Tarifeler Yönetmeliği

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

1.BÖLÜM

 GENEL ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, (Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2. maddesi) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 2560 sayılı Kanunun (Değişik ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3. maddesi) 23 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) MESKİ : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

b) İdare : MESKİ Genel Müdürlüğü’nü,

c) Genel Kurul : MESKİ Genel Kurulu’nu,

       ç) Yönetim Kurulu : MESKİ Yönetim Kurulu’nu,

d) Genel Müdür : MESKİ Genel Müdürü’nü,

e) Abone: İdarece sunulan su/atıksu veya atıksu hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Abone Grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,

g) Altyapı: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğal gaz, telefon vb. tesislerden müteşekkil sistemleri,

ğ) Su: İdarece üretilerek, her türlü kontrolü yapıldıktan sonra abonelerin hizmetine sunulan, içme, kullanma ve atık sularını,

h) Dönem Ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyatı,

ı) Geçici Kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasını,

i) Genel Ortalama: Aynı abonenin geçmiş dönemlere ait tüketimi veya geçmiş tüketimi yoksa yeni takılan sayacın tüketimi dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatı,

j) Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

k) GSM Ruhsatı (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatını,

l) Kaçak Su Kullanımı: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyerek her hangi bir şekilde su kullanımını,

m) Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi: 2560 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde  bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,

n) Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36'ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynı yönetmeliğin Ek-1’indeki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yeraltı sularını,

o) Kesin Hesap (Hesap Kesme) Belgesi: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren belgeyi,  

ö) Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,

p) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

r) Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hatları,

s) Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri,

ş) Şube Yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna veya sayaçların katlarda bağımsız olarak bulunduğu ve ayrı bir kolektörün bulunmadığı çok katlı binalarda bina girişinde bulunan ana vanaya kadar uzanan kısmı,

t) İbadethane: Diyanet İşleri Başkanlığınca  ibadethane kabul edilen yerleri,

u) Sayaç: “2004/22/AT MI-001 Ölçü Aletleri Yönetmeliğine” tâbi, abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ve İdarenin sistemine uyum sağlayan ölçü aletini,

ü) Ön Ödemeli/Elektronik Kartlı (EKS) Su Sayacı:  Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda su kullanımına imkân veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tâbi ve İdarenin sistemine uyum sağlayan ölçü aletini,

v) Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık, tahliye veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını, kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,

y) Kapatma Aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aleti,

z) K.S.U.B : Kullanılmış su uzaklaştırma bedelini,

aa) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirtilmesini,

bb) Tahakkuk: Tespit edilen su ve atık su bedelinin tahsil edilebilir hale gelmesini,

cc) Tahsilat: MESKİ gelirlerinin toplanmasını,

çç)  KÖP : (Kirlilik Önleme Payı) Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleri ile birlikte alınacak bedeli,

dd) KP (Katılma Payı): 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 26.05.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87’nci ve devamı maddeleri uyarınca hesaplanan katılma paylarını,

ee) ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi): 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44'üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen vergiyi,

ff) Kirleten Öder İlkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını,

gg) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,

ğğ) Usulsüz Su Kullanımı: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması, kullandırması veya abone olmaksızın sayaçlı su kullanımını,

hh) Yönerge: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerine ve Ücret Tarifesine ait Uygulama Yönergelerini,

      (Ek bent: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 4. maddesi) ıı) Toplam Sistem Maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplamı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Tespit Esasları, Tarife Çeşitleri, Abone Türleri

Tarife tespit esasları

MADDE 5- (1) Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceğiöngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır.

b) Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır.

c) Atıksu tarifesi; atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı şeklinde tanımlanan "kirleten öder" ilkesine göre belirlenir.

Tarife ve bedel çeşitleri

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller, su satış tarifesi, atıksu tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.

Abone türleri

MADDE 7- (1) Abone türleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Su ve Atıksu Abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanacak abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır

b) Su Abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden yararlanacak abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

c) Atıksu Abonesi: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu tip abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Abone Grupları ve Tarife Uygulaması

Abone grupları

MADDE 8- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Konut aboneleri

1) Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya atıksu üreten,

2) Meskenlere ait ortak mahallerde su tüketen ve/veya atık su üreten,

3) İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken abonelerdir.

b) İşyeri aboneleri

Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

c) İnşaat/Şantiye aboneleri

Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

ç) Resmi aboneler

Kamu Kurum ve kuruluşlarının (Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve bağlı kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel bütçeli kamu idareleri, özerk bütçeli kamu idareleri, fon bütçeli kamu idareleri, döner sermaye bütçeli kamu kurum ve kuruluşları), Devlet hastaneleri ve sağlık kurumlarının, resmi okulların, üniversiteler ve askeri okulların hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

d)Atıksu aboneleri

1)İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan abonelerdir.

2)Kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve  kanalizasyon şebekesinden yararlanan aboneleridir.

3)Bu bentte sayılanlar idareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

4)Tahakkuk edecek bedel için yönetmeliğin 14’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

e) Geçici aboneler

1) MESKİ hizmet sınırları içerisinde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerle, ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici olarak, kullanım türüne göre, su verilen yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

2) Geçici abone yapılacak olanlar; 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11'inci maddesi uyarınca; 26.07.2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.  

3) Yapı ruhsatı bulunup da, yapı kullanma izni alınamayan ancak elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığının ispat edilmesi koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kurum tarafından izin verilmeme nedeninin;

a) Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere,

b) Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımlarının yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığın binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine,

 c) Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı Kullanma İzni Belgesi alınıncaya kadar geçici olarak, kullanım türüne göre yapılan aboneliklerdir.

Geçici abone olacaklardan; bu yönetmeliğin 19’uncu maddesinde belirtilen “katılma payları” avans olarak tahsil edilir. Bina veya tesisler için yapı kullanma izni alınarak ilgilisinin müracaatı halinde; önceden ödenmiş bulunan “katılma payları avansı” güncelleştirilerek, işlem tarihindeki rayiç bedeller üzerinden hesaplanacak olan tahakkuklardan düşülür. Arada fark kalıyorsa kalan tutar tahsil edilir. Bu madde hükümlerine göre “abonelik sözleşmesi” yapılan bina ve tesislere 10 yıl içinde yapı kullanma izni alınarak MESKİ’ ye başvurulmaması halinde, tahsil edilen her türlü avans bedeli MESKİ’ye irat kaydedilir ve abonelik sözleşmesi MESKİ tarafından tek taraflı olarak ihbarda bulunulmaksızın feshedilebilir. Bu yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmez. Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi halinde yıkım ya da tahliye tarihinden bir gün önce kesilebilir. Bir bina veya tesise bu maddenin uygulanmış olması, ilgilisine kazanılmış bir abonelik hakkı kazandırmaz. Geçici aboneler ait oldukları abone grubuna göre tarifelendirilir.

f) Kamu yararına faaliyet gösteren aboneler

1) Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen dernek ve vakıflar, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri,

2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları,

3) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları,

4) Amatör spor kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen
lokal ve tesisleri,

5) Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları,

6) Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı,halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ile kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek
amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler. Bu türden abonelikler için ilgililerin İdareye başvurması halinde gerekli iş ve işlemler yapılır.

7) İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone grupları belirleyebilir. Bu belirleme Genel Kurulu Kararı ile yapılır.

g) Umumi yerlere ait abonelikler

1) Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan park, bahçe, yeşil alan mezarlık ve umumi tuvaletlerde kullanılmak üzere su verilen yerlere ait aboneler,

2) Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi için mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesislerine ait bahçe sulama suyu aboneleridir.

3) Umumi yerlere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz.

ğ) Özel sözleşmeli aboneler

1) MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut, işyeri, sanayi vb. yerlere, özel protokolle su verilen abonelerdir.

