Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ.

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğünde görevli memurların disiplin kurullarını ve disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan   Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde (EK-1) gösterilmiştir.

Disiplin kurulları

MADDE 5- (1) Disiplin Kurulları; Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşur. Disiplin Kurulu Üyeleri Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden oluşturulur.

Memurların disiplin işleri

MADDE 6- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7- (1) 13/03/2015 tarihli MESKİ Genel Kurulu toplantısında 262 sayılı karar ile kabul edilerek yürürlüğe giren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik, MESKİ Genel Kurulu kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliği MESKİ Genel Müdürü yürütür.

EK-1

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ  (Daire Başkanına bağlı)

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ  (Gnl. Md. Yrd. bağlı)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ   (Genel Müdüre bağlı)

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

İÇ DENETİM BİRİMİ PERSONELİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERSONELİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONELİ

1.HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜRE BAĞLI OLAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA BAĞLI OLAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI