Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Kuruluş Görev Yetki Ve Teşkilat Yönetmelik Değişikliğine Dair Yönetmelik

 

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV

YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- (1) 13/06/2014 tarih ve 214 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının g) bendinde yer alan “İlçelerdeki Bağımsız Şube Müdürlüklerini” ibaresi “İşletmeler Dairesi Başkanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının o) bendinde yer alan “ihale birimini oluşturmak” ibaresi “ihtiyaç duyulan diğer hizmet birimlerini oluşturmak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına m) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“m) Daire Başkanlıkları ile bağımsız şube müdürlüklerinin bağlı olacağı hiyerarşik makamı belirlemek. ”

MADDE 4- (1) Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının g) bendinde yer alan “İlçelerdeki Bağımsız Şube Müdürlükleri” ibaresi “İşletmeler Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- (1) Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde yer alan “dairelerin” ibaresinden sonra “Yönetim Kurulunca belirlenecek” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada geçen “atıksularının” ibaresi “atıksuların” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin birinci fıkrasının c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) Sözleşmesi yapılan yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili daire başkanlığından personel talep ederek kontrol, geçici ve kesin kabul heyetini oluşturmak, ara hakedişlerin ve kesin hesapların düzenlenerek ödenmesini sağlamak, diğer birimlerden bu hususlarda gelen talepler üzerine gerekli teknik ve personel desteğinde bulunmak.”

MADDE 6- (1) Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde yer alan “galerilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “mevcut ve ilave edilecek SCADA sistemlerini de kullanarak” ibaresi eklenmiştir.

(2) Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının b) bendinde yer alan “bekçilere” ibaresi “depo görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ç) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemleri ile istasyonları besleyen AG ve OG Enerji Nakil Hattı ve Trafo tesislerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak.”

MADDE 7- (1) Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının b) bendinde yer alan “bekçilere” ibaresi “depo görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ıncı maddesinin birinci fıkrasının a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) Her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde; halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını, gerektiğinde 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin gereksinimi karşılayacak arıtma tesislerinin yapımını sağlamak.”

(2) Aynı yönetmeliğin 26 ıncı maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- (1) Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 27- (1) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yapılacak olan hizmetler için idare birimleri tarafından istenen yerlere ait mülkiyet temin amacıyla kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi yapmak.

b) İlgili birimin talebi halinde, yüzeysel su kaynaklarının mutlak koruma alanı içerisinde kalan gayrimenkullerine ait kamulaştırma işlemlerini yapmak.

c) İmar Kanunu gereğince idare gayrimenkullerinden üçüncü şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, talep konusu hakkın tapuya işlenmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük birimlerinin proje ve/veya yatırım amaçlı harita ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

d) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

e) İdarenin taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecrimisil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak.

f) İdarenin ihtiyaç fazlası taşınmazlarının satışı için gerekli hazırlıkları yapmak.

g) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiralar ile aidatların zamanında ödenmesini sağlamak.

ğ) Mülkiyeti idaremize ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmek gayesiyle, kamu menfaati vasfını kaybetmemesi şartıyla özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak.

h) Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerini hazırlamak, bedellerinin tahsilini sağlamak, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak.

ı) İdarenin tasarrufundaki taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri mevzuatlar gereği yürütmek, İdarenin sahip olduğu ve kullanımında olan taşınmazları kayıt altına almak.

i)  İdare birimlerince istenilen taşınmazların; tahsisini, devrini ve satın alma işlemlerini yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarla devir ve tahsis işlemlerini yürütmek.

j)  İdare birimlerince talep edilmesi halinde; orman sahası içerisinde kalan içme suyu ve kanalizasyon isale hatları, depolar, terfi merkezleri ve arıtma tesisleri ile ilgili orman izinlerinin alınması için gerekli işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

k) Alınmış olan orman izin bedellerinin ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

l) İsale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, terfi merkezleri, gömme su deposu, ambar, atölye ve muhtelif hizmet binaları ile bunlara ait her türlü bilgiyi ihtiva eden envanterleri hazırlamak ve takip ederek hazırlanan şartname, yönerge ve yönetmelikleri uygun hale getirmek ve onaya sunmak.

m) Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek.

n) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak,

o) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili bütün görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.”

            (2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

            (3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

MADDE 10- (1) Aynı Yönetmeliğin “İlçelerdeki Bağımsız Şube Müdürlükleri” başlıklı 28 inci maddesi “İşletmeler Dairesi Başkanlığı” başlığı ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“İşletmeler Dairesi Başkanlığı

MADDE 28- (1) 6360 sayılı Kanun ile idarenin sorumluluk alanına giren ilçelerde görev alanı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, doğrudan doğruya Genel Müdüre veya Genel Müdür tarafından belirlenecek olan bir genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapacak olan Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu isale hatları ile galerilerin mevcut ve ilave edilecek SCADA sistemlerini de kullanarak bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak.

b) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve depo görevlilerine tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, isale hattı güzergâhlarının çevresel olarak düzenlenmesi gibi ikincil işleri yapmak.

c) Tamamlandıktan sonra isale edilen suyun bölünmesini, dağıtılmasını, şebekenin uzatılmasını, güçlendirilmesini, şebekedeki arızaların giderilmesini, şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli manevraların yapılmasını ve yangın halinde gerekli suyun yangın mıntıkasına sevk edilmesini sağlamak.

