Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

1. Hukuk Müşavirliği Görev ve Yetki Yönetmeliği

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
1.Hukuk Müşavirliğinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğinin çalışma
şekil ve şartları ile l. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve müşavirlik personelinin görev ve
yetkilerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu ile MESKİ Genel Müdürlüğü Esas Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen,
a) İdare: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (Kısaca MESKİ olarak anılacaktır)
b) Birim: MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdürlüğe bağlı birimler ile Daire
Başkanlıklarını ve Şube Müdürlüklerini,
c) Müşavirlik: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğini,
ç) Müşavirlik personeli: 1.Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışan 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri,
Avukatlar, şefler ve müşavirlikte çalışan personeli,
d) 1. Hukuk Müşaviri: 1.Hukuk Müşavirliği birimi üst amirini,
e) Hukuk Müşaviri: 1.Hukuk Müşavirine bağlı çalışan ve avukatlar ile personelin yürüttüğü işlerden
sorumlu hukuk müşavirini,
f) Avukat: İlgili mevzuat hükümlerine göre müşavirlik bünyesinde çalışan Avukatları,
g)
Şefler: 1.Hukuk Müşavirine ve Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışan ve müşavirliğin iş ve
işlemlerinden sorumlu kamu görevlisini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı ve Bağlılık
Müşavirliğin Teşkilat Yapısı ve Bağlılık
MADDE 5- (1) MESKİ 1.Hukuk Müşavirliği; 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar, şefler
ve müşavirlik personelinden oluşmaktadır.
(2) 1.Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini ifa eder. 1.Hukuk
Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar görevlerini, davaları veya icra takiplerini Genel Müdürlük
2
adına ifa ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Müşavirliğin Görev ve Yetkileri
MADDE 6- a) Genel Müdürlük Makamı tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa
vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,
b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli ve
idari yargı mercileri, hakem veya hakem heyetleri, arabulucular nezdinde takip etmek ve
sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile istinaf, temyiz, tashihi karar ve
itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,
ç) 1.Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,
d) İlgili birimlerce hazırlanan ve incelenmesi talep edilen yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname
tasarılarını incelemek,
e) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve
konuyu ilgili birim amirine iletmek,
f) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak, Genel Müdürlük oluru alınmak suretiyle
müşavirliğe intikal etmiş raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,
g) İdareye, adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden, icra dairelerinden gelen tebligatları almak,
hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek,
ğ) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.
1. Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) 1.Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 1.Hukuk Müşavirliğini temsil etmek, 1.Hukuk Müşavirliği ile diğer birimler arasındaki
koordinasyonu sağlamak,
b) 1.Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerle ilgili konularda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek,
c) Genel Müdürlük Makamı tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki mütalaa vermek,
ç) 1.Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını birimin en üst idarecisi olarak düzenlemek ve yönetmek,
müşavirlik içi talimat yayınlamak, müşavirliğin çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde
belirlemek,
d) Belli bir konuya ait mevzuatın müşavirlik personeli arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya
yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin temini için icap eden tedbirleri almak,
e) Müşavirliğe gelen evrakı, gereği ifa edilmek üzere Hukuk Müşavirine, Avukata veya personele
havale etmek,
f) Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak ifa edilip
edilmediğini denetlemek, hizmetin iyi işlemesi için gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak, yazılı veya
3
sözlü talimatlarla Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve müşavirlikte çalışan diğer personeli yönlendirmek,
tespit edilen aksaklıkların giderilmesi maksadıyla icap eden tedbirleri almak,
g) 1.Hukuk Müşavirliğinin en üst amiri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gereğince sahip olduğu görevleri ifa etmek ve yetkileri kullanmak,
ğ) İcra ve dava dosyalarının tevziinin yapılmasını sağlamak,
h) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
ı) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek.
(2) 1.Hukuk Müşaviri, idarenin bilumum hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve
çabuklukla yaparak hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesinden sorumludur.
Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müşavirlikle ilgili görevlerin yürütülmesinde 1.Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,
b) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek, değişiklikleri takip etmek,
c) Avukatların, şef ve müşavirlik personelinin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine
getirilmesini sağlamak, karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapmak ve
1.Hukuk Müşavirine bu konuda tekliflerde bulunmak,
ç) 1.Hukuk Müşavirinin bulunmadığı zamanlarda, bırakılan vekâletnameye istinaden onu temsil
etmek,
d) Gerektiğinde dava ve icra dosyalarının veya diğer evrakın Avukatlara havalesini yapmak,
e) 1.Hukuk Müşavirliği görevlerinin ifasında ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve bu yönde
düzenlemelerin yapılması için 1.Hukuk Müşavirine teklifte bulunmak,
f) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
g) Avukat ve müşavirlik personelinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni taleplerini inceleyerek,
uygun bulunanları 1.Hukuk Müşavirinin onayına sunmak,
ğ) İzne ayrılan avukatın, yürütmekte olduğu dosyalara ait izin dönemindeki her türlü işlemlerin
yapılması sorumluluğunu, uygun olan avukata vermek,
h) Duruşma tevzii yapmak,
ı) 1.Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini 1.Hukuk
Müşavirine bildirmek,
(2) Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel
Müdüre ve 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.
Avukatların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri kullanarak, 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk
Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan, idarenin leh ve aleyhindeki her çeşit davanın makul
4
sürede yürütülmesini ve neticelendirilmesini sağlamak, duruşma, keşif ve murafaalar ile adli ve idari
mercilerde Genel Müdüre vekâleten idareyi temsil etmek,
b) 1.Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri tarafından yasal
yola başvurulmak üzere kendisine tevdi edilen evrakın ön tetkikini yaparak gerekli işlemleri ifa etmek,
tereddüde düşülen hususlarda Hukuk Müşavirine ve gerek görülmesi halinde 1. Hukuk Müşavirine
bilgi vermek ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapmak,
c) 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen işlerde mevzuatın
gerektirdiği iş ve/veya işlemleri yapmak,
ç) Kendilerine tevdi edilen dosya, evrak veya diğer işlerle alakalı ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri
ilgili birimlerden süre vermek suretiyle talep etmek,
d) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince kendilerine tevdi edilen işleri ilgili mevzuat çerçevesinde
tetkik edip makul sürede neticelendirmek, dosyaları sıhhatli ve muntazam bir şekilde tutmak,
dosyasında muhafazası gerekmeyen evrakı arşivlenmek üzere Hukuk İşleri Şefliğine vermek,
e) Mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
f) Kendilerine tevdi edilen hukuki mütalaa talep yazılarını tetkik ederek, hazırlanan mütalaayı 1.
Hukuk Müşavirine sunulmak üzere Hukuk Müşavirine bildirmek,
g) Kendilerine tevdi edilen davalar için gerektiğinde avans almak ve süresinde kapama işlemlerinin
yapılmasını sağlamak.
ğ) Yeni açılan davalara ait dosyalarda, kayda girdiği andan itibaren dosyaya giren her evrakı
dosyasında muhafaza etmek,
h) 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen diğer görevleri ifa etmek ve
neticesini 1.Hukuk Müşavirine veya Hukuk Müşavirine bildirmek,
(2) Avukatlar, takip ettikleri davaların önemli aşamalarını ve muhakeme neticesinde alınan kararları
ilgili birimlere zamanında bildirmek, alınan kararların neticesine göre işlem yapmak veya yapılmasını
ilgili birime bildirmekle mükelleftirler. Avukatlar, 1. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri tarafından
istenildiğinde, uhdelerindeki dosyalar hakkında bilgileri zamanında vermekle yükümlüdürler.
(3) Avukatlar, görevlerini bırakmaları halinde, kendilerine verilmiş bulunan dava dosyalarını ve ilgili
evrakı hâlihazır durumlarını belirten bir liste ile birlikte Hukuk Müşavirine teslim ederler.
