Atıksuların Kanalizasyon Şebeke Deşarj Yönetmeliği

2019

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 1 - Amaç ve kapsam……………………………………………………………….4

MADDE 2  - Dayanak……………………………………………………………………..…4

MADDE 3  - Tanımlar ve Kısaltmalar………………..……………………………..….…..4    

MADDE 4  - İlkeler……………………………………………………………………….….7

MADDE 5 - Yükümlülük ……………………………………………………………..…….9

İKİNCİ  BÖLÜM

Yasaklar Ve Kısıtlamalar

MADDE 6 - Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile İlgili Kısıtlamalar…………………..9

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Atıklar Ve Diğer Maddeler Ve Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar

MADDE 7 - Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek atıklar ve diğer maddeler……………………………………………………………………………………10

MADDE 8 - Atıksu altyapı sistemine bağlantı ile ilgili özel yasaklar…………....…11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 9 - Evsel atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesinden yararlanma şartları…………………………………………………………………………………….12               

MADDE 10 - Parsel drenaj sistemlerine ait teknik kurallar ve denetim esasları………………………………………………………………………………………..14

BEŞİNCİ BÖLÜM

Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları Ve Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının Yararlanma Şartları

MADDE 11- Endüstriyel atıksu kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı kanalizasyon şebekesinden yararlanma Şartları …………………………………………………..……15

MADDE 12  -    Ruhsat geçerliliği ve sürekliliği………………………….........................19

MADDE 13  -   Ön arıtma gerekliliği ………………………………………………..……19

MADDE 14  - Endüstriyel atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları………………………………………………………………………….20

MADDE 15 -   Ön arıtma gereği ve koşulları ile ilgili özel durumlar…………………..21

MADDE 16 - Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının yararlanma şartları……………………………………………………….………………...21

ALTINCI BÖLÜM

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü, Kontrol Ve Belgeleme          Yükümlülüğü, Kontrol Düzeni Ve Analiz Yöntemleri

MADDE 17 – Atıksuların kontrolü ve belgeleme yükümlülüğü………………………..22

MADDE 18 – Kontrol düzeni……………………………………………………………..23

MADDE 19 - Analiz yöntemleri………….………………………………........................24

YEDİNCİ BÖLÜM

Kirlilik Önlem Payı Ve İçmesuyu Havzalarında Uygulanacak Esaslar

MADDE 20 – Kirlilik önlem payı…………………………………………………………..24

MADDE 21 – Kirlilik önlem payı hesabı………………………………….........................24

MADDE 22 – İçmesuyu havzalarında uygulanacak esaslar……………………………...26

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kanalizasyon Şebekesi Kullanımı Çerçevesinde “Yönetmelik İhlali” Kapsamına Giren Davranışlar

MADDE 24 - Yönetmelik İhlali Kapsamına Giren Davranışlar…………….…………29

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Önlemler, Ceza Ve Yaptırımlar, Tahsilat, Giderim, Diğer Hükümler, Yürürlük, Yürütme

MADDE 24 – Önlemler…………………………………………………..…………………31

MADDE 25 – Ceza ve yaptırımlar………………………………………………….……..31

MADDE 26 – Tahsilat……………………………………………………………...………32

MADDE 27– Diğer hükümler ………………………………………………………….…32

MADDE 28 – Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik………………………………………32

MADDE 29 – Yürürlük…………………..……………………………………………..…32

MADDE 30– Yürütme…………………………………..………………………….……...32

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı sistemlerinin korunması, atıksuların deşarj ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslarla bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı, geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,

b) Anlık numune: Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alınan ve sadece o yeri ve o zamanı temsil eden numuneyi,

c) Arıtma çamuru: Atıksu arıtma/ön arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamuru,

ç) Arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesisi,

d)  Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve/veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjisini,

e) Atıksu: Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları,

f) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon şebekesi ve atıksuların arıtıldığı, arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

g) Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçını,

ğ) Atıksu bedeli: Her türlü kaynaktan gelen kullanılmış suyun uzaklaştırılması amacı ile MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar çerçevesinde aynı Yönetmelikte tanımlı abonelerden alınan bedeli,

h) Atıksu kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanalları, bileşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanalları,

ı) Atıksu kaynakları: Faaliyetleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanları,

i) Atıksu kirlilik katsayısı (K): Atıksuya ait kirlilik katsayısını,

 

j) Bağlantı kanalı: Kaynağından gelen atıksuları kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülkiyet sahibine ait kanalı,

k) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR): İdare tarafından düzenlenen ve endüstriyel nitelikli atıksuların kanalizasyon şebekesine doğrudan ya da dolaylı deşarj koşullarını belirleyen belgeyi,

l) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir yazısı: İdare tarafından düzenlenen ve işletmeye ait endüstriyel nitelikli atıksularının olmadığını belirleyen belgeyi,

m) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini,

n) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt yapabilen cihazı,

o) Deşarj: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltılmasını,

ö) Endüstriyel atıksu: Evsel atıksu ve yağmur suyu dışında kalan tüm atıksuları (Konutlar endüstriyel atıksu kaynağı olarak değerlendirilmez),

p) Evsel atıksu: Konutların, okul, otel gibi işletmelerin ve endüstri tesislerinin sosyal tesislerinden kaynaklanan tuvalet ve banyo sularını,

r) Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz çukurları,

s) Gayri sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü: Bu Yönetmelik’teki şartları sağlayan işletmeye İdare tarafından verilen olumlu ya da olumsuz görüşü,

ş) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve/veya yüzeysel suların toplandığı bölgeyi,

t) İdare (MESKİ) : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

u) İndirek bağlantı: İdare tarafından kanalizasyon şebekesinin mevcut olmadığı yerlerde vidanjör vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine atıksuların deşarj edilmesini,

ü) Kanalizasyon bağlantı kontrol belgesi: Kanalizasyon şebekesi bağlantı onayı için İdareye başvuruda bulunulduğunda, İdarenin teknik personelince yerinde yapılan tespitler neticesinde kanalizasyon bağlantısının uygun olup olmadığına dair verilen belgeyi,

v)  Kanalizasyon Şebekesi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksularla yağmur sularını ayrı ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

y) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 (yedi yüz) metre genişliğindeki kara alanını, mezkur alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde ise havza sınırının tamamını,

z) Kirlilik önleme payı (KÖP): Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atıksu üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleri ile birlikte alınacak bedeli,

aa) Kompozit numune: Endüstriyel ve evsel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak meydana getirilen karışık numuneyi,

bb) Kontrol bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıyı,

cc)  Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde (AKM), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametrelerini,

çç) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni veya tabii göllerin etrafında en yüksek su seviyesinde, su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 (üç yüz) metre genişliğindeki kara alanını, mezkur alanın havza sınırını aşması halinde ise havza sınırının tamamını,

dd)  Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan örneği,

ee) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 (bin) metre genişliğindeki kara alanını, mezkur alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde ise havza sınırının tamamını,

ff) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına giren sanayi bölgelerini,

gg)  Ön arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma tesisini,

ğğ)  Önemli kirletici kaynaklar: Debisi 50 (elli) m³/gün’den büyük olan ve sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden atıksular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri itibariyle toksik parametre ihtiva eden proses atıksuyuna sahip endüstriyel atıksu kaynaklarını,

hh) Parsel Atıksu Sistemi: Atıksu kaynağı ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan atıksuların iletilmesini sağlayan sistemi,

ıı) Parsel bacası:  Kaynağından gelen atıksuları kanalizasyon şebekesine ileten parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde kalan ve numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek, tıkanıklıkları gidermek için yapılan, mülkiyet sahibine ait yapıyı,

ii) Q Endüstriyel : Endüstriyel atıksu debisini,

jj) Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi : 2560 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde  bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,

kk) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile eş zamanlı olarak alınarak aynı koruma şartları altında muhafaza edilerek ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı’na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve analizi yapılan numuneyi,

ll) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri,

mm) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür ve benzeri parametreleri,

nn)  Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanını,

oo) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan kanalı,

öö) Yönerge: Bu yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan yönergeyi,

pp) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açmasını,

İfade eder.

İlkeler

MADDE 4 - (1)Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak verilmesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, bertaraf etmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

(2) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

(3) Endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı olan işletme BKKR almak zorundadır.

(4) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması, bağlantının mümkün olmadığı durumlarda ise atıksuların foseptikte toplanması öncelikli olup,  nüfusu, çalışan sayısı ve/veya yatak kapasitesi yüksek olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi, yazlık siteler gibi yerlerle beraber sanayi tesislerinin evsel ve endüstriyel atıksularının teknik veya ekonomik olarak taşınmasının uygun olmaması durumunda, alıcı ortama doğrudan deşarj ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir. Ayrıca yürürlükteki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca atıksu kaynağı sorumluları ilgili İdareden izin alır.

 (5) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. İdare’ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır. Aksi takdirde MESKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinde su temin edenler, kanalizasyon şebekesine doğrudan/dolaylı yollarla deşarj ettiği su miktarını İdareye belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır. İdare, gerekli gördüğü takdirde abone su tüketimini ve/veya deşarj edilen atıksu miktarını inceleyebilir, gerekli gördüğü hallerde izleme sisteminin kurulmasını talep edebilir.

 (7) Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da İdare’ye ait vidanjör ile taşınarak deşarj edilebilmesi için;

a) Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

b) Çalışan personel ve civarda yaşayan halkın sağlığı için herhangi bir sakınca yaratmaması,

c) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

ç) Arıtma tesisinde oluşan atıkların (çamur vb.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalara neden olmaması gerekir.