ç) Terfi istasyonlarındaki terfi saatlerinin belirlenmesi, su haznelerine yedek su toplanması, şube yolunun kurulması, bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi,  bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların önlenmesini sağlamak.

d) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

e) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve geliştirme işlemleri ile istasyonları besleyen AG ve OG Enerji Nakil Hattı ve Trafo tesislerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak.

f) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek atıksu ve yağmur suyu hatlarının ve galerilerin bakım ve işletmesi, çıkacak arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, gerektiğinde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde ilave boru hatları yapımını sağlamak amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak.

g) Kullanılan servis istasyonlarının bakımı, işçi ve depo görevlilerine tahsis olmuş barakaların küçük çaptaki acil bakım işleri, kanalizasyon hattı güzergâhlarının çevre bakımından tanzim ve düzenlenmesi gibi tali işleri sağlamak.

ğ) Mevcut atıksu ve yağmur suyu şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli mal ve hizmet alımı yapmak.

h) Mevcut atıksu ve yağmur suyu şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi; şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlanması ve sayısallaştırılmasını sağlamak.

ı) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

i) Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme) işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

j) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak. 

k) Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.

l) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak.

m) Abone sayaçlarının çıkarılıp takılmasını; abone sularının kapanıp, açılmalarını sağlamak.

n) Görev alanı kapsamında destek gerektirecek konularda ilgili daire başkanlığından yardım almak.

o) Kullanıma verilen araçların sevk, işletme ve ikmal iş ve işlemlerini yürütmek, araçların Genel Müdürlük Makamınca belirlenecek limitler dahilindeki küçük ölçekli bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.

ö) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

p) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

r) Genel Müdür ve/veya bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesiyle ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

            (2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.

MADDE 11- (1) Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 30- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) MESKİ’nin ihtiyaç duyduğu her türlü bilişim, karar destek ve yönetim sistemlerinin, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle birlikte kurulmasını,  işletilmesini ve sürekliliğini sağlamak.

b) İnternet erişimini, veri, ses, görüntü iletişimini sağlamak için gerekli iletişim ağı ve sistemlerinin kurulmasını, bilgi kaybını önlemek için yazılımların ve sistemlerin yedekliliğini, sürekliliğini, 7/24 çalışabilirliğini sağlamak, data ve internet erişim giderlerini ödemek.

c) E-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik altyapı kurmak ve bunlar için gerekli uygulamaları sağlamak, yaygınlaştırmak, işletmek.

ç) Birimlerden gelen yazılım isteklerinde ve mevzuat değişikliklerinde yazılımsal geliştirmeler/güncellemeler yapmak/yaptırmak.

d) Bilgisayar ve donanımları ile ilgili birimlerden gelen talepleri, temin etmek/ettirmek ve şartnamelerini düzenlemek.

e) MESKİ’nin, kurumsal web sitesinin barındırılması hizmetini yapmak, alan tescil  işlerini yapmak, yönetim standartlarını belirlemek ve diğer birimlerle birlikte koordineli olarak içerik yönetimini sağlamak.

f) Birime ait işlerin iş programını yapmak ve bu iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

g) MESKİ otomasyon sistemine geçmek ve devamlılığını sağlamak.

ğ) Başkanlık işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

h) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

ı) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

i) Bilgi güvenliği politikalarını geliştirmek, personeli bilgilendirmek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

k) Elektronik belge yönetim sistemi ve dijital arşiv sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.”

MADDE 12- (1) Aynı Yönetmeliğin 32 inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde yer alan “ulusal” ibaresinden sonra “kalkınma”, c) bendinde yer alan “analiz etmek” ibaresinden sonra “ve” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın e) bendi de yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Aynı maddenin birinci fıkrasının g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.”

(3) Aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde j) ve k) bentleri eklenmiştir.

“j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.”

“k) İdarenin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin istatistiki verileri düzenli olarak ilgili birimlerden temin etmek, bunları Üst Yöneticiye sunmak ve gerekmesi halinde talep eden kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.”

MADDE 13- (1) Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İdareye ait araç ve iş makineleri için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemelerini temin etmek, İdarenin hizmet politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan araç ve iş makineleri ile ilgili gerekli planlamaları yapmak ve tedarik etmek, Daire Başkanlığına ait demirbaş, yedek parça ve sarf malzemelerinin ikmal ve stoklama işlerini yaparak buna ilişkin gerekli form ve kayıtları tutmak.”

