Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(MESKİ)

TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

(20.12.2019)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MESKİ) su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması hizmetleri ve abone hizmetleri ile ilgili tarifelerin tespiti, tarifelerin tespitinde esas alınacak usul ve esasları, tespit edilen bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahakkuk ve tahsil edileceğini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. MESKİ: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,
 2. İdare: MESKİ Genel Müdürlüğü’nü,
 3. Genel Kurul: MESKİ Genel Kurulu’nu,
 4. Yönetim Kurulu: MESKİ Yönetim Kurulu’nu,
 5. Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürü’nü,
 6. Abone: İdarece sunulan su/atıksu veya atıksu hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,
 7. Abone Grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,
 8. Abone yolu: Parsel sınırında şube yolunun bitiminden başlayıp sayaçların bağlandığı kolon borusuna kadar olan kısmı,
 9. Abonelik: İdarece sunulan su ve/veya atıksu hizmetlerinden abonelik sözleşmesi kapsamında faydalanılan veya faydalanılacak yeri,
 10. Altyapı: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğal gaz, telefon vb. tesislerden müteşekkil sistemleri,
 11. Atıksu: Kullanım sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları,
 12. Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri,
 13. ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi): 26.05.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44'üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen vergiyi,
 14. Dönem Ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyatı,
 15. Endüstriyel atıksu: Evsel atıksular hariç, tüm sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesi sonucu kirlenmiş veya özelliklerini kaybetmiş suları,
 16. Evsel atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,
 17. Ferdi şantiye işyeri tarifesi; Yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar iş bitirme belgesi ile yapılan geçici ferdi işyeri tarifesini,
 18. Ferdi şantiye konut tarifesi; Yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar iş bitirme belgesi ile yapılan geçici ferdi konut tarifesini,
 19. Geçici Kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasını,
 20. Genel Ortalama: Aynı abonenin geçmiş dönemlere ait tüketimi veya geçmiş tüketimi yoksa yeni takılan sayacın tüketimi dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatı,
 21. Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,
 22. GSM Ruhsatı (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatını,
 23. Hidrofor şartı: Şebeke hatlarında basınç dağılımının rijit olmaması nedeniyle şebeke hattı girişi baz alınarak 5  (beş) kat ve üzeri yapılarda hidrofor kullanımı şartını,
 24. İbadethane: Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane kabul edilen yerleri,
 25. İnşaat şantiyesi tarifesi: Yapı ruhsatı(İnşaat izni) ile başvuru yapan, inşaatların şantiye tarifesini,
 26. İş bitirme tutanağı: İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve eklerine, ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve diğer mevzuata uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı denetim kuruluşu tarafından tanzim ve ilgili idaresi tarafından tasdik edilen tutanağı,
 27. İş emri: İdarenin ilgili birimlerine gönderilmek üzere düzenlenen ve hangi işin yapılacağını belirten talimatı,
 28. İçme suyu birim fiyatı: Her yıl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan güncel bedeller esas alınarak; Ø 125 mm çapındaki bir metre tül içme suyu hattı bedelini,
 29. K.S.U.B: Kullanılmış su uzaklaştırma bedelini,
 30. Kaçak Su Kullanımı: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyerek her hangi bir şekilde su kullanımını,
 31. Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): Her yıl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan güncel bedeller esas alınarak; kontrol bacaları dâhil Ø 300 mm çapındaki bir metre tül kanalın bedelini,
 32. Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hatları,
 33. Kapatma Aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aleti,
 34. Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık, tahliye veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını, kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,
 35. Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36'ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynı yönetmeliğin Ek-1’indeki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yeraltı sularını,
 36. Kirleten Öder İlkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını,
 37. Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,
 38. KÖP  (Kirlilik Önleme Payı): Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleri ile birlikte alınacak bedeli,
 39. Köy yerleşik alan sınırı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, Valiliklerce tespit edilerek İl İdare Kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alanı köy yerleşik alan sınırını,
 40. KP (Katılma Payı): 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87’nci ve devamı maddeleri uyarınca hesaplanan katılma paylarını,
 41. Ön Ödemeli/Elektronik Kartlı (EKS) Su Sayacı:  Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda su kullanımına imkân veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tâbi ve İdarenin sistemine uyum sağlayan ölçü aletini,
 42. Resen abonelik: Sözleşmesiz su kullananların İdarece tespiti halinde yönetmelikteki şartları sağlayanlara doğrudan yapılan abonelik işlemini,
 43. Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini veya ölçme şartlarında, ölçüm çeviricisinden geçen suyun hacminin ölçülmesi, hafızaya alınması ve görüntülenmesi için tasarımlanan ölçü aletini,
 44. SCADA: Gerçek zamanlı uzaktan su ve atıksu izleme sistemini,
 45. Sözleşme (Mukavele):Su satış ve hizmet şartlarını belirleyen İdare yetkilisi ve abone tarafından imzalanmış akiti,
 46. Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,
 47. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi: 2560 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,
 48. Şube Yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna veya sayaçların katlarda bağımsız olarak bulunduğu ve ayrı bir kolektörün bulunmadığı çok katlı binalarda bina girişinde bulunan ana vanaya kadar uzanan kısmı,
 49. Tahakkuk: Tespit edilen su ve atık su bedelinin tahsil edilebilir hale gelmesini,
 50. Tahsilat: MESKİ gelirlerinin toplanmasını,
 51. Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirtilmesini,
 52. Tarife grubu: Su birim fiyatının hangi tarifeden tahakkuk edeceğini belirleyen grubu,
 53. Teminat: Abonenin su tüketim miktarına göre alınan ve tasfiye sonrası iade edilecek olan teminat bedelini,
 54. Toplam Sistem Maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplamı,
 55. UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,
 56. Usulsüz Su Kullanımı: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması, kullandırması veya abone olmaksızın sayaçlı su kullanımını,
 57. Yapı İnşaat alanı (A): Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere; bodrum kat, asma kat ve çatı arası mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanlar dâhil yapının inşa edilen bütün katlarının toplam alanını,
 58. Yönerge: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerine ve Ücret Tarifesine ait Uygulama Yönergelerini,
 59. Yönetmelik: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Tespit Esasları, Tarife ve Bedel Çeşitleri, Tarifeye Dair Hususlar

Tarife tespit esasları

MADDE 5 – Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:                                                                                                             

(1) Su ve atıksu tarifesinin belirlenmesinde, üretilen sudan kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir tahmini su satış miktarı esas alınır. Su satışı veya atıksu arıtma ve bertarafıyla ilgili olmayan tarifeler; sistem maliyetleri ve kârlılık oranı gözetilerek belirlenir.

(2) Toplam sistem maliyetleri tüm tarifelere yansıtılır. Bunlar, yönetim ve işletme giderleri, amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve kârlılık oranıdır.

a) Yönetim ve işletme giderleri:

1) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum, sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

2) Personel Giderleri: Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler, devlet memurları kanununa tabi memurlar ile iş kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü diğer ücretlerini kapsar.

3) Çeşitli Masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler; bakım, onarım, imalat giderleri, tevsi, atıksu tasfiye giderleri gibi kalemlerinden meydana gelir.

b) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara, para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

c) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen yenileme ıslah ve tevsi giderleri hesaba katılır.

ç) Kâr: Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki giderlerin toplamına % 10 kâr ilave edilir.

(3) Atıksu tarifesi; atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı şeklinde tanımlanan "kirleten öder" ilkesine göre belirlenir.

Tarife ve bedel çeşitleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, atıksu tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.

Tarifeye dair hususlar

MADDE 7 – (1) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenenler hariç tarifeleri yapmaya ve tarifelere uygulanacak artış veya azalış oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.

(2) Mevzuatta yapılan değişiklikler uyarınca bazı yerleşim yerlerinde su ve atıksu tarifeleri Genel Kurulca farklı belirlenebilir.

(3) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının Valilik sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki abonelere mahallelerinde ikameti adrese dayalı sistem kayıtları veya Muhtarlık Belgesi ile tevsik edilen, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerlerdeki aboneliklerine ilgili kanun ve/veya Genel Kurul Kararı ile belirlenen tarife uygulanır.

(4) 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.

(5) İdarenin hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak ibadethanelerde temizlik, tuvalet ve gasil hanede kullanılan sulardan ücret alınmaz. İbadethanelerin kendi ihtiyaçları dışında ücretli tuvalet gibi ticari bir faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. İl sınırları dâhilinde bulunan ibadethanelere takılan su sayaçlarından; bu yerlerin kayıt altına alınması, kayıp kaçağın önlenmesi ve tüketilen suyun ölçülmesi amacıyla sayaç ücreti alınmaz.

(6) İnşaat halindeki binalara yapının tamamlamasına kadar inşaat/şantiye tarifesi uygulanır. Yapı kullanım izni olmadığı halde fiilen su kullanıldığının tespit edilmesi ve geçici abonelik tesis edilmemiş olması halinde, inşaat/şantiye tarifesine ek olarak atık su bedeli alınır. Bu tür binalarda fiilen oturduğu veya faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere ait oldukları abone grubuna göre abonelik tesis edilmesi için İdarece yazılı bildirimde bulunularak 15 günden az olmamak üzere bir süre 1 yıla kadar süre verilir. Verilen süre sonunda abonelik tesis edilmemesi halinde inşaat/şantiye suyu kesilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Abone Türleri, Abone Grupları, Abone Uygulamaları

Abone türleri

MADDE 8 – (1) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere abone adı verilir. Uygulanacak tarifelere göre üç tür abone vardır.

a) Su ve atıksu abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte veya su hizmetlerinden doğrudan, atıksu hizmetlerinden dolaylı olarak ya da sahip olduğu çeşitli su kaynaklarından yararlanan abonedir. Her su abonesi ayrı bir sözleşmeye gerek olmaksızın aynı zamanda atıksu abonesidir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

b) Su abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden veya sahip olduğu çeşitli su kaynaklarından yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

c) Atıksu (KSUB) abonesi: Şebeke suyu haricinde İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu aboneler bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu İdarenin yapacağı her türlü  yatırım,  işletme,  bakım, onarım, ıslah ve harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorunda olduklarından ve tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden İdare ile kullanılmış suların uzaklaştırılmasına   ilişkin   Atıksu   Abonelik   Sözleşmesi   yapmak;  bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların  Uzaklaştırma  Bedeli  (KSUB)  ödemek  mecburiyetindedirler. Bu abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

 

 

Abone grupları

MADDE 9 – (1) Aboneler suyun kullanıldığı yer ve biçime göre farklı tarifelere tabi olarak gruplandırılmıştır.

a) Konut aboneleri: Barınma gayesi ile oturulan yerlerde; içme, temizlik, ısınma, ortak mahal temizliği, amaçlı olarak su tüketen ve kirleten abonelerdir. Konut tarifesi uygulanacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

1) Bağımsız konut birimleri

2) Siteler ve apartmanların toplu veya merkezi ısıtma sistemleri

3) Site ve apartmanların ana sayaçları

4) Ortak mahal temizliği

5) Resmi kurumlara ait lojman ve misafirhaneler, huzurevleri, barınma evleri, yurtlar

6) İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken diğer yerler.

b) İşyeri aboneleri: Sunulan mal veya hizmet karşılığı bir bedel alınarak gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerler ile diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. Endüstriyel atıksuyu bulunmayan diğer ticari faaliyette bulunan yerler işyeri abonesi olarak tarifelendirilir.

c) Sanayi aboneleri: Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde haline getiren yerler ile faaliyeti gereği endüstriyel nitelikte atıksu üreten yerler sanayi abonesi olarak tarifelendirilir.

