Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Tesislerimiz

KARADUVAR Atıksu Arıtma Tesisi

KARADUVAR Atıksu Arıtma Tesisi

3 Boyutlu Görsel

Hizmet alanı, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi (KAAT) 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır. Atık su arıtımı sırasında ortaya çıkan atık su çamuru da arıtılarak kurutulmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır. Çamurun arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile elektrik enerjisi üretilmekte ve bu enerji ile tesisin elektrik enerjisinin büyük kısmı karşılanmaktadır. Tesiste 2030 yılı hedeflerini karşılamak amacıyla yapılacak ilave tesisler için yer ayrılmıştır.

 

Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi çıkış suyu Avrupa Birliği Standartlarını sağlamaktadır.

 

GİRİŞ YAPISI VE IZGARALAR

 

Pompa istasyonlarında kaba ızgaralardan geçerek Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısına gelmekte burada iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır. Giriş yapısında bulunan, otomatik numune alma cihazı ile numuneler alınmakta ve giriş parametreleri izlenmektedir.

 

Atık su içerisindeki iri partiküllerin sudan ayrılması için 3 adet 6 mm. çubuk aralıklı otomatik temizlemeli ince ızgara kullanılmaktadır. İnce ızgaralarda toplanan atıklar bant konveyör yardımıyla ızgara presine alınmakta ve burada preslenmek suretiyle su muhtevası azaltılmaktadır. Atıklar ızgara presinden nihai uzaklaştırma için konteynerlara alınmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır.

 

HAVALANDIRMALI KUM YAĞ TUTUCU

 

Havalandırmalı kum ve yağ tutucuya geçen atık su içerisindeki kum ve benzeri ağır parçaların çökeltilerek sudan ayrılması sağlanırken, atık suyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemelerin burada verilen hava ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması sağlanır.

 

ÖN ÇÖKELTME HAVUZLARI

 

Karaduvar atıksu arıtma tesisinde bulunan 5 adet ön çökeltme havuzlarında, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması sağlanmaktadır. Atıksu tanka bir taraftan girmekte, yüzeydeki atıksu çift taraflı savaklar yardımıyla toplanarak çıkış kanalına yönlendirilmektedir. Dikdörtgen tipli ön çökeltme havuzlarında bulunan zincir tip sıyırıcılar, çökelmiş olan çamuru akıntıya ters tarafta düzenlenmiş konilerde toplamakta ve ön çamur pompaları vasıtasıyla çökelen çamur, ham çamur tankına pompalanmaktadır.

 

FOSFOR GİDERİM TANKI

 

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır. Tankların oksijensiz bölümünde bünyelerindeki fosforu salan bakteriler, oksijenli bölümde saldıklarından çok fazla fosforu bünyelerine geri almakta böylece atık suda bulunan fosfor bakteri bünyesine girmekte ve daha sonra atık su çamuru olarak sistemden ayrılmaktadır.

 

KİMYASAL FOSFOR GİDERME ÜNİTESİ

 

Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi (FeSO4 dozlama tankı ve dozaj pompaları) kullanılacaktır.

 

HAVALANDIRMA HAVUZU

 

Tesiste toplam 8 adet havalandırma havuzu bulunmaktadır. Her havuz anoksik ve oksik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anaerobik tanktan havalandırma havuzuna gelen atık suya toplam 5 adet Turbo blower yardımıyla oksijen verilir. Havalandırma havuzlarından savaklanan atık su son çökeltme tanklarına gitmektedir.

 

GERİ DEVİR POMPA İSTASYONU

 

Havalandırma havuzlarında bakteri konsatrasyonlarını sabit tutabilmek için çamurun bir kısmı geri devir yapılmaktadır. Fazla çamur ise mekanik yoğunlaştırmadan geçirilerek gaz üretimi için digesterlara gönderilmektedir.

 

SON ÇÖKELTİM HAVUZU

 

Biyolojik atık su arıtımının en son yapısı Son Çökeltme Havuzları olup, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmaktadır. KAAT 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

 

Arıtılmış su, Deniz Deşarj Pompa İstasyonundan cazibeli veya pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2000 m. uzunluktaki DN 1800 mm. çapındaki CTP (Cam Takviyeli Plastik) borular yardımıyla denize deşarj edilmektedir.

 

Çıkış yapısında pH, iletkenlik, bulanıklık, UV adsorpsiyonu ve sıcaklık ölçümü online olarak yapılmaktadır. Ayrıca otomatik numune alma cihazı ile alınan numunelerin analizleri KAAT içerisinde yer alan atıksu laboratuarında ve MESKİ Merkez Laboratuarında yapılmaktadır.

 

ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLER (DİGESTER)

 

Çürütücüler, bakterilerin organik maddelerin oksijensiz ortamda fermantasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Anaerobik çürütücü prosesinden metan gazı elde edilmektedir.

 

GAZ BALONU

 

Çürütücülerde oluşan biyogaz gaz depolama tanklarında depolanır. Çürütücülerde oluşan biyogaz (metan) gaz jeneratörlerinde yakılarak elektik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Üretilen elektrik enerjisi ile tesisi elektrik gereksiniminin büyük kısmı karşılanmakta olup, ısı enerjisinin bir kısmı ile çürütücüye giren çamurun ısıtılması sağlanmakta geri kalanı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır.

 

GAZ ÇAKMAĞI (FLARE)

 

Digester gaz hattındaki ve gaz balonlarındaki fazla gaz kontrollü bir şekilde yakılarak sistemden uzaklaştırılır.

 

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ

 

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla çamurun katyonik bir polielektrolit ile şartlandırılmasından sonra susuzlaştırılması (% 23-27 kuru madde) amacıyla kullanılmaktadır.

 

SOLAR KURUTMA

 

Solar kurutma ünitesi, susuzlaştırılmış çamurun (%23-27 Kuru madde muhtevalı) güneş enerjisi kullanılarak kurutulması (%80 kuru madde muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

 

İŞLETME BİNASI

 

İşletme binasında; mekanik atölye, dinlenme salonu, elektrik atölyesi, yemekhane, revir, laboratuvar, scada kontrol bölümleri bulunmaktadır.

 

SCADA

 

İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında Scada sistemine bağlı 3 adet bilgisayar bulunmaktadır. Scada sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanlarını tam otomatik bir şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

Dosyalar

t