(8) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanalizasyon şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Aksi takdirde MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinde hükümleri uygulanır.

(9) Yeni kurulan Toplu Konut Alanları, Esnaf Siteleri, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi vb. gibi kuruluşlar; içme suyu ve kanalizasyon projelerini İdarenin uygun görüşünü alarak hazırlar. İdare tarafından uygun görülmeyen projelerin gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet verme açısından İdareye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Söz konusu kuruluşlar, kendi alanları içerisindeki su ve kanalizasyon şebekesi inşaatlarını kendileri yapabileceği gibi, İdarenin programına uygun şekilde İdareden de yapılmasını talep edebilirler. Bu hallerde Kanalizasyon Katılım Payı ile içme ve kullanma suyu şebekesinin yapım bedeline ilişkin hususlar mer’i mevzuat hükümleri uyarınca tahsil ettirilir.

 (10) İdare personellerinin incelemesi neticesinde uygun görülmeyen projelerin gerçekleştirildiği veya onaylanan projeye göre imalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, hataların tamamının düzeltilmesi öncelikle ilgili Toplu Konut Alanları, Esnaf Siteleri, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi vb.’den istenir. Hatalı yerler inceleme neticesindeki uyarılar doğrultusunda ve tekniğine uygun düzeltilmezse detaylı adresleri ve hattının ayrıntıları kayıt altına alınır.

Yükümlülük

MADDE 5 - (1) Atıksu kaynakları, 4’ üncü maddede belirlenen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon şebekesinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön arıtma ve/veya arıtma tesislerini bu Yönetmelik’te belirlenen esaslar uyarınca kurup işletmekle yükümlüdür.

 İdare; kuruluş yasası hükümlerine göre, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (deniz, göl, akarsu ve yeraltısuları) kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut tüm endüstri kuruluşlarının gereken arıtma tesislerini kurmalarını öngörür ve ön arıtma gereği hükümlerine göre zorunlu kılar. Ayrıca, tüm işletmeler bu tesisleri çalıştırmak ve arıtma tesisi çıkış suyu değerlerini bu Yönetmelik Tablo 1’de belirtilen kabul standartlarına getirmek ve idamesini sağlamakla yükümlüdürler.  Endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları, Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunduğu takdirde İdare tarafından tahakkuk ettirilen KÖP bedelini ödemekle yükümlüdürler.

İKİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Kısıtlamalar

Kanalizasyon şebekesine bağlantı ile ilgili kısıtlamalar

MADDE 6 - (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasında aşağıdaki kısıtlamalara uyulur, uyulmadığı takdirde 23’ ncü madde ve devamında yer alan hükümler tatbik edilir.

a) İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi kurum ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, tahrip edilemez, kanal şebekelerinin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlantı yapılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon şebekesinden su alınamaz.

b) Bölgede ayrık kanalizasyon şebekesi mevcut ise, yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanamaz.

c) Soğutma suları, İdarenin yazılı onayı alınmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Ancak soğutma suları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurumdan gerekli olan izinler alındıktan sonra drenaj kanalına, dereye veya sulama sistemine deşarj edilebilir.

ç) Endüstriyel atıksular, kirli olmayan sularla seyreltilmek suretiyle İdare kabul değerlerine getirilerek kanalizasyon şebekesine verilemez. Kanalizasyon şebekesini kullanan her türlü endüstriyel atıksu kaynağının bağlantı noktası İdarece belirlenir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Atıklar Diğer Maddeler ve Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar

Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek atıklar ve diğer maddeler

MADDE 7 - (1) Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler, atıksu tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen, zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler veya atıksu tesislerinde çalışan personelin sağlığını, güvenliğini tehdit eden ve alıcı su ortamının kalitesine zarar veren maddelerin atıksu arıtma tesisine verilmesi yasaktır. Aşağıda sıralanan atık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilemez.  Verilmesi halinde 24’ üncü madde ve devamında yer alan hükümler tatbik edilir.

a) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel oil,  benzol, solventler, karpit, katran ve petrol kökenli yağlar, gresler gibi herhangi bir şekilde insanlar, yapılar, altyapı tesisleri, arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı ve gaz maddeler (hidrokarbonlar), asitler, bazlar, ağır metal tuzları, toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, zehirli maddeler.

b) Gaz fazına geçebilen (fırın, restauran, pastane vs. işletmelerin baca gazları dahil) duman oluşturan, koku çıkartan zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

c) Öğütülmüş durumda da olsa, atıksu tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilen, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek maddeler (özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum, mutfak atığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi atıkları, tüy, kıl, toprak, selülozlü maddeler, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, meyve posası, mayalı atıklar, çamurlar, deri atıkları, kâğıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki atıkları vb.) ve konut, işyeri ve sanayii tesislerinde kullanılan bitkisel ve madeni atık yağlar. 

ç) Kanalizasyon yapısını bozucu, aşındırıcı korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6,0’dan düşük 10’dan yüksek atıklar. 

d) 5°C ile 40°C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelerle, sıcaklığı 40°C’nin üstündeki her türlü atıksular.

e) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.

f) Dünya Sağlık Örgütü’nün ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar. 

g) Ham sintine suları, ham balast suları ve tanklarda birikmiş ve arıtılmamış atıksular.

ğ) Arıtma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyalı atık sular.

h) Hayvan ahırlarından gelen dışkı, şerbet, atıklar, siloların sızıntı suyu ve mandıraların peynir altı suyu, konsantre süt asitleri veya benzer çürümüş kötü kokan atıksular.

ı) Kanalizasyon şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan yüzey aktif maddeler.

i) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca tehlikeli atık sınıfına giren her türlü atıksu.

j) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamına giren atık yağlar.

k) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen bütün atıklar.

l) Atıksu toplama ve arıtma sisteminin genel durum ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak İdare tarafından genel ve bireysel anlamda kanalizasyon şebekesine verilmesi miktar ve atıksu karakteri olarak uygun görülmeyen tüm atıksular.

(2) Her türlü katı atıklar, su, atıksu arıtma tesisleri ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar ve söz konusu tesislerin temizliği sırasında oluşan artık maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve/veya atıksu arıtma tesislerine verilemez.

(3) Kanalizasyon şebekesi ve/veya İdareye ait atıksu arıtma tesislerinde herhangi bir atık bertarafı yapılamaz.

 (4) Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, laboratuvar, sağlık sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların (katı, sıvı,gaz) kurum İçi Tehlikeli Atık Yönetim Planı kapsamında atıksulara karışması kirleticiler önlenir.

Atıksu altyapı sistemine bağlantı ile ilgili özel yasaklar

MADDE 8 - (1) Atıksu arıtma ve/veya bertaraf tesisinin işletilmesi yönünden veya nihai alıcı ortamın taşıdığı özellikler nedeniyle gerek duyulduğunda İdare, bazı özel durumlarda (7’ nci maddede belirtilen koşulların dışında yer alan) ilgililerden iyileştirici tedbirlerin alınmasını isteyip, yasaklama getirebilir

(2) İdare;

a)  Atıksuyun, oluştuğu yerden toplanması, iletilmesi veya arıtılması sırasında miktarı ve özelliği nedeniyle ekonomik açıdan uygun olmaması durumunda,

b) Atıksuyun yaygın kullanılan atıksu arıtma tekniği kuralları ile evsel atıksularla birlikte toplanması, iletilmesi ve arıtılmasının mümkün olmaması durumunda, atıksuyun atıksu altyapı sistemine verilmesini yasaklayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Yararlanma Şartları

Evsel atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesinden yararlanma şartları

MADDE 9 - (1) Evsel atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesinden yararlanma şartları aşağıda düzenlenmiştir.

a)  Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması ilke olarak, bir hak ve mecburiyettir. İdare bu bağlantıyı ücreti karşılığı yapacağını önceden bildirip yapar veya kendi denetimi altında mülkiyet sahibince yaptırılmasını isteyebilir. Bağlantısı yapılamayan ve/veya bağlantısını yapmayan mülkiyet sahipleri için 23’üncü madde esas alınarak 25’ inci madde hükümleri uygulanır.

b)  Yapı ruhsatı süreçleri rehberine istinaden istenilen belgenin durum belgesi niteliğinde ve kot bilgilerinin de istenilmesi nedeni ile atıksu kaynağının başvurusu sonrasında İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi” verilir. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’nde kanal kot bilgileri de yer alır. Mülkiyet sahipleri İdarenin lüzumlu gördüğü diğer evrakları da ekleyerek üç nüsha teçhizat proje ile birlikte İdareye müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler İdare tarafından verilir. Ruhsat ve proje onay masrafları Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar üzerinden mülkiyet sahibinden alınır.

c)  Projesi onaylanan evsel atıksu kaynaklarının atıksu bağlantı kanalı, bedeli mülkiyet sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak mülkiyet sahipleri yaptırılır.