ç) Resmi aboneler: Genel ve yerel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan yerler ile bu yerlere ait park ve/veya bahçelerde su tüketen abonelerdir. Resmi abone tarifesi uygulanan aboneler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bağlı kuruluşlarının hizmetlerini ifa ettikleri yerler,
 2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet binaları ve tesisleri,
 3. Özel Bütçe kapsamındaki üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, klinikler ve poliklinikler ile laboratuvarlar,
 5. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesisleri,
 6. Sosyal Güvenlik Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,
 7. 5018 sayılı Kanun dışında kalan Özel Bütçeli Kuruluşların tarifeleri ait oldukları abone grubu altında belirlenir.

d) İnşaat/Şantiye aboneleri: Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. Bunlara inşaat tarifesi uygulanır.

e) Kaynak suyu aboneleri: İdarenin sahip olduğu kaynak sularını işletenlere uygulanan abone grubudur. Kaynak suyu tarifesi ile tarifelendirilir. Kaynak sularının satışında uyulacak usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.

f) Geri dönüşüm suyu aboneleri: Atıksu arıtma tesislerinin çıkışından deşarj edilen suyu, ileri arıtma teknolojileri kullanılarak arıtıldıktan sonra endüstriyel ve yeşil alan sulama suyu veya benzeri amaçla kullanan abonelerdir. Geri kazanım sularının satışında uyulacak usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.

g) Atıksu (KSUB) aboneleri: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan yerlerdir. Kuyu, kaptaj, havuz gibi tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları veya deniz suyunu temin ederek kullananlar, vidanjör hizmeti gibi İdarenin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden faydalananlar ile arıtma gibi nihai bertaraf hizmetlerini alanlar, alacak olanlar, nitelikleri itibariyle ait oldukları abone grubu için belirlenen atıksu bedeli oranında kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli öderler.

ğ) Kamu yararına faaliyet gösteren aboneler:

1) Bakanlar Kurulu kararı veya Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalışan dernek olarak belirlenen dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri,

2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar,

3) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları,

4) Amatör spor kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri,

5) Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları,

6) Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ile kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler. Bu türden abonelikler için ilgililerin İdareye başvurması halinde gerekli iş ve işlemler yapılır.

h) Umumi yerlere ait abonelikler:

1) Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan park, bahçe, yeşil alan mezarlık ve umumi tuvaletlerde kullanılmak üzere su verilen yerlere ait aboneler,

2) Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi için mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesislerine ait bahçe sulama suyu aboneleridir.

3) Umumi yerlere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz.

ı) Hayrat çeşme aboneleri:

1) Şehir içinde sayaç takmak kaydıyla MESKİ'nin de uygun bulması durumunda belirli yerlere hayrat çeşme aboneliği yapılabilir. Mezarlık alanlarının dışında kalan hayrat çeşme aboneliklerinde mesken tarifesi uygulanır. Hayrat çeşmelere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz.

2)  Hayrat çeşme abonelerinin su sarfiyatları okuma yapılarak tahakkuka bağlanır.

i) Toplu su satışı yapılan aboneler:

(1) MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekelerinden yapılan yerleşim birimlerine, belli noktalardan su verilen abonelerdir. Toplu su satışı ile ilgili talepleri değerlendirmeye, bu konularda farklı ücretler belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 (2) İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone grupları belirleyebilir. Bu belirleme Genel Kurulu Kararı ile yapılır.

Abone uygulamaları

MADDE 10 – (1) İdarenin su satışı yaptığı veya hizmet ürettiği yerlerle su abonesi sözleşmesi ve/veya atıksu abonesi sözleşmesi yapmanın yanı sıra satılan suyun miktarı, niteliği, fiyatı, suyu kullanan yerin durumu, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi bakımından abonelere özel uygulamalar yapabilir.

(2) Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, İdare su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir.

a) Geçici abone uygulaması:

1) 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda;

a)12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi biri veya binanın 12.10.2004 tarihinden önce mevcut olduğunu gösteren belge ve kayıtların sunulması,

b)İlgili belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesi veya Bildiriminin tasdikli, imzalı suretinin sunulması,

c) Binanın UAVT sisteminde kaydının olması,

Yukarıda (a),(b) ve (c) bentlerinin tamamının birlikte sunulması halinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20/1maddesine istinaden sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını teminen geçici olarak su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılabilir.

 

2) 12.10.2004 ile 26.07.2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir.

3) 26/07/2008 tarihinden sonra yapı ruhsatı bulunup da; yol, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığını ispatlamak koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kuruma başvurulduğu halde izin verilmeme nedeninin;

a) Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere,

b) Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımlarının yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığın binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine,

c) Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı kullanma izni belgesi alınıncaya kadar kullanım türüne göre geçici olarak abonelik verilebilir.

4)  İlgili belediyesince çalışma izni veya resmi yazı ile müsaade edilmiş; sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır, büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri, açık oto park, oto yıkama yerleri, taksi durağı, minibüs durağı, otobüs durağı, bakım ve onarım şantiyeleri, yapı satış ofisleri ve seyyar yerler ile yıkım ruhsatı verilmiş binalara yıkım süresince geçici abonelikler yapılır.

5)  Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmamış yapılara iş bitirme belgesi tutanağı ibraz edilmesi halinde ferdi şantiye konut/şantiye işyeri geçici aboneliği yapılabilir.

6) Geçici abonelik tesis edilirken; su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları avans olarak tahakkuk ve tahsil edilir.

7) Geçici su aboneliği yapılan bina ve tesisler, 10 (on) yıl içinde yapı kullanım izin belgesini alamaması halinde; tahsil edilen her türlü avans hizmet bedelleri irat kaydedilir ve abonelik sözleşmesi MESKİ tarafından tek taraflı olarak ihbarda bulunulmaksızın feshedilebilir.

8) Geçici abonelere ilgili belediyesinden veya resmi kurumdan su kapatma/kesme talebinde bulunulursa abonelik iptal edileceğinden su bağlanmış olması herhangi hak doğurucu olarak kabul edilmez.

9) Sanayi tarifesi uygulanacak abonelere 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesi hükmü uyarınca geçici abonelik tesis edilemez.

10) Geçici abonelerin tarifeleri ait oldukları abone grubuna göre belirlenir.

b) Ortak abone uygulaması: Birden fazla birimi olan yerlerde, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır. Ancak havuz, kazan dairesi, su arıtma sistemi, su deposu, hidrofor, bahçe sulama gibi ortak su kullanım sistemlerinin olduğu yerlerde parsel sınırları içerisindeki iç tesisatların her türlü bakım, onarım, yenileme sorumluluğu buraların yönetimlerine ait olduğundan bu tesisatlarda meydana gelen su kayıplarının sorumluluğu da bu yönetimlere aittir. Buralarda oluşacak su kayıp kaçaklarının önlenmesi amacıyla ortak abonelik yapılarak ana su sayacı takılması zorunludur.

1) Ortak abonelik, aynı abone grubuna veya değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimin olduğu yerlerde varsa buraların yönetim birimleri adına, bir yönetim biriminin olmadığı yerlerde ise ana su kullanıcısının adına tesis edilir.

2) Aynı abone grubuna dâhil olan bağımsız birimlerin olduğu yerlerde oluşturulan ortak abonelere dahil oldukları abone grubunun tarifesi uygulanır.

3) Değişik abone grubuna dâhil olan bağımsız birimlerin olduğu yerlerde oluşturulan ortak aboneler, bağımsız birimlerin dâhil oldukları abone gruplarının yoğunluğuna ve abone grubunun toplam tüketim oranlarına bakılarak İdare tarafından belirlenir. Ancak abonenin müracaatına bağlı olarak tarife değişikliği 12 aylık tüketimler gözlemlenerek değiştirilebilir.

4) Ortak abonelerde teminat bedeli, tarifesine bağlı abone grubu üzerinden alınır.

5) Ortak abone sayacı şube yolu bitiminde İdare tarafından uygun görülen yere takılır.

6) Ortak abone sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri toplam su miktarı, aynı dönem site sayacından tüketilen su miktarından çıkarılmak suretiyle bulunan tüketimin toplam tüketime oranı %5 üzerinde ise ortak aboneye tahakkuk yapılır. Tüketim farkının toplam tüketime oranı %5 ve altında ise tahakkuk yapılmaz.

7) Tüketim farkı oluşan yerlerde fiziki ve/veya kullanım kaçağı için araştırma ve inceleme yapılır. Tespit edilmişse fiziki kaçakların giderilmesi yönetim birimlerinden istenilir. Sayaçsız ortak birimler varsa sayaç takılarak abone yapılır. Olumsuzlukların devamı halinde kaçak su kullandığı tespit edilenlere bu Yönetmeliğin 42, 43, 44 ve 45 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

c) Yüksek tüketimli abone uygulaması:  MESKİ Hizmet Alanı içerisinde aynı parsel ve/veya kampüs alanı içerisinde kullanıcısı aynı veya farklı olan abonelerin ayrı ayrı tükettikleri su miktarına bakılmaksızın toplamda tükettikleri veya tüketebilecekleri su miktarı aylık 100 m3 ve üzerinde olan yerler İdarece belirlenecek esaslar çerçevesinde “yüksek tüketimli aboneler” sınıfına alınan abonelerdir.

1) Abonelerin tüketim profillerine, suyun kalitesine, kullanım biçimine uygun çap ve özellikte, günün okuma teknolojisine uyarlanabilen, ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar takılır.

2) Yüksek Tüketimli abonelerin tüketimlerinin takibi ve faturalandırılması uzaktan okuma sistemleri ile yapılır.

