Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri ile MESKİ Teşkilat Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) MESKİ                   : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

b) İdare                       : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

c) Genel Kurul            : 2560 sayılı İSKİ Kanunun 3. ve 4. maddelerinde belirtilen ve

yönetimin usul ve esaslarını belirten üst karar organını,

ç) Başkan                    : Yönetim Kurulu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu     : 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi ile oluşturulan

karar organını,

e) Genel Müdür          : MESKİ Genel Müdürünü,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları

MADDE 4-(1) Yönetim Kurulu bir Başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın (Değişik 15.03.2019 tarih ve 181 sayılı Genel Kurul sıfatı ile BŞ Meclis Kararı) onayı ile atanır.

(3) Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu’na atanacakların MESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

(4) Üyeler Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin kadrolarında Yönetim Kurulu’na getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait bütün hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

(5) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 5- (1) MESKİ Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır.

a) Kuruluş amacına uygun olarak MESKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe ve bilanço kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin ön incelemeleri yaparak Genel Kurula sunmak,

c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,

ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,

d) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,

e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlemlerini karara bağlamak,

f) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlarını karara bağlamak,

g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,

ğ) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL’ den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

h) Dava değeri 100.000-TL.’nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

i) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,

k) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,

l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

Konuların Yönetim Kuruluna Götürülmesi

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulundan karar çıkarılması Genel Müdür’ce istenir. Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınması lazım görülen hususların müzakere ve karara bağlanması veya verilmiş kararların uygulanması ile ilgili olarak önerge verebilirler. Bu önergelerin toplantı gündemine alınması zorunludur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidirler. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan icraatlar ile ilgili olarak Genel Müdür marifetiyle bilgi edinebilirler.

Gündem, Toplantı ve Toplantıya Katılma Şartları

MADDE 7- (1) Gündem ve toplantı günü ile saati, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 saat evvel üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Gündem dışı olarak başkan ve üyeler tarafından vaki tekliflerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur.

(2) Yönetim Kurulu önceden belli edeceği günlerde ve en az haftada bir defa toplanır. Tespit edilen toplantı günü resmi veya idari tatil olması durumunda ertesi ilk iş günü toplanır. Bundan başka başkanın isteği veya en az bir üyenin müzakere konularını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da Başkanın daveti ile toplantı yapılır.

(3) Toplantı yeri idarenin yeridir. Yönetim Kurulu kararıyla toplantı yeri değiştirilebilir.

(4) Toplantılara Başkan olarak Büyükşehir Belediye Başkanı, bulunmaması halinde Genel Müdür başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılarda bulunması esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden özürlü olanların toplantıdan evvel özürlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri hasta olanların hastalıklarının üyesi oldukları teşekkülde görevli veya resmi bir tabibin raporu ile belgelemeleri gerekir.

(6) Yönetim Kurulu Üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görev gezileri ile izinleri ve kullanma tarihleri toplantı yeter sayısına halel getirilmemek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlenir. Yönetim Kurulu Kararı olmadıkça üyeler görevlendirilemezler. Yönetim Kurulu üyelerinden atama ile gelenlerin izinleri Yönetim Kurulu Başkanınca verilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararları çoğunluk ile verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler yazılı olarak oy kullanamayacakları gibi, oyunu kullanmak üzere üyelerden birini veya Başkanı vekil tayin edemezler.

(3) Oylar olumlu veya olumsuz olarak kullanılırlar. Çekimser oy kullanılamaz. Karara aykırı görüşü olanlar gerekçelerini belirtmek zorundadırlar. Kararlar gerekçeli olur.

(4) Çeşitli görüşlerin belirtilmesi nedeniyle toplantıda olumlu veya olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanmayan konular sonraki toplantıya bırakılır.

(5) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararları alamazlar.

Tutanak ve Kararlar

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar Başkan ve Üyeler tarafından ikişer nüsha olarak imzalanır. İmzalı karar nüshalarından birisi teşekkülün bağlı bulunduğu yer noterliği tarafından tasdikli karar defterine yapıştırılarak köşeleri mühürlenir. Diğer bir nüshası ise Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünde muhafaza edilir. Kararların tasdikli suretleri gereği yapılmak üzere derhal ilgili yerlere gönderilir. Kararların suretlerinin Yönetim Kurulu mührü ile tasdik edilmeleri gerekir.

Kararların Onaylanma Mercilerine Ve Uygulama Kademelerine Gönderilmesi

MADDE 10- (1) Tasdik ve tensip için üst mercilere gönderilecek kararlarda muhalefet şerhlerinin belirtilmesi gereklidir. Uygulama kademelerine gönderilecek tasdikli karar suretlerinde muhalefet şerhleri bulunmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve hükümler

MADDE 11- (1) Bu yönetmeliğin kabulüyle daha önce Genel Kurul Kararıyla kabul edilen MESKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Belirleyen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1)Bu yönetmelik MESKİ Genel Kurulunun kabulünden sonra, mahalli gazetede veya idarenin internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliği Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.