2) Bu konuda protokol yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

h) İndirimli mesken aboneleri

1) 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca;

a) Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanan aboneler,

b) Malul gazi olarak aylık bağlanmış olan aboneler,

c) Şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan abonelerdir.

2) Özür oranı %40 ve üzerinde bulunanların ikamet ettikleri yerlerde kendi adlarına ya da kanuni temsilcileri adına tesis edilen abonelikler,

3) Bakanlar Kurulu'nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar"ı uyarınca engelliler ve (Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 5. maddesi) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamındaki kişilere ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atıksu bedellerinde Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen oranda indirim uygulanabilir.

4) Bir indirimden yararlanan eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

ı) İbadethane aboneleri

İbadet edilen yerlerde su tüketen ve/veya atık su üreten abonelerdir.

i) Hayrat çeşme aboneleri

1) Şehir içinde sayaç takmak kaydıyla MESKİ'nin de uygun bulması durumunda belirli yerlere hayrat çeşme aboneliği yapılabilir. Mezarlık alanlarının dışında kalan hayrat çeşme aboneliklerinde mesken tarifesi uygulanır.(Ek ibare: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Hayrat çeşmelere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz.

2) (Ek alt bent: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Hayrat çeşme abonelerinin su sarfiyatları okuma yapılarak tahakkuka bağlanır.

j) Toplu su satışı yapılan aboneler

MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekelerinden yapılan yerleşim birimlerine, belli noktalardan su verilen abonelerdir. Toplu su satışı ile ilgili talepleri değerlendirmeye, bu konularda farklı ücretler belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

k) Sanayi aboneleri

Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

(2) (Mülga:13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6. maddesi)

Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar

MADDE 9- (1) Kuraklık, tabii afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir.

(2) (Değişik ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 7. maddesi) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun l'inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.

(3) MESKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (temizlik, tuvalet, gasilhane) kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet, lojman vb.) bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. İl sınırları dahilinde bulunan ibadethanelere takılan su sayaçlarından; bu yerlerin kayıt altına alınması, kayıp kaçağın önlenmesi ve tüketilen suyun ölçülmesi amacıyla sayaç ücreti alınmaz.

(4) İnşaat halindeki binalara yapının tamamlamasına kadar inşaat/şantiye tarifesi uygulanır. Yapı kullanım izni olmadığı halde fiilen su kullanıldığının tespit edilmesi ve geçici abonelik tesis edilmemiş olması halinde, inşaat/şantiye tarifesine ek olarak atık su bedeli alınır. Bu tür binalarda fiilen oturduğu veya faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere ait oldukları abone grubuna göre abonelik tesis edilmesi için İdarece yazılı bildirimde bulunularak 15 günden az olmamak üzere bir süre 1 yıla kadar süre verilir. Verilen süre sonunda abonelik tesis edilmemesi halinde inşaat/şantiye suyu kesilebilir.

(5) Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

(6) İşyeri, sanayi ve şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

(7) Su ve atık su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone türüne dâhil birden fazla bağımsız birim olmak üzere, iki grupta toplanır. Birincisi "Abone”, ikincisi “Grup Abone" olarak adlandırılır.

(Ek fıkra: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi) (8) Kendi adına abonelik sözleşmesi olmadan başka abone adına düzenlenen ödeme bildirimlerinin ödenmesi suretiyle su tüketilmesi halinde İdarece, fiili kullanıcıya süreli ihtar gönderilerek aboneliğin devralınması aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abonelik devralınmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarife Tespit Esasları

Su satışı ve atıksu tarifesi

MADDE 10- (1) Su satışı ve atıksu tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit edilir.

a) Yönetim ve işletme giderleri

Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

1) Enerji ve malzeme giderleri 

Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.

2) Personel giderleri

(Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8. maddesi) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile (Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8. maddesi) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

3) Çeşitli masraflar 

Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

4) Su isale ve dağıtım giderleri: Gerektiğinde su şebekesi bulunmayan yörelere tankerlerle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve dağıtımına ilişkin yapılan giderlerdir.

b) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

c) Aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için  yapılan masraflar ile aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım giderlerine ilişkin maliyet unsurları hesaba katılır.

ç) Kârlılık oranı: Yönetim ve işletme giderlerinin, amortisman tutarlarının, aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları toplamına bir kâr olarak ilave edilir. (Ek ibare: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi) Uygulanacak kar oranı her yıl ücret tarifesinde belirtilerek Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Kaynak suyu tarifesi

MADDE 11- (1) İdare, tasarrufundaki kaynak sularını satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere kiralayabilir veya satabilir. Bu nitelikteki suların satılmasında uygulanacak satış tarifesi, bu yönetmeliğin 10'uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Geri dönüşüm suyu tarifesi

MADDE 12-(1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış sular ile atıksu arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüşüm sularının m3 satış fiyatı, bu yönetmeliğin 10'uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Ham su tarifesi

MADDE 13– (Mülga: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesi)

Atıksu tarifesi

MADDE 14- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden direkt/endirekt olarak yararlanan gerçek ve tüzel kişiler atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler.

(2) Tüketilen her bir m3 su üzerinden alınan atıksu bedeli, abonenin ait olduğu tarifenin su bedelini aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

(3) Özel arıtma gerektiren, kirlilik yükü fazla atıksu üreten, endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan tesis ve işletmelerden gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde; MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır.

(4) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden direkt/endirekt olarak yararlanan gerçek ve tüzel kişiler kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertarafı hizmetine karşılık atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler.

(5) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanmış olduğu suyu kanalizasyona boşaltmak suretiyle kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlananlardan dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atıksu bedeli alınır

(6) İnşaat/şantiye aboneliğinde kullanılan sudan atıksu bedeli alınmaz.

(7) 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 21’inci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü uyarınca atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerinin sağlanması halinde atıksu bedeli alınmaz.

(8) MESKİ Atıksuların Kanalizasyona Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin ilgili maddesi/maddeleri uyarınca, kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki bütün taşınmazların kanalizasyon bağlantısı yapılması hak ve zorunluluktur.

(9) Atık su üretimi olan kişi ve kuruluşlar, aboneliklerinin bulunduğu cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantısı yapmamaları halinde, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi, atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

(10) Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçmeyen ancak vidanjör yardımıyla MESKİ’nin kanalizasyon şebekesine atık su deşarj eden yerlerde, abone türüne göre bağlı olduğu İlçe su ücreti tarifesi ile birlikte Genel Kurulca belirlenen oran veya tutar kadar atık su bedeli alınır.

Toptan su satış tarifesi

MADDE 15-(1) Dağıtımı kendi şebekelerinden yapılmak suretiyle, belirli noktalardan, toptan su verilen yerleşim birimlerinde, ölçüm noktalarından sonra bulunan tesislerin yönetim ve işletme giderleriyle, bakım, onarım ve yenileme giderleri ilgili aboneler tarafından karşılanan, buralara verilen suyun satış fiyatını belirlemeye, emsallerine göre daha düşük oranda tutmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

Vidanjör hizmet bedeli

MADDE 16- (1) Vidanjör hizmet bedelleri MESKİ Genel Kurulunun belirlediği tarifeye göre alınır.

(2) MESKİ dışında, içme ve kullanma suyu ile atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işletilmesi, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden vidanjör ücreti alınmaz. Ancak aylık tahakkuk dönemi içinde birden fazla yapılan vidanjör çekimleri için ücret tarifesinde belirtilen tutarda vidanjör çekim ücreti alınır.

(4) Özel Vidanjör Çalışma İzin Belgesi: İdarenin hizmet sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve İdareye ait olmayan resmi ve/veya özel kuruluşlara bağlı olarak görev yapan vidanjörlerin çalışabilmeleri için MESKİ' den alacağı belgedir. Belge ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

(5) Özel Vidanjör Çalışma İzin Belgesi yıllık yenileme ücreti (Vizesi): MESKİ tarafından verilen özel vidanjör çalışma izin belgelerinin geçerliliğin devamı için bu belgelerin her yıl MESKİ tarafından vize edilmesi gerekir. Vize ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir. 

Kanal açma hizmet bedeli

MADDE 17- (1) Kanal şube yolları herhangi bir nedenle tıkanan abonelerin hattı, kanal açma aracı ile açılır. Kanal temizleme hizmet bedeli, Yönetim Kurulunca belirlenerek her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

           (2) Abone olup atık su ücreti ödeyen abonelerden kanal açma hizmet bedeli alınmaz.  Ancak aylık tahakkuk dönemi içinde birden fazla yapılan kanal açma işlemi için ücret tarifesinde belirtilen tutarda ücret alınır.

            (3) Kanalizasyon Bağlantı Kontrol Ücreti: İnşaatı yeni tamamlanan binaların kanalizasyon hatlarının MESKİ kanalizasyon hatlarına uygun olarak bağlanıp bağlanmadığının kontrolü için alınan ücrettir. Kanalizasyon bağlantı kontrol ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

            (4) Parsel Bacası Temizleme Ücreti: MESKİ' nin görev sınırları dışında ve özel kişi, kurum ve kuruluşların parsellerinin içinde bulunan parsel bacalarının ilgililerce talep edilmesi halinde temizlemesi için alınan ücrettir. Parsel bacası temizleme ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir.

Proje onay bedeli

MADDE 18- (1) Kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu projelerinin her biri için inceleme ve onay ücreti 1 mühendis/saat toplamına en az bir kar oranı ilave edilerek hesaplanır. Bu bedel;

a) Konutlarda : Daire Sayısı x İnceleme Ücreti

                                            2

b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı (m²) x İnceleme Ücreti

                                                      100

c) Otellerde : Oda Sayısı x İnceleme Ücreti olarak uygulanır.

                                                5

Proje inceleme ve onay ücreti konutlarda en az iki daire, işyerlerinde en az 100 m² ve otellerde en az 5 oda için hesaplanan ücrettir. Mühendis ücreti ise, İdarenin çalıştırdığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii kadrolu memur mühendisin günlük yevmiyesine göre hesaplanır.

Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları

MADDE 19- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. 88 ve 89. maddeleri gereği, Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda tahsil edilir.

(2) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ ıncı maddesinde belirtilen yerler, özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma paylarından muaf tutulan yerler, ibadet yerleri ile resmi park ve bahçeler hakkında bu katılma paylarının tahakkuku yapılmaz.

            (3) Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda emlak vergi değerinin %1’ini geçemez.

            (4) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş (% 25) noksanı ile alınır.

            (5) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 2464 sayılı kanunun 92’ nci maddesine göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde ise tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.

İş Bitirme Durum/İş Deneyim Belgesi

MADDE 20- (1) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’ inci maddesinde verilen gereği; “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden iş bitirme/iş deneyim belgeleri yılı ücret tarifesinde belirtildiği şekilde tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

Su bağlantı ve şube yolu bedeli

MADDE 21- (1) İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli ve şube yolu yapım bedeli tahsil edilir.

(2) Su bağlantı ve şube yolu yapım bedelleri yapılacak şube yollarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak İdarece belirlenir.

Tesisat kontrol bedeli, tetkik ve keşif bedeli

MADDE 22- (1)  Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tesisat kontrol bedeli,  tetkik ve keşif bedeli olarak 1/2 kontrolör/saat ile 1/2 şoför/saat ücretine en az %10 kâr ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, müracaat sahibinden alınır.

Su sayacı kontrol talebi ücreti

MADDE 23- (1) Abone tarafından su sayacının doğru ölçüm yapmadığı gerekçesiyle şikayetli müracaatı halinde abonenin su sayacı sökülür, öncelikle İdarece sayacın fiziki muayenesi yapılır. Yapılan fiziki muayene sonucuna göre devlet mührünün sağlam olduğunun ve sayaca herhangi bir müdahalenin yapılmadığının anlaşılmasından sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuvarlarca şikayetli muayenesi yapılır. Bu muayene sonucunda, belirlenen tarifesine göre sayaç bedeli ve sayaç değiştirme bedeli aboneden alınır.  

(Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 9. maddesi) Sayaç sökme, takma ve değiştirme bedeli

MADDE 24- (1) İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl yayınlanan MESKİ ücret tarifesindeki sayaç sökme-takma bedeli ücreti alınır. Ancak sayaç değişimi işlemi yapılan abonelerden sayaç ücretinin yanısıra, sadece sayaç değişim ücreti alınır.

(2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 31’inci maddesi hükmü uygulanır. (Ek fıkra: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi) (3) Sayaç bedelleri her yıl Genel Kurul’ca ücret tarifesinde belirtilen kar oranı  ilave edilerek Yönetim Kurulunca belirlenir.

Numune alma ve laboratuvar analizleri bedeli

MADDE 25- (1) Kanun ve yönetmeliklerde tanımlı deşarj kontrol faaliyetleri, İdarenin gerekli gördüğü çevre kalitesi kontrol ve analiz faaliyetleri, gerçek ve tüzel kişilerce yapılan talepler, kirlilik yükünün belirlenmesi, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ve benzeri iş ve işlemleri için tekniğine uygun olarak idare tarafından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nde tanımlı esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.

(2) Gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde her türlü sulardan İdare tarafından ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.

(3) Personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenen numune alma ve analiz bedeli ilgilisinden tahsil edilir.

      

Su güvence bedeli

MADDE 26- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atıksu tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınır.

(2) Abone gruplarına göre güvence bedelleri, m3 cinsinden bu yönetmeliğe yılı ücret tarifesinde belirtilen oranlarda alınır. Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre ilgili aboneliğin yılı su ve atıksu tarifesindeki ilk kademe birim fiyatın ücret tarifesinde belirtilen miktarın m3'le çarpılması suretiyle hesaplanır.

(3) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.

(4) Güvence bedelinin tamamı alınmadan abonelik kaydı yapılmaz.

(5) Mekanik sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren abonenin nakit güvence bedeli, işlem tarihi itibariyle bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanarak talep halinde iade edilir.

(6) (Değişik ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 10. maddesi) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bağlanan ilçe aboneliklerinde teminat iadesinin m³ bedelinin güncellenerek yapılabilmesi için abonelik tarihleri merkez ilçelerde 01.01.2005, bağlanan diğer ilçeler için ise 01.01.2015 tarihleri ve sonrasını kapsamaktadır.

(7) 01.01.2005 tarihi öncesine ait teminat iade bedellerin hak sahiplerine ödenmesinde tabii oldukları abone grubuna göre güncel olarak alınmakta olan teminat bedellerinin yarısı iade edilmek suretiyle teminat iadesi gerçekleştirilir.

(8) Genel yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarından ve ön ödemeli sayaç kullanacak abonelerden güvence bedeli alınmaz.

(9) Tabi olduğu abone grubu değişen abonelerden, yeni abone grubuna göre alınması gereken güvence bedelinin önceki abone grubuna göre alınan güvence bedelinden fazla olması halinde güvence bedeli farkı aboneden alınır az olması halinde ise güvence bedeli farkı abonenin talebi üzerine iade edilir.

(10) İdare tarafından, abonenin borcu mevcut güvence bedelinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilebilir.

(11) Bu yönetmeliğe yılı ücret tarifesinde gösterilen güvence bedelleri, abonelerin tüketim alışkanlıkları, nüfus, kuraklık, mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler vb. hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca yeniden belirlenebilir.

