Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

          Amaç

          MADDE 1- (1) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden gelişmelerini sağlamak, performanslarını arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini tespit etmektir.

 

          Kapsam

          MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli personele Hizmet İçi Eğitim verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

 

          Dayanak

          MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214’ üncü maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

          Tanımlar

          MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

          a) MESKİ         : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

          b) İdare             : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

          c) Genel Kurul  : 2560 sayılı İSKİ Kanunun 3. ve 4. maddelerinde belirtilen ve

yönetimin usul ve esaslarını belirten üst karar organını,

          ç) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri ve İlkeleri

 

 

          Hizmet içi eğitim hedefleri

          MADDE 5- (1) Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planları ile idarenin stratejik amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hedeflere yöneliktir.

          a)  Personelin bilgilerini ve verimliklerini arttırarak yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak,

          b)  Personelin görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

          c)  Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak,

          ç)  Personelin hizmet alanındaki yenilik ve gelişmelere uyumunu sağlamak,

          d)  Stratejik plan ve hedefler doğrultusunda öngörülen amaçlara ulaşmak.

 

          Hizmet içi eğitimin ilkeleri

          MADDE 6- (1) Eğitimin istenen amaca ulaştırılması için aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır;

          a)   Eğitimin sürekli olması,

          b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün amaç ve ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

          c) Her amirin mahiyetinde çalışan personelin yetiştirilmesinden ve eğitime gönderilmesinden sorumlu olması,

          ç)   Hizmet içi eğitimde öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,

          d) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları esnasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,

          e) Eğitim yerlerinin eğitimin şartlarına uygun olması ve yeterli araç ve gereçlerle donatılması,

          f) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı

 

          Teşkilat

          MADDE 7- (1) İdarenin hizmet içi eğitim faaliyetleri, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde; Eğitim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

          (2) Hizmet içi eğitim faaliyetleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

          Eğitim Kurulu

          MADDE 8- (1) Eğitim Kurulu, Genel Müdürün veya uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında ilgili Hizmet Birimleri Başkanlarından oluşur. Bu üyelerin özürleri halinde yerlerine vekâlet edenler toplantıya katılırlar.

          (2) Görevleri :

          a) Kuruluşun genel eğitim esaslarını belirlemek,

          b) Bir önceki yıl içinde uygulanan eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmak,

          c) Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını görüşerek Genel Müdürün onayına sunmak.

          (3) Eğitim Kurulu her yıl Eylül ayında toplanır. Bundan başka gerektiğinde Genel Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun Raportörlüğünü Eğitim Şube Müdürü yürütür.

 

          Eğitim Şube Müdürlüğü

 

          MADDE 9- (1) Eğitim Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlıklarının da görüşlerini alarak İdarenin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve hazırlayacağı plan ve programları karar organlarına sunar.

          (2) Hazırlanan ve Makamın onayı ile kabul edilen yıllık eğitim plan ve programlarının işlerliğini sağlar, gerekli kayıtlar tutar ve dönemler itibariyle faaliyet raporunu hazırlar.

          (3) Belirlenen tarihlerde yapılan eğitim sonu raporlarını düzenler ve gerekli istatistiki bilgileri hazırlar.

          (4) Eğitim için gerekli araç ve gereç ihtiyacını tespit eder ve teminini sağlar.

          (5) Kamu ve Özel İdarelerde mevcut eğitim tesislerinden, Üniversiteler ve diğer öğretim müesseselerinden faydalanma imkanlarını araştırır.

          (6) İdare personeli için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenler, İdare dışında yurtiçi ve yurtdışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile kongre, konferans ve gezilere ilgililerin katılmalarını sağlar.

          (7) Eğitim çalışmaları bitiminde eğitime katılanların belgelerini hazırlamak ve sonuçlarını özlük dosyasına konmak üzere ilgili birime gönderir.

          (8) Eğitimle ilgili yayın ve yenilikleri izler, bunlardan faydalanma yollarını araştırır.

          (9) Eğitim çalışmalarının sonuçlarını yıllık olarak dönem bitiminden en geç 1 ay sonra (Değişik: Başbakanlık İbaresi 15.03.2019 tarih ve 181 sayılı Genel Kurul sıfatı ile BŞ Meclis Kararı ile Kaldırılmıştır.) Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri

 

          Uzman Personel

          MADDE 10- (1) Eğitim biriminde görev alacak Eğitim Uzmanlarının nitelik ve görevleri;

          a) Eğitim konusunda yüksek öğrenim görmüş olmak,

          b) Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe sahibi olmak.

          c) Birimin görevleriyle ilgili konularda bilimsel inceleme, araştırma, çalışmalar yapmak, sonucu rapor halinde sunmak,

          ç) Eğitim plan, program, bütçe istatistikleri hazırlamak, eğitim metod ve teknikleri hakkında rapor hazırlamak,

          d) Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

          e) Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiği takdirde bu görevi yerine getirmek.

