİ tarafından görülmüş ve hatta onaylanmış olması yükleniciyi (projeyi yapan firmayı) bu sorumluluktan kurtaramaz.

11.2.4 - Uygulanması öngörülen ön arıtma veya tam arıtma düzenini MESKİ onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Onaylanmak üzere MESKİ’ye sunulan üç nüsha proje en fazla 3 (üç) defa revize edilir. Üçüncü revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere İdareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere MESKİ’ye verilir. Proje onayının MESKİ tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Proje Onayından Sonra Yapılan İşlemler
 
11.3  - Proje onayından sonra aşağıdaki işlemler uygulanır.

11.3.1 - Onaylanan projelere, tesisin özelliklerine göre MESKİ tarafından 3 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla süre verilir. Söz konusu süre, bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem vb. doğal afetler veya tesis inşasına kamu kuruluşlarınca engel olunması halinde ve mücbir sebeplerin yazılı olarak belgelenmesi şartı ile MESKİ tarafından altışar aylık ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 yılı geçemez. Başvuru sahibi atık su kaynağı, verilen süre içinde ön arıtma veya arıtma tesisini kurmak ve limitleri sürekli sağlayacak biçimde çalıştırmakla yükümlüdür.

11.3.2 - Atık su kaynağı, arıtma tesisinin işletmeye alınması için verilen süre sonunda MESKİ’ye başvurur. MESKİ teknik elemanları tarafından, arıtma tesisi çıkışından ardışık iki numune alınır ve analiz edilir. Analiz sonuçları, bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’de bulunan deşarj limitlerini sağlamış ise söz konusu kuruluşa BKKR verilir.

11.3.3 - Endüstriyel atıksuyun onaylanmış projesine göre arıtmasını yaptığı halde uygun nitelikte atıksu çıkışı sağlanamıyor ise; nedeni araştırılıp çıkış suyunun bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’de bulunan limit değerleri sağlayacak şekle getirilmesi için 1 ay ile 3 ay arasında süre verilir. Bu süre zarfında KÖP tahakkuk ettirilir.

11.4  - Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen koşullar sağlanmadan ve gerekli ön arıtma veya arıtma tesisleri işletilmeden, ilgili kurum /kuruluşlarca söz konusu atıksu kaynaklarına işletme ve kullanma izni verilmez.

11.5 - MESKİ gerekli gördüğü takdirde, önemli veya diğer kirletici kaynaklardan, kilitli ve üzerinde zaman ayarlama sistemi olan ve en az 2 saatlik kompozit numune alma özelliğine sahip olan numune alma cihazının temin ve montajını isteyebilir. Bu durumda, İdarenin uygun gördüğü yere, uygun koşullarda, tüm sorumluluk önemli kirletici kaynağa ait olmak üzere, numune alma cihazı montajı yapılır. Numune alma işlemi MESKİ yetkili personellerince yapılır.

11.6 - Önemli kirletici atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler; kendilerinden istenen teknik bilgileri doğru ve güvenilir bir şekilde hazırlayıp MESKİ’ye sunmak ve yapacakları ön arıtma tesislerinin teknik usullere uygun olarak devamlı çalışmasını sağlamak ve bundan sorumlu olmak üzere en az bir Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi veya Kimyager teknik sorumlu olarak bulundurmak mecburiyetindedir. Bunu sağlamayanlara BKKR verilmez. Ancak BKKR’si olan mevcut firmaların bu eksikliğini gidermesi için üç ay süre verilir.

11.7 - Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Serbest Bölgeler (SB), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Kooperatif Teşekkülleri atıksularını, MESKİ deşarj limitlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Organize Sanayi Bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, kooperatif teşekküllerinde ise site yönetimi muhatap alınır. Bölge çıkışında bölgenin atıksularını karakterize ederek gerekli işlem ve mevzuatın uygulanabilmesi için;

11.7.1 - Tüm maliyeti OSB/SB yönetimi tarafından karşılanmak üzere MESKİ’nin belirleyeceği koşullara uygun olmak kaydıyla, OSB/SB yönetimi tarafından kapalı numune alma istasyonu oluşturulur ve debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı ve gerekli donanım sağlanır.

11.7.2 - Bu istasyon MESKİ’nin kontrolünde olup numune alma işlemi bölge yetkilileri ile yapılır.

11.7.3 - Mevzuat hükümlerine uyulmadığı takdirde müeyyideler uygulanarak ilgili birimlere ve Bakanlığa gerekli işlemlerin yapılması için yazılır.

11.7.4 - Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatif teşekkülleri yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra BKKR veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat görüşü verilir.

11.7.5 - Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatif teşekküllerin bulunduğu sitelerde KÖP, atıksu bedeli vs. tek abone yapılır. Bununla ilgili işlemler Tarifeler Yönetmeliği’nde açıklanır.

11.8 - Endüstriyel atık sularını tümüyle ve sürekli olarak tekrar kullanılabilir düzeyde arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan endüstri kuruluşlarına, arıtma işleminden kaynaklanan çamur bakiyesini yürürlükte olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde ve bu konuda çıkacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen usullerle uzaklaştırmaları ve ilgili Yönerge’deki kurallara tam ve eksiksiz biçimde uymaları şartıyla  BKKR verilir.