ç)  Mülkiyet sahipleri, bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu İdareye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildiri üzerine, İdare tarafından görevlendirilen teknik elemanlar nezaretinde bağlantı mülkiyet sahipleri tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mülkiyet sahipleri tarafından tazmin edilir.

d)  Atıksu Parsel Bacası ile kanalizasyon şebekesi bağlantı kanalının bakım ve işletmesi mülkiyet sahiplerinin sorumluluğundadır. Mülkiyet sahipleri bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Bağlantı kanalındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse mülkiyet sahibi hakkında bu yasağa aykırı hareketten dolayı İdari işlem yapılır. Bağlantı kanalındaki tıkanıklık mal sahiplerince giderilemiyorsa, ücreti mukabilinde İdare tarafından giderilir. Kanal açma ücreti, arıza giderildikten sonra İdareye ait veznelere yatırılır. Ücret yatırılmazsa, söz konusu binadaki içmesuyu abonelerinin su tüketim bedeline eşit olarak ilave edilerek tahsil edilir. Mülkiyet sahibi, tıkanıklığı teknik olarak gideremiyor ve mevcut kanal bağlantısının tamiratı veya yenilenmesi gerekiyorsa,  ikinci bağlantı veya tamiratın yapılması için müracaat edebilir. Bahçe duvarı veya parsel sınırı dışında kalan kısımdaki arızalar veya yenileme işlemi ücreti mukabilinde İdare tarafından giderilir. Bedeli, toplam maliyetini %25 oranında ilave edilmek suretiyle Tarifeler Yönetmeliği’ne göre tahsil edilir. Bahçe duvarı veya parsel sınırı içinde kalan kısmın tamiratı veya yenilenmesi mülkiyet sahibi tarafından yapılır.

1)  Tekniğine uygun yapılmayan atıksu bağlantı kanalı iptal ettirilerek İdare teknik elemanları gözetiminde düzettirilir ya da bu maddesinin hükümleri uygulanır.

2)  Mülk sahipleri tarafından atıksu bağlantı kanalının düzelttirilmemesi halinde ise, Yönetmelik bu Maddesinin hükümleri uygulanır.

3)  İzinsiz yapılan atıksu bağlantı kanalı uygun olsa dahi İdareden izin alınmadan yapıldığı için Tarifeler Yönetmeliğinde belirlenen cezai yaptırım uygulanır.

e) Mülkiyet sahipleri atıksu bağlantı kanalını yaparken başka mülkiyetlerin sınırlarını ihlal edemezler. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, atıksu bağlantı kanalının bina sorumluluk çizgisini veya diğer mülkiyetleri ihlal etmesi durumundan İdare sorumlu değildir.

f) İşletmeye yeni alınan kanalizasyon şebekesine, atıksu bağlantı kanallarının yapılabilmesi için; “Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi” İdare tarafından, bağlantı kanalı projesi ise mülkiyet sahipleri tarafından düzenlenir.

g) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılır.

ğ) Kanalizasyon şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur. Ayrı bağlantının yapılamayacağı durumlarda, için İdarenin incelemeleri ve kararı doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.

h) Yıkılan ya da yıkılacak olan binaların atıksu bağlantı kanalları (İdare tarafından yapılacak denetim sonucunda bu Yönetmeliğin koşullarına uyduğu tespit edilirse) yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. Eski binaların kanalizasyon şebekesi bağlantıları için İdare atıksu bağlantı kanalı muayene bacası ve borularının tamiratlarını veya yenilenmelerini isteyebilir.

ı) Ayrık kanalizasyon şebekesinde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yer altı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Yağmursuyu sistemi olmayan yerlerde ise; kaldırımı geçerek yola bağlanması (pompajlı ve cazibeli) zorunludur. Bu durumda 6’ ncı maddedeki kısıtlamalar saklıdır.

i) Atıksu sistemine yağmursuyu hatları karışan yerlerde, atıksuların sisteme yönlendirilmesinden önce yağmursuyu hatlarının mutlak surette ayrıştırılması gerekmektedir. Bu ayrıştırma işleri mülkiyet sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere yapılır. Kanalizasyon şebekesi hizmete girdiği halde, yağmursuyu hatlarını ayrıştırmayan, dolayısı ile sisteme bağlanmayan mülkiyet sahipleri hakkında Tarifeler Yönetmeliği’nde tanımlı esaslar çerçevesinde cezai işlemler yapılır.

j) Parsel bacasının, mülkiyet sınırları içerisine yapılması zorunludur. Mülkiyetin yol cephesini tamamen kapladığı ve kaldırıma sıfır noktada olması halinde parsel bacası kaldırım altında inşa edilir

k) Mülkiyetin bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyon şebekesine cazibeyle akış sağlanmıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları İdare tarafından onaylı uygun bir pompaj sistemiyle parsel bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte atıksu bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine deşarj edilir. Kanalizasyon şebekesine uygun bağlantı şekli İdare tarafından belirlenir. Mülkiyet sahibi İdare tarafından belirlenen koşulları sağlamaya ve işler durumda tutmaya mecburdur. Kanalizasyon şebekesinden atıksu geri gelmesi durumunda binaların uğrayabileceği zarardan İdare sorumlu değildir.

l) Daha önceden yapılaşmış fakat kanalizasyon şebekesi yeni tamamlanan yerlerde, kot farkından dolayı cazibe ile atıksu akışının sağlanamadığı durumlarda, bina içi tesisat değişikliği ile sorun giderilebiliyor ise gerekli olan atıksu tesisat değişikliği mülkiyet sahipleri tarafından yapılır.

m) Kanalizasyon şebekesinin çalışmasına rağmen cazibe ile akış sağlanamaması durumunda pompaj sisteminin kurulması gereken yerlerde, bahse konu sistemin temin edilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin (1)/e ve (1)/d fıkraları uyarınca işlem yapılır.

n) Kanalizasyon şebekesi bulunan iki sokaktan cephesi olan parsellerin hangi kanalizasyon şebekesine bağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı atıksu sistemine zarar verebilecekse İdare bağlantının kanalizasyon şebekesinin başka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir.

o) Atıksu altyapı tesisleri inşaatının kademelendirilmesi sırasında geçici olarak veya proje icabı belli bir parselin o atıksu altyapı sistemine bağlantısı mümkün olmadığı takdirde İdare uygun gördüğü kanalizasyon şebekesinin mevcut olan bir kesimine geçici bağlantı yapılmasına izin verebilir veya isteyebilir. Kanalizasyon şebekesine bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksular; foseptikte toplanır ve/veya debisi yüksek olduğu hallerde, ilgili kurumlardan izinler alınarak alıcı ortam deşarjına uygun hale getirilir.

ö) Teknik koşullar mevcut bir kanalizasyon şebekesine bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mülkiyet sahibi bu bağlantıyı İdarenin istediği şekilde yapmak zorundadır. Bağlantının İdare tarafından yapılmasının istenilmesi halinde ise Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanır.

p) Daha önce işletmeye alınmış kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi veya bakımı yapıldığında; eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanalizasyon şebekesine bağlantıları İdare tarafından bedeli mülkiyet sahibinden alınmak kaydıyla yapılır ya da mülkiyet sahipleri yaptırtılır.

r) Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi mülkiyet sahipleri sorumluluğunda olup tıkanıklıktan dolayı oluşabilecek her türlü zarardan mülkiyet sahipleri sorumludur.

 

Parsel atıksu sistemlerine ait teknik kurallar ve denetim esasları

MADDE 10 - (1) Parsel atıksu sistemleri teknik kurallara göre inşa edilir ve işletilir. Teknik kurallar özellikle atıksu tesislerinin inşaat, işletme ve bakımları ile ilgili teknik talimatname ve normları kapsamaktadır. Bunlar İdare tarafından belirlenir. Parsel atıksu sistemlerinin inşaat, tadilat, bakım ve emniyeti için aşağıdaki hususlar geçerlidir.

a) Parsel atıksu tesisinin inşası, işletmesi, bakımı ve gerektiğinde temizlenmesi mülkiyet sahipleri tarafından yapılır.

b) Mülkiyet sahipleri parsel drenaj sistemini, atıksu altyapı sistemine bağlamak için İdareye müracaat etmek mecburiyetindedir. Bağlantı kanalı asgari 150 mm çapında olmalıdır. Son parsel bacası temizleme tertibatı kanalizasyon şebekesine teknik yönden mümkün olduğunca yakın, her zaman ulaşılabilir ve geri kabartma seviyesine kadar sızdırmaz olmalıdır.

c) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe drenaj suları) için ayrı bina tesisatı yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atıksular atıksu kanalına yağmur suları ve zemin suları da yağmur suyu kanalına verilir. Bu durumda 6’ ncı maddedeki kısıtlamalar saklıdır. Bileşik sistem kanalizasyon şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiri ile birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılır.

ç) Evsel katı atıkları, çöp ve kâğıt öğütücü değirmenler parsel atıksu sistemine bağlanamazlar.

d) Debi ve atıksu özelliklerinden dolayı parsel atıksu sisteminin işlevini yerine getirmediği hallerde, masrafları mülkiyet sahibince karşılanarak değiştirilir.

e) Mülkiyet sahibinin atıksu sistemine bağlanması durumunda mülkiyet sahibine ait atıksu arıtma tesisi altı ay içinde kapatılır, foseptikler devre dışı bırakılır. Değişikliklere ait masraflar mülkiyet sahiplerine aittir.

f) İdare parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle görevlendirilen personel, sisteminin bütün kısımlarını kontrol etmek mecburiyetindedir. Görevliler konutları ancak ikamet edenin rızasıyla, fabrika ve işyerlerini ise izne gerek olmadan işletmenin açık olduğu çalışma saatlerinde kontrol edebilirler. Mülkiyet sahipleri, kontrol ve muayene için yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bunlar kontrol için işletme düzenini göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. İdare su numunesi alma hakkına sahiptir.

g) Yapı kullanma izni alınmadan parsel atıksu sistemi işletmeye alınamaz. Yapı kullanma izni gerektirmeyen durumlarda, parsel atıksu sistemlerinin kanalizasyon şebekesine bağlanma koşulları İdare tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Doğrudan veya Dolaylı Yararlanma Koşulları

MADDE 11 – (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmış olan hususlarla ilgili “Deşarj İzin Belgesi” yetkili tanımlanmış kurum ve kuruluşlarca verilir. Bu tür hususlarda İdare tarafından verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak Deşarj İzin Belgesi için görüş niteliği taşır. Belediyeler tarafından verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu sırasında “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” veya “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir” yazısı aranır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde açıklanan yetkiler doğrultusunda, BKKR ve bu belgede belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının kontrolü İdare tarafından yapılır. Atıksularını kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı deşarj eden her endüstriyel atıksu kaynağı bir BKKR almak zorundadır. BKKR’de belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanılması yasaktır.  Verilen bu belge atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerin yapılarına meşruiyet kazandırmaz. Endüstriyel nitelikli atıksuyun kanalizasyon şebekesine deşarjı veya vidanjörle boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanılması, İdarenin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları atıksu kaynaklarına, İdare tarafından verilecek BKKR’de belirlenir. Evsel ve endüstriyel atıksularını foseptikte biriktirerek vidanjörle deşarj etmek suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanan ancak BKKR almamış veya BKKR almış olsa bile deşarj şartlarını yerine getirmeyen işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularını vidanjörle çektirme talepleri yerine getirilmez. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmış olan “Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları” kısmında “…Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon şebekesine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.” hükmü gereği sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bağlı endüstriyel atıksu kaynakları, Mahalli Çevre Kurulu görüşü almak zorundadır.