3) Abonelerin sayaç yerlerinin tespiti ve değiştirilmesi, sayaç ve tesisatlarının durumunun iyileştirilmesi, sayaçların ve sayaç tesisatına bağlı vana, pislik tutucu gibi malzemelerin montaj kurallarına göre mesafe aralıklarına uyularak monte edilmesi, sayaçların kutu içine alınması gibi hususlarda İdare gerekli tedbirleri alır, bedeli karşılığında gerekli gördüğü düzenlemeleri ve imalatı yapar, yaptırır.

4) İdarenin gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasına engel olan abonelerin suyu kapatılır.

5) Aboneler sayaç ve sayaca bağlı tesisat, uzaktan okuma sistemini sağlayan elektronik aksam ve gereçlerin korunmasından sorumludurlar. Bunlarda meydana gelebilecek hasarlar bedeli karşılığında giderilir. Ayrıca gerekiyorsa bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Satışı, Kaynak Suyu, Geri Kazanım Suyu, Atıksu Tarifeleri

Su satış tarifesi

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen abone gruplarına uygulanacak su satış ücretinin, 5 inci madde ve bentlerinde belirtilen giderleri ve kârlılığı sağlayacak düzeyde olması esastır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen abone tür ve gruplarına uygulanacak su tarifeleri Genel Kurulca ayrı ayrı belirlenebilir.

(3) İdare su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal destek sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla Abone gruplarına veya aynı abone grubu içerisinde yer alan abone tiplerine suyu kullanma ve kullanılmış suyu uzaklaştırma durumlarına göre birlikte veya ayrı ayrı, kademeli tarife uygulaması yapabilir. Abone türüne göre gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifelerini tespit etmeye Genel Kurul yetkilidir.

(4) İşyeri, sanayi ve inşaat grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olması göz önüne alınarak bunlara uygulanan su tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

(5) İdare, mevzuat veya işletmecilik gereği abonelere, ait oldukları abone grubu için belirlenen su satış bedeli üzerinden belirli indirimlerle su satabilir. Genel Kurulun belirlediği oranlarda özel tarife indirimi uygulanabilir.

Özel tarife indirimleri: Kendi adlarına veya kanuni vasileri adına ikamet ettikleri yerlerdeki konut aboneliklerinde geçerli olmak üzere;

1) 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca;

a) Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanan abonelere,

b) Malul gazi olarak aylık bağlanmış olan abonelere,

c) Şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan abonelere,

2) Özür oranı %40 ve üzerinde bulunanların ikamet ettikleri yerlerde kendi adlarına ya da kanuni temsilcileri adına tesis edilen abonelere,

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamındaki kişilere ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde bulunan abonelere,

4) 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında Devlet Sporcusu unvanı verilerek Sporcu Şeref Aylığı alanların ikamet ettikleri konutlara ait abonelere,

5) Abone indirimli tarifeden, bir abonelikte ve yalnızca bir indirimden faydalanabilir.

6) Gerçeğe aykırı belge sunanlardan tarifesi üzerinden alınması gereken bedeller tahsil edilir.

Kaynak suyu tarifesi

MADDE 12 - (1) İdare, tasarrufundaki kaynak sularını satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere kiralayabilir veya satabilir. Bu nitelikteki suların satılmasında uygulanacak satış tarifesi, bu yönetmeliğin 11 inci maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Geri dönüşüm suyu tarifesi

MADDE 13 - (1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış sular ile atıksu arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüşüm sularının m3 satış fiyatı, bu yönetmeliğin 11'inci maddesindeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

 

Atıksu (KSUB) tarifesi

MADDE 14 - (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanmış olduğu suyu kanalizasyona boşaltmak suretiyle kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlananlardan dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atıksu bedeli alınır.

(2) Tüketilen her bir m3 su üzerinden alınan atıksu bedeli, abonenin ait olduğu tarifenin su bedelini aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

(3) İnşaatlardan atıksu bedeli alınmaz. Ancak atıksu üreten inşaatlara atıksu bedeli tahakkuku yapılır.

(4) 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 21’inci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü uyarınca atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerinin sağlanması halinde atıksu bedeli alınmaz.

(5) MESKİ Atıksuların Kanalizasyona Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin ilgili maddesi/maddeleri uyarınca, kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki bütün taşınmazların kanalizasyon bağlantısı yapılması hak ve zorunluluktur.

(6) Atık su üretimi olan kişi ve kuruluşlar, aboneliklerinin bulunduğu cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantısı yapmamaları halinde, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi, atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

(7) Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçmeyen ancak vidanjör yardımıyla MESKİ’nin kanalizasyon şebekesine atık su deşarj eden yerlerde, abone türüne göre bağlı olduğu İlçe su ücreti tarifesi ile birlikte Genel Kurulca belirlenen oran veya tutar kadar atık su bedeli alınır.

Toptan su satış tarifesi

MADDE 15 - (1) Dağıtımı kendi şebekelerinden yapılmak suretiyle, belirli noktalardan, toptan su verilen yerleşim birimlerinde, ölçüm noktalarından sonra bulunan tesislerin yönetim ve işletme giderleriyle, bakım, onarım ve yenileme giderleri ilgili aboneler tarafından karşılanan, buralara verilen suyun satış fiyatını belirlemeye, emsallerine göre daha düşük oranda tutmaya Genel Kurul yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

 

Su ve kanalizasyon durum belgesi bedeli

 

MADDE 16 -  (1) Yapı için ilgili belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdare, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde, imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İdarenin görüşünü almak şarttır.

Vidanjör hizmet bedeli

MADDE 17 - (1) Vidanjör hizmet bedelleri MESKİ Genel Kurulunun belirlediği tarifeye göre alınır.

(2) MESKİ dışında, içme ve kullanma suyu ile atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işletilmesi, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden vidanjör ücreti alınmaz.

(4) Özel Vidanjör Çalışma İzin Belgesi: İdarenin hizmet sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve İdareye ait olmayan resmi ve/veya özel kuruluşlara bağlı olarak görev yapan vidanjörlerin çalışabilmeleri için MESKİ' den alacağı belgedir. Belge ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

(5) Özel Vidanjör Çalışma İzin Belgesi yıllık yenileme ücreti (Vizesi): MESKİ tarafından verilen özel vidanjör çalışma izin belgelerinin geçerliliğin devamı için bu belgelerin her yıl MESKİ tarafından vize edilmesi gerekir. Vize ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

Kanal açma hizmet bedeli

MADDE 18 - (1) Kanal şube yolları herhangi bir nedenle tıkanan abonelerin hattı, kanal açma aracı ile açılır. Kanal temizleme hizmet bedeli, Genel Kurulca belirlenerek her yıl MESKİ ücret tarifesinde gösterilir.

(2) Abone olup atık su ücreti ödeyen abonelerden kanal açma hizmet bedeli alınmaz.  Ancak aylık tahakkuk dönemi içinde birden fazla yapılan kanal açma işlemi için ücret tarifesinde belirtilen tutarda ücret alınır.

(3) Kanalizasyon Bağlantı Kontrol Ücreti: İnşaatı yeni tamamlanan binaların kanalizasyon hatlarının MESKİ kanalizasyon hatlarına uygun olarak bağlanıp bağlanmadığının kontrolü için alınan ücrettir. Kanalizasyon bağlantı kontrol ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

(4) Parsel Bacası Temizleme Ücreti: MESKİ' nin görev sınırları dışında ve özel kişi, kurum ve kuruluşların parsellerinin içinde bulunan parsel bacalarının ilgililerce talep edilmesi halinde temizlemesi için alınan ücrettir. Parsel bacası temizleme ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

Proje onay bedeli

MADDE 19 - (1) Kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu projelerinin her biri için inceleme ve onay ücreti 1 mühendis/saat toplamına en az bir kar oranı ilave edilerek hesaplanır. Bu bedel;

a) Konutlarda: Daire Sayısı x İnceleme Ücreti

                                            2

b) İşyerlerinde: Toplam İnşaat Alanı (m²) x İnceleme Ücreti

                                           100

c) Otellerde: Oda Sayısı x İnceleme Ücreti olarak uygulanır.

                                             5

Proje inceleme ve onay ücreti konutlarda en az iki daire, işyerlerinde en az 100 m² ve otellerde en az 5 oda için hesaplanan ücrettir. Mühendis ücreti ise, İdarenin çalıştırdığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii kadrolu memur mühendisin günlük yevmiyesine göre hesaplanır.

ç) İdarece onaylanmış projelerde herhangi bir sebeple değişiklik olması durumunda tadilat yapılması zorunludur.

d) Tadilat projelerinde işlem tarihindeki güncel bedel üzerinden hesaplanan POB’un 1/10’nu tahsil edilir.

e) Tadilat projeleri inceleme ve onay bedeli; birim proje inceleme bedelinden az olamaz.

Kirlilik önlem payı (KÖP) bedeli

MADDE 20 – (1)  Atık su oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, atık suları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığı durumlarda yönetmelikte öngörülen şartları sağlayıncaya veya atık su kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar, MESKİ tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkuk ve tahsilat, MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesinin ilgili hükümleri esas alınarak gerçekleştirilir.

Numune alma ve laboratuvar analizleri bedeli

MADDE 21 - (1) İdare tarafından izin, lisans, izleme ve denetim amacıyla veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre numune alınarak laboratuvarda yapılan testlerin karşılığında alınan bedeldir.

            (2) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedelleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan asgari fiyat tarifesi tutarları üzerinden tahsil edilir.

            (3) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamındaki ölçüm ve analiz bedelleri için Bakanlıkça sonraki yılın tarifesi yayımlanıncaya kadar mevcut tarife geçerli olur.

            (4) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına yeni parametrelerin ilave edilmesi durumunda bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uygulanır.

(5) Çevre, Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı dışındaki laboratuvar ölçüm ve analiz bedelleri personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir.

            (6) İdarenin faaliyet alanıyla ilgili olarak, laboratuvar hizmetlerinin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından, gerçekleştirilmesi halinde, gerek İdare ve gerekse kamu kurum veya kuruluşlarından, gerçek veya tüzel kişilerden gelebilecek tez, proje, araştırma-geliştirme ve benzeri nitelikteki deney hizmeti talepleri ile İdare ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan proje veya araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında gelen deney taleplerinde, hizmet fiyatları, Yönetim Kurulunun onayı veya yetki verilmesi halinde Genel Müdürlük Makamının onayı ile ilgili taraflarla yapılacak protokol ile belirlenir.

 

Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları

MADDE 22 - (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. 88 ve 89. maddeleri gereği tahsil edilir.

(2) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ ıncı maddesinde belirtilen yerler, özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma paylarından muaf tutulan yerler, ibadet yerleri ile resmi park ve bahçeler hakkında bu katılma paylarının tahakkuku yapılmaz.

(3) Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda emlak vergi değerinin % 2’sini geçemez.

(4) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş (% 25) noksanı ile alınır.