(Değişik 29.05.2012 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile)

11.9 - Arıtma tesisi projesi Proje Onay Komisyonunca onaylanmış ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) almış olan atıksu kaynakları, bu Yönetmeliğe bağlı çıkarılan Yönerge’de belirtilen sıklıkta iç denetim numunesi almakla yükümlüdür. Alınan numune sonuçları dosyalanarak MESKİ’nin yaptığı denetimlerde MESKİ yetkili personeline bildirilmelidir.

MADDE: 12 -  Ruhsatın Geçerliliği Ve Sürekliliği

BKKR üç yıllık süre ile geçerlidir. Her süre bitiminde şartlar incelenmek sureti ile ruhsatlar yenilenir. Taşınma, üretim, miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atık su kaynakları altı ay önceden MESKİ’ye müracaat ederek ruhsatlarının yenilenmesini talep etmelidirler.
 
MADDE: 13 - Ön Arıtma Gereği Ve Koşulları

Atıksularının özellikleri kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları BKKR’de belirtilen esasları sağlamak üzere, 3009 sayılı Kanun ile değişik 20.11.1981 tarihli 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19. maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler.

13.1 - Ön arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin ve deşarj ortamlarının özellikleri göz önüne alınmak suretiyle belirlenir.

13.2 - Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanalizasyon şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atık su özellikleri, bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’deki kalite ölçütlerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır.

13.3 - MESKİ “Önemli Kirletici Kaynak” niteliği taşımayan diğer endüstriyel atık su kaynaklarından ön arıtma şartı arayıp aramamakta serbesttir.

MADDE: 14 - Günlük debisi 5 m³/gün'den az olan endüstriyel nitelikli atık sular, MESKİ’nin uygun göreceği müşterek arıtma tesisinde arıtılabilir. Atık suların taşınması MESKİ’nin denetiminde yapılır.

MADDE: 15 - Endüstriyel atıksuyun karakterinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır.

MADDE: 16 – Bu Yönetmelik Madde 17 Tablo 1’de öngörülen standartlara uyum sağlayabilmek açısından işyeri sahipleri şehir atıksu altyapı sistemlerine deşarj yaptığı bağlantı kanallarından önce aşağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer ve çökebilen madde tutucularını yapmak ve işletmekle yükümlüdür.

16.1 - Taşınmaz içinde atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil vb. petrol atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucularının yapılması, işletilmesi, bakımı ve gerektiğinde yenilenmesi zorunludur.

16.2 - Çamur hazneli yüzer madde tutucular, mal sahipleri tarafından düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Parsel malikinin veya kullanıcının ihmali sonucunda kanalizasyon şebekesine veya üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak verilen zararlar MESKİ’ye ödenir. Tutulan maddelerin bertarafı, ilgili yönetmeliklere uygun olarak mülk sahibi tarafından yapılacaktır.

 16.3 - Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerin (otel, okul, öğrenci yurtları vb.) yemekhaneleri gibi yağ, yüzer ve çöker madde içeren atıksuları topluca atan yerlere de 16.1 bendindeki gibi yüzer madde tutucuların yapılması mecburidir.

MADDE: 17 - Endüstriyel atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları aşağıda bulunan Tablo.1’deki gibidir.

17.1 - Atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartlarında  “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”  EK I ve  EK II’ deki limitleri sağlaması gerekmektedir. 
 
Tablo 1

Parametre

Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde

Kanalizasyon Sistemleri Derin Deniz Deşarjı İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde

Sıcaklık (0C)

40

40

pH

 6.0-10.0

6.0-10.0

Askıda Katı Madde (mg/L)

350

350

Yağ ve Gres (mg/L)

50

50

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L)

800

600

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) (mg/L)

400

300

Sülfat (SO42-) (mg/L)

1700

1700

Toplam Sülfür (S) (mg/L)

2

2

Fenol (mg/L)

20

10

Serbest Klor (mg/L)

5

5

Toplam Azot (N) (mg/L)

40

40

Toplam Fosfor (P) (mg/L)

10

10

Arsenik (As) (mg/L)

3

10

Toplam Siyanür (Toplam CN-) (mg/L)

10

10

Toplam Kurşun (Pb) (mg/L)

3

3

Toplam Kadmiyum (Cd) (mg/L)

0,2

0,2

Toplam Krom (Cr) (mg/L)

5

5

Toplam Civa (Hg) (mg/L)

0.05

0.05

Toplam Bakır (Cu) (mg/L)

2

2

Toplam Nikel (Ni) (mg/L)

5

5

Toplam Çinko (Zn) (mg/L)

10

10

Toplam Kalay (Sn) (mg/L)

5

5

Toplam Gümüş (Ag) (mg/L)

5

5

Klorür (Cl-) (mg/L)

10000

-
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

(*) MESKİ, atık suları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atık su

kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir.