(2) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için aşağıdaki yöntemler uygulanır.

a) Kanalizasyon şebekesinden doğrudan veya dolaylı yararlanan, endüstriyel nitelikli atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilere ait tüm işletmelerin, işletme ruhsatı başvurusu yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın BKKR alınması zorunludur. Yeni kurulacak olan veya bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kurulmuş ve faaliyette olan, ancak henüz ruhsat almamış her endüstriyel nitelikli atıksu kaynağı BKKR almak üzere İdareye başvurması mecburidir. Başvuru belgesinde istenen tüm bilgilerin İdarenin istediği biçimde sunulması ve doğru olması sorumluluğu işletmeye aittir. Bu Yönetmeliğe bağlı çıkarılan MESKİ Atıksuların kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi’nde ve MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen BKKR bedeli alınır

b) Endüstriyel nitelikli atıksu karakterini tespit edebilmek için evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların karışmadan numune alımına uygun numune alma bacasının yapılması için firmaya süre verilir.

c) İşletmelere ait atıksu alt yapı sistemi bağlantılarında evsel ve endüstriyel atıksu bağlantılarının ayrı noktalardan yapılması esas olup yapılamaması halinde son deşarj noktasından numune alınarak işlem yapılır. (Yapılacak işleme esas debi evsel ve endüstriyel atıksu debisi, toplam debi, olarak alınır). İşletmeye ait varsa arıtma tesisi yoksa endüstriyel atıksu çıkışı noktasından (alınabiliyor ise evsel nitelikli atıksu ile karışmadan) bu Yönetmelik’te belirtilen koşullara uygun olarak numune alınır.  İdare gerekli gördüğü hallerde anlık/kompozit numune alma hakkına sahiptir. 

d) Analiz sonuçları (anlık/kompozit numune, ardışık/tek numune alınma durumu İdarenin insiyatifindedir) bu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’deki deşarj limitlerini sağlamış ise söz konusu kuruluşa BKKR verilir.

ç)Atıksular birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon şebekesine deşarj ediliyor ise; her bağlantı yerinden alınan numunelerin ortalamaları, bu Yönetmeliğin 14’ üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’deki deşarj limitlerinin sağlaması durumunda, her atıksu deşarjı için ayrı bir BKKR verilir. İdare gerekli gördüğü hallerde işletmeye ait endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarından kompozit numune alma ve tüm bağlantılar için bir tek BKKR verme hakkına sahiptir.

e) Başvuruda bulunan atıksu kaynağının faaliyet ve özelliklerine ait verilerin, İdare tarafından yeterli görülmemesi halinde, gerekli verilerin toplanması İdare tarafından veya İdarenin uygun göreceği yetkili kuruluşlarca yapılır ve bedeli endüstriyel nitelikli atıksu kaynağından tahsil edilir.

f) Endüstriyel nitelikli atıksu kaynağına ait yapılan değerlendirme sonucunda; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işletmenin ön arıtma ya da arıtma ihtiyacı mevcut değil ise, endüstriyel atıksu kaynağına BKKR verilir. Ruhsatta; endüstriyel atık suların özellikleri, hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verebilecekleri ve kontrol düzeni belirtilir. 

g) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atıksu debileri ve kirlilik yükü bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu debisi ve kirlilik yükü dikkate alınarak tespit edilir. Bu tür yerlerde iki atıksu boşaltma periyodu arasındaki sürenin 1 ayı aşması durumunda BKKR vermek için ardışık numune alınamayacağından tek numunenin analiz sonuçlarına bakılarak değerlendirme yapılır ve sonuç deşarj limitlerinin sağlaması durumunda BKKR verilir.

h) Atıksularını depolayarak belirli sürelerde kesikli olarak boşaltan işletmeler için MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi’nde atıksu debisine göre belirtilmiş olan kontrol numunesi alma periyotları uygulanmaz. Kontrol numuneleri, atıksu debisine bakılmaksızın, işletmenin bildireceği tarihlerde alınır. İşletme, atıksu boşaltım tarihlerini İdareye bildirmekle yükümlüdür, bildirmediği takdirde son alınan numune tarihine istinaden KÖP uygulanır.

i) Evsel atıksular hariç prosesten kaynaklanan ve geri dönüşümde kullanılan atıksularla ilgili, İşletmelere ait geri dönüşüm projelerinde ilgili Bakanlıkça çıkarılan düzenlemeler dikkate alınır.

j) İşletmenin BKKR sahip olması kirletici kaynağın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı; Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı için aşağıdaki yöntem uygulanır.

a) Değerlendirme sonucunda; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma veya arıtma ihtiyacı mevcut ise, arıtma/ön arıtma tesisi projesinin İdaraye sunulması için 1 ay ile 3 ay arasında süre verilir.

b) İşletmeler tarafından ilgili mevzuatlar uyarınca hazırlatılan/hazırlanan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır. Proje onayının İdare tarafından yapılmış olması, tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Proje onay ücreti,  bu Yönetmeliğe bağlı çıkarılan Yönerge’de belirlenen esaslara göre hesaplanır.

c) Yüklenici (projeyi yapan firma) yaptığı projelerin, hesapların eksiklikleri, yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan sorumludur. Projelerin İdare tarafından görülmüş ve hatta onaylanmış olması işletme sahibini ve yükleniciyi (projeyi yapan firmayı) bu sorumluluktan kurtarmaz.

ç) Uygulanması öngörülen ön arıtma veya arıtma düzenini İdare onaylamakla yükümlü olup, arıtma yöntemi önermekle yükümlüğü değildir. Onaylanmak üzere İdareye sunulan üç nüsha proje en fazla 3 (üç) defa revize edilebilir. Üçüncü revizyon sonunda onaylanmayan proje iade edilir. İade edilen aynı proje onaylanmak üzere İdareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak İdareye sunulur. Proje onayının İdare tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(4) Proje Onayından Sonra Yapılacak İşlemler;

a) Proje onayından sonra aşağıdaki işlemler uygulanır.

1) Onaylanan projelere, tesisin özelliklerine göre İdare tarafından yapımı için 1 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla süre verilir. Mücbir sebeplerin yazılı olarak belgelenmesi şartı ile İdare tarafından ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 yılı geçemez. Başvuru sahibi, verilen süre içinde ön arıtma veya arıtma tesisini kurmak, Tablo.1’de bulunan deşarj limitlerini sürekli sağlayacak biçimde çalıştırmakla yükümlüdür.

2) Arıtma tesisinin işletmeye alınması için verilen süre sonunda İdareye başvurur. İdare tarafından, arıtma tesisi çıkışından ardışık iki numune alınır ve analiz edilir. Analiz sonuçları, bu Yönetmeliğin 14’ üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’de bulunan deşarj limitlerini sağlamış ise söz konusu kuruluşa BKKR verilir. BKKR işlemlerinin tamamlandığında, bu Yönetmeliğe bağlı çıkarılan MESKİ Atıksuların kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi’nde ve MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen BKKR bedeli alınır.

3) İdare gerekli gördüğü durumlarda BKKR yenilenmesi sırasında tek analiz sonucuna göre işlem yapma hakkına sahiptir.

b) Endüstriyel nitelikli atıksuyun onaylanmış projesine göre arıtmayı yaptığı halde uygun nitelikte atıksu çıkışı sağlanamıyor ise; çıkış suyunun bu Yönetmeliğin 14’ üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’de bulunan limit değerleri sağlayacak şekle getirilmesi için 1 ile 3 ay arasında süre verilir.

c) İdare gerekli gördüğü takdirde, tüm endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarından, kilitli ve üzerinde zaman ayarlama sistemi olan ve en az 2 saatlik kompozit numune alma özelliğine sahip olan numune alma cihazının temin ve montajını isteyebilir. Bu durumda, İdarenin uygun gördüğü yere, uygun koşullarda, tüm sorumluluk önemli kirletici kaynağa ait olmak üzere, numune alma cihazı montajı yapılır. Numune alma işlemi İdarenin yetki belgeli personellerince yapılır. İdare gerekli gördüğü hallerde endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde kapalı numune alma istasyonu oluşturulur ve debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı ve/veya takip edilen parametreleri sürekli ölçebilen kayıt yapabilen ve veri transferi yapabilen sistemlere uyumlu cihaz/cihazları içeren donanımları ilgili işletmelerden isteme hakkına sahiptir.  Uzaktan izleme sistemlerinin hangi kuruluşlardan isteneceği sahip olması gereken özellikler ve uygulama esasları İdarece belirlenir.