 

          Eğitim görevlilerinin seçimi

          MADDE 11- (1) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelden yararlanılır.

          (2) İdare personeli bu görevi asli görevi gibi yapmak zorundadır. Ancak, eğitim konusu hakkında İdare bünyesinde eğitim verebilecek personel bulunmaması veya konunun daha yetkili kimseler tarafından yürütülmesinde fayda görülmesi halinde; yüksek öğrenim görmüş ve konusunda uzman olan diğer İdare veya kuruluşların personeli ile Üniversite, Akademi, Yüksekokul, TODAİE v.b. kurumlarda görevli öğretim üyesi veya görevlileri çağrılabilir.

          (3) Eğitim görevlilerin seçimi ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi, Eğitim Kurulunun tasvibi ve Makamın onayı ile kesinlik kazanır.

 

          Eğitim görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları

          MADDE 12- (1) Eğitim görevlileri aşağıdaki hususlardan sorumludur.

          a) Gerekli hazırlıkları yapmak,

          b) Konuları ile ilgili ders notları hazırlamak,

          c) Verecekleri derslerin planını hazırlamak,

          ç) Konuların öğretiminde müfredat programına uymak, uygulama ve uygulama çalışmalarına geniş ölçüde yer vermek,

          d) Verecekleri derslerin yararlılığını arttırmak için gerekli tedbirleri almak,

          e) Zorunlu bir nedenle eğitime katılamayacak öğretim görevlisi durumunu gerekçesiyle birlikte eğitimin başlama tarihinden 3 gün önce ilgili birime bildirmek.

 

          Program yöneticisi

          MADDE 13- (1) Program yöneticisi aşağıdaki hususlardan sorumludur.

          a) Program yöneticisi programın gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak,

          b) Lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmek, eğitim görevlileri ile devamlı iş birliği yapmak,

          c) Eğitime katılanları devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek,

          ç) Eğitim çalışmalarında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları tespit ederek alınması gereken tedbirleri yapmak veya organlarına sunmak,

          d) Eğitimle ilgili dosyaları hazırlamak, gerekli işlemleri yapmak ve muhafazasını sağlamak,

          e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anket yapmak,

          f) Hizmet içi eğitim sonunda; Eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamak,

          g) Hizmet İçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim Planlanması ve Uygulanması

 

          Yıllık eğitim planı

          MADDE 14- (1) İdarenin Hizmet İçi Eğitim uygulamaları yıllık eğitim plan ve programları doğrultusunda yürütülür. Buna göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü birimlerden her yıl Temmuz ayı sonuna kadar sağlayacağı bilgilerle İdarenin yıllık programını hazırlar. Bu plan ve programlar Eylül ayında Eğitim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Makamın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen plan ve programlar ilgili Daire Başkanlıklarına duyurulur.

 

          Eğitim planında değişiklik

          MADDE 15- (1) Yıllık eğitim planlarının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler eğitim kurulunun tasvibi ve Makamın onayı ile yapılır. Değişiklikler birimlere duyurulur.

 

          Hizmet içi eğitim

          MADDE 16- (1) Adaylık süresi veya asli memurluk süresi içinde; verimliliği artırma eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlanma eğitimi bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 

          Eğitim programları ve şekilleri

          MADDE 17- (1) Eğitim programının amacı kursa katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim görevlilerin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

          (2) Eğitim programları;

          a) Bilgi tazeleme eğitimi,

          b) Değişikliklere intibak eğitimi,

          c) Üst görev kadrolarını hazırlamak eğitimi,

          başlıkları altında düzenlenir.

          (3) Yukarıdaki programlarda verilecek dersler ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulaması sağlanır. Hizmet İçi Eğitim Programları;  Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı eğitim (staj) gibi şekillerden bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

 

          Eğitim konuları

          MADDE 18- (1) Bu yönetmeliğe göre yapılacak Hizmet İçi Eğitimde yer alacak konuları personelin hizmet ve çalışma alanına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri, Halkla İlişkiler, Davranış Kuralları, Yabancı Dil, Personel Yönetimi, Araştırma Metotları ve benzeri konulara yer verilir.

          (2) Personele yabancı dil öğretmek ve bildikleri yabancı dili geliştirmek amacıyla Genel Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararıyla yabancı dil eğitimi yapmak üzere kurulmuş olan kuruluşlarla işbirliği yapılarak kurslar açılabilir veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülmek şartıyla personelin dil dershanelerine, yabancı kültür derneklerine veya üniversitelerde açılan dil kurslarına katılmaları sağlanır. Bunların eğitim giderleri personelin bağlı bulunduğu ilgili birimlerin bütçesinden karşılanır.