(**) MESKİ sülfat parametresi 1700 mg/L’nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya MESKİ söz konusu kanalı bedeli mukabili yapabilir. Bununla ilgili işlemler Yönergede belirtilir. 

MADDE: 18  - Ön Arıtma Gereği ve Koşulları İle İlgi Özel Durumlar

18.1 - Endüstriyel atık su karakteri konvansiyonel parametrelerle ifade edilen ve endüstriyel nitelikli atıksu debisi 1 m³/gün veya daha az olan kuruluşlara MESKİ gerekli görmezse ön arıtma yapılması şartı istenmez. Ancak pH parametresini 6,0-10 aralığını sağlayamayan kuruluşların atık su deşarjına izin verilmez. pH ile ilgili limitlerin tekil numunelerde sağlanması mecburidir. pH parametre aralığını sağlayamayan işletmeye, tespit tarihinden itibaren en fazla 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda pH parametresiyle ilgili düzenlemeleri sağlayamazsa faaliyetten men cezası için gerekli işlemler yapılır.

18.2 - Kesme yağları (bor yağları vs.) talaş veya üstüpüne emdirilerek Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilir.

18.3 - Atıksu debisi 1m³/gün’ün altında olup atık sularındaki konvansiyonel parametreleri limitleri aşan ancak; diğer parametreleri deşarj limitlerinin altında olan işletmeler için arıtma tesisi aranıp aranmayacağı MESKİ’nin onayına bağlıdır.

(Değişik 29.05.2012 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile)

18.4 -  Çamaşır yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atık suların pH ve sıcaklık parametresini sağlaması ve kanalı tahrip etmemesi şartıyla söz konusu yerlerden arıtma tesisi kurmaları istenmez.

MADDE: 19 - Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınım gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşaa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin ve bağlanacağı kanalizasyon hattının boru çapına bağlı olmak kaydıyla MESKİ tarafından belirlenir. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür. Madde 6.4’de tanımlanan seyreltme yasağı bu tanklar içinde geçerlidir.

MADDE: 20 -  Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

20.1 - Kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesisleri kurmakla yükümlüdür.

20.2- Atıksu kollektörleri tamamlanıncaya kadar dereler mansap kabul edilir.

20.3 - MESKİ, sorumluluk alanı içerisinde atıksu toplama havzasının özelliklerini göz önüne alarak; alıcı ortama deşarjın mümkün olmadığı hallerde, atıksu kaynaklarının atık sularını, yönetmelik hükümleri uyarınca ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen limitleri sağlayacak şekilde arıtıldıktan sonra sızdırmaz bir depoya toplar. Arıtılan atık sular, MESKİ'ye ait veya MESKİ'den çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile MESKİ'nin belirleyeceği noktalarda kanal şebekesine boşaltılır. Bedel MESKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre atıksu kaynağı tarafından ödenir. MESKİ uygun görürse, yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere, gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir ve döküm yerlerini tayin eder. Bu izin 2 yıllık süreler için verilir. Bu araç sahipleri, İdareden alacakları çalışma izni belgesindeki şartlara uymak kaydıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde 2 defa kusurlu deşarj yapan araçların izinleri iptal edilerek haklarında cezai işlem uygulanır. Çalışma izinleri iptal edilen araçlar, izin için tekrar müracaat eder. Bu araçlar sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

20.4 - Özel taşıma araçları (vidanjörler) ile ilgili, hizmet bedellerinin belirlenmesi, sözleşmeler, döküm yeri, şekli ve saatleri, idari ve teknik yükümlülükler, cezai yükümlülükler v.b. gibi konularda gerekli olan uygulama ve prosedürler MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve uygulanır.

20.5 - Vidanjörlerin çektikleri atıksuyun türü ve döküm alanı MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Vidanjörler başka alana hiçbir şekilde döküm yapamazlar. Gerekli hallerde MESKİ tarafından döküm alanı değiştirilebilir.

20.6 - Vidanjörlerin, teknik bir zorunluluk olması halleri dışında araçtan araca atıksu nakli yapması yasaktır. Teknik bir zorunluluk var ise, MESKİ Genel Müdürlüğü’ne haber verilecek, müdürlüğün görevlendirdiği personel gözetiminde aktarım yapılacaktır.

20.7 - Bina rögar tıkanıklıklarında, basınçlı temiz su basabilen kanal açma aracı ile tıkanıklığın giderilmesi zorunludur. Kanal açma aracı temiz su ile dolu olmak zorundadır. Kanal açma işlemi sırasında atıksu kullanılması kesinlikle yasaktır. Kanal temizleme aracı dışında atıksu vidanjörü ile rögar açma işlemi yapmak yasaktır.

20.8 - Doğal afet (zelzele, yangın, sel vb.) durumlarda vidanjör firmalarının araçları ve işçileri MESKİ Genel Müdürlüğü emrine girecek ve ücret talep edilmeyecektir.

20.9 - Çalışma saatleri dışında mevcut vidanjör araçları, sınırları çevrilmiş izinli araç park yerlerini kullanmak zorundadır.