Atıksu güvence bedeli

MADDE 27- (1) Su abonelerinden veya şebeke suyu haricinde su kullanan atık su abonelerinden 26’ ıncı madde de gösterilen usul ve esaslara göre, atık su teminat bedeli alınır.

Kirlilik önlem payı (KÖP) ücreti

MADDE 28 – (1)  Atık su oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, atık suları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığı durumlarda yönetmelikte öngörülen şartları sağlayıncaya veya atık su kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar, MESKİ tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkuk ve tahsilat, MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve MESKİ Atıksu Deşarj Yönergesinin ilgili hükümleri esas alınarak gerçekleştirilir.

Endüstri kuruluşları arıtma tesisi proje onay ücreti

MADDE 29 – (1) Endüstri kuruluşlarına ait arıtma tesisi projeleri için alınan Proje Onay Bedeli (POB), MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve MESKİ Atık Su Deşarj Yönergesinde belirtilen formüle göre hesaplanan ücret karşılığı tahsil edilir.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti

MADDE 30 – (1) MESKİ Genel Müdürlüğüne proje onay dosyası ile Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran işletmelerden MESKİ idaresi tarafından ön arıtma/arıtma projesi onaylanan tesislerin proje onay bedeli ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre  tahakkuk ve tahsil edilir.

(2) MESKİ Genel Müdürlüğüne Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran endüstriyel nitelikli atıksu çıkışına sahip işletmelerden ücret tarifesinde belirtilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli tahsil edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

 

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 31- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdürler. Aboneliğe ait adreste kimse bulunmazsa adresine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır.

(2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) Fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kullanıma kapatılabilir.

b) Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri, (Değişik ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 11. maddesi) genel hükümlere göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Bu husus abonelik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

c)Su kapanmasına rağmen, borç tahsil edilemezse abonenin güvence bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle kesin hesap faturası düzenlenerek sözleşmesi feshedilebilir.

ç) Yeraltı suyu kullanan ve atıksu bedeli ödemeyen abonenin (Değişik ibare: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi) suyu kullanıma kapatılarak mühürlenir. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

(3) (Mülga: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi)

          (4) Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle yükümlüdür.

(5) Abone sözleşmesini feshetmeden abonelik adresini terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve/veya atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

        (6) (Mülga: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 12. maddesi)

(Ek ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 13. maddesi Su kapatma ve açma bedelleri

MADDE 32- (1) Kanun, yönetmelik ve sözleşmelere aykırı davranışta bulunulduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır.

(2) Abone veya aboneliğin suyu mühür veya kelepçe takılarak vanadan, sayaç sökülerek, priz musluğu ya da kolyeden olmak üzere İdarenin uygun göreceği bir şekilde kesilebilir. Bütün bu durumlarda alınacak su kapatma ve açma bedeli MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilir.

(Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 7 nci maddesi) (3) İdare tarafından takılan kapama aparatının kırıldığının tespit edilmesi halinde sayaç sökülür, abonelikten aparat bedeli ile bir kapatma bir açma bedeli tahsil edilir. Aparat bedeli her yıl ücret tarifesinde Genel Kurulca belirlenir.

(Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 7 nci maddesi) (4) Sayaçlara İdarece takılmış emniyet kilidinin (emniyet mührünün) mücbir sebepler ve idare bilgisi dışında, hangi nedenle olursa olsun kopartılması ya da tahrip edilmesi halinde bedeli ücret tarifesinde belirlenen miktar tahakkuk ettirilerek aboneden tahsil edilir ve sayaca yeniden emniyet kilidi takılır.

(Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 7 nci maddesi) (5) Aboneye bırakılan faturalar bildirim ve ihbar niteliğindedir. Aboneye bırakılan faturada belirtilen borç miktarı son ödeme tarihinde kadar ödeme yapılmaması halinde, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün sonunda su mühür veya kelepçe takılarak vanadan/sayaçtan kesilir, su kesilmesinden itibaren 15 gün sonra su borcunu ödemeyen aboneler hakkında icra takibi başlatılır. İdare gerek duyarsa suların kesilmesi işini sayaçları sökerek de yapabilir. Bedeli ücret tarifesinde belirlenir. Mühür veya kelepçe takılarak vanadan su kesilme işi, sayaç sökerek su kesilme işi, sayaç bağlanarak su açma işi bedeli olarak abonelerden tahsil edilir. Abonenin borcunun teminatından fazla olduğu ve en az iki fatura ödenmediği durumlarda suyu kesilir.

Kaçak su kullanımı

MADDE 33- (1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan abone olmaksızın ya da abone olduğu halde kayıt dışı sayaçla, kayıtlı sayacı işletmeyecek şekilde, sayaçsız olarak her hangi bir teknik düzenekle ya da her hangi bir şekilde ölçümü engelleyerek  su alma işi kaçak su kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçak su kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçak su kullanımı engellenir.

(2) Kaçak su kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere düzenlenen kaçak tutanağının onaylı sureti 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(3) Kaçak su kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su kullananın T.C. Kimlik No'su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı, vergi numarası, adresi, kaçak su kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa abone numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçak su kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir nüshası ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina edilmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde ise bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya bina yöneticisine bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçak su tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, asıl nüshası ise yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir. Hazırlanan bu tespit tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli tahakkuk işlemleri yapılır. Bu tahakkuka ilişkin ödeme bildirimi ayrıca aboneye gönderilir. Kaçak su tutanağının Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü / İlçe Şube Müdürlüğünde muhafaza edilen asıl nüshasının bir sureti,  borcun ödenmemesi durumunda yasal yollardan tahsili için 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(4) Kaçak su kullanımında;

a) Tespit edilebiliyorsa belgeye dayalı olarak tespit edildiği tarihten,

b) Tespit edilemiyorsa üç aylık kaçak su kullanıldığı kabul edilerek süre hesabı yapılır.

c) Kaçak su kullanım cezasının uygulanacağı süre hiçbir surette 365 (üçyüzaltmışbeş) günü geçemez.

(5) Kaçak su kullanımında tahakkuk ettirilecek miktar:

a) Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim ortalaması üzerinden,

b) Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c) İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa, o abone grubu için ücret tarifesinde belirtilen kaçak su tüketimlerinin tespitinde esas alınacak aylık tüketim tablosundaki m3 üzerinden tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

d) İdare; Ücret Tarifesinde belirtilen kullanıcı türlerine göre kullanım m³  miktarları belirlenmiş olsa dahi, kullanımın belirtilen m³ miktarından daha yüksek olduğu düşünülen yerlere, geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile idarenin uygun gördüğü zaman aralığını dikkate alarak ölçüm yapabilir ve yapılan bu ölçüme göre tahakkuk oluşturabilir.

(6) Su ve atık su tarifelerinde kademeli tarife uygulanması halinde, yukarıdaki bentlerde belirtilen ceza miktarları, ilgili abone türünün  ilk kademesinden hesap edilir.

(7) Kaçak su kullanım bedeli, 4. fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 5. fıkradaki kullanım süresine göre ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve bu maddenin ilgili fıkrasında belirtilen katı kadar fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde, kaçak su kullanım bedeli 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi) (8) İçme suyu şebeke hatları veya su şube yolu bağlantılarına müdahale ederek kaçak su kullananlara bu yönetmelikte esasları belirlenen kaçak su kullanımına ilişkin yaptırımlar uygulanır. Hasar bedeli, kayıp su miktarı ve alınması gereken ücretler/cezalar, İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca tutanak bedeli ile birlikte ilgilisinden tahsil edilmek üzere ilgili birime gönderilir. 