(5) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 2464 sayılı kanunun 92’ nci maddesine göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde ise tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.

İş Bitirme Durum/İş Deneyim Belgesi

MADDE 23 - (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesinde verilen yetki gereği; “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden iş bitirme/iş deneyim belgeleri yılı ücret tarifesinde belirtildiği şekilde tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

Su ve atıksu tesisleri bakım bedeli

MADDE 24 - (1) Abonelerden tahakkuk oluşturulan her dönem için her türlü bakım işleri karşılığı abonenin tabi olduğu su satış tarifesi üzerinden 1 m³ su ve atıksu miktarı karşılığı abone yolu bakım ücreti, tanker ve kuyu suyu kullanan abonelerden de ait olduğu tarife grubundaki 1 m³ su miktarı su ve atıksu tesisleri bakım bedeli olarak alınır.

(2) Tahakkuk oluşmayan abonelerden ve aynı bağımsız bölümde hem soğuk su hem de sıcak su aboneliği bulunan abonelerden sıcak su aboneliğinden bakım bedeli alınmaz.

Kanalizasyon bağlantısı ve içme suyu şebekesi yapım şartları ve bedelleri

MADDE 25 - (1) İdarenin yapmakla yükümlü olduğu, ancak yatırım programına almadığı ve parselasyon planlan tasdik edilmiş olmakla birlikte atıksu kanalı ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, atıksu kanalından veya içme suyu şebekesinden yararlanacak taşınmaz sahibi ve/veya sahiplerinin yazılı talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; yapılması gereken atıksu kanalı ve içme suyu şebekesi bedelinin % 25'inin peşin yatırılması ve bakiyesinin ise kesin hesap tutan üzerinden, atıksu kanalının veya içme suyu şebekesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla İdare tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Kanalizasyon tesisinin, yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, foseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atıksu kanallarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

(3) İdarece onaylı projesine göre yapılması ve yapılan imalatın İdarece kabul edilmesi şartıyla kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekeleri, bu taşınmaz sahipleri tarafından da yaptırılabilir.

Taşınmazların atıksu kanalına ve/veya içme suyu şebekesine bağlanması

MADDE 26 - (1) Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyon hattına bağlanması zorunludur.  Bu bağlantılar,  talep edilmesi halinde bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

(2) İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen isteklilerin, içme suyu şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle idare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

(3) İdarenin bilgisi dışında içme suyu şebeke hattından bağlantı yapan taşınmaz sahiplerinden yılı ücret tarifesinde belirtilen miktarda maktu para cezası tahakkuk ettirilerek, tahsil edilir.

(4) Abonelerin mevcut atıksu parsel bağlantılarının ve içme suyu şube yollarının doğalgaz, elektrik, telefon, yağmursuyu ve benzeri diğer kuruluşlarının yaptığı inşaatlar esnasında tahrip edilmesi veya rabıt bağlantısının kullanılamaz hale gelmesinin tespiti halinde İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre belirlenen bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.

(5) Altyapı kazı ruhsat izni, bedeli ilgili İdare tarafından alınır veya gerçek ya da tüzel kişinin talebi halinde altyapı kazı ruhsat izin formu onayı için ilgili belediyesine/müdürlüğe yönlendirilir.

Su bağlantı ve şube yolu bedeli

MADDE 27 - (1) İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli ve şube yolu yapım bedeli tahsil edilir.

(2) Su bağlantı ve şube yolu yapım bedelleri yapılacak şube yollarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak İdarece belirlenir.

Tesisat kontrol bedeli, tetkik ve keşif bedeli

MADDE 28 - (1)  Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tesisat kontrol bedeli,  tetkik ve keşif bedeli olarak 1/2 kontrolör/saat ile 1/2 şoför/saat ücretine yönetmeliğin 5. maddesindeki hükümler gereğince hesaplanarak MESKİ Ücret Tarifesinde belirlenen tutar müracaat sahibinden alınır.

Su sayacı kontrol talebi ve ücreti

MADDE 29 - (1) Abone, su sayacının doğru ölçüm yapmadığı gerekçesiyle sayaç kontrol talebinde bulunabilir.

(2) Şikayetli muayene sonucunda sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, sayaç bedeli ve sayaç sökme takma ve/veya montaj bedeli aboneden alınır. Muayene sonucunda sayacın hatalı çalıştığı ve hatanın aboneden kaynaklanmadığı tespit edilirse sayaç bedeli ile montaj bedeli alınmaz. Abonenin şikayete konu tahakkuklarında düzeltme işlemi bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Sayaç sökme, takma ve değiştirme bedeli

MADDE 30 - (1) İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl yayınlanan MESKİ ücret tarifesindeki sayaç sökme-takma bedeli ücreti alınır. Ancak sayaç değişimi işlemi yapılan abonelerden sayaç ücretinin yanısıra, sadece sayaç değişim ücreti alınır.

 (2) Sayaç bedelleri Yönetmeliğin 5. maddesi esas alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Su kapatma ve açma bedeli

MADDE 31 - (1) Kanun, yönetmelik ve sözleşmelere aykırı davranışta bulunulduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır.

(2) Abone veya aboneliğin suyu mühür veya kelepçe takılarak vanadan, sayaç sökülerek, priz musluğu ya da kolyeden olmak üzere İdarenin uygun göreceği bir şekilde kesilebilir. Bütün bu durumlarda alınacak su kapatma ve açma bedeli MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilir.

(3) İdare tarafından takılan kapama aparatının kırıldığının tespit edilmesi halinde sayaç sökülür, yönetmeliğin 38, 39, 40  ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.

(4) Sayaçlara İdarece takılmış emniyet kilidinin (emniyet mührünün) mücbir sebepler ve idare bilgisi dışında, hangi nedenle olursa olsun kopartılması ya da tahrip edilmesi halinde bedeli MESKİ ücret tarifesinde belirlenen miktar tahakkuk ettirilerek aboneden tahsil edilir ve sayaca yeniden emniyet kilidi takılır.

Abone keşif bedeli

MADDE 32 - (1) İdareden su almak üzere müracaat edildiğinde şube yolu, abone yolu, sayaç tesisatı ve sayaç yeri kontrolü yapılır. Abone sözleşmesi yapılırken bu kontrole istinaden MESKİ ücret tarifesinde belirlenen keşif bedeli alınır.

(2) Abonelik keşfinde İdarece onaylanmış proje, Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi veya İdarenin ilgili mevzuatına uygunluk kontrol edilir.

(3) Keşif işlemi sonunda değişiklik istenen hususlar varsa, istenen değişiklikler sağlanıncaya kadar su verilmez.

Vana, pislik tutucu ve diğer malzeme satış ve montaj bedeli

MADDE 33 - (1) Vana, pislik tutucu, imalat ve abone uygulamalarında kullanılan diğer malzemelerin satış bedelleri teknik özellik ve niteliklerine göre, montajı için alınacak bedel çaplarına göre, 5 inci madde esasları çerçevesinde hesaplanarak alınacak ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 Teminat bedeli

MADDE 34 - (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atıksu tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere

 1. Konutlardan 30 m³
 2. İş yerleri;
  1. Küçük ölçekli işyerlerinden 50m³
  2. Orta ölçekli işyerlerinden 250m³
  3. Büyük ölçekli işyerlerinden 500m³
 3. İnşaat şantiyelerden;
  1. Toplam inşaat alanı 0-5000m² olanlardan 250m³
  2. Toplam inşaat alanı 5001m² ve üzeri olanlardan 500m³ teminat bedeli alınır.

 

(2) Abone gruplarına göre teminat bedelleri, m³ cinsinden bu yönetmeliğe yılı ücret tarifesinde belirtilen oranlarda alınır. Teminat bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre ilgili aboneliğin yılı su ve atıksu tarifesindeki ilk kademe birim fiyatın ücret tarifesinde belirtilen miktarın m³'le çarpılması suretiyle hesaplanır.

(3) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen teminat bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan teminat bedeli karşılığı m³,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.

(4) Teminat bedelinin tamamı alınmadan abonelik kaydı yapılmaz.

(5) Sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren abonenin nakit teminat bedeli, işlem tarihi itibariyle bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanarak talep halinde iade edilir.

(6) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bağlanan ilçe aboneliklerinde teminat iadesinin m³ bedelinin güncellenerek yapılabilmesi için abonelik tarihleri merkez ilçelerde 01.01.2005, bağlanan diğer ilçeler için ise 01.01.2015 tarihleri ve sonrasını kapsamaktadır.

(7) 01.01.2005 tarihi öncesine ait teminat iade bedellerin hak sahiplerine ödenmesinde tabii oldukları abone grubuna göre güncel olarak alınmakta olan teminat bedellerinin yarısı iade edilmek suretiyle teminat iadesi gerçekleştirilir.

(8) Resmi Daireler, Umumi Yerler, İbadethaneler, Kamu Yararına Faaliyet Gösteren aboneler ve ön ödemeli sayaç kullanacak abonelerden teminat bedeli alınmaz.

(9) Tabi olduğu abone grubu değişen abonelerden, yeni abone grubuna göre alınması gereken teminat bedelinin önceki abone grubuna göre alınan teminat bedelinden fazla olması halinde teminat bedeli farkı aboneden alınır az olması halinde ise teminat bedeli farkı abonenin talebi üzerine iade edilir.

(10) İdare tarafından, abonenin borcu mevcut teminat bedelinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilebilir.

(11) Bu yönetmelikte gösterilen teminat bedelleri, abonelerin tüketim alışkanlıkları, nüfus, kuraklık, mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler vb. hususlar dikkate alınarak Genel Kurul’ca yeniden belirlenebilir.

Endüstri kuruluşları arıtma tesisi proje onay bedeli

MADDE 35 – (1) Endüstri kuruluşlarına ait arıtma tesisi projeleri için alınan Proje Onay Bedeli (POB), MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve MESKİ Atık Su Deşarj Yönergesinde belirtilen formüle göre hesaplanan ücret karşılığı tahsil edilir.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli

MADDE 36 – (1) MESKİ Genel Müdürlüğüne proje onay dosyası ile Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran işletmelerden MESKİ idaresi tarafından ön arıtma/arıtma projesi onaylanan tesislerin proje onay bedeli ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

(2) MESKİ Genel Müdürlüğüne Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran işletmelerden ücret tarifesinde belirtilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli tahsil edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 37 - (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdürler. Aboneliğe ait adreste kimse bulunmazsa adresine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır.

(2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) Fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kullanıma kapatılabilir.

b) Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri, genel hükümlere göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Bu husus abonelik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

c) Su kapanmasına rağmen, borç tahsil edilemezse abonenin teminat bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle kesin hesap faturası düzenlenerek sözleşmesi feshedilebilir.