20.10 - Vidanjör firmaları MESKİ Genel Müdürlüğü’nün göstereceği döküm alanına sadece evsel nitelikli atıksu boşaltabilecektir. Sanayi atıksuları ve her türlü kimyasal özellik taşıyan atıksular (asit, boya, yanık yağ, akaryakıt, ilaç, mermer, yağlı atıksular vb.) döküm alanına boşaltılamaz. Bu tür atıksuların çekimleri MESKİ vidanjörleri tarafından yapılacaktır.

20.11 - Vidanjör firmalarınca, endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarından atıksuların çekildiği MESKİ  tarafından tespit edilmesi durumunda, bedeli vidanjör firması tarafından ödenmek koşuluyla analiz yapılır. Yapılan değerlendirme ve firma beyanına dayanarak MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde yer alan Sektörler İtibariyle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları Tablosu’ndan sektör belirlenir, bu tablodaki Kmax değeri 2 kat olarak tahakkuk çıkartılır.

VI.  BÖLÜM

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ, KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ,  KONTROL DÜZENİ  VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

MADDE: 21 - Atıksuların Kontrolü ve Belgeleme Yükümlülüğü

21.1 - Ön arıtma veya arıtma yükümlülüğü bulunan atıksu kaynaklarının kurup işletmekte oldukları arıtma tesislerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu, belli bir zaman içinde alınan ardışık atıksu örneklerinin, geçerli teknik usullerle ve birlikte değerlendirmesi sonucunda tespit edilir. 

Numune alma şekli, süresi, sayısı ve değerlendirmesi, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri ile MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenir. Atıksu kaynağı, MESKİ’nin yapacağı veya uzman bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptıracağı bu denetleme işleminin tüm masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

21.2 - Atıksu kaynakları, BKKR’de belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesisinin çıkış sularını, BKKR’de belirtilecek aralıklarla numune almak, ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıkların özelliklerine ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak tespit etmek ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler, bir kayıt defterinde toplanarak, kayıt defteri 3 yıl boyunca saklanır ve istenen aralıklarla raporlar halinde MESKİ’ye verilir. Ölçüm ve belgeleme işlemi, akredite ve/veya yetki belgeli, bilimsel yeterlilik ve uzmanlığı tescil edilmiş gerekli işgücü ve teçhizata sahip, bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. Yeterli personel ve ölçüm imkanları bulunduğu MESKİ tarafından tespit edilen ve onaylanan atıksu kaynakları ölçüm ve belgeleme işlemini, MESKİ’nin vereceği karara göre bizzat yapabilir.

21.3 - Madde 21.1’de söz edilen atıksu kaynaklarının kendi rutin kontrollerini yapmalarının yanı sıra MESKİ’de, atıksu kaynağının ruhsata tâbi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya aynı maddede tanımlanan bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu inceler.

21.4 - MESKİ, endüstriyel atık su kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

21.5 - Atıksu kaynağının yetkilisi, denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik veya belgeyi taşıyan MESKİ yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş elemanlarını tesis içine almak, ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak, numune alımına ve MESKİ’nin denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür.

21.6 - Tesis dışında bulunan kontrol bacalarından numune alımı sırasında MESKİ, firma yetkilisine haber vermek zorunda değildir. Bu noktalardan alınan şahit numuneler ve tutanak firmaya teslim edilir.

21.7 - MESKİ gerekli gördüğü takdirde (şikayetler, ani deşarjlar, kazalar vb.) atıksu kaynağından anlık numune alabilir ve bu numuneyi cezai amaçla kullanabilir.

MADDE: 22 - Kontrol Düzeni

22.1 - Atıksu kaynağı, ruhsata tabi tüm deşarjları için, MESKİ kanalizasyon şebekesine bağlantı kanalının öncesinde, kolayca ulaşılabilen ve numune almaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Kontrol bacasının yapısal özellikleri MESKİ tarafından belirlenir.

22.2 - MESKİ’nin gerekli gördüğü atıksu kaynakları, deşarj yerinde ve/veya ön arıtma veya arıtma tesisinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı bulundurmak ve bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmak zorundadır. Bu Yönetmelik, Madde 21.2’de bahsi geçen  belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması zorunludur. İhtilaf durumunda ihtiyaç görüldüğü takdirde atıksu kaynağı yetkilileri, MESKİ ile aynı zamanda eş numune alarak akredite veya yetki belgeli bir kuruluşa analiz yaptırabilir. MESKİ bu analiz sonuçlarını değerlendir, gerektiğinde analiz tekrarını isteyebilir.

22.3 - Ön arıtma veya arıtma tesisi yükümlülüğü olan atıksu kaynakları, ani dökülme ve deşarjların tespiti ve daha anlamlı numune alma işlemini sağlayabilmek üzere tesis çıkışında, deşarj veya kanala bağlantı öncesi bir kontrol/dengeleme tankı yapmak ve işletmek zorundadır. Madde 6.4'de tanımlanan seyreltme yasağı bu tanklar içinde geçerlidir. Kontrol/dengeleme tanklarının hacim vb. yapısal özellikleri MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde belirtildiği şekilde yapılır. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne tabi olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktar ve kalitesi dikkate alınarak belirlenir.