(9) İdarenin tasarrufundaki barajlardan, su havzalarından, isale hatlarından, su depolarından, kuyulardan, yangın hidratlarından, sokak çeşmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya başka bir suretle su alanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Sayılan yerlerden alınan su miktarı üzerinden kaçak su kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanır ve 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Bu fıkrada belirtilen kaçak su kullanımının ticari amaçla yapılması halinde, kaçak su kullanım bedeli hesaplanarak 3 katı fazlasıyla tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde, kaçak su kullanım bedeli 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(10) 9. Fıkrada sayılan yerlerden herhangi bir teknik düzenekle kaçak bağlantı yapılarak su kullanıldığının tespiti halinde, süre ve tüketim miktarı, bu maddenin 4 ve 5’inci fıkrası hükümlerine göre belirlenir ve kaçak su kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 3 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer  kaçak su kullanımının tespiti halinde, kaçak su kullanım bedeli 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi) (11) Hayrat çeşmelerinden, kamuya ait park, bahçe, orta refüj ve ibadethanelerdeki hatlardan amacı dışında su kullananlar(araba yıkama, bahçe sulama, tankerle su taşıma, geçici olarak hortum vb. yöntemlerle su kullananlar) hakkında bu madde hükümleri uygulanır

(12) Şebeke suyu haricinde yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın su temin ederek atık su üreten kişi ve kuruluşlar cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmayanlar ve şebeke suyu ile birlikte yeraltı suyu kullanarak oluşan kirli sularını atık su çukuruna bırakan yerler, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

(13) Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale
eden, kıran, tahrip eden, İdareye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan, İdarede kayıtlı sayacın yerine başka sayaç bağlayan veya her hangi bir teknik düzenekle ölçümsüz su kullananlar hakkında bu maddenin 4’üncü fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 5’inci fıkradaki kullanım süresine göre, ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer  kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(14)  Kaçak su kullanımının tespiti halinde, Ücret Tarifesinde abone türlerine göre belirtilen usulsüzlük cezası kaçak su kullanım bedeli ile birlikte tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(15) İnşaatlarda, abonesiz sayaçlı kullanımlarda sayaç üzerinde bulunan endeks miktarı üzerinden ait olduğu abone türüne göre % 50 fazlasıyla, sayaçsız kullanımlarda ise yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının ½’si oranında su (m3)   tüketileceği esasından hareketle  kıyas usulü ile, hazır beton kullanılmış ise toplam inşaat alanı x  ½’nin %40’ı düşülerek ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(Ek fıkra: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi) (16) İdarenin izni olsun veya olmasın, yağmur suyu kanalına havuz sularını veya diğer atık sularını bırakanlar kanalizasyon hattına bırakanlar gibi atıksu bedeli ödemekle ve abone olmakla yükümlüdürler. Abone olmadan yağmur suyu hattına havuz suyu ve diğer atıklarını bırakanlar hakkında kaçak tutanağı tanzim edilir, usulsüzlük cezası ve tahakkuk edecek atıksu ücreti 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(Ek fıkra: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi) (17) Düz boru ile atık su aboneliği tesis edilen aboneliklere resmi yazı ile sayaç takarak su kullanmaları hususu tebliğ edilir. Aksi halde kaçak tutanağı tanzim edilir. Usulsüzlük cezası ile birlikte tahakkuk edecek atıksu ücreti  %100 cezalı olarak tahsil edilir.

Usulsüz su kullanımı

MADDE 34- (1) Usulsüz su kullanımı halleri ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir;

a) Abone tarafından sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlantı yapılmak suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı:

1) Usulsüz su veren ve alan yer arasında tarife farkı mevcut ise yüksek olan tarifeye göre,

(Değişik alt bent: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesi) 2)Tarife farkı yok ise abonenin ait olduğu tarifeye göre, usulsüz su verenin son tahakkukuna esas tüketim miktarı %100 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak suyu veren abone adına tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

b) Kendi adına abonelik sözleşmesi olmadan başka abone adına düzenlenen ödeme bildirimlerinin ödenmesi suretiyle su tüketilmesi halinde İdarece, fiili kullanıcıya süreli ihtar gönderilerek aboneliğin devralınması aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abonelik devralınmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.

c) Abonelik tesis edilmemiş ya da Abonelik müracaatında bulunup başvuru süresi veya başvuruya istinaden 30 günlük ödeme süresi geçmiş olan bir yerde sayaçtan geçirilerek su tüketilmesi halinde, idarece aboneliğin suyu kullanıma kapatılır ve tutanak tanzim edilir. Ayrıca sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

ç) Sayaç mühürsüz veya mührü kopuk olduğu halde İdareye haber vermeden su tüketilmesi halinde, sayaç sökülerek incelemeye alınır.  İnceleme sonucunda:

1) Sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde, sökülen sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre su bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

2) Sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle, suyun eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin tespiti halinde bu yönetmeliğin 33’üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

d) Farklı abone grubundan su tüketilmesi:

1)Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha düşük tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde; düşük tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle, geçişin yapıldığı tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar çıkacak tarife farkı % 100 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir. Ayrıca, İdare tarafından aboneye süreli ihtar gönderilerek abone grubu değişikliği yapılması, aksi halde suyun kullanıma kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abone grubu değişikliği yapılmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.

2)Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha yüksek tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde; yüksek tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle, abonenin başvurusu ve bu durumun idarece tespiti halinde geçişin yapıldığı tarihten tespit tarihine kadar çıkacak tarife farkı hesaplanarak aboneye iade edilir.

e) Kaçak veya usulsüz su ve atık su kullanımı nedeniyle tanzim edilen her kaçak tutanağı için uygulanacak ceza ile birlikte MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar kaçak tutanağı tanzim ücreti uygulamadaki ceza ile birlikte tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

f) İdare kayıtlarına göre abonelikte bulunması gereken sayaç dışında başka bir sayaçla su tüketimi yapılması halinde; süre yönünden bu yönetmeliğin 34’üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

1) Sayaca herhangi bir müdahale yapılmadığı tespit edilmişse:

a) Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim ortalaması üzerinden,

b)   Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa, tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c)  İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış su kullanımı yoksa, o abone grubu için ücret tarifesinde belirtilen, kaçak su tüketimlerinin tespitinde esas alınacak aylık tüketim tablosundaki m3 üzerinden, tespit edilen miktar, ait olduğu tarifeye göre hesaplanarak % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

2) Sayaca müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde ise bu yönetmeliğin  33 üncü maddesine göre işlem yapılır.

a) Abone tarafından sayaç ters çevrilmek suretiyle su tüketimi yapılması halinde bu yönetmeliğin 33’üncü maddesine göre işlem yapılır.

b) Sayacın bağlantı rakorları ile bu rakorlara takılan emniyet kelepçelerine ve idarece takılan mühre müdahale edilmesi halinde bu yönetmeliğin 35’inci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

3) Usulsüz su kullanım tespit tutanağının ne şekilde tutulacağı konusunda bu yönetmeliğin  33’üncü maddesinin ilgili fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

g) Usulsüz su kullanımına uygulanacak süre hesabında, bu yönetmeliğin 33’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi dikkate alınmaz.

h) Şebeke suyu tarımsal amaçlı kullanılamaz. Bunun tespiti halinde tahakkuk edecek ücret işyeri tarifesi üzerinden %100 cezalı olarak tahsil edilir. Tekrarı halinde içme suyu kullanıma kapatılır.

(30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesi) ı) Kaçak ve usulsüz su kullanımları nedeni ile oluşturulan tutanak tahakkuk bedellerine peşin ödemelerde tebliğ tarihi esas alınarak ceza miktarı üzerinden  %25 indirim uygulanır.               

Mühür Koparmak

MADDE 35- (1) Kapatılan suya ait bağ veya mührü kopararak izinsiz su kullananların suyu tekrar kapatılır ve bu abonelerden bağ veya mühür koparma cezası olarak MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar ceza tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(2) Mühür veya bağı kopartmak, işlenmesi yasak fiillerden olduğundan bu gibiler hakkında yasal kovuşturma yapılır.