ç) Numune alma noktaları İdarenin kontrolünde olup, numune alma işlemi tesis yetkilileriyle birlikte yapılır. Ancak İdare gerek gördüğü takdirde numuneyi tek başına alır ve tesis yetkilisine haber verir.

d) Arıtma tesisi projesi Proje Onay Komisyonunca onaylanmış ve BKKR almış olan atıksu kaynakları, bu Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan Yönerge’de belirtilen sıklıkta iç denetim numunesi almakla yükümlüdür. Alınan numune sonuçları dosyalanarak İdarenin yaptığı denetimlerde İdareye bildirilir.

(5) Serbest Bölgeler (SB), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Kooperatif Teşekkülleri atıksularını İdarenin bu Yönetmelikte verilen deşarj limitlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Organize Sanayi Bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Kooperatif Teşekküllerinde ise Kooperatif yönetimi muhatap alınır. Bölge çıkışında bölgenin atıksularını karakterize ederek gerekli işlem ve mevzuatın uygulanabilmesi için;

a) Tüm maliyeti OSB/SB yönetimi tarafından karşılanmak üzere İdarenin belirleyeceği koşullara uygun olmak kaydıyla, OSB/SB yönetimi tarafından kapalı numune alma istasyonu oluşturulur ve debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı ve gerekli diğer donanım sağlanır. İdare, gerekli hallerde OSB/SB yönetimlerinden belirleyeceği kirlilik parametrelerini, debiyi vb. izleyebileceği sürekli uzaktan izleme sistemi isteme hakkına sahiptir.

b) Kurulacak istasyon ve sürekli uzaktan izleme sistemi İdarenin kontrolünde olup numune alma işlemi bölge yetkilileri ile yapılır. Ancak İdare gerek gördüğü takdirde numuneyi tek başına alabilir ve yönetime bildirir.  Mevzuat hükümlerine uyulmadığı takdirde müeyyideler uygulanarak ilgili İdareye gerekli işlemlerin yapılması için yazı ile bildirir. OSB/SB ve Kooperatif Teşekkülleri yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra BKKR belgesi düzenlenir.

(6) OSB/SB ve Kooperatif Teşekküllerin bulunduğu sitelerde,  İdare muhatabı site/bölge yönetimi olup KÖP vb. bedeller yönetim adına tahakkuk ettirilir.

(7) OSB/SB ve Kooperatif Teşekküllerin içinde faaliyet gösteren işletmelere BKKR verilmez. Bağlı oldukları bölge müdürlükleri veya site, kooperatif yönetimi adına tek bir BKKR düzenlenir.

 (9) İdare uygun görmediği takdirde, OSB/SB ve Kooperatif Teşekküllerin kanalizasyon şebekesinden faydalanmalarına izin vermeyebilir.

Ruhsatın geçerliliği ve sürekliliği

MADDE 12 - (1) Verilen BKKR’lar üç yıl geçerlidir. Süre bitiminde İdare tarafından şartlar incelenmek sureti ile ruhsatlar yenilenir.

(2) Taşınma, üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları değişiklikten 6 ay önce İdareye müracaat ederek ruhsatlarının yenilenmesini talep eder.

Ön arıtma Gerekliliği

MADDE 13 - (1) Atıksu alt yapı yönetimleri tarafından atıksularının özellikleri nedeni ile kanalizasyon şebekesine bağlantısı uygun görülmeyen işletmeler, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.

a) Ön arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin ve deşarj ortamlarının özellikleri göz önüne alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir.

b) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanalizasyon şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atık su özellikleri, bu Yönetmeliğin 14’ inci maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’de bulunan deşarj limitlerinden herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. İdare gerekli gördüğü hallerde tek numune sonucuna göre ön arıtma/arıtma tesisi projesi isteyebilir.

c) Ön arıtma tesisi olan işletme, denetim esnasında arıtma tesisinden çıkan çamurların bertaraf ile ilgili olarak;

1) Bertaraf tesisi işletmesi ile yapmış olduğu protokolü,

2) Bertaraf tesisine taşıma yapacak özel veya tüzel kişiler ile yapmış olduğu sözleşmesini,

3) Bu konu ile ilgili düzenlenen faturaları,

İdareye ibraz etmek zorundadır.

ç) İdare “Önemli Kirletici Kaynak” niteliği taşımayan diğer endüstriyel atık su kaynaklarından ön arıtma şartı arayıp aramamakta serbesttir.

d) Günlük debisi 5 m³/gün'den az olan endüstriyel nitelikli atık sular, İdarenin uygun göreceği müşterek arıtma tesisinde arıtılabilir. Atık suların taşınması İdarenin denetiminde yapılır.

e) Endüstriyel atıksuyun karakterinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır.

f) Bu Yönetmeliğin 14’ inci maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo 1’de öngörülen standartlara uyum sağlayabilmek açısından işletme sahipleri atıksu altyapı sistemlerine deşarj yaptığı bağlantı kanallarından önce aşağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer ve çökebilen madde tutucularını yapmak ve işletmekle yükümlüdür.

1) Mülkiyet sahibi içinde atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil vb. petrol atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucularının yapılması, işletilmesi, bakımı, gerektiğinde yenilenmesi ve kapasitesi artışı yapmakla zorunludur.

2) Çamur hazneli yüzer madde tutucular, işletme sahipleri tarafından düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlemelidir. İşletme sahibinin veya kullanıcının ihmali sonucunda kanalizasyon şebekesine veya üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak verilen zararlar İdareye ödenir. Tutulan maddelerin bertarafı, ilgili yönetmeliklere uygun olarak mülkiyet sahibi tarafından yapılacaktır.

3) Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, restaurantlar, büyük işletmelerin (otel, okul, öğrenci yurtları, işletme yemekhaneleri vb.) yemekhaneleri gibi yağ, yüzer ve çöker madde içeren atıksuları topluca kanalizasyon şebekesine deşarj eden yerlerde gerekli önlemlerin alınması mecburi olup, İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde ön arıtma/arıtma tesisi projesi istenebilir.

4) Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, restaurantlar, büyük işletmelerin (otel, okul, öğrenci yurtları, işletme yemekhaneleri vb.) yemekhaneleri gibi atıksuları topluca atan yerlere BKKR alma amacıyla yaptırılmış olan önlemlerin devre dışı bırakılması, kaldırılmış olması, by-pass edilmesi durumunda montajı için 15 gün süre verilir. Yapılmaması durumunda yasal işlem uygulanır.

5) İçmesuyu,  atıksu arıtma tesisleri ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar ve söz konusu tesislerin temizliği sırasında oluşan atık maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve/veya atıksu arıtma tesislerine verilmesi yasak olup, temizliği esnasında oluşan atık bertarafının ne şekilde yapıldığının dair belgenin İdareye bildirilmesi gerekir.

6) Arıtma tesisinde oluşabilecek herhangi bir arıza bakım onarım vs. durumlarda oluşan atıksuların arıtılmadan kanalizasyon şebekesine verilmesi yasak olup, tespiti durumunda KÖP tahakkuk ettirilir.  İdare gerekli gördüğü durumlarda arıtılmamış atıksuların geçici depolanması için bekletme ünitesi (depolama tankı vb.) isteyebilir.

 

Endüstriyel atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları

MADDE 14 - (1) Endüstriyel atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo.1’deki gibidir. Atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartlarında  “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”  EK I ve EK II’ deki limitleri sağlaması gerekmektedir. 

Ön arıtma gereği ve koşulları ile ilgi özel durumlar

MADDE 15  - (1) pH parametresini 6,0-10 aralığını sağlayamayan kuruluşların atıksu deşarjına izin verilmez. pH ile ilgili limitlerin tekil numunelerde sağlanması mecburidir. pH parametre aralığını sağlayamayan işletmeye, tespit tarihinden itibaren en fazla 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda pH parametresiyle ilgili düzenlemeleri sağlayamazsa yasal işlem uygulanır.

(2) Çamaşır yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atık suların pH ve sıcaklık parametresini sağlaması ve kanalizasyon şebekesinin tahrip etmemesi şartıyla söz konusu yerlerden arıtma tesisi kurmaları istenmez.

(3) Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınım gösteren işletmelerden gerekli hallerde dengeleme havuzu inşaa etmesi istenebilir.  Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin ve bağlanacağı kanalizasyon hattının boru çapına bağlı olmak kaydıyla İdare tarafından belirlenir. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız foseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür. 6’ ncı maddenin 1 inci fıkrasının ç bendinde tanımlanan seyreltme yasağı bu tanklar için de geçerlidir.

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının yararlanma şartları

MADDE 16 – (1) Kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları yürürlükteki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesisleri kurmakla yükümlüdür. Söz konusu tesisler ilgili İdareden mevzuatlar uyarınca gerekli izin belgesini almakla yükümlüdür.

(2) Atıksu kollektörleri tamamlanıncaya kadar alıcı ortamlar mansap kabul edilir. Kanalizasyon şebekesi tamamlanıncaya kadar en yakın alıcı ortam deşarj noktası olarak kabul edilecek olup, ilgili mevzuat uyarınca Çevre İznine tabidirler.