MADDE: 23 - Analiz Yöntemleri

MESKİ, numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde, ABD’deki APHA, AWWA, WPCF kuruluşları tarafından hazırlanmış olan “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” kitabının son baskısındaki usullerden ve EPA vb. gibi uluslararası standart metotlardan faydalanılır. pH ve sıcaklık parametreleri MESKİ görevlileri tarafından firma yetkilisi gözetiminde ve yerinde ölçülür.

VII.  BÖLÜM

KİRLİLİK ÖNLEM PAYI VE İÇMESUYU HAVZALARINDA UYGULANACAK ESASLAR

MADDE: 24 - Kirlilik Önlem Payı

24.1 - Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerden MESKİ tarafından, atıksuları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığında yönetmelikte ön görülen şartları sağlayıncaya veya atıksu kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar MESKİ tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkukun başlangıcı için  MESKİ elemanları veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır.

24.2 -  Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsata tabi birden fazla deşarjı varsa her bir deşarjı için ayrı değerlendirme yapılır.

MADDE: 25 -  Kirlilik Önlem Payı Hesabı

25.1 - Arıtma yükümlülüğü olan ve/veya atıksu arıtma tesisi bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları için aşağıdaki formül kullanılır.

KÖP = T * B * Kmax * Q 
       
Bu formüldeki;

KÖP = Kirlilik Önlem Payı (TL)

T = KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün), bu süre ile ilgili Yönergedeki esaslara göre hesaplanır.

B = MESKİ Yönetim Kurulu tarafından her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı  (TL)

Q = Kirlilik Önlem Payı'na tabi olacak, endüstriyel atıksu debisi (m³/gün)

Kmax = Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek KÖP’e ilişkin bu katsayı, mevcut tüm ilmi ve teknik bilgilerin ışığında endüstriyel atıksu kaynaklarını tamamlayan kategoriler ve parametreler bazında MESKİ Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Ancak karakterizasyonu yapılmayan yerler için;

Kmax = C - Ct / Ct   formülü uygulanır.

C = En yüksek (C- Ct /Ct) oranını veren kirletici parametrelerin iki analizinin ortalama konsantrasyon değeri,

Ct = Aynı kirletici parametre için bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’deki limit değeri göstermektedir.

Endüstriyel nitelikli her kuruluş bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirleri alana kadar sürekli KÖP öderler. Verilen süre içinde tedbirlerini almayan tesislerin faaliyetten men edilmesi için bağlı olduğu Belediyeye yazı yazılır.

25.2 - Ön arıtma veya arıtma tesisi yapmış olan ancak, çıkış suları limit değerleri sağlayamayan firmalar için aşağıdaki formül kullanılır. 

KÖP = 30 * B * Q * Ka

Ka = (Ca - Ct) / Ct        sayısı esas alınır.

Ca = Arıtma tesisi çıkışından uygunsuzluğa esas olan en yüksek (Ca-Ct)/Ct oranını veren parametrenin iki analizin ortalama konsantrasyon değeridir.

Ka < Kamax ise; Ka = Ka

Ka > Kamax  ise; Ka = Kamax alınır.

Kmax ve Kamax değerleri ilgili yönergede belirtilir. Tek bir numunenin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. KÖP tahakkukuna esas olacak debi endüstri debisi olarak alınır ve bununla ilgili esaslar yönergede açıklanır. pH ön şart parametresi olup pH’ı sağlamayan kuruluşlara tespit tarihinden itibaren arıtma tesisinin revizyonu için en fazla 15 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise, faaliyetten men edilmesi için durum, ilgili mercilere yazı ile bildirilir.

Arıtma tesisi çıkışından alınan ardışık iki numunenin ortalamasının bu Yönetmelik Madde 17 Tablo.1’deki limitleri sağlayamaması halinde firma ikaz edilir ve en fazla bir ay süre verilir. Bu süre sonunda tekrar numune alınır ve daha önce alınan 2. numune ile ortalama değeri hesaplanır. Hesaplanan yeni ortalama değerinin de limitleri sağlayamaması halinde atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için gerekli işlemler başlatılır.

25.3 - Atıksu arıtma tesisi olup ta endüstriyel atıksularını arıtmadan direk veya indirek yollarla kanalizasyon şebekesi veya alıcı ortama deşarj ettiği saptanan kuruluşlara, numune almaya gerek kalmaksızın tespit tarihi başlangıcı itibarıyla gerekli düzenlemeleri yapıncaya limit değerleri sağlayıncaya ve MESKİ’ye yazılı bilgi verilinceye kadar MESKİ tarafından saptanan oranlar dahilinde KÖP tahakkuk ettirilir.

KÖP  =  T1  x  B  x  Q  x  (Kamax +1)                                                                       

Formülüne göre KÖP öderler. Burada;

T1 = Müessesenin arıtma tesisini çalıştırmadığı süre (gün)

Müessese arıtma tesisini çalıştırmaya başlamış veya by-pass kaldırılmış ve incelemede bu durum tespit edilmişse T1 süresinin bitiş tarihi olarak dilekçe tarihi esas alınır.