(4) Yargı mercilerinde MESKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık
Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, Avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde
görevlerini ifa ederler.
(5) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, Genel
Müdüre, 1.Hukuk Müşavirine ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.
Şeflerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kendisine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, 1.
Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirinin gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak veya bu
işleri maiyetindeki personele yaptırmak,
5
b) Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek, bu kişilerin genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,
c) Birimine tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
ç) Gerektiğinde MESKİ Genel Müdürlüğü adına gelen tebligatları almak,
d) 1.Hukuk Müşavirliğine gelen ve 1.Hukuk Müşavirliğinden giden yazıların kayıt, havale, zimmet,
dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek,
e) 1.Hukuk Müşavirliğine gelen evrakı, evveliyatı var ise bununla ilişkilendirerek bilgisayar ortamında
kayıt altına aldırmak ve 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirinin evrakı tevdi ettiği Avukata,
müşavirlik personeline veya şefe gereği yapılmak üzere teslimini sağlamak, işlemi biten evrakın, dava
veya icra dosyalarının arşivlenmesini ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
f) Birimlerce hazırlanarak gönderilen noter işlemlerini yürütmek,
g) 1.Hukuk Müşavirliğinin idari iş ve işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini
yürütmek,
ğ) Müşavirlik personelinin özlük işlemlerini düzenli bir şekilde takip etmek,
h) 1.Hukuk Müşavirliğinin mal veya hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, temini için gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
ı) 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek ve
neticesini 1. Hukuk Müşavirine veya Hukuk Müşavirine bildirmek,
(2) Şefler kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, 1.Hukuk Müşavirine
ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.
Müşavirlik Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 - (1) Müşavirlik personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 1.Hukuk Müşavirliği’ne gelen her türlü evrakı teslim almak, gerekli kayıt işlerini yapmak, varsa
evveliyatını tespit ederek şefine iletmek, havale edilenleri ilgilisine teslim etmek, muhafazası
gerekenleri dosyasında muhafaza etmek,
b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen kaydını kapatarak ilgili birime göndermek,
c) Dava ve icra dosyaları içinde muhafazası gerekmeyen gelen ve giden evrak için birimlerine ve/veya
konularına göre dosya tutmak,
ç) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların tüm dilekçe, yazı ve yazışmalarını süresinde ve
usulüne uygun olarak yazmak, ödeme işlemlerini yapmak,
(2) Müşavirlikte icra ve dava takip memuru olarak görevlendirilen personelin görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine dava ve icra takiplerini açmak,
dava ve icra işlemlerini yapmak, iş emirlerinin gereklerini yerine getirmek, gerekli masrafları belgesi
karşılığında yatırmak ve sonuçlarından ilgilisine zamanında bilgi vermek, iş emirlerini ve ilgili
harcama belgelerini dosyasında muhafaza etmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,
6
b) Avukatlar adına alınan avansların süresinde kapatılmasını takip etmek,
c) İşlemi biten evrak ile dava ve icra dosyalarının hıfz işlemlerini yaparak ilgilisine teslim etmek,
ç) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen diğer işleri yapmak.
(3) Müşavirlikte görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi
yapılmasından, 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatlara karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Dava Açılması ve İcra Takibi Yapılması Talebi
MADDE 12- İdare tarafından adli veya idari yargı mercilerinde dava açılması veya icra takibi
yapılması Genel Müdürlük Makam oluru ile aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yasal yola müracaat edilmesini talep eden birim tarafından, konu açıklayıcı bir yazı ile Genel
Müdürlüğe arz edilir. Bu yazıda, yasal yola başvurulması istenen hususun ne olduğu, aleyhine kanuni
yola müracaat edilecek gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan ve
adresleri, gerçek kişilerin TC Kimlik numaraları, özel hukuk tüzel kişilerinin vergi veya ticaret sicil
numaraları, varsa sabit telefon ve GSM numaraları; ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça
yazılarak, gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örnekleri de yazıya eklenir ve Genel Müdürlük oluru
alındıktan sonra evrak 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilir.