(3) İdare, sorumluluk alanı içerisinde atıksu toplama havzasının özelliklerini göz önüne alarak; alıcı ortama deşarjın mümkün olmadığı hallerde, atıksu kaynaklarının atıksularını, yönetmelik hükümleri uyarınca ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen limitleri sağlayacak şekilde arıtıldıktan sonra sızdırmaz bir depoya toplar. Arıtılan atıksular, İdareye ait veya İdareden çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile İdarenin belirleyeceği noktalarda kanalizasyon şebekesine deşarj eder. Bedel Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre atıksu kaynağı tarafından ödenir. İdare uygun görürse, yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere, gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir ve döküm yerlerini tayin eder. Bu izin 2 yıllık süreler için verilir. Bu araç sahipleri, İdareden alacakları çalışma izin belgesindeki şartlara uymak kaydıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde 2 defa kusurlu deşarj yapan araçların izinleri iptal edilerek haklarında cezai işlem uygulanır. Çalışma izinleri iptal edilen araçlar, izin için tekrar müracaat eder. Bu araçlar sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

(4) Özel taşıma araçları (vidanjörler) ile ilgili, hizmet bedellerinin belirlenmesi, sözleşmeler, döküm yeri, şekli ve saatleri, idari ve teknik yükümlülükler, cezai yükümlülükler v.b. gibi konularda gerekli olan uygulama ve prosedürler MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve uygulanır.

(5) Vidanjörlerin çektikleri atıksuyun türü ve döküm alanı İdare tarafından belirlenir. Vidanjörler başka alana hiçbir şekilde döküm yapamazlar. Gerekli hallerde İdare tarafından döküm alanı değiştirilebilir.

(6) Vidanjörlerin, teknik bir zorunluluk olması halleri dışında araçtan araca atıksu nakli yapması yasaktır. Teknik bir zorunluluk var ise, İdareye haber verilerek, İdare tarafından görevlendirilecek olan personelin gözetiminde aktarım yapılır.

(7) Bina bağlantı kanalı tıkanıklıklarında, basınçlı temiz su basabilen kanal açma aracı ile tıkanıklığın giderilmesi zorunludur. Kanal açma aracı temiz su ile dolu olmak zorundadır. Kanal açma işlemi sırasında atıksu kullanılması kesinlikle yasaktır. Kanal temizleme aracı dışında atıksu vidanjörü ile tıkanıklık giderme işlemi yapmak yasaktır.

(8) Doğal afet (zelzele, yangın, sel vb.) durumlarda vidanjör firmalarının araçları ve işçileri İdarenin emrine girecek ve ücret talep edilmeyecektir.

(9) Çalışma saatleri dışında mevcut vidanjör araçları, sınırları çevrilmiş izinli araç park yerlerini kullanmak zorundadır.

(10) Vidanjör firmaları İdarenin göstereceği döküm alanına sadece evsel nitelikli atıksu boşaltabilecektir. Sanayi atıksuları ve her türlü kimyasal özellik taşıyan atıksular (asit, boya, yanık yağ, akaryakıt, ilaç, mermer, yağlı atıksular vb.) döküm alanına boşaltılamaz. Endüstriyel nitelikli atıksuların çekimleri İdare vidanjörleri tarafından yapılır.

(11) Vidanjör firmalarınca, endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarından atıksuların çekildiği İdare tarafından tespit edilmesi durumunda, bedeli vidanjör firması tarafından ödenmek koşuluyla analiz yapılır. Yapılan değerlendirme ve firma beyanına dayanarak MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesi’nde yer alan Sektörler İtibariyle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları Tablosu’ndan sektör belirlenir, bu tablodaki Kmax değeri 2 kat olarak tahakkuk ettirilir.

 

ALTINCI  BÖLÜM

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü, Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü,  Kontrol Düzeni ve Analiz Yöntemleri

Atıksuların kontrolü ve belgeleme yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) Ön arıtma veya arıtma yükümlülüğü bulunan atıksu kaynaklarının kurup işletmekte oldukları arıtma tesislerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu, İdarece alınan kompozit/anlık numunelerin analiz sonuçlarına göre belirlenir. Atıksu kaynağı,  İdare teknik çalışanlarınca yapılan incelemede tüm endüstriyel atıksu kaynaklarını temsil edebilecek bir noktadan isteyebileceği numune alma bacasını yapmakla yükümlüdür. Numune alma şekli, süresi, sayısı ve değerlendirmesi, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili tebliğleri ile ve MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi’nde belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenir. Atıksu kaynağı, İdarenin yapacağı veya uzman bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptıracağı bu denetleme işleminin/numune alma bedellerinin/ analiz bedellerinin tüm masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

(2) Atıksu kaynakları, BKKR’de belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesisinin çıkış sularını, BKKR’de belirtilecek aralıklarla numune almak, ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıkların özelliklerine ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak tespit etmek ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler, bir kayıt defterinde toplanarak, kayıt defteri 3 yıl boyunca saklanır ve istenen aralıklarla raporlar halinde İdare ye verilir. Ölçüm ve belgeleme işlemi, akredite ve/veya yetki belgeli, bilimsel yeterlilik ve uzmanlığı tescil edilmiş gerekli işgücü ve teçhizata sahip, bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. Yetkili personel ve ölçüm imkanları bulunduğu sahip olduğu İdare tarafından tespit edilen ve onaylanan atıksu kaynakları ölçüm ve belgeleme işlemini, İdarenin vereceği karara göre bizzat yapabilir.

(3) İdare; bu Yönetmeliğin 17/1 maddesinde söz edilen atıksu kaynaklarının kendi rutin kontrollerini yapmalarının yanı sıra İdarede, atıksu kaynağının ruhsata tâbi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya aynı maddede tanımlanan bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu inceler.

(4) İdare, endüstriyel atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili atıksu kaynağı tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

(5) Atıksu kaynağının yetkilisi, denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik veya belgeyi taşıyan İdare yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş elemanlarını tesis içine almak, ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak, numune alımına ve İdarenin denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür.

(6) Tesis dışında bulunan kontrol bacalarından numune alımı sırasında İdare, firma yetkilisine haber vermek zorunda değildir. Bu noktalardan alınan şahit numuneler ve tutanak firmaya teslim edilir.

(7) İdare gerekli gördüğü takdirde (şikayetler, ani deşarjlar, kazalar vb.) atıksu kaynağından anlık numune alabilir ve bu numuneyi cezai amaçla kullanabilir.

(8) Yapılacak denetime engel olunması, imzadan imtina edilmesi durumunda işletme yazı ile ikaz edilir.

(9) İdare, yetkili personelinin görevlerini yapmalarına tekrar engel olunması halinde işletmenin kanal bağlantısı iptal edilebilir.

 

Kontrol düzeni

MADDE 18 - (1) Atıksu debisi 50 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur. Evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte olduğu durumlarda toplam debi endüstriyel debi (QEndüstriyel) olarak kabul edilir.

 (2) Atıksu Kaynağı, izin belgesine tabi tüm deşarjları için, deşarj yerinde veya arıtma tesisi öncesi, kolayca ulaşılabilen ve numune almaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Kontrol bacasının uygunluğu İdare tarafından değerlendirilir.

(3) Debisi ne olursa olsun İdarenin gerekli gördüğü atıksu kaynakları, deşarj yerinde ve ön arıtma veya arıtma tesisinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma cihazı bulundurmak ve bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmak zorundadır. Yönetmelik 13’ncü maddesindeki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması mecburidir. Bahsi geçen cihazlar atıksu kaynakları tarafından temin edilmediği takdirde idare bu belgelerin hazırlanmasını askıya almak ve/veya bu cihazlar temin edilinceye kadar aylık KÖP tahakkuk ettirme hakkına sahiptir. İhtilaf durumunda ihtiyaç görüldüğü takdirde atıksu kaynağı yetkilileri, İdare ile aynı zamanda eş numune alarak ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuarı’na analiz yaptırabilir. İdare bu analiz sonuçlarını değerlendirmeye alır.

(4) Ön arıtma veya arıtma tesisi yükümlülüğü olan atıksu kaynakları, ani dökülme ve deşarjların tespiti ve daha verimli numune alma işlemini sağlayabilmek üzere tesis çıkışında, deşarj veya kanala bağlantı öncesi bir kontrol/dengeleme tankı yapmak ve işletmek zorundadır. Yönetmeliğin 6’ ncı maddesinde tanımlanan seyreltme yasağı bu tanklar için de geçerlidir. Kontrol/ dengeleme tanklarının hacim vb. yapısal özellikleri yönergede belirlenir.

(5) Ön Arıtma tesisi olmayanlar, arızalananlar, çalıştığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar İdareye derhal haber vermekle yükümlüdürler. İdareye haber verilmemesi ve İdarenin tespiti yapması durumunda yasal işlem uygulanır.

Analiz yöntemleri

MADDE 19 - (1) İdare, numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde, ABD’deki APHA, AWWA, WPCF kuruluşları tarafından hazırlanmış olan “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” kitabının son baskısındaki usullerden ve EPA vb. gibi uluslararası standart metotlardan faydalanılır. pH ve sıcaklık parametreleri İdare görevlileri tarafından firma yetkilisi gözetiminde ve yerinde ölçülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kirlilik Önlem Payı ve İçmesuyu Havzalarında Uygulanacak Esaslar

Kirlilik önlem payı

MADDE 20 – (1) Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerden İdare tarafından, atıksuları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığında yönetmelikte ön görülen şartları sağlayıncaya veya atıksu kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar İdare tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkukun başlangıcı için İdare elemanları veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır.

(2) Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsata tabi birden fazla deşarjı varsa her bir deşarjı için ayrı değerlendirme yapılır.

(3) Debisi belirlenemeyen atıksu kaynağının KÖP hesabında benzer işletmelerin ortalama debi değerleri kullanılır.