 

          Programların süreleri

          MADDE 19- (1) Programların süreleri istenen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (Programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

         

          Eğitimin yapılacağı yer ve yönetimi

          MADDE 20- (1) Hizmet içi eğitimin İdare merkezinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartı da dikkate alınarak ayrıca bir yer tespiti yapılabilir.

          (2) Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

 

          Yurtdışında eğitim

          MADDE 21- (1) Teknik gelişmelerin ileri düzeyde olduğu ülkelerde yenilik ve gelişmeleri izleyerek bunları İdaremizde uygulayabilmek için gerek İdare imkanlarından gerekse yabancı teknik yardım programlarından yararlanarak yetenekli, lisan bilen teknik ve idari personel yurtdışında eğitime gönderilebilir. Bu hususta ilgili işlemler “Yetiştirilmek Amacı ile Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitime Katılma - Sınavlar - Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

 

          Eğitime katılma zorunluluğu

          MADDE 22- (1) Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Buna göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce belirlenen kontenjana uygun olarak ilgili birimler eğitime katılacak personeli ismen tespit ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucu çağrılacaklar zamanında eğitim yerinde bulunurlar.

          (2) Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar. Personelin düzenlenecek hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Daire Başkanları tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılamazlar ve bunların aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları sağlanır.

          (3) Geçerli bir sebebe dayanmaksızın  eğitime katılmayanlar hakkında idarenin disiplin ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

          (4) Eğitim suresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir sebebe dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilişkileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.

          (5) Başka İdare ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimiyle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

 

          Sınavlar

          MADDE 23- (1) Eğitime katılan personelin başarıları; Eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Eğitim süresi içinde sınav yapılabilir.

          (2) Sınavlardan köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.

          (3) Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yapar. İstedikleri takdirde program yönetici tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

          (4) Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

          (5) Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda; program yöneticisi, ilgili Daire Başkanlığından katılacak bir yetkili ve eğitim görevlisinden oluşan bir Başkan, iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok 2 saat önce komisyonunca belirlenir.

          (6) Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

          (7) Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

          (8) Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır ve haklarında Disiplin ile ilgili hükümler uygulanır.

          (9) Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlan; Her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

          (10) Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç dilekçenin Kurula intikalinden en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Eğitim Şube Müdürlüğünce 3 yıl süre ile saklanır.

 

          Değerlendirme ve başarı

          MADDE 24- (1) Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir, daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağrılabilirler.

          (2) Eğitim sonu sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortasıdır.

          (3) Sınavlarda alınan puanlardan 0,50’den aşağı kesirler dikkate alınmaz.0,50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

          (4) Puanlardan:

0-59 Başarısız

60-69 Orta

70-89 İyi

90-100 Pekiyi

          olarak kabul edilir.

          (5) Eğitime katılanlara Eğitim Şube Müdürlüğünce düzenlenen Eğitime Katılma Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur.

 

 

 

          Eğitim sonu değerlendirme

          MADDE 25- (1) Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere Hizmet İçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

 

          İzinler

          MADDE 26- (1) Hizmet İçi Eğitim süresince eğitime katılanlar sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’ üncü maddesinin a), b) ve c) fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka İdare ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

 

          Disiplin

          MADDE 27- (1) Eğitim ve staj süresince Disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı yasadaki disiplin cezalan uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili amire bildirilir. Gerekirse gerekçesi de belirtmek suretiyle programla ilişkileri kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

          Eğitim giderleri

          MADDE 28- (1) Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili Daire Başkanlıkları veya Müstakil Müdürlüklerin bütçelerinden ödenir.

 

          Eğitim görevlilerinin giderleri

          MADDE 29- (1) Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre eğitim görevlisi kurum içerisinden ise eğitim giderleri ilgili Daire Başkanlığı bütçesinden Kurum dışında olduğu zaman ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinden gerekli ödemeler yapılır.

 

          Eğitime katılanların giderleri

          MADDE 30- (1) Hizmet içi eğitime katılanlara eğitim şehir dışında verilmiş ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş yolluk ve gündelikleri ile kurs müddetince kurs gündeliği ilgili Daire Başkanlıkları veya müstakil müdürlerin bütçelerinden verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

          Kaldırılan hükümler

          MADDE 31- (1)Bu Yönetmeliğin kabulüyle daha önce Belediye Meclisi Kararıyla kabul edilen “Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

          Yürürlük

          MADDE 32- (1) Bu yönetmelik MESKİ Genel Kurulunun kabulünden sonra, mahalli gazetede veya idarenin internet sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

          Yürütme

          MADDE 32- (1) Bu yönetmeliği Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.