Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Tesislerimiz

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m³/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m³/gün ‘dür. Pompa Binası ve Havalandırma Havuzu tesisin ortak kullanılan üniteleridir.

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ: Pompalar yardımıyla ya da cazibe ile tesise alınan su ilk olarak havalandırma ünitesine gelir. Kaskat tipi havalandırma havuzunda su basamaklardan düşürülerek havanın oksijenini kazanması sağlanır. Ön klorlama yapıldıktan sonra su Hızlı Karıştırma Ünitesine gönderilir.

HIZLI KARIŞTIRMA ÜNİTESİ: Havalandırılan ham su Hızlı Karıştırma Ünitesine (HKÜ) gönderilir. Burada bir motor tarafından tahrik edilen pervane yardımıyla dozlanan kimyasal maddelerin suya homojen olarak karışması sağlanır. HKÜ’de suya, pH ayarlayıcı Sülfürik Asit, asıl koagülant madde olan Alüminyum Sülfat ve yardımcı koagülant madde olan Polimer dozlaması yapılır. Pervane yardımıyla homojen hale getirilen su dağıtım odalarından Durultma Havuzlarına gönderilir.

DURULTMA HAVUZLARI: Durultma Havuzları, içmesuyu tasfiyesinde suda bulunan askıdaki çökelebilen katı maddelerin miktarlarının azaltılmasında kullanılır. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çöktürme, renk ve bulanıklılığı gidermek için yumaklaştırıcı kimyevi maddelerin ilavesi suretiyle meydana gelen çok miktardaki çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak maksadıyla kullanılır.Durulmuş su kanalına gönderilen sular pH nötralizasyonu için kireçle muamele edilirler ve dağıtım kanalları yardımıyla filtrelere gönderilirler.Durultulmuş su dağıtım kanalıyla taşınan sular Hızlı Kum Filtrelerine alınır.

HIZLI KUM FİLTRELERİ: İçmesuyu tasfiyesinde en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden biri filtrasyon işlemidir. Filtrasyon işleminin amacı durultucudan sonra çökelememiş olan maddeleri sudan uzaklaştırmak ve bulanıklılığı gidermektir. Demir ve Manganezi okside etmek, amonyumu okside etmek, aynı zamanda mikroorganizmaları tutmak da kum filtrelerinin görevidir. Durultulmuş su dağıtım kanalıyla taşınan sular Hızlı Kum Filtrelerine alınır.

TEMAS TANKI VE TEMİZ SU TANKI: Filtrelerden süzülen sular artık dezenfekte edilmek için temas tankında toplanırlar. Temas tankında klor dozlaması yapılarak su içinde bulanabilme ihtimali olan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır.Klor tank içine dozlanır ve 30 dakika klorla temas etmesi için temas tankında bekletilir. 30 dakikalık sürenin sonunda dezenfekte edilmiş içilebilecek kaliteye getirilmiş sular Tarsus ve Mersin Şehirlerinin ana depolarına gönderilmek için Temiz su tankına alınıp borular yardımıyla gönderilir.

KİMYA BİNASI: Tesis içerisinde su kalitesini artırmak, iyileştirmek için kullanılan klor, Alüminyum sülfat, Polimer, Sülfürik Asit, Kireç çözeltileri kimya binasında laboratuar çalışmaları sonucunda belirlenen konsantrasyonlarda hazırlanırlar ve tanklarda depolanarak tesis içerisinde dozlama yapılacak ünitelere borularla taşınırlar. Tesiste dezenfeksiyon için klor kullanılmaktadır. Ön klorlama için klornatör denilen gaz kloru suya dozlayan sistemler kullanılır. Son klorlama için sıvı kloru alıp gaz klora dönüştüren evaporatör ve gaz kloru suya dozlayan klornatörler bulunmaktadır.

LABORATUVAR: Laboratuvarda yapılan işlemlerin başında kullanılacak malzemelerin sterilizasyonu, kimyasalların hazırlanması ve saf su üretimi gelmektedir. Gelişmiş cihazlarla donatılmış laboratuarda 24 saat, tesiste üretilen suyun standartlara uygunluğunu denetlemek için kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca ünitelere dozlanacak kimyasal madde dozları deneyler sonucunda belirlenmekte ve proseslere uygulanmaktadır. Günlük olarak Ham su ve Temiz suda pH, İletkenlik, Sıcaklık, Renk, Bulanıklılık, Alkalinite, Sertlik, Demir, Manganez, Koliform, Bakiye Klor gibi analizler yapılmaktadır. Yine gerekli görüldüğü zamanlarda Fosfat, Sülfat, Amonyak, Nitrat, Nitrit, Florür, Çözünmüş Oksijen, Organik Madde ve Siyanür, Selenyum gibi deneyleri yapabilecek gelişmiş cihazlar bulunmaktadır. 24 saat su üretimi laboratuarda kontrol edilerek üretilen su TS 266 ve İnsani Amaçlı Tüketim Suları Yönetmeliği standartlarına uygun hale getirilmektedir. 24 saat devam eden su üretimi; içme ve kullanma suyu kalitesi açısından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’in standartlarına uygun şekilde, Laboratuvarda 24 saat çalışma esası ile analiz edilmektedir.