(3) MESKİ tarafından daha önce mühürlemesi yapılan sayaçlarla ilgili olarak verilen tadilat dilekçelerine istinaden, her bir abone için MESKİ Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar sayaç mühürleme ücreti alınır.

İzinsiz kanalizasyon bağlantısı

MADDE 36- (1) İmar planı yapılmış olan yerlerde, İdare tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

(2) Kullanılmış sularını İdarenin izni olmaksızın atıksu veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanlardan ve/veya akıtanlardan, atıksu kanal bağlantılarını ve atıksu çukurunu 10 gün içerisinde İdarenin yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirmesi istenir. İlgilinin, istenilen şartları yerine getirmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır ve bedeli ilgiliden % 50 fazlasıyla tahsil edilir

(3) Atıksu bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edildiği halde, projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atıksularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atıksu kanalına bağlayanlar hakkında bu maddenin 2'nci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde bu yönetmeliğin 8'inci maddesine göre İdareye atıksu aboneliği yaptırmak zorunda olduğu halde abone olmaksızın atıksuyunu doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine verenler hakkında bu yönetmeliğin 28'inci maddesi hükümleri uygulanır.

(5)İdarenin müsaadesi olmadan izinsiz bağlantı yapanlardan, her yıl ücret tarifesinde belirtilecek miktar üzerinden para cezası tahsil edilir.

Çevreye zarar verilmesi

MADDE 37- (1) Bina kanal tesisatı arızalı olan, fenni olmayan ya da atıksu çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara, komşu parsellere veya açığa akıtanların abone iseler suları, tesisat arızasını giderene veya atıksu çukuru yaptırana kadar kesilir. Abone olmayanlar hakkında kanuni takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atıksu kaynakları için bu yönetmeliğin 14' üncü maddesinde belirtilen miktarın 3 katı, endüstriyel atıksu kaynakları için ise Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği esasları doğrultusunda tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(2) İdare tarafından, kanalizasyon şebekesinden direkt/endirek yollarla yararlanan endüstriyel nitelikli atık su çıkışı olan işletmelere (restoranlar, yemek üretim tesisi, oto yıkama ve yağlama istasyonları, akaryakıt istasyonları, tavuk çiftliği, mandıralar, kesimhaneler, besihaneler vb.) gerekli önlemlerin (yağ tutucu, çamur kapanı, benzin ayırıcı, ön çökertme havuzu gibi tesislerin veye bunları içeren arıtma tesisi kurması vb.) alınması için gerekli görülen süre verilir. Verilen süreler içerisinde gerekli önlemleri almayan işletmelere MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Ayrıca gerekli önlemleri alıncaya kadar suları kesilir, su bağlantısı talep edilmesi halinde bağlantı yapılmaz. Kanalizasyon hattı var ise iptal edilir ve kanal iptali için yapılan masraflar %50 fazlası ile kendilerinden tahsil edilir.

(3) İdareden vidanjör isteğinde bulunmayıp, atıksu çukurunda birikmiş sularını  denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurları yetkili kurum/kuruluşa bildirilir. Herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermemek için, vidanjörlerle çekilebilecek durumda ve özellikteki atıksular ve MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ne uygun nitelikteki atıksuları içeren foseptik çukurları, İdare tarafından yönetmeliğin 16'ıncı maddesinde belirlenen vidanjör hizmet bedeli 3 katı fazlasıyla alınmak suretiyle çekilir.

Tesislere zarar verilmesi

MADDE 38- (1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden/sorumludan tahsil edilir.

(2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

(3) İdareye ait su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan müdahalede bulunanlar sorumludur. İdarece bu zararların üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınması halinde yapılan tüm ödemeler su şebekesi ve kanalizasyon hattı ile bunlara ilişkin tüm sistemlerden herhangi birine müdahale edenlerden rücuen tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilâtla İlgili Esaslar

 

Abone olma koşulları ve uygulama esasları

MADDE 39- (1) Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen ve atıksu üreten gerçek veya tüzel kişilerin:

a) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak için idareye başvurarak abone sözleşmesi yapmaları şarttır.

b) İdare tarafından başvurular incelenip, su ve kanalizasyon hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip edilemeyeceği hukuki, idari ve teknik yönden incelenir. Yapılan inceleme sonunda bu hizmetlerin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinden yürürlükteki tarifeye göre, bu yönetmelik uyarınca gereken bedeller tahsil edildikten sonra abonelik tesis edilir.

(2) Abonelik tesis edilen her yere bir abone numarası verilir. Abone değişikliği yapılsa bile abonelik numarası değiştirilmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.

(3) Abone sözleşmesi, abone veya İdare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.

(4) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.

(5) Abone, aboneliğin devamı koşuluyla, geçici bir süre için suyunun kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk
edecek olan fatura bedelini ve kapatma-açma bedelini ödemek zorundadırlar.

(6) Abonenin  tahliyeyi  resmi  yollarla  idareye  bildirmesi  şarttır.  Bu bildirim, aynı zamanda abonenin fesih beyanı yerine geçer. Bu durumda, İdare tarafından abonenin suyu kesilerek hesabı tasfiye edilir.

(7) Tahliye edilip sözleşmesi feshedilen bir yerde yeni abone sözleşmesi yapılmaksızın su kullanılması halinde, mevcut aboneliğin suyu kesilerek bu yönetmeliğin 32'inci maddesinin hükümleri uygulanır ve yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz.

(8) Aynı kullanım yerine ait önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz.

(9) Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya taksite bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Aynı gerçek veya tüzel kişinin adına farklı aboneliklerin bulunması ve bu aboneliklerden herhangi birinin borcunun bulunması halinde borç bulunmayan diğer aboneliğin suyu kesilebilir.

(10) Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(11) Her hangi bir sebeple aboneliğin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya yıkılması durumunda, mevcut abonelik iptal edilir. Aynı yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu maddenin l'inci fıkrası hükümleri uyarınca yeni abone sözleşmesi imzalanmak suretiyle abonelik tesis edilir.

(12) Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde:

a) Başvuru sahibinden güvence bedeli, su ve kanalizasyon tesislerine katılma payı ve bağlantı bedelinin ödendiğine dair makbuz dışında başkaca bir belge istenmeksizin e-devlet kapsamında tapu tescil belgesi, vergi levhası gibi belgeler idarece temin edilerek T.C. kimlik no'su ile başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılır. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu İdare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisinin  onaylı sureti veya başkaca bir belge talep edilmez. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup da  e-devletten temin edilemeyen belgeler aboneden istenilir.

b) Başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatılır.

(13) Aynı sayaçtan su kullanmakta iken, tesisatlarını ayırmak suretiyle müstakil abone olmak isteyenler, Kat Mülkiyeti Kanununa göre sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınmış kararla birlikte İdareye müracaat etmek zorundadırlar. Müracaat esnasında talep edilen keşif bedelini ödedikten sonra sayaç ayırma talebinin uygun olup olmadığı hukuki, idari ve teknik yönden araştırılır. Sayaç ayrılması hususunda herhangi bir engel yoksa ortak sayaca ait son tüketim miktarı tahsil edilerek izin verilir ve yeni sayaç bağlanır.

14) 5 yıl süreyle hiç su kullanmadığı tespit edilen abonelere tebligat gönderilerek kullanılmadığı anlaşılanların, aboneliklerin rêsen terki yapılır.

Sayaçlar

MADDE 40- (1) Abonelerin tükettiği su veya ürettiği atıksu miktarı, standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı ve damgalı sayaçlarla ölçülür.

(2) Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve okunması kolay olan bir yere takılır.

(3) Su sayaçlarının, İdarenin belirleyeceği şekilde korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, İdare tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanarak yaptırılır.