 Arıtma tesisinde bakım ve onarım yapacak müesseselerin önceden bir dilekçeyle MESKİ’ye bilgi vermesi gerekmektedir. Ayrıca, ani arızalarda müessesenin cezai yükümlülüğe girmemesi için arızanın meydana geldiği gün MESKİ’ye yazı ile bildirilmelidir.

MADDE: 26 - İçme Suyu Havzalarında Uygulanacak Esaslar

26.1 - İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarda ve havzasında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. İçme ve kullanma suyu rezervuarına arıtılmış dahi olsa atıksu deşarj edilemez. Havzada ki faaliyetlerden kaynaklanacak atıksuların havza dışına çıkartılması esastır. Uzun mesafeli Koruma Alanında faaliyet gösteren tesisler  atıksularını ileri arıtım teknolojileri ile bertaraf ediyorsa atıksularını  havza dışına çıkartması esası aranmaz. Orta ve Uzun Mesafeli koruma alanındaki yerleşimlerden kaynaklanan atıksular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen sulama suyu kriterlerine getirilerek arıtılıyorsa  sulamada kullanılabilir.
 
26.2 - Koruma alanları 31/12/2004 tarih, 25687  sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 13/02/2008 tarih 26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde  Değişiklik yapılmasına Dair  Yönetmeliğin  Mutlak, Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarındaki hükümleri gibidir ve aynı kısıtlamalara tabidir.

26.3  -  Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. amaçlı mevzi imar planı yapılamaz.

26.4 -  MESKİ’nin içme suyu temin ettiği su toplama havzalarında Çevre Düzeni Planı yapılması halinde bu Yönetmelik hükümleri Çevre Düzeni Planı hükümleri olarak işlenir. Bu plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması açısından MESKİ’nin uygun görüşünün alınması şarttır.                                                .

26.5 -  Yerleşik alan sınırları MESKİ’nin  görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

26.6. - Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce onanlı imar planı bulunan yerleşme alanlarında; onanlı imar planıyla getirilen hükümler geçerli olup, yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz, yapıldığı takdirde MESKİ’nin uygun görüşü alınarak onanlı imar planı tadil edilir.

26.7 - Koruma alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yer alan GSM kapsamına giren kullanımlar, MESKİ’nin olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.                                                                                                                      

26.8 - Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına MESKİ Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra izin verilir.                                                             

26.9 - İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler MESKİ’den çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları                                                                                                                                                                                                             atıksuları MESKİ’nin gösterdiği yerlere boşaltmak zorundadır.                         .
26.10 - Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksuları için MESKİ tarafından bildirilen önlemleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksularını havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve MESKİ’ye yazılı bilgi verinceye kadar Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında MESKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı  aşağıda ki formüle göre hesaplanır.
 
KÖP = k * B *  Q *(c-ct)

ct

KÖP= Kirlilik Önlem Payı

k= Havza Çarpanı  (k=3 kısa mesafeli koruma alanında,   k=2 orta mesafeli koruma alanında,  k=1 uzun mesafeli koruma alanında)

Q= Atıksu Debisi   (m³/gün)

c= Atıksuda tespit edilen en yüksek kirletici madde konsantrasyonu

ct= Aynı parametre için  31/12/2004 tarih ,25687  sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 13/02/2008 tarih 26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde  Değişiklik yapılmasına Dair  Yönetmeliğin Tablo 5 ve Tablo  21 arası değerleri alınmıştır.

26.11 - Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak gerekli görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere MESKİ su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını ister. 

26.12 – 2560 sayılı Kanunun 1. ve 2. Maddeleri kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan tüm evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kollektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzada kullanımdan kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kollektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşlarınca yapılır. Yapılmaması durumunda MESKİ tarafından yaptırılır. Giderler MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2560 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince ilgili kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

26.13 - Havza içindeki 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan, GSM’ye tabi faaliyetlerde, atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili Belediyeler MESKİ’nin uygun görüşünü almak zorundadır. MESKİ’nin uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

26.14 - Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan tüm atıksuların kirliliğinin kontrolü amacıyla MESKİ’den  izin alınması zorunludur. Atıksu kirliliğinin kontrolü amacıyla önlem alarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere MESKİ tarafından  BKKR  verilir.

26.15 - Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler.

26.16  - İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler MESKİ’den çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları MESKİ’nin gösterdiği yerlere boşaltmak zorundadır. 

26.17 - İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları için MESKİ tarafından belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında MESKİ’nin uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.

26.18 - Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, devlete, belediyelere ve tüm diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

26.19 - Havzanın tüm koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, MESKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.
 
26.20 - Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yerleşik nüfusun gereksinimlerine yanıt verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alan, ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesislerine (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi koşullarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik ve Yönerge hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, MESKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir. 

26.21 - Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler. 
 