b) Bilgi ve belgelerin eksik olması halinde evrak, eksikliğin tekemmül ettirilmesi için ilgili birime iade
edilir. Evrakın tekemmül ettirilmesini müteakip 1.Hukuk Müşavirliği tarafından hukuki takip işlemleri
başlatılır.
c) Genel Müdürlük oluru alınmadan gönderilen hukuki takip talepleri, Genel Müdürlük oluru alınarak
gönderilmesi için ilgili birime iade edilir. Ancak acele hallerde, 1.Hukuk Müşavirinin, bulunmaması
halinde ise Hukuk Müşavirinin kararı ve yazılı talimatı ile kanuni yola müracaat edilebilir. Bu husus
daha sonra Genel Müdürün bilgisine sunulur. Bu yol arızi bir yol olup, bu yola başvurulması 1.Hukuk
Müşavirinin takdir ve yetkisindedir. Birimler; yasal yola başvurulmasını istedikleri evrakın yasal süresi
içerisinde, evrakın 1.Hukuk Müşavirliğince tetkiki ve yasal yola başvurulması hususunda gerekli
hazırlığın yapılması için gerekli olan makul süre öncesinde 1.Hukuk Müşavirliğine sevkiyle
yükümlüdür.
Gelen Evrak Kayıt İşlemleri
MADDE 13- 1.Hukuk Müşavirliği’ne gelen evrak, müşavirlik personeli tarafından teslim alınır.
Yazının eklerinin tamam olup olmadığı ve evrakın evveliyatının bulunup bulunmadığı tetkik edilerek
varsa evrak üzerine şerh edilir ve kayıt işlemi yapılarak, şef tarafından 1.Hukuk Müşavirine veya
Hukuk Müşavirine sunulur.
Görevlendirme
MADDE 14- 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri bir davada birden fazla Avukatı
görevlendirmeye; bir dosyayı, takip eden Avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerine
almaya yetkilidir.
Kesinleşen İlamların İşlemleri
MADDE 15- Kesinleşen ilamlarla ilgili olarak, icra takibi başlatılması veya idare aleyhine açılmış
bulunan davaların veya icra işlemlerinin takibi, gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılan
yazışmalar neticesi toplanan bilgi ve belgeler ışığında, Genel Müdürlükten ayrıca bir talimat
alınmaksızın 1.Hukuk Müşavirliğince yürütülür.
7
İhtiyati Tedbir veya Yürütmenin Durdurulması Kararları
MADDE 16- İdare tarafından işlem tesisi gereken ihtiyati tedbir veya yürütmenin durdurulması
kararları, gereği yapılmak üzere dosya Avukatı tarafından ilgili birime gönderilir.
İşlem Gerektirmeyen Alacaklar
MADDE 17- Konusu münhasıran para alacağı olan dava veya icra taleplerine ilişkin olarak; MESKİ
Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen miktara kadar olan (bu miktar dâhil) para alacaklarında,
ilgili birimler tarafından kanuni yola müracaat edilmesi talep edilemez.
Dava ve İcra Takipleri ile Kanun Yoluna Başvurma
MADDE 18- (a) Her dava ve icra takibi için kanuni süreçler işletilir.
b) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden dava açılmasının, icra takibi yapılmasının faydasız olduğu
anlaşıldığı takdirde, bu husus gerekçesiyle birlikte ilgili birime gönderilerek, yapılacak işleme esas
birim görüşünün bildirilmesi istenir. Birimlerden gelen görüşler Genel Müdürlük Makamına arz edilir
ve Makam Emri doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca dosyada bulunan bilgi ve belgeler üzerinden
kanuni yollara müracaat edilmesinde fayda olmadığı kanaatine varıldığı takdirde, ilgili birimlerle
tekraren yazışma yapılmayarak, konu Genel Müdürlük Makamına arz edilir ve verilecek Makam Emri
doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.