ç) Yeraltı suyu kullanan ve atıksu bedeli ödemeyen abonenin suyu kullanıma kapatılarak mühürlenir. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

(3) Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle yükümlüdür.

(4) Abone sözleşmesini feshetmeden abonelik adresini terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve/veya atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

(5) Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, kiracısının İdareye abone olmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz sahibi veya intifa hakkı sahibi, abone olunmaksızın kullanılan her türlü su ve/veya atıksu tahakkukları gibi borçlardan fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 (6) Sermaye şirketlerinin ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarından, şirkete koymayı taahhüt ettikleri fakat koymadıkları sermaye tutarında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Bu sorumluluk her bir ortak için ortaklık süresini kapsayan dönemlerde tahakkuk eden borçlarla sınırlıdır.

(7) Aboneye bırakılan faturalar bildirim ve ihbar niteliğindedir ayrıca abonenin kabulü halinde cep telefonuna veya elektronik posta adresine gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır. Aboneye bildirilen borç miktarı son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün sonunda su mühür veya kelepçe takılarak vanadan/sayaçtan kesilir, su kesilmesinden itibaren 15 gün sonra su borcunu ödemeyen aboneler hakkında icra takibi başlatılır. İdare gerek duyarsa suların kesilmesi işini sayaçları sökerek de yapabilir. Bedeli ücret tarifesinde belirlenir. Mühür veya kelepçe takılarak vanadan su kesilme işi, sayaç sökerek su kesilme işi, sayaç bağlanarak su açma işi bedeli olarak abonelerden tahsil edilir. Abonenin borcunun teminatından fazla olduğu ve en az iki fatura ödenmediği durumlarda suyu kesilir.

Kaçak su kullanımı

MADDE 38 - (1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan abone olmaksızın ya da abone olduğu halde kayıt dışı sayaçla, kayıtlı sayacı işletmeyecek şekilde, sayaçsız olarak her hangi bir teknik düzenekle ya da her hangi bir şekilde ölçümü engelleyerek su alma işi kaçak su kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçak su kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçak su kullanımı engellenir.

(2) Abonesiz ve sayaçsız su kullananlar: Tespit edildiklerinde kaçak su bağlantısı ortadan kaldırılır, su kullanımı engellenir, ceza tahakkuku yapılır. Kaçak kullanımın süresi ve kaçak tüketim miktarı tahakkuk edecek ceza tutarına esas oluşturur. Kaçak kullanımın başlangıç tarihinin tespit edilemediği durumlarda kullanıcının 12 (oniki) aydan beri su tükettiği kabul edilir. Buna göre;

a) Konutlarda aylık 15 m³ su tüketildiği farz edilerek, yürürlükteki konut tarifesinin 3 katı fazlasıyla tahakkuk ettirilir. Bu hesap (kullanım süresi veya 12 ay x 15 m³) x (tarife bedeli x 3 katı fazlasıyla) formülüyle yapılır.

b) İşyerlerinde yılı bazında Ücret Tarifesinde belirtilen sektör detayına göre yürürlükteki işyeri tarifesinin 3 katı fazlasıyla tahakkuk ettirilir. Bu hesap (Kullanım süresi veya 12 ay x sektör detayında belirtilen m³) x ( Tarife bedeli x 3 katı fazlasıyla ) formülüyle yapılır.

c) İnşaatlarda, abonesiz sayaçlı kullanımlarda; 

1) Sayaçtan geçen su miktarı ile inşaat ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı (Toplam İnşaat alanı/2 = m³) formülüne göre hesaplanan su miktarı ile eşleşmiyorsa ve artezyen suyu mevcut değilse aradaki fark %100 fazlasıyla tahakkuk ettirilir.

2) Sayaçsız kullanımlarda ise su miktarı (Toplam İnşaat alanı/2 = m³) formülüne göre hesaplanır ve inşaat tarifesinin 3 katı fazlasıyla tahakkuku yapılır.

(3) Kaçak su kullanımının aynı yerde tekrarı durumunda ilk tespitteki tarihten tekrar tespit tarihine kadar geçen dönem için yukarıdaki alt bentlere göre hesaplanan tahakkukun 2 katı bedelle tahakkuk ettirilir.

(4) Aboneli ve sayaçsız su kullanımı: Bir abonesi olup da sayacının sökülmesi yoluyla sayaçtan geçirmeden doğrudan veya bir tertibat kurularak su alındığı durumlarda abone kaçak su kullanıyor kabul edilir. Sayacın çalışmasının kasten engellendiği ve devre dışı bırakıldığı haller de kaçak kullanım kapsamında değerlendirilir. Bu şekilde su kullanımı yapanlar tespit edildiğinde bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapılır.

(5)  Sayaca müdahale: Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale eden, kıran, tahrip eden, İdareye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan, İdarede kayıtlı sayacın yerine başka sayaç bağlayan veya her hangi bir teknik düzenekle ölçümsüz su kullananlar hakkında bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen usullerle, ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve 3 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(6) Mühür Koparmak: Kapatılan suya ait bağ veya mührü kopararak izinsiz su kullananların suyu tekrar kapatılır ve bu abonelerden bağ veya mühür koparma cezası olarak MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar usulsüzlük cezası ile kullanılan su sayaçtan geçiyorsa %100 fazlasıyla, sayaçtan geçmiyorsa 3 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanır.  Mühür veya bağı kopartmak, işlenmesi yasak fiillerden olduğundan bu gibiler hakkında yasal kovuşturma yapılır.

(7) Kaçak su kullanımı tahakkuklarına su bedeli ile birlikte hesaplanan Katma Değer Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilir.

(8) Kaçak su kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere düzenlenen kaçak tutanağının onaylı sureti 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(9) Su ve atık su tarifelerinde kademeli tarife uygulanması halinde, yukarıdaki bentlerde belirtilen tahakkuk miktarları, ilgili abone türünün ilk kademesinden hesap edilir.

(10) Hayrat çeşmelerinden, kamuya ait park, bahçe, orta refüj ve ibadethanelerdeki hatlardan v.b. amacı dışında su kullananlar (araba yıkama, bahçe sulama, tankerle su taşıma, geçici olarak hortum vb. yöntemlerle su kullananlar) hakkında bu madde hükümleri uygulanır.

(11) Kaçak su kullanımının tespiti halinde, Ücret Tarifesinde abone türlerine göre belirtilen usulsüzlük ücreti, kaçak su kullanım bedeli ile birlikte tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

 (12) Düz boru ile atık su aboneliği tesis edilen aboneliklere resmi yazı ile sayaç takarak su kullanmaları hususu tebliğ edilir. Aksi halde kaçak tutanağı tanzim edilir. Usulsüzlük ücreti ile birlikte tahakkuk edecek atıksu ücreti  %100 fazlasıyla tahsil edilir.

Usulsüz su kullanımı

MADDE 39 - (1) Abonenin sözleşmeye aykırı şekilde su kullanması veya kullandırmasıdır.

(2) Abone olmaksızın sayaçtan geçirerek su kullananlar da usulsüz su kullanmış sayılırlar.

(3)  Kullanıcı tarafından sayaca hiçbir şekilde müdahale olmaması, usulsüz kullanım sayılması için ön şarttır.

a) Abonesiz ve sayaçlı su kullananlar: Tespit edildiklerinde su kapatılır. Usulsüzlük sebebi ortadan kaldırılır. Aşağıda belirtilen durumlara göre ceza tahakkuk ettirilir.

1) Abone tesis edilmiş yerlerde Terki yapılmış abonelikten abone sözleşmesi yapmadan sayaçlı olarak su kullananlara sayaç üzerindeki kayıtlı endekse, yürürlükteki tarife bedeli üzerinden %100 fazlasıyla tahakkuk eder.

2)  Abonelik tesis edilmemiş ya da Abonelik müracaatında bulunup başvuru süresi veya başvuruya istinaden 30 günlük ödeme süresi geçmiş olan bir yerde sayaçtan geçirilerek su tüketilmesi halinde, idarece aboneliğin suyu kullanıma kapatılır ve tutanak tanzim edilir. Ayrıca sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre % 100 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

b) Sayaç mühürsüz veya mührü kopuk olduğu halde İdareye haber vermeden su tüketilmesi halinde, sayaç sökülerek incelemeye alınır.  İnceleme sonucunda:

1) Sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde, sökülen sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre su bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

2) Sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle, suyun eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin tespiti halinde bu yönetmeliğin 38. maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Kaçak ve usulsüz kullanıma dair diğer hususlar

MADDE 40 - (1) Kaçak su kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su kullananın T.C. Kimlik No'su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı, vergi numarası, adresi, kaçak su kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa abone numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçak su kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir nüshası ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina edilmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde ise bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya bina yöneticisine bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçak su tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, asıl nüshası ise yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir. Hazırlanan bu tespit tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli tahakkuk işlemleri yapılır. Bu tahakkuka ilişkin ödeme bildirimi ayrıca aboneye gönderilir. Kaçak su tutanağının Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü / İlçe Şube Müdürlüğünde muhafaza edilen asıl nüshasının bir sureti,  borcun ödenmemesi durumunda yasal yollardan tahsili için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Tespit tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli tahakkuk işlemleri yapılır. Kaçak Su tutanaklarına istinaden hesaplanan tahakkuklara ilişkin ödeme bildirimi ayrıca aboneye tebliğ edilir. Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak, tahakkukları ödemek ve abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

(3)   Kaçak veya usulsüz su kullanılmaya ne zaman başlanıldığının tespitinde olayın gerçek mahiyeti esastır. Her türlü delil ile ispat edilebilir. İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

(4)   Kaçak su kullanımında;

a)Tespit edilebiliyorsa belgeye dayalı olarak tespit edildiği tarihten,

b) Tespit edilemiyorsa; sayacın mühür altına alındığı tarih, son endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, abonelik sözleşmesi imza tarihi, varsa daha önce kaçak su kullandığına ait tutanağın tarihi, binaya yeni taşınılmış ise yerleşme tarihi, ana hattan bağlantı yapıldığı tarih veya bilenlerin yazılı imzalı beyanları ile idare tarafından belirlenecek diğer usuller dikkate alınarak belirlenir. Bunun mümkün olmaması durumunda 3 aylık kaçak su kullanımı yapıldığı kabul edilerek süre hesabı yapılır.

c)  Kaçak su kullanım cezasının uygulanacağı süre hiçbir surette 12 (oniki) ayı geçemez.