(4) Abone tesisatına takılan sayacın bağlantı rakorlarına İdare tarafından emniyet kilidi takılır.

(5) Abone, su sayacının yerini veya çapını değiştirmek istediğinde İdareye müracaat ederek izin almak zorundadır. İzin almadan sayaç yerini veya çapını değiştirenler hakkında, bu yönetmeliğin 35’ inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6) Gerektiğinde İdare, mevcut su sayacını, daha büyük/küçük çaplı sayaçla değiştirebilir.

(7) Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır. Ancak talep edilmesi halinde İdarenin uygun görüşü alınarak grup abonelik de tesis edilebilir.

(8) İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip gerektiğinde abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol etme/sökme/değiştirme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abone veya bina sahibi söz konusu işlemleri yaptırmamakta direnirse, suyu kapatılır.

(9) Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, boyu, kaydettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna yazılır. Tespit raporuna, tespiti yapan İdare görevlisinin ve temin edilebilirse abonenin imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır.

(10) Aboneler, su sayaçlarının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin kontrol edilmesini İdareden isteyebilirler. Bu durumda yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(11) Tamir ve ayar istasyonuna gönderilen sayaçlarını kontrolünde dilerlerse abone veya temsilcisi hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları kendi huzurlarında yapılmış gibi işlem görür.

(12) (Ek İbare: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi) Abonelik başvurusuna istinaden su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve adreslerinde bulunan tesisatlarına ilk defa sayaç bağlatacak gerçek veya tüzel kişiler, İdarece belirlenen tipteki su sayaçlarını İdareden temin edebilirler.

(13) Aboneliğe bağlanan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez.

(14) Garanti kapsamı dışında kalan ve abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması ve benzeri hallerde, sayacın tamiri mümkünse, tamir bedeli; değilse, yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir.

(15) İdarede kayıtlı sayaçların korunması için gerekli tedbirleri almayan, sayacı kaybeden, çaldıran aboneden sayacın rayiç bedeli ile sökme takma bedeli tahsil edilir.

(16) Abonelik sisteminde kayıtlı olan bir sayacın İdarenin bilgisi dışında sökülerek aboneliği olmayan başka bir yerde kullanılması yasaktır. Bu durumda bu yönetmeliğin 33’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(17) İdare su sayaçlarının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğini kaçak ve usulsüz su kullanmadığını tespit etmek üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe etmesi halinde bir kontrol sayacı takmaya ve sökülen sayacın tamir, bakım ayarı için gerekli masrafları, aboneden tahsil etmeye yetkilidir.

(18) Ön Ödemeli/ Kartlı Su Sayaçları:

a) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarının asıl görevi, içerisinden geçen su miktarını doğru ölçmektir. Diğer görevi de, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vanası kapanmaz ve sayaç negatif (-) tüketim göstererek borç kaydeder ise abone, ölçülen (tüketilen) bedeli ödemekle yükümlüdür.

b) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarda, montaj yeri şartlarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışında olup, tamir-bakımı sırasında kullanılacak malzeme ve işçilik ücreti ile sökme-takma bedeli aboneden tahsil edilir.

c) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarının teknik kontrolü İdareye, yetkisiz kimselerin olası müdahalelerine karşı sayacın korunması sorumluluğu ise aboneye aittir. Ön ödemeli/kartlı su sayacına uygun olmayan bir müdahale sonucu sayacın cezalı mesajı vermesi halinde, abone hakkında bu Yönetmeliğin 33’üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

(Değişik bent: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi) ç) Ön ödemeli/kartlı su sayacı taktıran abonelere ilk kart sayaçla birlikte bedelsiz olarak verilir. Ancak ikinci ve müteakip kartlar, bedeli karşılığında İdareden temin edilir. Kartın kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda ikinci ve müteakip kart bedeli aboneden tahsil edilir. Kart bedeli her yıl ücret tarifesinde belirlenir.

d) Abonenin mağdur olmasını önlemek için ön ödemeli/kartlı su sayaçları, kredisi bitmiş olsa dahi vanasını mesai saatleri dışında kapatmayacak şekilde programlanabilir. Bu
süre içerisinde kullanılan su bedeli, daha sonra yapılacak ilk kredi yüklemesinde alınan kredi miktarından mahsup edilir.

e) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarına kredi yüklemeye yarayan kartların, herhangi bir nedenle iadesi gerektiğinde, abone tarafından kullanılmayan kredi (m3) miktarı, yürürlükteki tarife üzerinden hesaplanarak iade edilir. Bu bedele gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

Tahakkuk Esasları

MADDE 41- (1) Abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri ve/veya ürettikleri atıksu miktarları, İdare’nin bu işle görevlilerince periyodik olarak okunur ve bir önceki okuma ile arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuka bağlanır. Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır.

(2) Tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması amacıyla veya İdarece gerekli görülen hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ödeme Bildirimi

MADDE 42- Su ve atıksu ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya birlikte bulunduğu yakınına verilir. Abonelik adresinde kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere, aboneliğin işyeri olması halinde işyerine, yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması, ayrıca, abonenin kabulü halinde elektronik posta adresine gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır. Bu bildirim tebligat yerine geçer.

Sayacın okunamaması

MADDE 43- (1) (Değişik: 30/11/2017 tarihli ve 11 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 11 inci maddesi) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, aboneye su sayacının endeksini okuyup idareye iletmesi için bildirimde bulunulur. İki dönem bildirim yapıldığı halde endeks bilgisi tespiti yapılamayan abonenin suyu kesilebilir.

(2) Aboneden kaynaklanmayıp da sayacın puslu olması nedeniyle okunamaması durumunda, abonenin önceki tüketimleri kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır. Bu şekilde peş peşe üç defa kıyasen tahakkuk yapılabilir. Dördüncü tahakkuk döneminde de tüketim tespit edilememiş ise, abonenin sayacı değiştirilmek suretiyle yeni takılan sayacın tüketimine göre tahakkuk yapılır.

 

Geçici olarak su kullanılmaması

MADDE 44- (1) Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, suyu kullanıma kapatılır ve kesme tüketim endeksine göre tahakkuk yapılarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma müracaatında bulunulduğunda kapatma/açma ücreti tahsil edilerek suyu açılır.

Mekanik sayaçta ön ödeme

MADDE 45- (1) İdare, talep üzerine, mekanik sayaçla tüketim yapılan aboneliklerden bedelini peşin alarak su ve atıksu tahsilatı yapabilir.

Sayacın tüketimi kaydetmemesi

MADDE 46- (1) Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son bir yılın tüketim ortalaması esas alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu şekilde abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde yeni takılan sayacın tüketim göstergesi esas alınarak kıyas usulü ile yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılır.

(2) Buna rağmen tüketim belirlenmemiş ise, ücret tarifesinde belirtilen atıksu miktarlarına esas m3 üzerinden kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.

(3) Konutlarda abonenin sayacın takılı olduğu tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, elektrik tüketim bilgisi (yoksa çevre araştırması, muhtarlık bilgisi vs) dikkate alınarak işlem yapılır.

Sayacın patlak olması

MADDE 47- Patlayan su sayacının üst mekanizmasının etkilenerek tüketimi kaydetmediğinin ilgili bakanlık veya İdare teknik personelince belirlenmesi durumunda, bu yönetmeliğin 40’ıncı maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi

MADDE 48- (1) Abonenin, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre, tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son bir yılın tüketim ortalaması esas alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde, yeni takılan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınarak doğru tüketimin yapılmadığı dönemlere ait tüketimin tahakkuku ve tahsilatı yapılır.

 (2) İdare, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin ilgili bakanlık teşkilatından muayene edilmesini istemesi halinde, muayene sonucunda düzenlenen belgeye göre birinci fıkra hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.