c) Açılmış davalar veya icra takipleri hakkında sulh, feragat veya kabul Yönetim Kurulu Kararına
bağlıdır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir. Hatalı tahakkuk dayanak yapılarak
veya mükerrer olarak başlatılan icra dosyalarının işlemden kaldırılması ve kurum zararının giderilmiş
olduğu ceza davalarında mahkemeler tarafından verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara
karşı istinaf yoluna başvurulmamasına ilişkin yetki Genel Müdüre aittir.
ç) İdare aleyhine olan kararlara karşı temyiz, istinaf veya itiraz gibi olağan kanun yollarına
başvurulması esastır. Dosya Avukatı tarafından kanun yollarına başvurulmaması için kanuni sebepler
var olduğunun görülmesi halinde, konu Yönetim Kuruluna sunulur ve verilecek karar doğrultusunda
işlem yapılır.
d) Dosyada karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi veya yazılı emir yoluyla bozma gibi olağanüstü
kanun yollarına gidilmesi için kanuni sebepler olup olmadığının takdiri, dosyayı takip eden Avukata
aittir. Avukat tarafından bu kanun yollarına başvurulmaması için kanuni sebeplerin var olduğu
düşünüldüğü takdirde, konu Genel Müdüre sunulur ve verilecek yazılı talimata göre işlem yapılır.
Yazışma Yetkisi
MADDE 19- 1. Hukuk Müşaviri; davalar, icralar, hukuki konular ve görevleriyle ilgili tüm hususlarda,
Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş ve iştirakler, kamu kurum ve
kuruluşları, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile Genel Müdür adına doğrudan yazışma yapabilir.
Hukuki Görüşler İle İlgili Esaslar
MADDE 20- (1) Birimlerce bir konu hakkında, müşavirlik görüşünün alınmasına gerek görüldüğü
takdirde, keyfiyet bir yazı ile Genel Müdürlüğe arz olunur.
(2) Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen
husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak, mütalaa talep yazısına eklenir ve
görüş isteyen birim konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını ve görüşünü de ekler.
(3) Bir kamu görevlisinin liyakati itibarıyla görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya
yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda
mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı
hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt
8
hâsıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir.
(4) Hukuki görüş talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden hukuki
görüş alınmış olması halinde; tekrar hukuki görüş talep etmeyi haklı kılacak bir sebep olmadıkça, aynı
konuda hukuki görüş talep edilemez.
(5) İdari işlem niteliğinde görüş talebinde bulunulamaz.
(6) Sözlü müracaat ile yazılı mütalaa istenmez.
(7) 1.Hukuk Müşaviri, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde
meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere Hukuk Müşavirini, bir veya birkaç Avukatı
görevlendirebilir.
(8) Hukuki görüşler istişâri nitelikte olup; bağlayıcı nitelikte değildir.
(9) 1.Hukuk Müşavirliği, kendisine gelen yazı veya dosyayı inceleyerek görüşünü Genel Müdüre arz
eder. Birimlerden gelen hukuki görüş talepli yazıların bu yönetmelikte belirtilen şartlara, usule ve
hükümlere uygun olmaması halinde hukuki görüş talep yazısı ilgili birime doğrudan iade edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vekalet Ücreti Ve Avans İşlemleri
Vekâlet Ücreti İle İlgili Esaslar
MADDE 21- (1) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların takip ettikleri dava ve icra
takiplerinde mahkemeler, icra daireleri, Danıştay ve Yargıtay gibi idari ve adli yargı mercilerince,
idare ve avukat lehine takdir olunarak tahsil edilen vekalet ücretleri, Avukatlık Kanunu ve 659 ile 666
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 657 sayılı
DMK’ya, 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 5393 sayılı kanunun 49.maddesine göre çalışan avukatlara limit
dâhilinde eşit olarak ödenir.