Kirlilik önlem payı hesabı

MADDE 21 -  (1)  Arıtma yükümlülüğü olan ve/veya atıksu arıtma tesisi bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları için aşağıdaki formül kullanılır.

KÖP = T * B * Kmax * Q 

 Bu formüldeki;

KÖP = Kirlilik Önlem Payı (TL)

T = KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün), bu süre ile ilgili Yönergedeki esaslara göre hesaplanır.

B = MESKİ Yönetim Kurulu tarafından her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı  (TL)

Q = Kirlilik Önlem Payı'na tabi olacak, endüstriyel atıksu debisi (m³/gün),

Kmax = Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek KÖP’e ilişkin bu katsayı, mevcut tüm ilmi ve teknik bilgilerin ışığında endüstriyel atıksu kaynaklarını tamamlayan kategoriler ve parametreler bazında MESKİ Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Ancak karakterizasyonu yapılmayan yerler için;

Kmax = C - Ct / Ct   formülü uygulanır.

C = En yüksek (C- Ct /Ct) oranını veren kirletici parametrelerin iki analizinin ortalama konsantrasyon değeri,

Ct = Aynı kirletici parametre için bu Yönetmeliğin 14’ üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan ve ekte sunulan Tablo.1’deki limit değeri göstermektedir.

Verilen süre içinde tedbirlerini almayan tesislerin faaliyetten men edilmesi için bağlı olduğu Belediyeye yazı yazılır.

(2) Ön arıtma veya arıtma tesisi yapmış olan ancak, çıkış suları limit değerleri sağlayamayan firmalar için aşağıdaki formül kullanılır. 

        KÖP = 30 * B * Q * Ka

Ka = (Ca - Ct) / Ct        sayısı esas alınır.

Ca = Arıtma tesisi çıkışından uygunsuzluğa esas olan en yüksek (Ca-Ct)/Ct oranını veren parametrenin iki analizin ortalama konsantrasyon değeridir.

Ka < Kamax ise; Ka = Ka

Ka > Kamax  ise; Ka = Kamax alınır.

(3) Kmax ve Kamax değerleri ilgili yönergede belirtilir. Tek bir numunenin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. KÖP tahakkukuna esas olacak debi endüstri debisi olarak alınır ve bununla ilgili esaslar yönergede açıklanır. pH ön şart parametresi olup pH’ı sağlamayan kuruluşlara tespit tarihinden itibaren arıtma tesisinin revizyonu için en fazla 15 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise, işletmenin kanalizasyon şebekesine bağlantısı iptal edilebilir.

(4) Arıtma tesisi çıkışından alınan ardışık iki numunenin ortalamasının bu Yönetmeliğin 14’ üncü maddesinde yer alan ve ekte sunulan Tablo.1’deki limitleri sağlayamaması halinde firma ikaz edilir ve en fazla bir ay süre verilir. Bu süre sonunda tekrar numune alınır limitleri sağlamaması halinde atıksu kaynağına Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. İdare gerekli hallerde tek numune analiz sonucuna göre KÖP tahakkuk etme hakkına sahiptir.

(5) Atıksu arıtma tesisi olup da endüstriyel atıksularını arıtmadan direk veya indirek yollarla kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği saptanan kuruluşlara, numune almaya gerek kalmaksızın tespit tarihi başlangıcı itibarıyla gerekli düzenlemeleri yapıncaya limit değerleri sağlayıncaya ve İdare’ye yazılı bilgi verilinceye kadar İdare tarafından saptanan oranlar dahilinde KÖP tahakkuk ettirilir.

            KÖP  =  T1  x  B  x  Q  x  (Kamax +1)                                                        

Formülüne göre KÖP öderler. Burada;

T1 = Müessesenin arıtma tesisini çalıştırmadığı süre (gün)

(6) Müessese arıtma tesisini çalıştırmaya başlamış veya by-pass kaldırılmış ve incelemede bu durum tespit edilmişse T1 süresinin bitiş tarihi olarak dilekçe tarihi esas alınır.

 (7) Arıtma tesisinde bakım ve onarım yapacak müesseselerin önceden bir dilekçeyle İdare’ye bilgi vermesi gerekmektedir. Ayrıca, ani arızalarda müessesenin cezai yükümlülüğe girmemesi için arızanın meydana geldiği gün İdare’ye yazı ile bildirilir.

İçme suyu havzalarında uygulanacak esaslar

MADDE 23 – (1) İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarda ve havzasında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. İçme ve kullanma suyu rezervuarına arıtılmış dahi olsa atıksu deşarj edilemez. Havzada ki faaliyetlerden kaynaklanacak atıksuların havza dışına çıkartılması esastır. Uzun mesafeli Koruma Alanında faaliyet gösteren tesisler atıksularını ileri arıtım teknolojileri ile bertaraf ediyorsa atıksularını havza dışına çıkartması esası aranmaz. Orta ve Uzun Mesafeli koruma alanındaki yerleşimlerden kaynaklanan atıksular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen sulama suyu kriterlerine getirilerek arıtılıyorsa sulamada kullanılabilir.

(2) Koruma alanları 31/12/2004 tarih, 25687 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 13/02/2008 tarih 26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde  Değişiklik yapılmasına Dair  Yönetmeliğin  Mutlak, Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarındaki hükümleri gibidir ve aynı kısıtlamalara tabidir.

(3) Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. amaçlı mevzi imar planı yapılamaz.

(4) İdarenin içme suyu temin ettiği su toplama havzalarında Çevre Düzeni Planı yapılması halinde bu Yönetmelik hükümleri Çevre Düzeni Planı hükümleri olarak işlenir. Bu plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması açısından İdarenin uygun görüşünün alınması şarttır.                                                

(5) Yerleşik alan sınırları İdarenin görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

(6) Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce onaylı imar planı bulunan yerleşme alanlarında; onaylı imar planıyla getirilen hükümler geçerli olup, yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz, yapıldığı takdirde İdarenin uygun görüşü alınarak onaylı imar planı tadil edilir.

(7) Koruma alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yer alan GSM kapsamına giren kullanımlar, İdarenin olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.                                                                                                                     

(8) Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına MESKİ Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

(9) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler İdareden çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları İdarenin gösterdiği yerlere boşaltmak zorundadır.                                                                                                                                                                                                                              

(10) Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksuları için İdare tarafından bildirilen önlemleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksularını havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve İdare ye yazılı bilgi verinceye kadar Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında MESKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı aşağıda ki formüle göre hesaplanır.

KÖP = k * B *  Q *(c-ct)

                                         ct

KÖP= Kirlilik Önlem Payı

k= Havza Çarpanı  (k=3 kısa mesafeli koruma alanında,   k=2 orta mesafeli koruma alanında,  k=1 uzun mesafeli koruma alanında)

Q= Atıksu Debisi   (m³/gün)

c= Atıksuda tespit edilen en yüksek kirletici madde konsantrasyonu

ct= Aynı parametre için 31/12/2004 tarih, 25687 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 13/02/2008 tarih 26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin Tablo 5 ve Tablo 21 arası değerleri alınmıştır.

(11) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak gerekli görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere İdare su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını ister. 

(12) 2560 sayılı Kanunun 1. ve 2. Maddeleri kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan tüm evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kollektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzada kullanımdan kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kollektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşlarınca yapılır. Yapılmaması durumunda İdare tarafından yaptırılır. Giderler İdare tarafından, 2560 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince ilgili kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

(13) Havza içindeki 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan, GSM’ye tabi faaliyetlerde, atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili Belediyeler İdarenin uygun görüşünü almak zorundadır. İdarenin uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

(14) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan tüm atıksuların kirliliğinin kontrolü amacıyla İdareden izin alınması zorunludur. Atıksu kirliliğinin kontrolü amacıyla önlem alarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere İdare tarafından BKKR verilir.

(15) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İdare olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler.

(16) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler İdare den çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları İdarenin gösterdiği yerlere boşaltmak zorundadır.                                                                          

(17) İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları için İdare tarafından belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında İdarenin uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.

(18) Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, devlete, belediyelere ve tüm diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.                                                                 

(19) Havzanın tüm koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, MESKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.                                                                         

(20) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yerleşik nüfusun gereksinimlerine yanıt verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alan, ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesislerine (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi koşullarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik ve Yönerge hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, MESKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.                                                                                                  

(21) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız foseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İdare olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler.                                                                                                                                                 

(22) Su toplama havzalarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik Bağlantı İzni, Çevre Düzeni Planı ve Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar İdarenin uygun görüşünü almak zorundadır. İdarenin olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında yasal yaptırım uygulanır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimlerde Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi verme aşamasında altyapı projeleri açısından İdarenin görüşü alınır.