İnşaatlarda kullanılan suyun ölçümü ve hesap kesme

MADDE 49 - (1) İnşaat halindeki binalara yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına kadar veya bu yönetmeliğin 8'inci maddesi hükümleri gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir.

(2) İnşaatı biten yapılarda, inşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi doğru kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edilemediği hallerde, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m2 inşaat alanında 0.5 m3 su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.

(3) Ölçüme tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton, kuyu suyu veya taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınır, % 40 tenzil yapılır ve tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(4) Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine, yeni inşaat yaptıranlar, İdare ile yeniden abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, suları kesilir. Abone sözleşmesi yapılmasını müteakip suyu açılır.

(5) Yapı ruhsatında belirtilen yapının dışında başkaca bir yapı veya imalat yapılmış ise, bu yapı veya imalat esnasında kullanılan su miktarı hesaplanarak, ayrıca tahsil edilir. Bu miktar, inşaat hesabına dâhil edilmez.

(6) İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp, ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilerek, bu yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır.

(7) Yapı kullanma izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik yapılmamış olması durumunda bu yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaat bittikten sonra İdareye abone olmak için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini belgelemek zorundadırlar. Aksi halde, bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre ölçüm veya kıyas usulüyle tahakkuk yapılır. 

(9)Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçüme tabi tutulacak inşaatlarda, inşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür. Ancak, komşu aboneden alınan suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri

MADDE 50- (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın kendilerine veya adreslerine yapılan ödeme bildirimlerine ilgililerin itirazı veya İdarece aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde:

a) İdare çalışanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,

b) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim
göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,

c) Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,

ç) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle kıyas usulüyle tahakkuk yapılması,

d) Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,

e) Mükerrer tahakkuk yapılması,

f) Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,

g) Abone türü, abone grubunun değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,

ğ) Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi, 

h) Atık su ücreti tahakkuk ettirilmesi halinde gerekli tahakkuk düzeltmesi İdarece yapılır.

ı) Hatalı KDV tahakkuk ettirilmesi,

i) Hatalı ÇTV tahakkuk ettirilmesi,

j) Tekrar düzeltme,

k) Sayaçlı veya sayaçsız su kullanımı nedeni ile tanzim edilen kaçak su/atık su tutanakları ile ilgili olarak ücret tarifesinde belirtilen abonenin kullanım süresi ve miktarı, ya da abonenin iş türünün yanlış tespiti ile oluşturulan hatalı tahakkuklarda,

l) Sayacın endeksinin kontrolü sonucunda hatalı olduğu iddia edilen okumayı yapan görevli, ilgili şef ve ilgili şube müdürünün imzasının bulunacağı bir düzeltme tutanağı düzenlenir. Tutanağa göre hatalı tahakkuk ile abonenin sayacının buğulu veya bozuk olması vb. sebeplerle okunamaması durumunda hatalı tahakkuklar düzeltilir. Bozuk sayaç okumaları için yapılan tahakkuklarda bu yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Merkez ve ilçelerde: 0-1000 m3’ e kadar olan (1000 m3 dahil) itiraz ve düzeltmeleri ilgili Şube Müdürünün kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 1001-1500 m3’ e kadar (1500 m3 dahil) itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü ve ilgili Daire Başkanının müşterek kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 1501-2000 m3 ‘e kadar (2000 m3 dahil) ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının kararı ile,

Merkez ve ilçelerde: 2000 m3’ üzeri itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür onayı ile yapılır.

Yargı kararı, BİMER, CİMER başvurusu, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına göre tenzil, iptal ve tashih yapılmasının gerekmesi, hallerinde gerekli tahakkuk düzeltmesi ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür onayı ile yapılır.

 

Alacakların tahsili ve taksitlendirilmesi

MADDE 51- (1) Tahsilat İdareye ait vezneler, web sayfası üzerinden internet yoluyla, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.

(2) Gerekli görülen hallerde, İdarenin yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde tahsilat yapılabilir.

(3) İdare alacakları taksitlendirilebilir ancak taksitlendirmelerde vade farkı uygulanır.

(4) Taksitlendirme şekil ve şartlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Su ve kanalizasyon durum belgesi

MADDE 52- (1) Yapı için ilgili belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdare, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde, imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İdarenin görüşünü almak şarttır.

Kanalizasyon bağlantısı ve içme suyu şebekesi yapım şartları

MADDE 53- (1) İdarenin yapmakla yükümlü olduğu, ancak yatırım programına almadığı ve parselasyon planlan tasdik edilmiş olmakla birlikte atıksu kanalı ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, atıksu kanalından veya içme suyu şebekesinden yararlanacak taşınmaz sahibi ve/veya sahiplerinin yazılı talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; yapılması gereken atıksu kanalı ve içme suyu şebekesi bedelinin % 25'inin peşin yatırılması ve bakiyesinin ise kesin hesap tutan üzerinden, atıksu kanalının veya içme suyu şebekesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla İdare tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Kanalizasyon tesisinin, yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, foseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atıksu kanallarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

(3) İdarece onaylı projesine göre yapılması ve yapılan imalatın İdarece kabul edilmesi şartıyla kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekeleri, bu taşınmaz sahipleri tarafından da yaptırılabilir.

Taşınmazların atıksu kanalına ve/veya içme suyu şebekesine bağlanması

MADDE 54- (1) Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyon hattına bağlanması zorunludur.  Bu bağlantılar,  bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

(2) İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen isteklilerin, içme suyu şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle idare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

(3) İdarenin bilgisi dışında içme suyu şebeke hattından bağlantı yapan taşınmaz sahiplerinden yılı ücret tarifesinde belirtilen miktarda maktu para cezası tahakkuk ettirilerek, tahsil edilir.

(4) Abonelerin mevcut atıksu parsel bağlantılarının ve içme suyu şube yollarının doğalgaz, elektrik, telefon, yağmursuyu ve benzeri diğer kuruluşlarının yaptığı inşaatlar esnasında tahrip edilmesi veya rabıt bağlantısının kullanılamaz hale gelmesinin tespiti halinde İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre belirlenen bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.

(5) Altyapı kazı ruhsat izni, bedeli ilgili İdare tarafından alınır veya gerçek ya da tüzel kişinin talebi halinde altyapı kazı ruhsat izin formu onayı için ilgili belediyesine/müdürlüğe yönlendirilir.

Rakamların düzeltilmesi

MADDE 55 - (1) Bu yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedellerindeki kuruşlar, bir sonraki faturada hesaba dahil edilmek üzere aktarılabilir.

Tarifelerin onaylı ilanı

MADDE 56- (1) Yönetim Kurulu’nca teklif edilen tarifeler, Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul kararında onaylanan tarifelerin yürürlük tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihten, belirtilmemiş ise Genel Kurul’ca onay tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır ve kamuoyuna duyurulur.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 57- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar

MADDE 58- (1) Bu yönetmelik ve bu yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak diğer mevzuat hükümlerine göre sunulacak hizmetlerin yürütülmesinde 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’te düzenlenen esaslara göre uygulama yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 59- (1) Bu yönetmeliğin kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle, Genel Kurul’ca daha önce kabul edilerek uygulamaya konulan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(Eklenen başlık: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 14. maddesi Teminat iadesi

Geçici Madde 1-  (1) 01.01.2005 tarihi öncesine ait teminat iade bedellerin hak sahiplerine ödenmesinde, tabii oldukları abone grubuna göre güncel olarak alınmakta olan teminat bedellerinin yarısı iade edilmek suretiyle teminat iadesi gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 59- (1) Sayıştay'ın görüşü alınarak Genel Kurulca kabul edilen bu Yönetmelik (Değişik ibare: 13/01/2017 tarihli ve 58 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 15. maddesi) ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu yönetmeliği Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

Dosyalar

Tarifeler Yönetmeliği