(2) Emanet hesabında toplanan vekâlet ücreti, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde 6 aydan fazla fiilen
görev yapmış olmak şartı ile müşavirlikte çalışan 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatlara
dağıtılır.
(3) Limit dışı kalan ve yılı içerisinde ödenmeyen vekâlet ücretleri hakkında 659 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Avans İşlemleri
MADDE 22- (1) Dava ve icra masraflarının karşılanabilmesi için önceden avans alınabilir.
(2) Gerekli olan avanslar, 1.Hukuk müşavirinin onayı ile talep edilir.
(3) Alınacak avanslar, her yıl Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel
Tebliğinde yayımlanan limit dahilinde alınır.
(4) Dava ve icra masrafları için alınan avans en geç bir ay içerisinde kapatılır. Ay içerisinde önceki
avanslar kapatılmak kaydı ile birden fazla avans alınabilir.
9
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Esaslar
Bilgi ve Belge İstenmesi
MADDE 23- 1. Hukuk Müşavirliği, birimlerden gerekli bilgi ve belgeleri yazılı olarak talep eder.
Ancak acil durumlarda şifahi olarak doğrudan bilgi ve belge isteyebilirler. İlgili memur veya amirler
müşavirlikçe talep olunan hususları geciktirmeksizin ifa etmekle mükelleftirler.
Bilgi ve Belge Verilmesi
MADDE 24- Müşavirlikte görevli personel, 1.Hukuk Müşaviri, bulunmadığı durumlarda Hukuk
Müşavirinin bilgisi ve izni olmadan; dosyalar, hukuki görüşler ve diğer evrak hakkında bir başkasına
bilgi ve belge veremez.
Giderlerin Ödenmesi
MADDE 25- Kendilerine tevdi edilen davaların yürütülmesi ve icra takipleri esnasında yaptıkları
masraflar ve yol giderleri, belgesi karşılığında avukatlara ödenir.
Dosyaların Devredilmesi
MADDE 26- (1) 1.Hukuk Müşavirliğinde çalışmakta olan Avukatlar arasındaki toplu dosya
devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi, devreden ve devralan Avukat
tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra, 1. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirince onaylanır.
Münferit devirler ise, 1. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri tarafından dosya üzerinde yapılan
havale ile olur. Devirlerde devreden Avukat, devralan Avukata, süreye bağlanmış işlerin neler
olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.
(2) 1.Hukuk Müşavirliğinden ayrılacak olan Avukatların dosya teslimi işlerinde; teslimi yapılacak
dosyalar için hazırlanacak teslim listesi, teslim eden Avukat ve teslim alan şef veya görevlendireceği
personel tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirince
onaylanır ve havalesi yapılarak ilgili Avukatlara dağıtılır.
Aciz Vesikası
MADDE 27- (1) Borçlunun, haczedilerek paraya çevrilecek malının bulunmaması halinde Aciz
Vesikası alınır.
(2) Aciz vesikasına bağlanan takiplerde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri zaman zaman
araştırılmak ve icabında İİK' nun 143. maddesi mucibince muamele yapılmak üzere, bu vesikalar
takibin yapılmasını istemiş olan daireye bildirilir. Aciz vesikası alınan borçlu hakkında yeniden takip
yapılmak üzere evrak gönderilmez.
(3) Borçlunun vaziyeti veya alacağın azlığı dolayısıyla, yukarıdaki fıkra dairesinde muamele
yapılmasına lüzum görülmeyen aciz vesikalarına müstenit alacaklar, Yönetim Kurulu Kararı alınarak
terkin olunabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar
MADDE 28- Bu Yönetmelik, bundan önceki Hukuk Müşavirliği Görev ve Yetki Yönetmeliğini bütün
ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırır.
10
Yürürlük
MADDE 29- İş bu Yönetmelik, MESKİ Genel Kurulunca kabul ve usulünce ilan edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Müdür yürütür.