(5) Kaçak su kullanımında tahakkuk ettirilecek miktar:

a) Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim ortalaması üzerinden,

b) Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c) İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa, kaçak su tüketimlerinin tespitinde o abone grubu için her yıl Genel Kurulca onaylanan ücret tarifesinde belirlenen sektör detay tablosundaki m3 üzerinden tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

d) İdare; Ücret Tarifesinde belirtilen kullanıcı türlerine göre kullanım m³  miktarları belirlenmiş olsa dahi, kullanımın belirtilen m³ miktarından daha yüksek olduğu düşünülen yerlere, geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile idarenin uygun gördüğü zaman aralığını dikkate alarak ölçüm yapabilir ve yapılan bu ölçüme göre tahakkuk oluşturabilir.

(6) Her ne surette olursa olsun sayaçtan geçen su fiili kullanıcı tarafından tüketilmiş sayılır.

(7) Abone tarafından sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlantı yapılmak suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı:

a) Usulsüz su veren ve alan yer arasında tarife farkı mevcut ise yüksek olan tarifeye göre, %100 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak suyu veren adına tahakkuka bağlanır.

b)Tarife farkı yok ise abonenin ait olduğu tarifeye göre, usulsüz su verenin son tahakkukuna esas tüketim miktarı %100 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak suyu veren adına tahakkuka bağlanır.

(8) Abonenin faaliyet türüne göre farklı abone grubundan su tükettiğinin tespit edilmesi halinde; düşük tarife bedelinden su kullanılan dönemler için güncel tarife bedeline göre %100 fazlasıyla fark tahakkuku hesaplanır, yüksek tarife bedelinden su kullanılan dönemler için tahakkuk düzeltmesi yapılır.

 (9) Kaçak veya usulsüz su ve atık su kullanımı nedeniyle tanzim edilen her kaçak tutanağı için, MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar kaçak tutanağı tanzim ücreti uygulamadaki ceza ile birlikte tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(10) Şebeke suyu ticari amaçlı tarımsal faaliyet de kullanılamaz. Ticari faaliyet yapıldığının tespiti halinde tahakkuk edecek ücret işyeri tarifesi üzerinden %100 fazlasıyla  tahsil edilir. Tekrarı halinde içme suyu kullanıma kapatılır.

(11) Kaçak ve usulsüz su kullanımları nedeni ile oluşturulan tutanak tahakkuk bedellerine peşin ödemelerde tebliğ tarihi esas alınarak su ücretleri üzerinden %25 indirim uygulanır.  

(12) Sayaç üzerindeki mührün abone müdahalesi haricinde oksitlenme, korozyon gibi sebeplerle kopmuş olması durumlarında İdareye bildirilmesi ve yerinde tespiti yapılarak sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle uyum arz etmesi kaydıyla kaçak/usulsüz su kullanımı cezası uygulanmaz.

Şebeke haricinde kaçak ve usulsüz su kullanma

MADDE 41 - (1) İdareye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden herhangi bir şekilde yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, denizden su temin edenler, İdarenin vidanjör hizmeti gibi kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden faydalananlar ile arıtma hizmeti gibi nihai bertaraf hizmetlerini alanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden İdare ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu abonelik sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini ödemek zorundadırlar.

(2) Tüketilen beher m³ su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hesaplanan su m³ fiyatının bedeli üzerinden abone grubu, özellikleri ve tarifesine göre uygulanır.

(3) Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar tespit edildiğinde, haklarında tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı gibi bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçer. Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak, tahakkukları ödemek ve abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

a) Atıksu abonesi olmadan sayaçlı olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde kayıtlı endeks, kullanıcı türüne göre atıksu tarifesi üzerinden %100 fazlasıyla tahakkuka bağlanır. İnşaat/şantiyede kullanılan sudan atıksu bedeli alınmaz.

b) Atıksu abonesi olmadan sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;

1) Konutlarda kullanımın başladığı tarih tespit edilebilmiş ise kullanımın başladığı tarihten, kullanımın başladığı tarih tespit edilmemiş ise aylık 15 m³ su tüketildiği farz edilerek, tekabül eden atık su ücreti yürürlükteki konut tarifesinin 3 katı fazlasıyla tahakkuk ettirilir. Bu hesap (kullanım süresi veya 12 ay x 15 m³) x (tarife bedeli x 3 katı fazlası) formülüyle yapılır.

2) İşyerlerinde kullanımın başladığı tarih tespit edilebilmiş ise kullanımın başladığı tarihten, kullanımın başladığı tarih tespit edilmemiş ise işyerlerinde yılı bazında Ücret Tarifesinde belirtilen sektör detayına göre tekabül eden atık su ücreti yürürlükteki işyeri tarifesinin 5 katı fazlasıyla tahakkuk ettirilir. Bu hesap (Kullanım süresi veya 12 ay x sektör detayında belirtilen m³) x ( Tarife bedeli x 5 katı fazlasıyla) formülüyle yapılır.

4) İdare; Ücret Tarifesinde belirtilen kullanıcı türlerine göre kullanım m³ miktarları belirlenmiş olsa dahi, kullanımın belirtilen m³ miktarından daha yüksek olduğu düşünülen yerlere, geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile idarenin uygun gördüğü zaman aralığını dikkate alarak ölçüm yapabilir ve yapılan bu ölçüme göre tahakkuk oluşturabilir.

5) Şebeke suyu haricinde yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın su temin ederek atık su üreten kişi ve kuruluşlar cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmayanlar ve şebeke suyu ile birlikte yeraltı suyu kullanarak oluşan kirli sularını atık su çukuruna bırakan yerler, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

İzinsiz kanal bağlantısı

MADDE 42 - (1) Kanalizasyon hattı bulunan yerlerde; atıksuların kanalizasyona bağlanması hak ve mecburiyettir. İdare tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz. Atıksular çevreye ve alıcı ortamlara deşarj edilemez, kanalizasyon şebekesi tahrip edilemez.

(2) Kanalizasyon bağlantısı yapmayan ve/veya kanala kaçak bağlanan yerler tespit edildiğinde, atıksu kanal bağlantılarını ve atıksu çukurunu 30 gün içerisinde İdare yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirilmesi istenir. İstenilen şartların yerine getirilmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır, bedeli sorumlusundan %50 fazlasıyla tahsil edilir.

(3)   Atıksu bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edilmiş olduğu halde projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atıksularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atıksu kanalına bağlayanlara bağlantının iptali için 30 gün süre verilir. Süre sonunda bağlantı iptal edilmemişse iptal edilinceye kadar aylık olarak tüketmiş oldukları su miktarının 2 katı atıksu bedeli karşılığı ceza tahakkuku yapılır. Ayrıca bağlantının kaldırılmasıyla ilgili İdare tarafından varsa yapılan masraflar tahakkuk ettirilir.

(4)   Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan veya görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atıksularını aktaranların 30 gün içerisinde İdare yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirilmesi istenir. İstenilen şartların yerine getirilmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır, bedeli sorumlusundan %100 fazlasıyla tahsil edilir. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip tüm giderler 2 kat bedelle tahsil edilir. Üçüncü tekrarında 3 katı kadar ödeme yaptırılır, atıksu çukuru veya tesisi yapılıncaya kadar suları kapatılır. Diğer idarelerden uygulanacak cezai işlemler ilgilisine rücu edilir.

(5)   Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj edenler hakkında yasal ve hukuki işlemler başlatılır.

Çevreye zarar verilmesi

MADDE 43 - (1) Bina kanal tesisatı arızalı olan, fenni olmayan ya da atıksu çukuru olmayan veya atıksu çukurunda birikmiş suları ile kullanılmış sularını kaçak kanallarla, dolaylı veya doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtan abonelerin suları tesisat arızası giderilene veya atıksu çukuru yaptırılana kadar suları kesilir. Su abonesi olmayanlar hakkında yasal takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atıksu kaynakları için atıksu bertaraf hizmeti 3 katı bedelle; endüstriyel atıksu kaynakları için atıksu berataraf hizmeti 5 katı bedelle verilir. Endüstriyel atıksular için ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği esasları doğrultusunda tahakkuk yapılır.

(2) İdare tarafından; işyerleri, sanayi tesisleri, restoranlar, yemek üretim tesisi, oto yıkama ve yağlama istasyonları, akaryakıt istasyonları, tavuk çiftliği, mandıralar, kesimhaneler, besihaneler ve benzeri gibi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen parametre değerlerinin üzerinde atıksu üreten yerlerde yapılacak inceleme ve tespit neticesinde; üretilen atıksuyun niteliğine göre uygun ön arıtma tesisi, yağ tutucu, benzin ayırıcı, ön çökertme havuzu gibi tesisleri veya bunları içeren arıtma tesisi kurması, aksi halde kanalizasyon bağlantısını iptal etmesi istenir. Verilen süre sonunda gerekli tesisi kurmayanların veya bağlantıyı iptal etmeyenlerin suları, bağlantı iptal edilinceye veya tesis kuruluncaya kadar kesilir. Su istiyor ise suyu bağlanmaz, kanal bağlantıları varsa iptal edilir ve kanal iptali için yapılan masraflar % 50 fazlası ile kendilerinden tahsil edilir.

(3) İdareden vidanjör isteğinde bulunmayıp, atıksu çukurunda birikmiş atıklarını dolaylı yahut doğrudan İdarenin kanalizasyon sistemine, alıcı ortamlara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurları, İdare tarafından belirlenen vidanjör çekim ücretinin 2 katı bedelle İdare tarafından boşaltılır.

(4) Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj edenler hakkında yasal ve hukuki işlemler başlatılır.

İdare tesis ve ekipmanlarına zarar verilmesi

MADDE 44 - (1) İdarenin taşınır veya taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesisleri ile bunlara ilişkin sistemleri ile sayaç ve tesisata bağlı veri aktarımı ve kontrol ekipmanlarından herhangi birine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden %50 fazlasıyla tahsil edilir.

(2)   İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açabileceğinden, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, İdare tarafından konutlarda uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

(3)  İdareye ait su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan müdahalede bulunanlar sorumludur. İdarece bu zararların üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınması halinde yapılan tüm ödemeler su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine müdahale edenlerden bu Yönetmeliğin 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri ile bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterildiği şekilde rücuen tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilâtla İlgili Esaslar

Abone olma koşulları ve uygulama esasları

MADDE 45 -  (1) İdarenin sağlayacağı hizmetler bakımından bir yerde yeni abonelik tesis edilip edilemeyeceği; yasal, idari ve teknik yönden incelenerek yapılmasında sakınca bulunmaması halinde belirlenir.

(2) İlk abonelik için; bu Yönetmelik uyarınca tahsili gereken bedeller başvuru sahibine yürürlükteki tarifesi üzerinden tahakkuk edildikten sonra abonelik tesis edilir.

(3) İlk abonelik tesisi için gereken harcamalara katılma payları başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilebileceği gibi taksitlendirilerek de tahsil edilebilir.