26.22 - Su toplama havzalarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik Bağlantı İzni, Çevre Düzeni Planı ve Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar MESKİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak zorundadır. MESKİ Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında yasal yaptırım uygulanır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimlerde Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi verme aşamasında altyapı projeleri açısından MESKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınır.

26.23 - Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar MESKİ Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşünü almadan ruhsat başvurularını değerlendiremez. MESKİ Genel Müdürlüğü’ne GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik, Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği esasları dahilinde görüşünü ve MESKİ tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir.
 
26.24 - Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili MESKİ tarafından istenen önlemleri almak ve MESKİ’nin uygun göreceği havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür.

VIII.  BÖLÜM
 
ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE “YÖNETMELİK İHLALİ” KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR

MADDE: 27 - Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde “Yönetmelik İhlali” Kapsamına Giren Davranışlar
 
Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, aşağıdaki durumlar Yönetmelik ihlali  kapsamına girer;

27.1 - Atıksu altyapı tesislerinden yararlanma koşullarına ilişkin Madde 9.1 yükümlülüklere rağmen taşınmaza verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmıyorsa,

27.2 - Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin Maddeler 6,7,8 ve 11'deki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler şehir atıksu altyapı sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı’nda öngörülen sınır değerleri aşıyorsa,

27.3 - Bağlantı sınırlamaları ile ilgili Madde 13'deki hükümlerin aksine atıksu ön arıtmasız olarak atıksu sistemine veriliyorsa,

27.4 - Bağlantı sınırlamalarına ilişkin Madde 7.15 hükümlerine rağmen fosseptik çıkış suları, arıtma tesisine bağlı olmayan bir kanalizasyon sistemine yeterince arıtılmadan veriliyorsa,

27.5 - Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin Madde 21.2 hükümlerinin aksine atıksu miktarı ve özelliklerini ölçen ve kayıt eden aletler parsel atıksu sisteminde kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel istihdam edilmemişse veya kayıt defteri 3 yıl boyunca saklanmamışsa yada MESKİ görevlisinin talebine karşılık gösterilmemişse,

27.6 - Bağlantı kanalları ile ilgili Madde 9.6.3 hükümlerinin aksine MESKİ'nin izin vermediği geçici bağlantılar yapılmışsa,

27.7 - Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Madde 6 hükümlerinin  aksine şehir atıksu altyapı sistemine bağlantı yapar, kullanır veya değişiklik yaparsa,

27.8 - Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Madde 6.2 ve 6.3 fıkralarının aksine yeraltı suyu, yağmur suyu veya arıtılmasına gerek veya zorunluluk olmayan atıksuları özel izin almadan şehir atıksu altyapı sistemine veriyorsa,

27.9 - Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. nedeniyle baca kapaklarının ve betonlarının kırılması sonucu  kanalizasyon baca kapağına zarar verilmiş ise,

27.10 - Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. nedeniyle kanalizasyon bacasına zarar verilmiş ise,

27.11 - Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı vs. sebeplerden ve abonelerin hatalı kullanımlarından dolayı  kanalizasyon hattına zarar verilmiş ise,

27.12 - Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. sebeplerden dolayı kanalizasyon menhollerinin ve hatlarının içi malzeme ile doldurulmuş ise,

27.13 - Parsel atıksu sistemi bu Yönetmelik Madde 10.2' nin hükümlerine göre yapılmamışsa,

27.14 - Parsel atıksu sistemi kanalizasyon bağlantısı bu Yönetmelik Madde 10.3 hükümlerine göre MESKİ  ile uyum içinde yapılmamışsa,

27.15 - Bağlantı ile ilgili yasaklar bu Yönetmelik Madde 10.7 hükümlerinin aksine parsel drenaj sistemine öğütücü değirmen veya benzeri alet kurulmuşsa,

27.16 - Parsel atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili bu Yönetmelik madde 10.8 hükümlerinin aksine, atıksuyun özellik veya miktarı değişmiş olmasına ve MESKİ tarafından tadilat talebi yapılmasına rağmen parsel atıksu sistemi değiştirilmiyorsa,

27.17 - Parsel Atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili bu Yönetmelik Madde 10.9 hükümlerinin aksine, küçük arıtma tesislerini, sızdırmalı veya sızdırmasız fosseptikleri verilen süre içinde kapatılmamışsa,

27.18 - Yüzer ve çökebilen madde tutucular bu Yönetmelik Madde 16’da belirtildiği gibi işletilmiyor, bakılmıyor veya eskimiş olan yenilenmiyorsa,

27.19 - Bu Yönetmelik Madde 9 ve Madde 11 hükümlerinin aksine, izinsiz olarak altyapı tesisleri kullanılmışsa,

27.20 - Ön arıtma tesisleri ile ilgili bu Yönetmelik Madde 21.5 ve Madde 10.11 hükümlerinin aksine, parsel atıksu drenaj sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

27.21 - Bu Yönetmelik Madde 10.12 hükümlerinin aksine parsel atıksu drenaj sistemindeki noksanlıklar MESKİ’nin ikazlarına rağmen giderilmemişse,

27.22 - Bu Yönetmelik Madde 26.1 hükümlerinin aksine içme suyu havzalarında atıksularını arıtılmış dahi olsa rezervuarlara deşarj ediyorsa, atıksularını sulama amaçlı kullanıyorsa,

27.23  -  Bu Yönetmelik MESKİ’den izin almadan vidanjörlerle atıksu taşınıyor veya deşarj ediliyorsa,

27.24 - Mevcut yerleşim ve tesisler olarak kabul edilen, MESKİ’den uygun görüş alarak faaliyetine izin verilen atıksu üreticileri evsel ve endüstriyel atıksularını havza dışına MESKİ’nin uygun göreceği bir şekilde çıkartmıyorsa;

Cezayı gerektiren suç işlenmiş sayılır.