(2) Aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı olan ilçelerdeki şube müdürlüklerinin emri altında bulunan araç ve iş makinelerinin bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali (v.b.) konularında gerekli desteği vermek.” 

“h) İdarenin kullanımı altında olan araçlardaki araç takip cihazlarına ait data hattı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 14- (1) Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 35- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin Sivil Savunma Plan ve Programlarını hazırlamak.

b) Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak.

c) Sivil Savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak.

ç) Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin tanzim ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korumayı gerektiren tedbirleri almak ve plan hazırlamak, görevlerin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak.

d) Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.

e) Genel Müdürlüğe bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunmasını ve güvenliklerini sağlamak, giriş-çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak, saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak.

f) Saha içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalayarak gözaltında tutmak.

g) İdareye ait lojmanların mevzuat doğrultusunda tahsis işlemleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

ğ) İdari binanın her türlü tamiri ve bakımı için gerekli malzemeleri temin etmek, tamir ve bakımını yaptırmak.

h)Merkez birimlere ait idari binaların temizliğini yapmak, santral, klima, asansör ve güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak.

ı) Türk bayrağının, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ flamalarının teminini, temizliğini, dini ve milli bayramlar vb. durumlarda asılmasını ve toplatılmasını sağlamak.

i) Genel Müdürlüğe ait iletişim (telefon, cep telefonları ve sms) giderlerinin ödenmesini sağlamak.

j) Merkez birimlere ait idari binaların ortak giderlerinin (su, temizlik mlz. elektrik vb)  belirlenerek ödenmesini sağlamak.

k) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

l) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

m) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen dairesi ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.      

n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Genel Ambar binasının idaresine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

o) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulacak olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev alarak kuruldan çıkan kararlar doğrultusunda Merkez birimlere ait idari binalarda kendi görev alanı ile ilgili mal ve hizmet alımlarını yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda birimler arası koordinasyonu sağlayarak işyeri hekimliği ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

ö) Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

(2) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(3) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve görevi, yetkisi, sorumluluğu ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenen şube müdürlerinden oluşur.”

MADDE 15- (1) Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde geçen “(KYS) ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “daha sonraki versiyonları ile” ibaresi eklenmiştir.

(2) Aynı maddenin birinci fıkrasının b) bendinde geçen “planlaması” ibaresi “planlamasını” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Aynı maddenin birinci fıkrasının c) bendinde geçen “oluşturmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “revize etmek” ibaresi eklenmiştir.

(4) Aynı maddenin maddesinin birinci fıkrasının f) bendinde geçen “belediye” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) Aynı maddenin birinci fıkrasının ı) bendinde geçen “Birimlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “KYS süreçlerine yönelik” ibaresi eklenmiştir.

(6) Aynı maddenin birinci fıkrasının k) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“k) Toplam Kalite Yönetimi, TS-EN-ISO 9001:2008 KYS standardı ve daha sonraki versiyonları ile ilgili yayınları izlemek, gerekli olanların Kalite Yönetim Merkezi kütüphanesi için satın alınmasını sağlamak, veri tabanı oluşturmak.”

(7) Aynı maddenin birinci fıkrasının l) bendinde geçen “Yönetim temsilcisinin” ibaresi “Kalite Yönetim Temsilcisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

(8) Aynı maddenin birinci fıkrasının ö) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ö) EFQM Mükemmellik Modeli ödül aşamalarına katılıma yönelik gerekli yazışmaları, faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.”

(9) Aynı maddenin birinci fıkrasının s) bendinde geçen “tespiti” ibaresinden sonra gelmek üzere “dokümantasyonu, uygulanması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- (1) Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Genel Müdür” ibaresinden önce gelmek üzere “Genel Müdüre veya” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) İdareye gelen ve giden yazıların kayıt, dağıtım ve gönderme işlemlerini yürütmek.”

 (2) Aynı maddenin birinci fıkrasına e) ve f) bentleri aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“e) Kurumda yapılan tüm yazışmaların Resmi Yazışmalar ve Standart Dosya Planı ile ilgili Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.”

“f) Kurumsal Teşkilat bilgilerini Devlet Teşkilatı Veri Tabanına girmek, Teşkilat yapısındaki olası değişiklikleri zamanında güncellemek.”

MADDE 17- (1) Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bütün ihaleli iş ve işlemleri, İhale Komisyonu görevini de yürüteceği dikkate alınarak” ibaresi “ile” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 1- (1) 13/06/2014 tarih ve 214 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 39/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.(22/05/2015 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı)
 
MADDE 2- (1) Aynı Yönetmeliğin 38. maddesinden sonra teselsül ettirilmek üzere 38/A maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 
 
MADDE 38/A- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır. 
a) Genel Müdür’ün ziyaret ve randevularını düzenlemek.
b) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Genel Müdür’ün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
ç) Genel Müdür’ün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yürürlük

MADDE 18- Bu yönetmelik MESKİ Genel Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- Bu yönetmeliği Genel Müdür yürütür.