(23) Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar İdarenin olumlu görüşünü almadan ruhsat başvurularını değerlendiremez. İdare GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik, Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği esasları dahilinde görüşünü ve İdare tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir.                                                                                                               

(24) Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili İdare tarafından istenen önlemleri almak ve İdarenin uygun göreceği havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür.                                                                                      

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Kanalizasyon Şebekesi Kullanımı Çerçevesinde “Yönetmelik İhlali” Kapsamına Giren Davranışlar

Yönetmelik İhlali Kapsamına Giren Davranışlar

MADDE 24 – (1) Kanalizasyon Şebekesi Kullanımı Çerçevesinde “Yönetmelik İhlali” Kapsamına Giren Davranışlar, atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, aşağıdaki durumlar Yönetmelik ihlali kapsamına girer;

a) Kanalizasyon Şebekesinden yararlanma koşullarına ilişkin Yönetmeliğin 9/1-a maddesindeki yükümlülüklere rağmen mülkiyet sahibine verilen süre içinde atıksu şebekesine bağlantı yapmıyorsa,

b) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin Yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 11’ inci maddelerinde yer alan hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler kanalizasyon şebekesi deaşrj ediliyorsa veya atıksu Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı’nda öngörülen sınır değerleri aşıyorsa,

c) Bağlantı sınırlamaları ile ilgili Yönetmeliğin 13’ncü maddesi hükümlerin aksine atıksu ön arıtmasız olarak atıksu sistemine veriliyorsa,

ç) Bağlantı sınırlamalarına ilişkin Yönetmeliğin (7)/1-j maddesindeki hükümlerine rağmen foseptik çıkış suları, arıtma tesisine bağlı olmayan bir kanalizasyon şebekesi yeterince arıtılmadan veriliyorsa,

d) Bağlantı kanalları ile ilgili Yönetmeliğin (9)/1-ç maddesindeki hükümlerinin aksine İdarenin izin vermediği geçici bağlantılar yapılmışsa,

e) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Yönetmeliğin 6’ncı maddesi hükümlerinin aksine atıksu altyapı sistemine bağlantı yapar, kullanır veya değişiklik yaparsa,

f) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar Yönetmeliğin (6)/1-b ve c maddelerindeki hükümlerin aksine yeraltı suyu, yağmur suyu veya arıtılmasına gerek veya zorunluluk olmayan atıksuları özel izin almadan atıksu altyapı sistemine veriyorsa,

g) Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. nedeniyle baca kapaklarının ve betonlarının kırılması sonucu kanalizasyon baca kapağına zarar verilmiş ise,

ğ) Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. nedeniyle kanalizasyon bacasına zarar verilmiş ise,

h) Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı vs. sebeplerden ve abonelerin hatalı kullanımlarından dolayı kanalizasyon şebekesi zarar verilmiş ise,

ı) Yol çalışması, kaldırım çalışması, temel kazısı v.s. sebeplerden dolayı kanalizasyon muayene bacalarına ve hatlarının içi malzeme ile doldurulmuş ise,

i) Parsel drenaj sistemi bu Yönetmeliğin (10)/1-b maddesi hükümlerine göre yapılmamışsa,

j) Parsel drenaj sistemi kanalizasyon bağlantısı bu Yönetmeliğin 10/1-c maddesi hükümlerine fıkrasının hükümlerine göre İdare ile uyum içinde yapılmamışsa,

k) Bağlantı ile ilgili yasaklar bu Yönetmeliğin (10)/1-f maddesi hükümlerinin aksine parsel drenaj sistemine öğütücü değirmen veya benzeri alet kurulmuşsa,

l) Parsel drenaj sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili bu Yönetmeliğin (10)/1-g maddesi hükümlerinin aksine, atıksuyun özellik veya miktarı değişmiş olmasına ve İdare tarafından tadilat talebi yapılmasına rağmen parsel drenaj sistemi değiştirilmiyorsa,

m) Parsel drenaj sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili bu Yönetmeliğin 10/1-ğ maddesi fıkrasının hükümlerinin aksine, küçük arıtma tesislerini, sızdırmalı veya sızdırmasız foseptikleri verilen süre içinde kapatılmamışsa,

n) Yüzer ve çökebilen madde tutucular bu Yönetmelikte belirtildiği gibi işletilmiyor, bakılmıyor veya eskimiş olan yenilenmiyorsa,

o) Bu Yönetmeliğin 9’ncu ve 11’nci maddelerinin hükümlerinin aksine, izinsiz olarak altyapı tesisleri kullanılmışsa,

ö) Ön arıtma tesisleri ile ilgili bu Yönetmeliğin (10)/11 ve (17)/5 maddelerinin hükümlerinin aksine, parsel atıksu drenaj sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

p) Bu Yönetmeliğin (10)/12 maddesinin hükümlerinin aksine parsel drenaj sistemindeki noksanlıklar İdarenin ikazlarına rağmen giderilmemişse,

r) Bu Yönetmeliğin (22)/1 maddesinin hükümlerinin aksine içme suyu havzalarında atıksularını arıtılmış dahi olsa rezervuarlara deşarj ediyorsa, atıksularını sulama amaçlı kullanıyorsa,

s) İdareye ait olmayan vidanjörlerle atıksu taşınıyor veya deşarj ediliyorsa,

ş) Mevcut yerleşim ve tesisler olarak kabul edilen, İdareden uygun görüş alarak faaliyetine izin verilen atıksu üreticileri evsel ve endüstriyel atıksularını havza dışına İdarenin uygun göreceği bir şekilde çıkartmıyorsa;

Cezayı gerektiren suç işlenmiş sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Önlemler, Ceza ve Yaptırımlar, Tahsilat, Giderim, Diğer Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Önlemler

MADDE 24 – (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltımı ve sızdırmaz özellikteki foseptiklerde toplanan atıksuların teknik ve ekonomik açıdan mümkün olduğu durumlarda, vidanjör vasıtasıyla ile çektirilerek İdare atıksu arıtma tesislerine taşınması ile ilgili olarak bu Yönetmelik’te ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İdare tarafından alınmış ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin tespit edilmesi halinde İdare tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

(2) Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltımı ile ilgili olarak bu Yönetmelik’te ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara istinaden İdare tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, öncelikle kanal ve su bağlantıları iptal edilerek bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veyahut ortadan kaldırılması Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilgili Belediyelerden, İl sınırları dışında ise ilgili Mülki İdare’den talep edilir.

(3) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına sebep olan, alıcı ortamın dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan yüzey veya yer altı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına sebep olabilecek faaliyetlerin tespiti halinde öncelikle kanalizasyon şebekesi ve içmesuyu bağlantıları iptal edilerek İdare tarafından, bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veyahut ortadan kaldırılması Valilikten, Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilgili Belediyelerden, İl sınırları dışında ise ilgili Mülki İdare’den talep edilir.

(4) Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesinin korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için İdare tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsil edilir.

Ceza ve yaptırımlar

MADDE 25 – (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelik’te yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tespit edilmesi halinde, İdare tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

a) İdarenin en az 2 (iki) görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, atıksu kaynağına ait bilgiler ile yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı belirtilir. Tutanağın hazırlanmasında mümkün ise, sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak görevlilerce imzalanarak, bu Yönetmelik’te belirtilen cezai işlemlerin uygulanması için (abonelik iptali, kanalizasyon şebekesinin kapatılması) İdare’ye sunulur. Tutanağın düzenlenmesi sırasında, atıksu kaynağı yetkilisinin bulunmaması veya bulunmasına rağmen, hazırlanan tutanağı imzalamak istememesi halleri tutanakta belirtilir. Ancak bu durum İdare tarafından, atıksu kaynağına uygulanacak olan cezai işlemi etkilemez.

b) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklerde atıksuların alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konulmuş yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, bu durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15’nci maddesi kapsamına giriyorsa bu maddenin uygulanması talebini içeren bir yazı ile Valiliğe veya ilgili Kaymakamlığa bildirilir.

  Tahsilat

MADDE 26 – (1) Yönetmelik’te geçen müeyyidelere dair iş ve işlemler ile tahsilatlar bu yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılacak olan yönerge veya yönergeler ile MESKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine istinaden gerçekleştirilir.

(2) MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, tahakkuk ve tahsilat esaslarının düzenlenmesinde yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik’te yer almayan hususlarda ilgisine göre bu yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılacak olan yönerge veya yönergeler ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 31/05/2010 tarih ve 4 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29– (1)  Bu Yönetmelik MESKİ Genel Kurulu tarafından kabulünden sonra ilan edilmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliği MESKİ Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

TABLO 1: Endüstriyel atıksuların, atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları

Parametre

Kanalizasyon Şebekesinin Tam Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde

Kanalizasyon Şebekeleri Derin Deniz Deşarjı İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde

Sıcaklık (0C)

40

40

pH

6.0-10.0

6.0-10.0

Askıda Katı Madde (mg/L)

500

350

Yağ ve Gres (mg/L)

150

50

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L)

1000

600

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) (mg/L)

500

300

Sülfat (SO42-) (mg/L)

1700

1700

Toplam Sülfür (S) (mg/L)

2

2

Fenol (mg/L)

20

10

Serbest Klor (mg/L)

5

5

Toplam Azot (N) (mg/L)

60

40

Toplam Fosfor (P) (mg/L)

15

10

Arsenik (As) (mg/L)

3

10

Toplam Siyanür (Toplam CN-) (mg/L)

10

10

Toplam Kurşun (Pb) (mg/L)

3

3

Toplam Kadmiyum (Cd) (mg/L)

0,2

0,2

Toplam Krom (Cr) (mg/L)

5

5

Toplam Civa (Hg) (mg/L)

0.05

0.05

Toplam Bakır (Cu) (mg/L)

2

2

Toplam Nikel (Ni) (mg/L)

5

5

Toplam Çinko (Zn) (mg/L)

10

10

Toplam Kalay (Sn) (mg/L)

5

5

Toplam Gümüş (Ag) (mg/L)

5

5

Klorür (Cl-) (mg/L)

10000

-

Hidrokarbon

Bulunmayacaktır.

Renk(Pt-Co)

450

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

 

(*)İdare, atık suları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atık su kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir.

(**) İdare, sülfat parametresi 1700 mg/L’nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya İdare söz konusu kanalı bedeli mukabili yapabilir. Bununla ilgili işlemler Yönergede belirtilir.