IX. BÖLÜM

ÖNLEMLER, CEZA VE YAPTIRIMLAR, TAHSİLAT, GİDERİM, DİĞER HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

MADDE: 28 – Önlemler

Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltımı ve sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplanan atıksuların teknik ve ekonomik açıdan mümkün olduğu durumlarda, vidanjör vasıtasıyla ile çektirilerek MESKİ atıksu arıtma tesislerine taşınması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile, bunlara dayanarak MESKİ tarafından alınmış ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin tespit edilmesi halinde MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

28.1 - Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına sebep olan, çevrenin kirlenmesine yol açan faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Zabıta Müdürlüğü ve/veya MESKİ teknik elemanlarınca mühürlenerek yapılır.

28.2 - Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan veya ilgili Belediye Başkanlığı'ndan talep edilir. Kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden eylem ve faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler; kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren ve çevre kirlenmesine sebep olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetten sayılır.

MADDE: 29 -  Ceza ve Yaptırımlar

Atıksuların kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelik’te yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tespit edilmesi halinde, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

29.1 -  En az 2 (iki) MESKİ görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, atıksu kaynağına ait bilgiler ile, yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı belirtilir. Tutanağın hazırlanmasında mümkün ise, sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile, yerel kolluk örgütünün bir görevlisi hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak görevlilerce imzalanarak, bu yönetmelikte belirtilen cezai işlemlerin uygulanması için (KÖP, faaliyetten men etme), MESKİ Genel Müdürlüğü’ne sunulur. Tutanağın düzenlenmesi sırasında, atıksu kaynağı yetkilisinin bulunmaması veya bulunmasına rağmen, hazırlanan tutunağı imzalamak istememesi, tutanakta belirtilir. Ancak bu durum MESKİ tarafından, atıksu kaynağına uygulanacak olan cezai işlemi etkilemez.

29.2 - MESKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler.  Çağırılan ilgililer gelmese dahi tutanak incelenip değerlendirerek Yönetmelik hükmüne aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili Maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak, İdarenin mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilir.

29.3-  2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılmış Yönetmeliklerde atıksuların alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konulmuş yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, bu durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15. Maddesi kapsamına giriyorsa bu maddenin uygulanması talebini içeren bir yazı ile, Valiliğe veya ilgili İlçe Kaymakamlığı’na bildirilir.

29.4 -  Yetkili makamların ceza kovuşturması ve tertibi ile ilgili işlemler, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak izlenir ve uygun görülen hallerde yargılama aşamasında MESKİ' nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

MADDE:  30 - Tahsilat

30.1 - IV. Bölümde tanımlanan, “Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları” bölümünde Madde 9 ve şıklarında belirtilen tahsilatlar ile  "Yönetmelik İhlali" Kapsamına Giren Davranışlar kısmında yer alan Madde 27.9, Madde 27.10, Madde 27.11, Madde 27.12’e ilişkin tahsilatlar MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde, bu Yönetmelik Madde 11.2.2, Madde 20.11, Madde 21.1, Madde 24 ve Madde 26’da belirtilen tahsilatların nasıl yapılacağı MESKİ Tarifeler Yönetmeliği ve MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde açıklanmıştır.

30.2 - MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, tahakkuk ve tahsilat esaslarının düzenlenmesinde yetkilidir.

MADDE: 31 – Giderim

Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesinin korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.

31.1 - Harcama, gider veya zarara yol açan eylem tutanağa geçirilir ve tutanak, bu Yönetmelik Madde 9.5’te belirtilmiş esaslar çerçevesinde işlem yapılabilmesi için tahsilatı yapacak yetkili Daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir.

31.2 - Kovuşturma aşamaları, MESKİ görevlileri tarafından sürekli olarak izlenir ve ilgili Dairece talep edilmesi halinde, tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

31.3 - Tahsil edilen paralar MESKİ hesabına irat yazılır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE: 32 - Bu Yönetmelik’te yer almayan hususlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE: 33 – Bu Yönetmelik’te yer almayan uygulama hususları MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde belirlenir.

YÜRÜRLÜK

MADDE: 34 -  Bu Yönetmelik MESKİ Genel Kurulu tarafından kabulünden sonra mahalli gazetede ilanından itibaren yürürlüğe girer.Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibari ile önceki MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME

MADDE: 35 - Bu Yönetmeliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına MESKİ Genel Müdürü yürütür.