(4) Kullanılamaz hale gelen veya yıkılan yerlerde abonelikler iptal edilir. Abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine inşaat yaptıranlar İdareye yeni abonelik başvurusu yapmak zorundadır.

(5) Abonelik başvurusu yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir.

(6) İlk abonelik tesis edilen yerlere bir abone numarası verilir. Abonede kullanıcı değişikliği yapılsa bile abone numarası değişmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.

(7) İlk aboneliğin tesisinden sonra İdareye bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilir. Ayrıca bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Resmi Kurumlar, belediyeler, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve muhtarlık hizmet binaları adına açılacak yerler ile ibadethanelerden bedel alınmaksızın abone yapılır.

(9) Başvuru sahibinin belge ve beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler uygulanır.

(10) Abone, aboneliğin devamı koşuluyla, geçici bir süre için suyunun kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk edecek olan fatura bedelini ve kapatma-açma bedelini ödemek zorundadırlar.

(11) Sözleşmesi feshedilen bir yerde yeni abone sözleşmesi yapılmaksızın su kullanılması halinde, mevcut aboneliğin suyu kesilerek bu yönetmeliğin 39'uncu maddesinin hükümleri uygulanır ve yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz.

(12) Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(13) 5 yıl süreyle hiç su kullanmadığı tespit edilen abonelere tebligat gönderilerek kullanılmadığı anlaşılanların, aboneliklerin rêsen terki yapılabilir.

 Abone sözleşmesi

MADDE 46 - (1) Su kullanılan her bağımsız birim veya yerde suyu fiilen tüketen ve/veya atıksu üreten gerçek veya tüzel kişiler; su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte veya ayrı ayrı faydalanmak üzere İdareye başvurarak abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. İdare, abonelik için başvuranlardan MESKİ ücret tarifesinde belirlenen sözleşme bedeli alır.

(2) Abone sözleşmesi, abone veya İdare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.

(3) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez, kullandıramaz; bu durumun İdare tarafından tespiti halinde su kullanıma kapatılır.

(4) Abone, sözleşme fesih talebini İdareye müracaat ederek veya İdare tarafından belirlenen iletişim kanalları üzerinden bildirmek zorundadır. Bu talep üzerine İdare tarafından abonenin suyu kapatılır, varsa sayaç son endeksine kadar su tüketimi tahakkuk ettirilerek abonelik sözleşmesi feshedilir. Yeni sözleşme yapılana kadar su kullanıma açılmaz.

 (5) Önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz. Abonelikteki borçlardan mal sahibinin sorumlu olması durumunda bu borçlar ödenmeden kiracısı veya mal sahibi adına yeni abonelik tesis edilmez.

(6) Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya taksite bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Gerçek veya tüzel kişinin adına farklı aboneliklerin bulunması ve bu aboneliklerden herhangi birinin borcunun bulunması halinde borç olmayan diğer aboneliğin suyu kapatılabilir.

(7) Vefat eden abonenin borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin varisleri abonenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde İdareye başvurarak aboneliğe tahakkuk eden tüm borçları ödeyerek sözleşmeyi fesih ettirmek zorundadır. Abonelik devir sözleşmesi ile varislerden biri adına tekrar abone açılabilir.

Sayaç temin mükellefiyeti

MADDE 47 - (1) Sayaçlar, aboneye İdare tarafından temin edilir. İdarenin stoklarında gerekli tip ve çapta sayaç olmaması halinde İdarece belirlenen tip ve çapa uygun, onay vereceği sayaç abone tarafından temin edilebilir.

(2) İdare tarafından temin edilen sayaçlardan sayaç ücreti alınmaz, ancak;

(a) Yeni aboneden,

(b) Yüksek tüketim abone grubundan,

(c) DN25 ve üzeri çaplı sayaçlardan,

(d) Bu yönetmeliğin 29 uncu maddenin 2 inci fıkrasına göre işlem yapılanlardan,

(e) Bu yönetmeliğin 30 uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre işlem yapılanlardan,

(f) Bu yönetmeliğin 48 inci maddesinin 9, 15 ve 16 ıncı fıkralarına göre işlem yapılanlardan,

            (g) 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu uyarınca kullanım ömrünü tamamlanış olan sayaçların değişiminde her yıl piyasa koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mekanik sayaç ücret bedeli,

Su sayacı ücret bedeli olarak aboneden alınır.

(3) Yüksek tüketimli aboneler ile İdare, sayaçların arıza yapma ihtimaline karşı yedek sayaç bulundurur.

Sayaçlar

MADDE 48 - (1) Abonelerin tükettiği su miktarı, suyun kullanım biçimi, suyun niteliği göz önünde bulundurularak standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı, damgalı ve mühürlü sayaçlarla ölçülür.

(2)  Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve yatay konumda okunması kolay olan bir yere takılır. İdare müstakil yapılarda ya da sitelerde, apartmanlarda, bahçeli veya bahçesiz yapılarda, etrafı duvarlarla çevrilmiş veya çevrilmemiş ve benzeri yapılarda, sayaçların nereye konulacağına dair standart bir uygulama belirlemeye, buralarda kaçak ya da usulsüz kullanımların tespiti için parselin dışında şube yoluna ana bir sayaç takmaya yetkilidir.

(3) Su sayaçlarının ve bağlı ekipmanlarının, İdarenin belirleyeceği standartlara uygun şekilde korunması, donmaya, buharlanmaya ve dış etkilere karşı önlem alınması abonelerin yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, İdare tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanmak şartıyla MESKİ tarafından yaptırılabilir.

(4) Sayaç çapı, sayaç yeri abonenin talebi veya İdarenin gerekli gördüğü hallerde değiştirilebilir. İdarenin yerinde yapacağı incelemeden sonra uygun görmesi halinde değişiklik, sayaç, sayaca bağlı tesisat ve montaj bedelleri karşılığında İdare tarafından veya İdarenin gözetiminde abone tarafından gerçekleştirilir. İzin almadan sayaç yerini veya sayaç çapını değiştirenler hakkında, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(5)  Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır. Ancak İdarenin gerekli görmesi halinde ortak abonelik de tesis edilebilir.

(6) İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, aboneliğin bulunduğu yerdeki su ve atıksu altyapısını, yağmur suyu drenaj sistemlerini, su ve kanal tesisatını ve sayaçları incelemeye, kontrol etmeye, sayaçları okumaya, sökmeye, değiştirmeye, numune alarak laboratuvarda analiz ettirmeye, suyu kapatmaya, açmaya yetkilidir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abonenin yukarıda sayılan işleri engellemesi halinde, abonenin suyu kapatılır. İdarenin resen işlem yapma hakkı saklıdır.

(7) Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya sayacın değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, damga yılı, çapı, kaydettiği su endeksi tespit edilerek sayaç değiştirme iş emrine yazılır.

(8)   İdare, gerekli gördüğü hallerde abonenin mevcut mekanik sayacını, istediği tip su sayacı ile değiştirmeye yetkilidir. Sayaçlarla ilgili uygulanacak usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

(9) İdare, kayıtlı su sayacını kaybeden ya da çaldıran aboneden yeni sayaç bedeli ile sayaç sökme takma bedelini alır.

(10)   İdarece gerekli görülen hallerde abonenin su sayacının doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü amacıyla sayacı değiştirilebilir.

(11)   Abonelerin sayaca bağlı tesisat üzerindeki pislik tutucu ve vanalarında arıza tespit edildiğinde İdare tarafından pislik tutucu ve/veya vana bedelleri karşılığı yenisi ile değiştirilir. Pislik tutucu ve/veya vana montajı için bedel alınır.

(12) Su kayıp kaçaklarının önlenmesi, tahsilat oranının arttırılması amacıyla kısmi veya bölgesel olarak uygulanacak projeler kapsamında yapılacak sayaç değişikliklerinde sayaç ve sayaç sökme/takma bedeli ile oluşabilecek diğer bedellerin alınıp alınmayacağı proje bazlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(13) Aboneliğe bağlanan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez.

(14) Abonelik sisteminde kayıtlı olan bir sayacın İdarenin bilgisi dışında sökülerek aboneliği olmayan başka bir yerde kullanılması yasaktır. Bu durumda bu yönetmeliğin 39’uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(15) Garanti kapsamı dışında kalan ve abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması ve benzeri hallerde yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir.

(16) Ön Ödemeli/ Kartlı Su Sayaçları:

a) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarının asıl görevi, içerisinden geçen su miktarını doğru ölçmektir. Diğer görevi de, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vanası kapanmaz ve sayaç negatif (-) tüketim göstererek borç kaydeder ise abone, ölçülen (tüketilen) bedeli ödemekle yükümlüdür.

b) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarda, montaj yeri şartlarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışında olup, tamir-bakımı sırasında kullanılacak malzeme ve işçilik ücreti ile sökme-takma bedeli aboneden tahsil edilir.

c) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarının teknik kontrolü İdareye, yetkisiz kimselerin olası müdahalelerine karşı sayacın korunması sorumluluğu ise aboneye aittir. Ön ödemeli/kartlı su sayacına uygun olmayan bir müdahale sonucu sayacın cezalı mesajı vermesi halinde, abone hakkında bu Yönetmeliğin 39’uncu maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

ç) Ön ödemeli/kartlı su sayacı taktıran abonelere ilk kart sayaçla birlikte bedelsiz olarak verilir. Ancak ikinci ve müteakip kartlar, bedeli karşılığında İdareden temin edilir. Kartın kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda ikinci ve müteakip kart bedeli aboneden tahsil edilir. Kart bedeli MESKİ ücret tarifesinde belirlenir.

d) Abonenin mağdur olmasını önlemek için ön ödemeli/kartlı su sayaçları, kredisi bitmiş olsa dahi vanasını mesai saatleri dışında kapatmayacak şekilde programlanabilir. Bu süre içerisinde kullanılan su bedeli, daha sonra yapılacak ilk kredi yüklemesinde alınan kredi miktarından mahsup edilir.

e) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarına kredi yüklemeye yarayan kartların, herhangi bir nedenle iadesi gerektiğinde, abone tarafından kullanılmayan kredi (m³) miktarı, yürürlükteki tarife üzerinden hesaplanarak iade edilir. Bu bedele gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

Tahakkuk ve tahsilat esasları

MADDE 49 - (1) Su ve atıksu bedeli, bu Yönetmelik ve Genel Kurul kararıyla belirlenen diğer hizmet bedelleri ve alacaklar, mevzuat gereği su faturaları üzerinden tahsilatı öngörülen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

a)  Dönemsel tahakkuk: Abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri İdarenin görevlilerince veya uzaktan okuma sistemleri ile periyodik okunarak bir önceki okuma ile arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir.

1)  Tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması amacıyla veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

2)  Okuma dönemlerinde 3 m3 ü aşmayan su tüketimlerinin tahakkukları o dönem yapılmaz, bir sonraki dönemle birlikte yapılır.

3)   Ortak abone sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri toplam su miktarı, aynı dönem ortak sayaçtan tüketilen toplam su miktarından çıkarılmak suretiyle bulunan tüketimin toplam tüketime oranı %5 ve altında ise tahakkuk yapılmaz.

b) Ara tahakkuk: Abonelerin talebi, İdarenin gerekli gördüğü haller ve sayaç değişimleri nedeniyle okuma dönemleri dışında tüketim miktarına göre güncel tarife tutarı üzerinden ara tahakkuk yapılabilir.

c) Genel tahakkuk: İdare ile abone ilişkisi bulunmayan veya abone olmakla birlikte su ve atıksu faturalarıyla birlikte tahakkuk etmemesi gereken tüketim karşılığı olmayan bedellere genel tahakkuk yapılabilir.

d) Ek tahakkuk: Bir tahakkuk dönemi içerisinde sayaç değişimleri nedeniyle alınan endeks farkına veya yapılan ortalama tüketim miktarına göre hesaplanan su, atıksu bedelleri ile hizmet bedelleri ilk dönemsel tahakkukla birlikte faturalandırılmak üzere ek tahakkuk olarak kaydedilirler.

e) Fatura ve ödeme bildirimi: Bütün tahakkuklar için fatura bildirimi düzenlenir. Fatura bildirimi ve tahakkukların ödenmemesi halinde düzenlenen ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine, birlikte bulunduğu yakınına veya şirketlerde yöneticisi veya görevlilerine verilir. Faturaların teslimi sırasında abonelikte kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere veya posta kutusuna bırakılması ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır.

(2)  Türüne ve abone grubuna göre tahakkuklara 60 günü geçmemek şartıyla son ödeme tarihi itibariyle kaç günlük ödeme süresi verileceğini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır ve tüketim tahakkukları buna göre düzenlenir. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda farklı biçimde hesaplamalar yapılabilir.

a)  Sayacın aboneden dolayı okunamaması: Abonenin, sayaç yerinin kilitli olması sayacın fiziki durumunun ve yerinin uygun olmaması gibi nedenlerle sayacının okunamaması durumunda;

1)  Aboneye sayaç yerinin düzeltilmesi için İdarece tebligat yapılarak süre verilir. Verilen süre sonunda sayaç yerini düzeltmeyen abonenin suyu kullanıma kapatılır.

2)  Sayacın buharlı olması nedeniyle endeksinin okunamaması durumunda, abonenin ortalama tüketimleri kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır. Bu şekilde üst üste en fazla(üç)  dönem tahakkuk yapılabilir.(üçüncü) tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin sayacı değiştirilebilir.

3) Sayacın yerinin okunmasına engel teşkil ettiği hallerde İdare sayaç yeri ve tesisatında yeniden düzenleme yapabilir ve bedelleri aboneye tahakkuk ettirilir.

b)  Sayacın tüketimi kaydetmemesi: Sayacın çalışmasının durduğu, endeksinin düzgün ilerlemediği durumlarda;

1)   Aboneye ortalama tüketimi kıyas alınmak suretiyle tahakkuk yapılır. Abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde bu fıkranın (e) bendinin ikinci alt bendine göre tahakkuk yapılır.

2)   Abonenin, ortalama tüketim hesabının yapıldığı tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, elektrik tüketim bilgisi veya tevsik edici herhangi bir harici veri dikkate alınarak işlem yapılır.

3) Sayacın bozulması, ölçüm hassasiyetini yitirmesi, ekonomik ömrünün dolması nedeniyle endeksinin ilerlemediği tespit edildiğinde sayaç değiştirilir.

c) Sayacın patlak olması: Donma nedeniyle patlayan sayacın ölçüm sağlayan mekanizmasının etkilenmediği durumlarda endeks değerleri doğru kabul edilerek tahakkuk yapılır. Mekanizmanın etkilendiğinin tespiti halinde abonenin ortalama tüketimi kıyas alınmak suretiyle tahakkuk yapılır. Mekanizmanın etkilenmediği yolundaki itirazlar için bu Yönetmeliğin 29 uncu madde hükümlerine göre ayrıca işlem yapılır.

ç) Kartlı sayaç tahakkukları: 1) Kartlı su sayacının görevi, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vana kapanmaz ve sayaç fazla tüketim göstererek borç kaydeder ise ilgili bakanlık raporuna göre abone, tüketilen bedeli ödemekle yükümlüdür.

2) Kartlı sayaç kullanan abonelere yapılacak tahakkuk ve tahsilatların usul ve esasları yönergeyle belirlenir.

d) Geçici durdurma: Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, bildirdiği tarihe denk gelen döneme kadar abonenin suyu geçici olarak kullanıma kapatılır.

e) Ortalama tüketim tahakkuku hesabı: İdarenin sayaç ve endeksle ilgili olarak tespit ettiği olumsuz durumlar ile kaçak ve usulsüz su kullanımlarında tüketilen suyun hesaplanması için günlük, aylık, yıllık ortalama tüketim miktarları hesaplanır.

1) Dönemsel ve ara tahakkuklar için ortalama tahakkuk daha önce tahakkuku normal yapılan son üç dönem ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir ve tahakkuk ettirilir. Bu şekilde hesaplanan tüketim miktarının genel tüketim ortalamasından daha az olduğu durumlarda genel ortalama tüketimine göre ek tahakkuklar yapılabilir.

2) Daha önce normal tahakkuku olmayan abonelerin ortalama tahakkuku, aylık olarak konutlarda 15 m³, birden fazla tuvalet ve lavabosu bulunmayan ve faaliyetinin ana unsuru olarak su kullanılmayan ofis, büfe, bakkal gibi işyerlerinde 10 m³, diğer işyerlerinde 30 m³, sanayi kuruluşlarında ve diğer abonelerde 100 m³ den az olmayacak miktar üzerinden ve emsalleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Tahakkukların düzeltilmesi

MADDE 50 - (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın gerçek ve tüzel kişiler İdare tarafından kendilerine yapılan tahakkuklara itiraz edebilirler. Şikayet muayenesi halinde bu yönetmelik hükümlerince yapılacak işlemler sonrasında düzenlenen rapora göre, diğer itirazlar ise aşağıda belirlenen sebeplere göre tahakkuk düzeltme işlemleri yapılır.

a)  Tahakkuk düzeltme sebepleri:

1) İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,

2) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,

3) Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,

4) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle genel ortalama tüketim usulüyle tahakkuk yapılması,

5)  Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,

6)  Mükerrer tahakkuk yapılması,

7) Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,

8)  Abone türü, abone grubunun değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,

9)  Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi,

10) Atıksu bedeli alınmaması gereken abonelere atıksu tahakkuk ettirilmesi,

11) Hatalı hidrofor tahakkuku,

12) İptal ve (Terk) aboneye tahakkuk çıkartılması,

13) Hatalı KDV tahakkuku çıkartılması,

14) Hatalı Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku çıkartılması,

15) Tekrar düzeltme,

16) Yargı kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına göre tenzil, iptal ve tashih yapılmasının gerekmesi, hallerinde gerekli tahakkuk düzeltmesi ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür onayı ile yapılır.

17) Sayaçlı veya sayaçsız su kullanımı nedeni ile tanzim edilen kaçak su/atık su tutanakları ile ilgili olarak ücret tarifesinde belirtilen abonenin kullanım süresi ve miktarı, ya da abonenin iş türünün yanlış tespiti ile oluşturulan hatalı tahakkuklarda,

18) Sayacın endeksinin kontrolü sonucunda hatalı olduğu iddia edilen okumayı yapan görevli, ilgili şef ve ilgili şube müdürünün imzasının bulunacağı bir düzeltme tutanağı düzenlenir. Tutanağa göre hatalı tahakkuk ile abonenin sayacının buğulu veya bozuk olması vb. sebeplerle okunamaması durumunda hatalı tahakkuklar düzeltilir. Bozuk sayaç okumaları için yapılan tahakkuklarda bu yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

b) Tahakkuk düzeltme işlemleri:

Merkez ve ilçelerde: 0-1000 m3’ e kadar olan (1000 m3 dahil) itiraz ve düzeltmeleri ilgili Şube Müdürünün kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 1001-1500 m3’ e kadar (1500 m3 dahil) itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü ve ilgili Daire Başkanının müşterek kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 1501-2000 m3 ‘e kadar (2000 m3 dahil) ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 2000 m3’ üzeri itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür onayı ile yapılır.

c) Şikayetli sayaç muayene sonucuna göre düzeltme işlemleri:

Sayacın kontrol talebi sonrasında ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre;

1) Tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; itiraza konu dönem tahakkuku, ortalama tahakkuk hesabı yapılarak düzeltilir.

2) Tüketim göstergesinin kısmen ( % +, - ) hatalı olduğu tespit edilmiş ise; hata payı oranında kısmen hatalı ölçülen dönemler için tahakkuk düzeltmesi yapılır. Hata payı hesaplaması, itiraza konu olan dönemden önceki iki döneme kadar yapılabilir.

Alacakların tahsili ve taksitlendirilmesi

MADDE 51- (1) Tahsilat İdareye ait vezneler, web sayfası üzerinden internet yoluyla, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.

(2) Gerekli görülen hallerde, İdarenin yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde tahsilat yapılabilir.

(3) İdare alacakları taksitlendirilebilir ancak taksitlendirmelerde vade farkı uygulanır.

(4) Taksitlendirme şekil ve şartlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Rakamların düzeltilmesi

MADDE 52 - (1) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedellerindeki kuruşlar, bir sonraki faturada hesaba dâhil edilmek üzere ötelenebilir.

 

Tarifelerin onaylı ilanı

MADDE 53 - (1) Yönetim Kurulunca teklif edilen tarifeler, Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul kararında onaylanan tarifelerin yürürlük tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihten, belirtilmemiş ise Genel Kurul onay tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır ve uygun araçlarla halka duyurulur.

Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar

MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak diğer mevzuat hükümlerine göre sunulacak hizmetlerin yürütülmesinde; 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte düzenlenen esaslara göre uygulama yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 - (1) Bu Yönetmelikle çözümü mümkün olmayan hallerde uygulamanın ne şekilde olacağını Genel Kurul belirler.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 56 - (1) Bu Yönetmeliğin kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle, halen yürürlükte olan 24/11/2016 tarihli MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği hükümleri 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 57 - (1) Sayıştay’ın görüşü alınan ve Genel Kurulca kabul edilen bu Yönetmelik, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Dosyalar

Tarifeler Yönetmeliği